Preskoči na glavni sadržaj

Odgovori na vaša najčešća pitanja

Kako bismo vam pomogli vezano uz Registar godišnjih financijskih izvještaja pripremili smo nekoliko najčešćih tema i pitanja koji se vežu uz Registar, predaju dokumentacije, objavljivanje, ispunjavanje obrazaca i slično:

Ispunjavanje godišnjih financijskih izvještaja
Predaja godišnjih financijskih izvještaja
Pogreške pri učitavanju izvještaja u excel-u (web RGFI)
Predaja GFI-ja za obveznike čija je kalendarska godina različita od poslovne
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika koji su imali statusne promjene
Obveznici javne objave
Naknadna predaja i ispravak financijskih izvještaja
Obveza javne objave GFI-ja i druge dokumentacije (RGFI-javna objava)

 

ISPUNJAVANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Na koji način treba upisati razdoblje izvještavanja 01.01.20xx. do 31.12.20xx. u obrascu GFI?

Razdoblje izvještavanja se upisuje: 01.01.20xx - 31.12.20xx bez točke iza godine.

2. Treba li za pravne osobe koje su osnovane sredinom 20xx. godine u izvještaju za statističke potrebe navesti razdoblje od 01.01.20xx. do  31.12.20xx. godine?

Neovisno o svrsi predaje (statističke potrebe, javna objava), ako je poduzetnik osnovan nakon 01.01.20xx. godine, u izvještaj upisuje stvarni datum registracije.

3. Može li porez na dobit imati negativan predznak?

Iznos poreza na dobit može imati i negativan predznak, a ne samo pozitivan.

4. Može li stavka rezerve fer vrijednosti biti iskazana u negativnom iznosu?

Stavka rezerve fer vrijednosti možeb biti iskazana u negativnom iznosu.

5. Što se podrazumijeva pod godišnjim izvješćem? Gdje su objavljene informacije o tome?

Obveza sastavljanja godišnjeg izvješća i njegov sadržaj propisani su člankom 21. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22).

6. Što pod AOP poziciju "porijeklo kapitala", tj. udio domaćega i stranoga kapitala, upisuje podružnica inozemnog osnivača koja je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu, a njezin je početni kapital 0 (nula)?

Ako je riječ o podružnici koja je u stopostotnom vlasništvu inozemnoga osnivača, pod AOP poziciju "porijeklo kapitala" podružnica treba upisati sljedeće: domaći kapital 0%, a strani kapital 100%.

7. Na koji način ispuniti rubriku "porijeklo kapitala" kad je riječ o gospodarskome interesnom udruženju s obzirom na to da ono nema temeljnoga (upisanoga) kapitala? Je li ispravno unijeti iznos 0 u rubrike % domaćega i % stranoga kapitala?

Riječ je o podatku informativnog karaktera koji trebaju unijeti svi obveznici predaje i za to nije bitan samo iznos temeljnog kapitala. Dakle, društva koja nemaju temeljni kapital, upisuju u kojem je postotku prisutan domaći, odnosno strani osnivač.

8. Treba li društvo koje je u 20xx. godini promijenilo naziv, djelatnost i sjedište dostaviti godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu sa starim ili s novim podacima?

Takvo društvo u godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu upisuje novo sjedište i ''staru'' djelatnost, prema kojoj je bilo registrirano u  godini za koju predaje izvještaj, jer se na tu djelatnost odnose rezultati iskazani u godišnjemu financijskom izvještaju.

9. Trebaju li fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit dostavljati godišnji financijski izvještaj?

Riječ je o fizičkoj osobi koja je po osnovi iznajmljivanja dobrovoljno ušla u obveznike poreza na dobit. Nema matični broj, samo MBG. Fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit obveznici su predaje godišnjih financijskih izvještaja u Finu pri čemu ne popunjavaju podatak koji se odnosi na matični broj, a kao šifru NKD-a upisuju oznaku 0000.

10. Trebaju li obrtnici koji su prešli iz sustava plaćanja poreza na dohodak u sustav poreza na dobit u godišnjem financijskom izvještaju popuniti podatke za prethodnu godinu?

Obrtnici koji su prešli iz sustava plaćanja poreza na dohodak u sustav poreza na dobit ne popunjavaju podatke za prethodnu godinu.

11. Potpisuje li godišnji financijski izvještaj isključivo zakonski predstavnik, ako da, mora li se navesti njegovo puno ime i prezime i pokraj toga staviti potpis? Mora li izvještaje potpisati i voditelj računovodstva?

Godišnji financijski izvještaj potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore, potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje. Voditelj računovodstva ne potpisuje godišnje financijske izvještaje koje dostavljate u Finu.

Ako je za potpisivanje GFI-a ovlašteno više osoba, u polje za upis imena i prezimena ovlaštene osobe, na Referentnoj stranici, upisuje se ime i prezime samo jedne osobe (predsjednik uprave ili osoba ovlaštena za zastupanje), a potpisuju se svi ovlašteni potpisnici.

