Preskoči na glavni sadržaj

Popis primanja i naknada izuzetih od ovrhe

Primanja koja su u cijelosti izuzeta

Prema čl. 172. Ovršnog zakona od ovrhe su u cijelosti izuzeta:

 1. Primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
 2. Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju
 3. Primanja po osnovi socijalne skrbi
 4. Primanja po osnovi privremene nezaposlenosti
 5. Primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno
 6. Primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima
 7. Naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika
 8. Primanja po osnovi odličja i priznanja
 9. Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda
 10. Rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno
 11. Utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke
 12. Sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore
 13. Novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom
 14. Naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze
 15. Sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje sindikat
 16. Sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ako su isplaćena na poseban račun za tu namjenu, vode se odvojeno od sredstava te osobe i izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obavljanjem djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava
 17. Nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima
 18. Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom
 19. Ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima


Primanja koja su djelomično izuzeta

Prema čl. 172. Ovršnog zakona je ovrha ograničena za sljedeća primanja:

 1. Naknada troškova za službeno putovanje (u visini stvarnih izdataka) i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte)
 2. Dar za djecu do 15. godine života (132,73 EUR) i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (do 1.327,24 EUR)
 3. Potpore zbog invalidnosti radnika (do 331,81 EUR godišnje) i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (331,81 EUR godišnje), potpore za slučaj smrti radnika (do 995,43 EUR) osim jednokratnih potpora koje poslodavci isplaćuju djeci radnika zbog smrti radnika, a koje potpore su u cijelosti izuzete od ovrhe) i smrti člana uže obitelji radnika (do 398,17 EUR godišnje), do propisanih iznosa do kojih se nesmatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
 4. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika (do 796,44 EUR), prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl., do 663,62 EUR godišnje), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (do 995,43 EUR), nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima (za navršenih 10 godina radnog staža do 199,09 EUR, za navršenih 15 godina radnog staža do 265,45 EUR, za navršenih 20 godina radnog staža do 331,81 EUR, za navršenih 25 godina radnog staža do 398,17 EUR, za navršenih 30godina radnog staža do 464,53 EUR, za navršenih 35 godina radnog staža do 530,90 EUR, za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža do 663,62 EUR)
 5. Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu (koje traje više od 12 sati dnevno do 26,55 EUR, a koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 13,28 EUR), dnevnice za službena putovanja u inozemstvu (koje traje više od 12 sati do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, a koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna), dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu (do 26,55 EUR), dnevnice za rad na terenu u inozemstvu (do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna) i dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radiobavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca do propisanih iznosa dokojih se ne smatraju oporezivim primicima (u ukupnom iznosu)
 6. Pomorski dodatak (do 33,19 EUR dnevno) i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe (do 53,09 EUR dnevno) do propisanih iznosa dokojih se ne smatraju oporezivim primicima


Prema članku 173. Ovršnog zakona:

Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od jedne polovine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu.


Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine netoplaće ovršenika, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine netoplaće ovršenika.

Prosječna netoplaća u smislu stavka 1. ovoga članka jest prosječan iznos mjesečne netoplaće isplaćene pojednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u »Narodnim novinama«, najkasnije do 31. prosinca te godine. Tako utvrđeni iznos primjenjivat će se u idućoj godini. 

Odredbe o ovrsi na plaći primjenjuju se i na ovrhu na naknadi umjesto plaće, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba te na primanja osoba u pričuvnom sastavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom novčanom primanju civilnih i vojnih osoba. 

Ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu može se provesti samo radi naplate tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i to do iznosa od jedne polovice toga primanja.

Ovrha na primanju po osnovi ugovora o doživotnom uzdržavanju i doživotnoj renti te na primanju po osnovi ugovora o osiguranju života može se provesti samo na dijelu koji prelazi iznos osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanje.

Odredbe o ograničenju ovrhe na plaći primjenjuju se i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.


Primanja i naknade koji su izuzeti od ovrhe temeljem posebnog propisa:
(u cijelosti izuzeti od ovrhe)


Uplatitelj HZZO: 

 • Novčane potpore iz članka 2. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, broj: 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20): naknada plaće, novčana naknada, novčana pomoć i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete - izuzeto od ovrhe temeljem članka 4. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama)
 • Novčane naknade iz članka 36. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj: 80/13, 137/13, 98/19): naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz članka 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, novčana naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohoci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, naknada za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, naknada za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu za vrijeme bolničkog liječenja djeteta, u iznosu i pod uvjetima utvrđenim općim aktom Zavoda te novčana naknada na ime povrata troškova za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koje je osigurana osoba ostvarila temeljem rješenja Zavoda - izuzete od ovrhe temeljem članka 36. stavak 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju).


