Preskoči na glavni sadržaj

Što morate učiniti ako niste isplatili plaću

Poslodavac je, u slučaju blokade, stečaja ili neisplate plaće do zadnjeg dana u mjesecu, dužan poduzeti pravne radnje kako bi se radnicima isplatio po zakonu utvrđeni iznos plaće. 

Postupanje u slučaju neisplate plaće

Ako do zadnjeg dana u mjesecu niste isplatili plaću svojim radnicima, prema Zakonu o osiguranju radničkih tražbina obvezni ste podnijeti Fini obračun plaće i Zahtjev za prisilnu naplatu za svakog radnika pojedinačno. 

Ako zbog nedostatka sredstava na računu ili blokade računa nije moguće provesti ovrhu nad vašim poslovnim subjektom, Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT) će radnicima isplatiti dio neisplaćene plaće/naknade u visini minimalne plaće te preuzeti pravo ovrhovoditelja za isplaćeni iznos.

Radnici u tom slučaju ostvaruju pravo na isplatu: 

  • Do tri neisplaćene plaće/naknade, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća/naknada nije isplaćena. Ako je poslodavac djelomično isplatio plaću u iznosu manjem od minimalne plaće, za taj mjesec radnik ostvaruje pravo na isplatu minimalne plaće umanjene za iznos koji je isplaćen. 
  • Do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Postupanje u slučaju blokade računa

Ako su vašem poslovnom subjektu računi blokirani, trebate najkasnije u roku od tri dana, otkad je utvrđena nemogućnost izvršenja ovrhe, Agenciji za osiguranje radničkih tražbina (AORT) podnijeti: 

  1. Zbirni zahtjev za isplatu plaće/naknade u visini minimalne plaće na obrascu ZMP-01
  2. Popis radnika kojima niste isplatili plaću/naknadu, sa specifikacijom iznosa minimalne plaće za svakog od njih, rasporedom plaće te pripadajućim porezima i doprinosima na taj iznos, s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja
  3. Popis radnika kojima ste djelomično isplatili plaću/naknadu u iznosu manjem od minimalne plaće, sa specifikacijom iznosa razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće za svakog od njih, rasporedom plaće te pripadajućim porezima i doprinosima na taj iznos, s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja
  4. Naloge za prijenos ispunjene prema specifikaciji iz prethodnih točaka pod 1. i 2. te JOPPD obrasce u kojima je iskazana naknadna isplata plaće s potvrdom o uspješnoj provjeri elektroničkog sustava središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije 
  5. Podatke o isplaćenoj plaći/naknadi za mjesec za koji se traži isplata minimalne plaće, ako je ona djelomično isplaćena
  6. Potvrdu Fine da ima evidentiranu i neizvršenu osnovu za plaćanje (Zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće/naknade) te potvrdu o blokadi računa s podatcima o svim neizvršenim obračunima neisplaćene plaće/naknade iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Fina. Fina je potvrdu dužna izdati isti ili najkasnije sljedeći radni dan. Za izdavanje potvrde obračunava se naknada sukladno Cjeniku Fine.

Postupanje Agencije za osiguranje radničkih tražbina

Agencija u roku od 7 dana donosi Rješenje o pravu na isplatu neisplaćenih plaća/naknada i dostavlja ga poslodavcu na adresu. Time preuzima tražbinu radnika prema poslodavcu za uplaćeni iznos te nalaže poslodavcu da isplati Agenciji taj iznos u roku od 7 dana od dana uplate Agencije. 

U roku od 7 dana od izvršnosti rješenja, Agencija je dužna izvršiti uplatu na račun radnika te obavijestiti poslodavca o danu uplate, a poslodavac je dužan obavijestiti Agenciju o eventualnom namirenju tražbina. Prije uplate, Agencija je dužna provjeriti u Fini je li, i u kojem iznosu, namirena tražbina iz Zahtjeva za prisilnu naplatu. Ako utvrdi da je namirena u iznosu manjem od minimalne plaće, obavijestit će poslodavca o uplaćenom iznosu. Po uplati iznosa, Agencija će dostaviti Fini nalog za povlačenje s naplate dijela Zahtjeva za prisilnu naplatu (obrazac NPZ-01) za iznos koji je namirila umjesto poslodavca, uz specifikaciju iznosa za svakog radnika poimenično, te obračun. 

Ako poslodavac u propisanom roku ne izvrši povrat sredstava koje je Agencija umjesto njega isplatila, Agencija će, uz Zahtjev za izravnu naplatu, dostaviti Fini izvršno rješenje i obavijest kojim se poslodavcu nalaže isplata o namirenju tražbine u iznosu manjem od minimalne plaće, radi prisilne naplate iznosa koji je isplatila, uvećanog za zakonske zatezne kamate. Predmetno rješenje ima prednost u redoslijedu naplate

Obračun mora sadržavati sve elemente propisane Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, važećim u trenutku izdavanja obračuna neisplaćene plaće ili djelomično neisplaćene plaće/naknade plaće.

Rješenje Inspektorata rada o privremenom osiguranju naplate

Zbog opasnosti da će poslodavac spriječiti ili otežati provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima zbog neisplaćene plaće, Inspektorat rada može donijeti rješenje o privremenom osiguranju naplate. 

U slučaju neisplate plaće ili naknade radniku, Ministarstvo financija, Porezna uprava dužno je o tome obavijestiti Inspektorat rada i to do 15. u mjesecu za prethodni mjesec po dospijeću obveze doprinosa i poreza na dohodak prema neisplaćenoj plaći. Uz obavijest, dostavljaju i broj te poimenični popis radnika koji nisu dobili plaće i naknade, osim za članove uprave, izvršne direktore trgovačkog društva ili upravitelje zgrade. 

Fina je dužna obavijestiti Agenciju da je poslodavac podnio Zahtjev za prisilnu naplatu najkasnije prvog sljedećeg radnog dana od dana zaprimanja zahtjeva. Agencija je dužna obavijestiti Inspektorat rada da joj je poslodavac, kojemu je blokiran račun, podnio zbirni zahtjev za isplatu plaće/naknade u visini minimalne plaće ili da je Fini podnio Zahtjev za prisilnu naplatu, uz obračun neisplaćene plaće/naknade za sve radnike, najkasnije prvog sljedećeg radnog dana od zaprimanja zahtjeva poslodavca ili obavijesti Fine.

Ako Inspektorat rada od Ministarstva financija, Porezne uprave primi obavijest da poslodavac radniku nije isplatio plaću, a od Agencije ne zaprimi obavijest da je poslodavac podnio Zahtjev za prisilnu naplatu Fini ili zbirni zahtjev za isplatu plaće Agenciji, donijet će rješenje o privremenom osiguranju naplate utvrđene obveze pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima koje poslodavac ima na bilo kojem računu u banci, za iznos umnoška propisanog iznosa minimalne plaće i broja radnika kojima nije isplaćena plaća za određeni mjesec. 

Rješenje će, uz poimenični popis radnika, dostaviti Fini i poslodavcu.

Rješenje o privremenom osiguranju naplate ovršna je isprava nakon koje Fina daje nalog bankama za zapljenu novčanih sredstava ovršenika. Ako ovršenik nema dovoljno sredstava, Fina daje nalog bankama za blokadu svih računa ovršenika i oročenih novčanih sredstava.

Nakon utvrđenja činjenice da je poslodavac Fini podnio zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće/naknade ili da je svim radnicima s popisa isplatio plaću/naknadu u visini minimalne plaće, Inspektorat rada ukinut će rješenje o privremenom osiguranju naplate i obustaviti postupak naplate. 

Inspektorat rada ukida rješenje i u slučajevima kada Fina vrati spomenuto rješenje zbog nepostojanja aktivnih računa poslodavca, otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, smrti fizičke osobe poslodavca, stečaja potrošača te prestanka pravne osobe. Rješenje Inspektorat rada dostavlja poslodavcu i Fini.

U tom slučaju, Fina će bankama ovršenika dati nalog za obustavu daljnjeg postupanja po rješenju o privremenom osiguranju naplate, uz nalog za oslobađanje i povrat eventualno zaplijenjenih sredstava na račun ovršenika.

Imate dodatna pitanja? Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći.

Ako vam je potrebno dodatno pojašnjenje ili imate bilo kakvo pitanje u vezi s ovrhama, slobodno nam se javite.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.