12. Obzirom na promjene pri potpisivanju GFI-a, a povezano s odredbom članka 19., stavka 12. Zakona o računovodstvu, na koji način se postupa prilikom predaje GFI-a putem web aplikacije RGFI, je li nužno da GFI potpišu ovlaštene osobe sukladno zakonskoj odredbi ili ovlaštene osobe mogu opunomoćiti drugu osobu za potpis? Što u slučaju kada opunomoćena osoba, vlasnik certifikata, već posjeduje punomoć za predaju i potpisivanje GFI-a i ostale nestandardne dokumentacije, ali punomoć je dodijeljena samo od jedne ovlaštene osobe, a prema ZOR-u za potpisivanje je ovlašteno više osoba?

Ako ste imatelj certifikata korištenjem kojega podnosite godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju za obveznike koji imaju jednog potpisnika, ništa se ne mijenja u toj proceduri u odnosu na prethodnu godinu - izvještaje i nadalje možete slati kao i do sada.

Međutim, ako su za potpisivanje godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) ovlaštena dva ili više potpisnika, a kao vlasnik certifikata opunomoćeni ste samo od strane jednoga ovlaštenoga potpisnika, internom punomoći trebate zatražiti pravo potpisivanja i od ostalih potpisnika. Dakle, radi se o punomoći koju ne trebate dostavljati u Finu, ali ju je, sukladno zakonskim propisima, nužno pribaviti.

Procedura potpisivanja GFI-a putem web aplikacije:

Ako društvo ima upravu od više članova, GFI potpisuje predsjednik uprave i svi članovi uprave, a izvještaj putem web aplikacije može potpisati:

a) predsjednik uprave i svaki član uprave svojim digitalnim certifikatom ako ih posjeduju. U ovom slučaju, obzirom da će više osoba potpisati GFI, u aplikaciji se odabire opcija „Višestruko potpisivanje“ ili

b) prava može ovlastiti jednu osobu da u njihovo ime potpisuje GFI i učitava ostalu nestandardnu dokumentaciju za javnu objavu. Opunomoćena osoba u tom slučaju u aplikaciji bira opciju „Potpisivanje“. Ako opunomoćena osoba već od ranije posjeduje certifikat s kojim je do sada potpisivala i predavala GFI, isto može činiti i dalje. Međutim, ako je prethodna punomoć za slanje i potpisivanje GFI-a dana samo od jednoga potpisnika, potrebno je zatražiti internu punomoć za predaju i potpisivanje GFI-a i od ostalih ovlaštenih potpisnika, a ta se punomoć ne treba dostavljati u Finu.

Ako društvo ima izvršne direktore te je više potpisnika GFI-a, postupa se na isti način kao kada postoji uprava.

Ako društvo nema upravu, niti izvršne direktore, GFI potpisuje zakonski zastupnik društva, a izvještaj putem web aplikacije može potpisati:

a) zakonski zastupnik, samostalno, svojim certifikatom, a obzirom da se radi o jednom potpisniku, u aplikaciji bira opciju „Potpisivanje“, ili

b) osoba koju je zakonski zastupnik ovlastio za predaju i potpisivanje GFI-a putem punomoći. Opunomoćena osoba prilikom potpisivanja u aplikaciji koristi opciju „Potpisivanje“.

13. Tko potpisuje odluku o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja i odluku o raspodjeli dobiti kada su osnivači tvrtke dvije osobe koje ne čine skupštinu, već su članovi društva, a tko kad je jedna osoba osnivač tvrtke? Ako postoji samo jedan osnivač, potpisuje li on, a ako su dvojica, potpisuju li oni kao članovi i suvlasnici obje odluke i je li odluke potrebno ovjeriti pečatom ili se one predaju bez pečata?

Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka potpisuje predsjednik skupštine ili nadzornog odbora ako poduzetnik ima ta tijela. Ako poduzetnik tih tijela nema, tada je postupak sljedeći: ako postoji jedan vlasnik, on sam potpisuje odluke, a ako postoje dva vlasnika, tada bi društvo trebalo imati odluku o ovlasti za potpisivanje odnosne dokumentacije i postupati u skladu s tom odlukom. Odluke potpisuje predsjednik skupštine, nadzornog odbora ili sam vlasnik i ne trebaju biti ovjerene pečatom.

14. Na kojim obrascima ustanove predaju godišnje financijske izvještaje?

Na kojim obrascima ustanove popunjavaju godišnji financijski izvještaj ovisi o tome u koju skupinu poslovnih subjekata je ustanova razvrstana. Ustanova može biti obveznik poreza na dobit te prema tome voditi poslovne knjige prema računskom planu za poduzetnike, a isto tako može biti i neprofitna organizacija pa u tom slučaju vodi neprofitno knjigovodstvu.

PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Na kojim obrascima se predaju godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave?

Za JAVNU OBJAVU koriste se isti obrasci godišnjih financijskih izvještaja kao i kod predaje tih izvještaja za statističke i druge, ali ne popunjavaju se Dodatni podaci.

2. Je li potrebno dostaviti original revizorskog izvješća i godišnjeg izvješća te druge nestandardne dokumentacije ili je moguće dostaviti fotokopiju originalnih dokumenata?

Ako se nestandardna dokumentacija dostavlja na papiru, u neku o Fininih poslovnica, ista treba biti dostavljena u originalu ili kao kopija ovjerena kod javnoga bilježnika.

3. Treba li tvrtka koja ne posluje (privremeno mirovanje) predavati godišnje financijske izvještaje GFI-POD?

Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) društvo treba dostaviti u Finu iako ne posluje, a ako je poslovalo u prijašnjim razdobljima te u poslovnim knjigama ima evidentiranu imovinu i obveze. U tom slučaju, ako društvo tijekom izvještajne godine nije ostvarilo niti prihode, niti rashode, na stranici za upis općih podataka (referentna stranica u Excel obrascu), u polje poslovne aktivnosti u razdoblju izvještavanja, obveznik upisuje NE, a popunjava samo bilančne pozicije. GFI-POD ne trebaju predavati samo ona društva koja nisu poslovala od osnivanja. Takvi poduzetnici predaju izjavu o neaktivnosti.

4. Može li se godišnji financijski izvještaj za 20xx. g. za statističke i druge potrebe (podnesen u zakonom propisanome roku), koji je u Registru evidentiran kao točan i potpun naknadno korigirati podnošenjem novoga godišnjeg financijskoga izvještaja za 20xx. g. za statističke i druge potrebe?

Godišnji financijski izvještaj za 20xx. godinu za statističke i druge potrebe (šifra svrhe predaje 1) koji je u Registru evidentiran kao točan i potpun nije moguće i nije potrebno mijenjati, jer revidirane godišnje financijske izvještaje (GFI) možete, uz svu propisanu nestandardnu dokumentaciju, predati za svrhu javne objave (šifra svrhe predaje 2) do, kako je propisano, 30. lipnja 20xx. odnosno u roku 6 mjeseci po proteku poslovne godine. Isto se odnosi i na GFI za 20xx. g. za statističke i druge potrebe koji je u Registru evidentiran kao netočan, a obveznik ga nije u propisanome roku od 15 dana od primitka obavijesti zamijenio novim, točnim GFI-em za statističke i druge potrebe (šifra svrhe predaje 1). Ako je obveznik prethodno predao GFI za statističke i druge potrebe i za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 3) ili GFI za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 2), naknadno ga može zamijeniti novim, revidiranim GFI-em za 20xx. g. za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 2), i to uz izjavu vlasnika o razlozima promjene. Napominjemo da će u takvom slučaju na internetu biti objavljene obje verzije GFI-a: dio koji je namijenjen javnoj objavi (bilanca te račun dobiti i gubitka) te izjava vlasnika o razlozima izmjene.

5. Postoji li propisani obrazac za predaju Izjave o neaktivnosti?

Izjava o neaktivnosti sastavlja se sukladno čl. 30. st. 9. Zakona o računovodstvu NN (78/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22), tj. dostavlja je poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama. Ne postoji obrazac za predaju izjave o neaktivnosti, ali ista treba sadržavati adresne i identifikacijske podatke društva (MB/OIB) i tekst u kojem se navodi da društvo nije imalo poslovnih događaja u razdoblju za koje se izjava dostavlja niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama. Izjavu treba potpisati osoba ovlaštena za zastupanje društva.

6. Može li se izjava o neaktivnosti predati nakon zakonskog roka?

Predaja Izjave o neaktivnosti zamjenjuje predaju GFI-a za statističke i druge potrebe te javnu objavu te se ista može predati i po isteku zakonskih rokova, uključujući i prethodne godine.

7. Koje je izvještaje u Registar dužna predati zadruga i u koje svrhe?

Zadruga, prema organizacijskom obliku određenom u sudskom registru, ne spada u trgovačka društva, te, prema odredbama Zakona o računovodstvu, nije obveznik predaje izvještaja za potrebe javne objave. Za prethodnu godinu u Finu ste dužni do zakonskog roka predati izvještaj za statističke i druge potrebe, koji se sastoji od: bilance, računa dobiti i gubitka te dodatnih podataka.

8. Koje izvještaje za statističke potrebe i javnu objavu dostavlja tvrtka koja je obveznik konsolidacije i na koji način se prijavljuje obveza konsolidacije?