Uplatitelj HZMO:

 • Doplatak za djecu iz članka 1. Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine, broj: 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18) - izuzeto od ovrhe temeljem članka 3. Zakona o doplatku na djecu
 • Naknada putnih troškova iz članka 76. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj: 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19): naknada za troškove prijevoza i naknada za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu - izuzeta od ovrhe temeljem članka 76. stavak 3. Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Naknada za tjelesno oštećenje - izuzeto od ovrhe temeljem čl. 93. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj: 102/98, 71/99, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08, 94/09, 40/10, 121/10, 139/10, 61/11, 114/11, 76/12, 112/13, 133/13, 157/13) i čl. 48. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (Narodne novine, broj: 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/1989, 57/89, 40/90, 9/91, 71/1991, 26/93, 96/93, 29/94, 37/94, 44/94, 59/96, 20/97, 102/98)
 • Doplatak za tuđu njegu i pomoć iz članka 76. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju
 • Zaštitni dodatak uz mirovinu planiran u Državnom proračunu iz članka. 92. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju
 • Tražbine iz mirovinskih primanja temeljem sudskih odluka po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
 • Obiteljska mirovina koju djeca ostvaruju nakon smrti roditelja temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Ako se nad ovršenikom provodi ovrha temeljem osnove za plaćanje na koju se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona; u drugim slučajevima od ovrhe je izuzet dio sukladno čl. 173. Ovršnog zakona
 • Naknada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, za vrijeme profesionalne rehabilitacije i od završene profesionalne rehabilitacije do zaposlenja
 • Novčana naknada zbog tjelesnog oštećenja
 • Naknada plaće invalidu rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju, od dana nastanka invalidnosti do najduže 24 mjeseca od dana završetka profesionalne rehabilitacije
 • Dodatak na mirovinu isplaćen sukladno Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
 • Isplata mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje iz čl. 1. Zakona o mirovinskim
  osiguravajućim društvima i isplati individualne kapitalizirane štednje (Narodne novine, broj: 106/99, 63/00, 140/05, 107/07, 114/11, 22/14)
 • Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijene energenata temeljem Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (NN 31/22)
   

Uplatitelj Ministarstvo hrvatskih branitelja:

Temeljem članka 186. stavak 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj:121/17, 98/19, 84/21) izuzeta su sljedeća primanja: 

 • Doplatak za njegu i pomoć druge osobe
 • Doplatak za pripomoć u kući
 • Ortopedski doplatak
 • Posebni doplatak
 • Doplatak za djecu
 • Jednokratna novčana pomoć
 • Obiteljska invalidnina, uvećana i povećana obiteljska invalidnina
 • Novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine, uvećane i povećane obiteljske invalidnine
 • Naknada za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona
 • Osobna invalidnina
 • Troškovi ukopa
 • Potpora za obrazovanje
 • Novčana protuvrijednost za besplatne udžbenike
 • Naknada za topli obrok iz članka 123. ovoga Zakona
 • Dodijeljen iznos stambenog kredita ili financijske potpore 
 • Sredstva potpore ostvarena kroz Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
   

Temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19, u daljnjem tekstu: ZOZVICIR) izuzeta su sljedeća primanja:

 • Osobna invalidnina iz članka 16. ZOZVICIR
 • Dodatak za pomoć i njegu druge osobe iz članka 17. ZOZVICIR
 • Ortopedski doplatak iz članka 19. ZOZVICIR
 • Obiteljska invalidnina iz članka 26. i članka 30. ZOZVICIR
 • Uvećana obiteljska invalidnina iz članka 32. ZOZVICIR
 • Opskrbnina iz članka 34. ZOZVICIR
 • Dodatak za pripomoć u kući iz članka 47. ZOZVICIR


Temeljem Zakona o humanitarnom razminiranju (Narodne novine, broj: 153/05, 63/07, 152/08, 110/15) izuzeta su sljedeća primanja: 

 • Osobna invalidnina iz članka 41. Zakona o humanitarnom razminiranju
 • Pravo na ortopedski doplatak iz članka 42. Zakona o humanitarnom razminiranju
 • Pravo na posebni doplatak iz članka 43. Zakona o humanitarnom razminiranju
 • Pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe iz članka 44. Zakona o humanitarnom razminiranju
 • Pravo na obiteljsku invalidninu iz članka 51. Zakona o humanitarnom razminiranju
 • Pravo na besplatne udžbenike iz članka 54. Zakona o humanitarnom razminiranju
 • Pravo na stipendiju iz članka 53. Zakona o humanitarnom razminiranju


Uplatitelj banka: 

 • Financijska sredstva ostvarena s osnove utvrđenog prava na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita odnosno financijske potpore – izuzeta od ovrhe temeljem čl. 85. st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19)


Prema Zakonu o socijalnoj skrbi: 

 • Naknada roditelju koji ima status njegovatelja iz članka 77.b. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 123/10, 57/11) 
 • Jednokratna financijska pomoć namijenjena liječenju koju isplaćuje Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
 • Pomoć za podmirenje troškova stanovanja iz članka 34. do članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi
 • Subvencija podstanarske najamnine koja se isplaćuje radi socijalnog zbrinjavanja građana
 • Sredstva dobivena iz Zaklade hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
   

U Narodnim novinama broj 131/23 objavljen je iznos prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2023., koji iznosi 1.131,00 EUR. Tako utvrđeni iznos primjenjuje se za postupanje sukladno članku 173. Ovršnog zakona, u 2024. godini.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.