Javna objava dokumentacije iz RGFI-a

Od poslovne 2008. godine na internetu je svima javno dostupna javno objavljena dokumentacija.

Zakonom o Registru bila je propisana javna dostupnost podataka, a novi Zakon o registru propisao je javnu objavu dokumentacije. Počevši od poslovne 2008. godine na internetu je svima javno dostupna javno objavljena dokumentacija, i to sljedeća:

1.      godišnji financijski izvještaji

2.      godišnja izvješća

3.      revizorska izvješća (za obveznike revizije) te

4.      podaci o predloženoj raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Na internetu su osim toga i javno dostupni javno objavljeni konsolidirani financijski izvještaji, za obveznike konsolidacije.

Za srednje velike i velike poduzetnike javno su dostupni javno objavljeni kompletni godišnji financijski izvještaji (izvještaji u HTML formatu). (prikaz)

Za male poduzetnike javno su dostupni javno objavljeni financijski izvještaji u skraćenom sadržaju odnosno obliku (izvještaji u HTML formatu). (prikaz)

Za obveznike revizije godišnji financijski izvještaji su dostupni kao prilog Revizorskome izvješću, u PDF formatu.

Struktura i sadržaj prikaza objavljenih izvještaja usklađuje se prema važećem Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Prema stanju od 30. listopada 2019. godine, registrirano je 96.939 korisnika aplikacije RGFI - javna objava , koji su u razdoblju od 2008. do navedenoga datuma ostvarili uvid u 14.930.142 dokumenata, sve bez naknade.

Preuzimanja datoteka s podacima iz objavljenih izvještaja u strojno čitljivom obliku

Podaci iz standardne dokumentacije (Bilanca i RDG) namijenjeni ponovnoj uporabi, dostupni su u strojno čitljivom obliku i otvorenom formatu na način da ih svaki registrirani korisnik aplikacije RGFI - javna objava može preuzeti i slobodno koristiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, što je potpora društvenom razvoju i inovativnom gospodarstvu.

Koja dokumentacija se objavljuje?

Dokumentaciju koju obveznici predaju u Registar radi jave objave, FINA je dužna javno objaviti u roku 30 dana od dana primitka točne i potpune dokumentacije, i to:

Dokumentacija za javnu objavu

Veličina poduzetnika

Mikro i mali

Srednji

Veliki

Bilanca

DA

DA

DA

Račun dobiti i gubitka

DA

DA

DA

Izvještaj o novčanom tijeku

NE

DA

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

DA

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

DA

DA

Revizorsko izvješće/mišljenje revizora

DA (obveznici  revizije)

DA

DA

Godišnje izvješće

NE

DA

DA

Odluku o utvrđivanju GFI-a od strane nadležnog tijela*

NE

NE

NE

Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka*

DA

DA

DA

GFI izrađen prema MSFI-u**

NE

NE

DA

*ako one nisu sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjeg izvješća

** Ako su mali i srednje veliki poduzetnici obveznici primjene MSFI-a tada u i oni za potrebe javne objave dužni dostaviti GFI izrađen prema MSFI-u.

Za obveznike primjene MSFI-a javno se objavljuje GFI izrađen prema MSFI-u.

Za obveznike revizije, neovisno o tome primjenjuju li oni MSFI ili HSFI javno se objavljuje Revizorsko izvješće s prilozima koji čini GFI u nestandardnome obliku izrađen prema MSFI-u ili HSFI-u.  Financijski izvještaji dostavljeni u standardnome obliku u tom slučaju se ne objavljuju, već služe isključivo za potrebe nadležnih tijela i institucija (Porezna uprava, Sudski registar, Državni zavod za statistiku...)

Mikro i mali poduzetnici radi javne objave Fini dostavljaju GFI koji čine bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke i to u punom sadržaju, kao i srednji i veliki poduzetnici, ali Fina javno objavljuje GFI u skraćenom obliku odnosno sadržaju.

Sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit dužne su, za statističke i druge potrebe, Registru odnosno Fini dostaviti (do 30. travnja) bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke i to za prethodnu kalendarsku godinu. Kod popunjavanja i predaje GFI-a za statističke potrebe nema razlikovanja poslovne od kalendarske godine, već se podaci odnose isključivo na kalendarsku godinu koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca određene godine.

RGFI - Javna objava