Za statističke potrebe se predaju samo pojedinačni godišnji financijski izvještaji. Za javnu objavu izvještaje predaje i matično društvo i ovisna društva. Osim toga, matično društvo za javnu objavu treba predati i konsolidirani financijski izvještaj.
Društvo koje u grupi predstavlja matično društvo, dužno je najkasnije do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu Fini prijaviti obvezu konsolidacije za prethodnu godinu. Obvezu konsolidacije matično društvo prijavljuje putem web aplikacije RGFI kroz koju je omogućeno slanje GFI-a. Uvjet za prijavu obveze konsolidacije putem web aplikacije RGFI je posjedovanje poslovnoga certifikata koji glasi na matično društvo - obveznika konsolidacije ili korištenjem certifikata koji glasi na drugo društvo, ali je na njemu evidentirano pravo za predaju GFI-a matičnoga društva – obveznika konsolidacije (primjerice ako je sastavljanje i predaja GFI-a povjereno vanjskome knjigovodstvenom servisu koji za predaju GFI-a koristi svoj certifikat). Ako matično društvo – obveznik konsolidacije ne posjeduje certifikat i nije ovlastilo drugo društvo da u njegovo ime sa svojim certifikatom predaje GFI u Finu, obvezu konsolidacije može prijaviti u nekoj od poslovnih jedinica Fine na način da potrebne podatke popuni na obrascu za prijavu konsolidacije koji će biti objavljen na Fininoj web stranici u dijelu Preuzimanje obrazaca.

9. Tvrtka matica sastavila je konsolidirani godišnji financijski izvještaj u koji su uključeni GFI društva kćeri, a društva kćeri su također matice u odnosu na neka druga društva. Trebaju li i društva kćeri koje su matice u odnosu na druga društva također dostaviti za potrebe javne objave konsolidirane godišnje financijske izvještaje?

Obveznici javne objave konsolidiranih financijskih izvještaja su sva matična društva koja prema kriterijima propisanim stavkom 3., članka 23. Zakona o računovodstvu čine matično društvo. Dakle, obveznici javne objave su i društva kćeri koje su matice u odnosu na neka druga društva.

10. Jesu li obrtnici koji su u sustavu poreza na dobit obvezni podnijeti bilješke uz financijske izvještaje?

Obrtnici nisu obveznici podnošenja dokumentacije radi javne objave, a bilješke se predaju isključivo za potrebe javne objave, dakle obrtnici ih ne trebaju dostaviti u Finu. Obrtnici su dužni dostaviti godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe i to: bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke.

11. Na kojem se obrascu sastavljaju bilješke uz financijske izvještaje?

Bilješke nisu standardni izvještaj što znači da ga sastavljate u slobodnoj formi, a u Finu ga predajete u papirnatom obliku uz standardne izvještaje koje ispunjavate u Excelu, odnosno ako imate mogućnost elektroničkog potpisivanja tada bilješke možete predati kao PDF dokument potpisan naprednim elektroničkim potpisom.

12. Prema svim podacima o poslovanju u prethodnoj godini svrstani smo u male poduzetnike, a prema podacima o poslovanju za tekuću godinu naše je društvo po veličini srednji poduzetnik. Predajemo li godišnji financijski izvještaj i drugu dokumentaciju za tekuću godinu kao mali ili kao srednji poduzetnik?

Godišnji financijski izvještaj i drugu dokumentaciju za tekuću godinu poduzetnik predaje prema rezultatu poslovanja u prethodnoj godini; dakle, u ovom slučaju kao mali poduzetnik.

13. Na koji način se dokumentacija šalje putem web aplikacije RGFI?

Nakon što ste ispunili Excel datoteku u kojoj ste označili za koje potrebe dostavljate GFI, trebate pripremiti i nestandardnu dokumentaciju koju želite poslati putem web aplikacije RGFI.

Nestandardni dokumenti učitavaju se se u PDF formatu. Pri tome, svaki dokument treba biti elektronički potpisan od strane ovlaštene osobe ili ako ovlašteni potpisnik nema potrebne preduvjete za elektroničko potpisivanje u tom slučaju dokument potpisuje na papiru te se isti skenira radi učitavanja.  Iznimka su Bilješke uz GFI, koje su dio GFI-a, ali u nestandardnome obliku te im je potpisnik ista osoba, stoga Bilješke nije potrebno posebno potpisivati već se mogu učitati kao PDF dokument bez prethodnoga potpisa. Godišnji financijski izvještaj i ostalu, nestandardnu dokumentaciju, može potpisati i više ovlaštenih potpisnika, pri čemu sami korisnici servisa RGFI procjenjuju kada je potpisivanje završeno te u aplikaciji označavaju završetak potpisivanja.

14. Treba li uz godišnji financijski izvještaj za srednjeg poduzetnika obvezatno predati revizorsko izvješće te izvještaj o novčanom tijeku?

