Izvješćivanje

FINA osigurava podatke o uplatama i isplatama u korist računa javnih prihoda.

Fina osigurava podatke o uplatama i isplatama za račune propisane važećom Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

 

Za uslugu izrade i dostave izvještaja nadležna institucija treba podnijeti obrazac:

 

Zahtjev se dostavlja na adresu:

Financijska agencija
Sektor servisa za državu
Centar podrške sustavu riznice
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

ili na adrese elektroničke pošte, ovisno o vrsti zahtjeva: