Javna objava dokumentacije iz RGFI-a

Od poslovne 2008. godine na internetu je svima javno dostupna javno objavljena dokumentacija.

Zakonom o Registru bila je propisana javna dostupnost podataka, a novi Zakon o registru propisao je javnu objavu dokumentacije. Počevši od poslovne 2008. godine na internetu je svima javno dostupna javno objavljena dokumentacija, i to sljedeća:

1.      godišnji financijski izvještaji

2.      godišnja izvješća

3.      revizorska izvješća (za obveznike revizije) te

4.      podaci o predloženoj raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Na internetu su osim toga i javno dostupni javno objavljeni konsolidirani financijski izvještaji, za obveznike konsolidacije.

Za srednje velike i velike poduzetnike javno su dostupni javno objavljeni kompletni godišnji financijski izvještaji (izvještaji u HTML formatu). (prikaz)

Za male poduzetnike javno su dostupni javno objavljeni financijski izvještaji u skraćenom sadržaju odnosno obliku (izvještaji u HTML formatu). (prikaz)

Za obveznike revizije godišnji financijski izvještaji su dostupni kao prilog Revizorskome izvješću, u PDF formatu.

Struktura i sadržaj prikaza objavljenih izvještaja usklađuje se prema važećem Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Prema stanju od 10. svibnja 2017. godine, registrirano je 82.413 korisnika aplikacije RGFI - javna objava, koji su u razdoblju od 2008. do navedenoga datuma ostvarili uvid u 10.139.296 dokumenata, sve bez naknade.

Koja dokumentacija se objavljuje?

Dokumentaciju koju obveznici predaju u Registar radi jave objave, FINA je dužna javno objaviti u roku 30 dana od dana primitka točne i potpune dokumentacije, i to:

Dokumentacija za javnu objavu

Veličina poduzetnika

Mikro i mali

Srednji

Veliki

Bilanca

DA

DA

DA

Račun dobiti i gubitka

DA

DA

DA

Izvještaj o novčanom tijeku

NE

DA

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

DA

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

DA

DA

Revizorsko izvješće/mišljenje revizora

DA (obveznici  revizije)

DA

DA

Godišnje izvješće

NE

DA

DA

Odluku o utvrđivanju GFI-a od strane nadležnog tijela*

NE

NE

NE

Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka*

DA

DA

DA

GFI izrađen prema MSFI-u**

NE

NE

DA

*ako one nisu sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjeg izvješća

** Ako su mali i srednje veliki poduzetnici obveznici primjene MSFI-a tada u i oni za potrebe javne objave dužni dostaviti GFI izrađen prema MSFI-u.

Za obveznike primjene MSFI-a javno se objavljuje GFI izrađen prema MSFI-u.

Za obveznike revizije, neovisno o tome primjenjuju li oni MSFI ili HSFI javno se objavljuje Revizorsko izvješće s prilozima koji čini GFI u nestandardnome obliku izrađen prema MSFI-u ili HSFI-u.  Financijski izvještaji dostavljeni u standardnome obliku u tom slučaju se ne objavljuju, već služe isključivo za potrebe nadležnih tijela i institucija (Porezna uprava, Sudski registar, Državni zavod za statistiku...)

Mikro i mali poduzetnici radi javne objave Fini dostavljaju GFI koji čine bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke i to u punom sadržaju, kao i srednji i veliki poduzetnici, ali Fina javno objavljuje GFI u skraćenom obliku odnosno sadržaju.

Sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit dužne su, za statističke i druge potrebe, Registru odnosno Fini dostaviti (do 30. travnja) bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke i to za prethodnu kalendarsku godinu. Kod popunjavanja i predaje GFI-a za statističke potrebe nema razlikovanja poslovne od kalendarske godine, već se podaci odnose isključivo na kalendarsku godinu koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca određene godine.

Naknada za uslugu javne objave propisana je Pravilnikom o vrstama i visini naknada za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja, NN 1/16.

Naknada se uplaćuje unaprijed na račun Financijske agencije HR42 2390 0011 1000 1704 2, model HR05, a u poziv na broj upisuje se 7543000-OIB poduzetnika čija dokumentacija se treba javno objaviti.

Obveznici koji su dokumentaciju u Registar dostavili u potpunosti u elektroničkom obliku, putem internetskog servisa, u Zakonom propisanom roku, ne plaćaju naknadu za uslugu javne objave.

Obračun naknade kod predaje GFI-a za javnu objavu

Osnovica za obračun

Iznos naknade za dokumentaciju predanu u Zakonom propisanom rok

(PDV uključen)

Iznos naknade za dokumentaciju predanu nakon Zakonom propisanog roka (PDV uključen)

Dokumentacija u Registar dostavljena u potpunosti u elektroničkom obliku, putem internetskog servisa

potpuna dokumentacija

ne naplaćuje se

190,00 kn

Dokumentacija koja nije u potpunosti u elektroničkom obliku dostavljena u Registar

Dokumentacija poduzetnika koji NISU obveznici revizije

Standardna dokumentacija u elektroničkom obliku - putem interneta, nestandardna dokumentacija na papiru

potpuna dokumentacija

160,00 kn

192,00 kn

Standardna dokumentacija u elektroničkom obliku - na nositelju podataka

potpuna dokumentacija

230,00 kn

276,00 kn

Standardna dokumentacija na papiru

potpuna dokumentacija

290,00 kn

348,00 kn

Dokumentacija poduzetnika obveznika revizije

 

Standardna dokumentacija (pojedinačnih ili konsolidiranih izvještaja) u elektroničkom obliku - putem interneta, nestandardna dokumentacija na papiru

potpuna dokumentacija

190,00

228,00 kn

Standardna dokumentacija (pojedinačnih ili konsolidiranih izvještaja) u elektroničkom obliku - na nositelju podataka

potpuna dokumentacija

290,00 kn

348,00 kn

Standardna dokumentacija (pojedinačnih ili konsolidiranih izvještaja) na papiru

potpuna dokumentacija

350,00 kn

420,00 kn