Ako je predaja izvještaja o novčanom tijeku obvezatna, treba li se ispuniti po objema metodama (direktna i indirektna) ili se može odabrati samo jedna od njih?
Srednji poduzetnici dužni su ispuniti i predati u Finu sljedeće: bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom tijeku. Za izvještaj o novčanom tijeku propisane su dvije metode - direktna i indirektna, a Vi sami odabirete kojom od njih ćete se koristiti. Srednji poduzetnici trebaju predati Izvješće revizora sukladno članku 20. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15,  120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22).

15. Kako da preda godišnji financijski izvještaj poduzetnik koji nema promjena u računu dobiti i gubitka, već samo u bilanci (u RDG-u ima sve nule). Zbog čega se u kontrolama javlja greška da obrazac Račun dobiti i gubitka nije ispunjen?

U tom slučaju, ako društvo tijekom izvještajne godine nije ostvarilo niti prihode, niti rashode, na stranici za upis općih podataka (referentna stranica u Excel obrascu), u polje poslovne aktivnosti u razdoblju izvještavanja, obveznik upisuje NE, a popunjava samo bilančne pozicije.

16. Može li se dokumentacija predati elektroničkom poštom?

Ne, ne može. Elektronička pošta nije propisani kanal predaje GFI-a i druge dokumentacije u Finu odnosno Registar, neovisno o svrsi predaje. Više informacija o načinima predaje objavljeno je u rubrici Način predaje izvještaja.

17. Na koji se način podnosi dokumentacija u papirnom obliku?

Sva dokumentacija u papirnom obliku predaje se u poslovnicu FINE po vlastitom izboru, osobno ili poštom na adresu poslovnice FINE i treba biti u originalu ili kopija ovjerena od javnog bilježnika.

18. Kako predati revizorsko izvješće putem web aplikacije?

Revizorsko izvješće, kao i svu ostalu nestandardnu dokumentaciju za javnu objavu, putem web aplikacije učitava ovlaštena osoba društva (osoba koja posjeduje Finin certifikat i odobrenje za predaju i potpisivanje GFI-a i ostale dokumentacije za javu objavu) Revizorsko izvješće učitava se u PDF formatu, potpisano elektroničkim potpisom od strane revizora ili kao skenirani dokument potpisan na papiru od strane revizora i ovlaštenih osoba.

POGREŠKE PRI UČITAVANJU IZVJEŠTAJA U EXCEL-u (WEB RGFI)

Popunjena datoteka koju šaljete putem web aplikacije RGFI treba biti u Excel 97-2003 formatu. Tako spremljena datoteka imat će nastavak ".xls".

Ako obrasce popunjavate u Open Office-u, izravno iz računovodstvenog programa ili na neki drugi način držite se uputa o načinu popunjavanja koje su sastavni dio Uputa u Excel obrascu.

Korisnici MS Excela trebaju imati instalirane dostupne "Service Packove" (zakrpe) za verziju Excela koju koriste.

Putem web aplikacije RGFI nije moguće učitati Excel datoteke u kojima je uključeno dijeljenje radne knjige, postoje dodatne lozinke na radnu knjigu ili je promijenjena struktura datoteke dodavanjem/brisanjem radnih listova. Navedenim izmjenama Excel datoteka postaje neupotrebljiva za učitavanje te je potrebno s internetskih stranica Fine preuzeti novu verziju Excel obrasca i ispravno ga popuniti pridržavajući se Uputa.

Ako se prilikom slanja javlja poruka: Datoteku koju šaljete nije moguće učitati  mogući razlozi su (jedan ili više njih):

Kroz opciju Predaja godišnjih financijskih izvještaja, pokušali slati ste slali TI-POD, S-PR-RAS-NPF, PR-RAS-NPF i BIL-NPF ili PR-RAS-NPF. Za ove izvještaje koristite opciju Predaja financijskih izvještaja NO i TI-POD.

Ako ste Excel datoteku popunili direktno iz računovodstvenog programa ili nekog drugog vanjskog programa, potrebno je ovakvu datoteku otvoriti u MS Excelu ili Open Office-u, pobrisati i ponovo unijeti neki podatak (preporučljivo je datum od i datum do razdoblja), čime ćete pokrenuti izračune unutar datoteke. Nakon toga snimite Excel datoteku i pokušajte je ponovo učitati. Koristite li se Open Office-om za unos podataka, verzija mora biti barem 3.0. ili novija.

Uključili ste dijeljenje radne knjige, isključite ga, snimite ponovo datoteku i ponovite slanje.

Uključili ste zaštitu radne knjige ili ste stavili svoju lozinku na radnu knjigu, isključite zaštitu radne knjige, snimite obrazac i pošaljite ga ponovo.

Ako ste dodavali ili brisali radne listove, kopirali podatke iz druge Excel datoteke, ali ne kao vrijednosti već kao linkove, potrebno je skinuti novi, ispravni prazan obrazac sa stranica Fine i ponovo ga popuniti.

