Sukob interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) konstatira se da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Financijske agencije iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume sklopljene u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2017. te ugovore o javnoj nabavi koji su temeljem okvirnih sporazuma sklopljeni nakon 31. prosinca 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih nakon naprijed navedenog razdoblja objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Plan nabave

Zelena javna nabava

Sukladno Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom na 2020. godinu, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izradilo je brošuru o zelenoj javnoj nabavi

Objave javne nabave

Sve objave javne nabave mogu se preuzeti na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Otvaranjem navedene stranice potrebno je odabrati link "OBJAVE JN", s pripadajućeg popisa odabrati "Popis objava" ili "Jednostavna tražilica", gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Otvaranjem navedene stranice potrebno je odabrati link "JEDNOSTAVNE OBJAVE", s pripadajućeg popisa odabrati "Objave jednostavnih nabava" ili "Tražilica jednostavnih objava", gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama postupaka jednostavne nabave.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prije pokretanja otvorenog i ograničenog postupka javne nabave radova te roba i usluga velike vrijednosti Naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti), kriterije za odabir ponude te posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

U svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima iz članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), a sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) prije pokretanja otvorenog i ograničenog postupka javne nabave radova te roba i usluga velike vrijednosti Naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti), kriterije za odabir ponude te posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima mora trajati najmanje pet dana, računajući od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, uz naznaku o kojem se predmetu radi.

Sve ostale informacije vezane uz prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima propisane su člankom 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).