Moguće je da imate pogrešne postavke datuma i brojeva na računalu. Službeni formati datuma su DD.MM.GGGG (dan, mjesec, godina), a formati brojeva 1.234.567,88 (točka za dijeljenje tisuća, a zarez za odvajanje decimalnog mjesta). Ako su vaše postavke na računalu drugačije, ispravite ih u Control Panel-u (upravljačka ploča), obrišite i ponovo upišite datume razdoblja, snimite datoteku i pokušajte ponovo poslati obrazac.

Ako ste utvrdili da problem nije ništa od spomenutoga, otvorite Excel datoteku, provjerite javlja li se kakva pogreška na radnom listu kontrole, a ako su sve kontrole ispravne, pošaljite sliku greške na ekranu prilikom učitavanja i problematičnu Excel datoteku zajedno s vašim kontakt podacima na adresu e-pošte: prema sjedištu obveznika: rgfi.zg@fina.hr, rgfi.os@fina.hr, rgfi.ri@fina.hr ili rgfi.st@fina. Nakon što utvrdimo u čemu je problem s vašom Excel datotekom kontaktirat ćemo vas i obavijestiti kako da ga ispravite.

1. Mora li se koristiti posljednja objavljena verzija Excel obrasca GFI-POD?

Preporučujemo korištenje najnovije verzije Excel obrasca, no nijedna od dosad objavljenih verzija nije pogrešna ako ne izaziva poteškoće pri predaji takvoga izvještaja.

2. Na koji način preuzeti Excel obrazac s Finine internetske stranice kada pri spremanju toga obrasca na računalo nedostaje ekstenzija ''.xls''?

Problem se javlja kada se Excel obrazac s Finine stranice preuzima pomoću Firefoxa, ali ne i kada se preuzima pomoću Internet Explorera. U ovom slučaju možete sami dodati ekstenziju ''.xls'' ili datoteku preuzmite pomoću Internet Explorera.

3. Kod slanja godišnjih financijskih izvještaja javlja se poruka: "Nemate pravo slanja izvještaja u obradu!". Što znači navedena poruka?

Navedena poruka može značiti da prava nisu dodijeljena ili da postoji problem sa Excel datotekom koju šaljete. Ako su prava za slanje ispravno dodijeljena, provjerite jeste li ispravno upisali sve identifikatore (MB/OIB/MBS) u datoteku te, ako jeste, obavezno je otvorite u MS Excelu i završno snimanje napravite u MS Excelu. Ovakvi problemi se najčešće javljaju ako je GFI popunjavan iz nekog vanjskog računovodstvenog programa, u Libra office-u ili Open office-u, te ga u tom slučaju trebate otvoriti na računalu na kojem postoji MS Excel i ručno upisati podatke u navedena polja. Ako unatoč tome ne možete otkloniti problem, dostavite nam na provjeru datoteku koju šaljete i print screen greške, na adresu e-pošte prema sjedištu obveznika: rgfi.zg@fina.hr, rgfi.os@fina.hr, rgfi.ri@fina.hr, ili rgfi.st@fina.hr.

4. Pojavljuju se problemi prilikom potpisivanja godišnjih financijskih izvještaja. Što je potrebno napraviti da se izvještaji pošalju putem web aplikacije RGFI?

Sa aplikacije je potrebno preuzeti Paket za instalaciju potpisnog modula te provesti podešavanja na računalo sukladno „Uputi za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim modulom'' koja je dostupna na aplikaciji. Nakon podešavanja, predlažemo korištenje opcije ''Test e-potpisa'' u aplikaciji, putem koje možete provjeriti jesu li postavke ispravno provedene. Ako testno potpisivanje uspješno prođe, možete pristupiti slanju izvještaja. U suprotnom, obratite se Fininom Call centru, na besplatni broj telefona 0800 0080.

PREDAJA GFI-ja KADA JE KALENDARSKA GODINA RAZLIČITA OD POSLOVNE

1. Koju vrstu godišnjih financijskih izvještaja dostavljaju poduzetnici kojima je poslovna godina različita od kalendarske?

Takvi poduzetnici dostavljaju godišnje financijske izvještaje s oznakom 11.

2. Spada li društvo koje je počelo poslovati 1. srpnja 20xx. godine u obveznike čija se kalendarska godina razlikuje od poslovne?

Ne spada. Poslovna je godina u pravilu jednaka kalendarskoj godini. To vrijedi i kad je obveznik poslovao samo tijekom jednoga dijela godine; primjerice, kad je počeo poslovati tijekom godine. Poslovna se godina može razlikovati od kalendarske godine ako je to uređeno drugim propisom ili za potrebe poduzetnika. Porezna uprava može, na zahtjev poreznog obveznika, odobriti da se poslovna i kalendarska godina razlikuju (Zakon o porezu na dobit, čl. 29.).

3. Ako se poduzetnikova poslovna godina razlikuje od kalendarske, u kojem roku i za koje razdoblje treba predati izvještaj za statističke i druge potrebe, a u kojem roku i za koje razdoblje treba predati izvještaj za javnu objavu?

Prema Zakonu o računovodstvu, poduzetnici su dužni predati godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu, a za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku svoje poslovne godine. Ako se poduzetnikova poslovna godina razlikuje od kalendarske, izvještaj koji sastavlja za statističke i druge potrebe mora se odnositi na kalendarsko razdoblje, dakle na razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 20xx. g. Izvještaj koji poduzetnik predaje za javnu objavu treba se, međutim, odnositi na razdoblje koje odgovara njegovoj poslovnoj godini.

4. U kojem roku i za koje razdoblje predaju izvještaje poduzetnici koji su u 20xx. godini dobili odobrenje Porezne uprave za razlikovanje poslovne godine od kalendarske?

Poduzetnici koji su tijekom 20xx. godine dobili odobrenje Porezne uprave za razlikovanje poslovne godine od kalendarske, trebaju za 20xx. godinu (primjerice: poslovna godina traje od 1. travnja 20xx. do 31. ožujka 20yy.), osim godišnjega financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe, koji mora odgovarati kalendarskom razdoblju, predati i godišnji financijski izvještaj i drugu dokumentaciju za javnu objavu; u ovome primjeru za razdoblje od 1. travnja 20xx. do 31. ožujka 20yy., a dužni su također sastaviti godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 20xx. godine i predati ga Fini.

5. Koju dokumentaciju i u kojim rokovima predaju poduzetnici kojima se poslovna godina razlikuje od kalendarske?

Poduzetnici kojima se poslovna godina razlikuje od kalendarske dužni su predavati sljedeće:

Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe (Bilanca, Račun dobiti i gubitka i dodatni podaci) do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu. U tome izvještaju treba iskazati podatke koji odgovaraju kalendarskome razdoblju. Dakle, do 30.4.20xx. g.  predati navedeni izvještaj u kojem će biti iskazani podaci za razdoblje od 1.1.do 31.12.20xx. g.

Godišnji financijski izvještaj za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine. Za potrebe javne objave predaje se kompletan godišnji financijski izvještaj i ostala dokumentacija prema članku 30. Zakona o računovodstvu, ovisno o veličini poduzetnika.

6. Obračunava li se porez na dobit ako je poduzetniku poslovna godina različita od kalendarske? Ako da, na koji iznos ako predaje izvještaje za javnu objavu, a kako ako ih predaje za statističke potrebe?

Poduzetnik kojemu je poslovna godina različita od kalendarske u izvještaju koji predaje za javnu objavu, dakle za razdoblje svoje poslovne godine, obračunava porez na dobit na isti način kao i poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj. U izvještaju koji takav poduzetnik predaje za statističke potrebe ne treba raditi obračun poreza na dobit, jer se radi o razdoblju koje ne odgovara poslovnom razdoblju. Pod „porez na dobit“ iskažite obračunate predujmove koji su odgovarajući obvezama vaše poslovne godine.

PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZETNIKA KOJI SU IMALI STATUSNE PROMJENE

1. Ako je poduzetnik započeo likvidaciju u 20xx. godini te dostavlja vrstu izvještaja 31, koje podatke upisuje u polje "prethodna godina"?

Kao prethodno razdoblje upisuje podatke o poslovanju cijele prethodne godine.

2. Treba li tvrtka koja je započela likvidaciju u 20xx. godini predati izvještaj za statističke potrebe za cijelu 20xx. godinu (na dan 31.12.20xx.)? Ako da, s kojom oznakom izvještaja?

Društvo u likvidaciji treba predati godišnji financijski izvještaj za statističke potrebe za cijelu 20xx. godinu, a vrsta izvještaja je 30.

3. Treba li tvrtka u likvidaciji predati izvještaj za potrebe javne objave? Ako da, za koje razdoblje? Koje sve odluke treba predati?

Tvrtka u likvidaciji treba predati izvještaj za javnu objavu. Ako je likvidacija pokrenuta tijekom 20xx. g., za javnu objavu se predaju vrste izvještaja: 31. Za tvrtke u likvidaciji nije potrebno predavati nikakve odluke, već samo godišnji financijski izvještaj (bilanca, RDG i bilješke, a za velike poduzetnike izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj o promjenama kapitala). Počevši od 2016. g., za likvidacijski postupak predaje se vrsta izvještaja 31 za javnu objavu za razdoblje od početka godine do datuma koji prethodi pokretanju likvidacije u roku od 90 dana od pokretanja likvidacije i kasnije za svaku godinu GFI za statističke i druge, a za javnu objavu samo jedan GFI koji će obuhvaćati razdoblje od početka do okončanja likvidacijskog postupka. Po okončanju likvidacije predaje se vrsta izvještaja 30 za javnu objavu za cjelokupno razdoblje trajanja likvidacije, što može uključivati više godina. U navedenom slučaju ne popunjava se prethodna godina.

4. Trgovačko je društvo u likvidaciji na temelju rješenja trgovačkog suda. Ima li trgovačko društvo, zbog nastalih promjena, obvezu predati godišnji financijski izvještaj s podacima do dana otvaranja postupka likvidacije? Koji je rok za njegovu predaju?

Godišnji financijski izvještaj za 20xx. g. s podacima do dana koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije (vrsta izvještaja 31) obveznik je dužan predati Registru godišnjih financijskih izvještaja, odnosno Fina, u roku od 90 dana od dana pokretanja postupka likvidacije.

5. Društvo je pripojeno i prestalo je postojati 4. 8. 20xx., godišnji financijski izvještaj sastavlja i predaje u roku od 90 dana od dana nastanka statusne promjene (4. 11. 20xx.). Treba li istodobno predati i bilješke te svu drugu propisanu dokumentaciju koju je obvezatno javno objaviti?

Financijski izvještaj za pripojeno društvo za potrebe javne objave treba predati u roku od 90 dana od dana nastanka statusne promjene. Uz bilancu te račun dobiti i gubitka treba predati i bilješke uz financijski izvještaj ako je društvo mali poduzetnik. Ako spada u skupinu srednjih ili velikih poduzetnika, uz bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke treba predati i ostale izvještaje koji čine godišnji financijski izvještaj, a to su: izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom tijeku te izvješće revizora ako je revizija provedena prije pripajanja. Društvo je za isto razdoblje, od 1.01. do  dana koji prethodi statusnoj promjeni, dužno sastaviti i predati u Finu i godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe  u roku propisanom za predaju toga izvještaja, 30. travnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu. 

OBVEZNICI JAVNE OBJAVE

1. Je li obrtnik, koji je u sustavu poreza na dobit, obvezan predati godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave?

Obrtnici nisu obveznici javne objave. Obveza javne objave odnosi  se  samo na poduzetnike koji su registrirani kao trgovačka društva, trgovce pojedine i podružnice stranih društava koje posluju prema hrvatskim propisima.

2. Jesu li zadruge obveznici javne objave?

Prema Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22 – dalje: ZoR), a u svezi s drugim pozitivnim propisima (Zakon o zadrugama, NN 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19 i Zakon o porezu na dobit, NN 177/04 do 138/20) zadruge nisu obveznici javne objave. Naime, odredbe ZoR-a dužni su primjenjivati poduzetnici kako su definirani člankom 4. st. 2. ZoR-a. Iz navedene odredbe jednostavno je zaključiti da zadruge nisu poduzetnici u smislu ZoR-a, ali su dužni primjenjivati odredbe ZoR-a temeljem njegova članka 4. st. 3., i to kao pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit. Ipak, ZoR ih istom odredbom (čl. 4. st. 3.), između ostalog, oslobađa dužnosti primjene odredbe o javnoj objavi godišnjih financijskih izvještaja (čl. 30.). Dakle, zadruge u smislu odredaba ZoR-a nisu obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja.

3. Jesu li mikro i mala trgovačka društva obveznici javne objave?

Da, jesu. Neovisno o veličini sva su trgovačka društva obveznici javne objave. U svrhu javne objave trebaju sastaviti i u Registar podnijeti GFI (Bilanca i RDG), Bilješke, Odluku o prihvaćanju GFI-a i Odluku o raspodjeli dobitka/pokriću gubitka.

4. Jesu li mikro i mala trgovačka društva organizirana kao j.d.o.o. obveznici javne objave?

Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) obveznik je javne objave i u tu svrhu treba sastaviti i u Registar podnijeti GFI (Bilanca i RDG), Bilješke, Odluku o prihvaćanju GFI-a i Odluku o raspodjeli dobitka/pokriću gubitka.

5. Jesu li ustanove obveznici javne objave GFI-a?

Ustanove nisu obveznici javne objave GFI-a. Neovisno o tome što se pri registraciji upisuju u sudski registar ustanove prema organizacijskome obliku ne spadaju u trgovačka društva te stoga nisu obveznici javne objave GFI-a.

NAKNADNA PREDAJA I ISPRAVAK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Obveznik je propustio predati GFI i drugu dokumentaciju radi javne objave za dvije prethodne godine. Kako postupiti kako bi naknadno ispunio obveze?

Ta se dokumentacija može predati Putem web aplikacije WEB RGFI u bilo koju Fininu jedinicu poslovne mreže ili putem Online servisa za predaju dokumentacije (OSPD).  

2. Što ako obveznik ne preda GFI i drugu dokumentaciju radi javne objave tri godine zaredom?

Temeljem Zakona o računovodstvu (78/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22 ). Fina je ovlašteni tužitelj za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za javnu objavu te godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe. Osim navedenoga, Fina svake godine kreira popis poduzetnika koji tri godine za redom nisu postupili sukladno Zakonu o računovodstvu i dostavili GFI za javnu objavu. Taj popis Fina dostavlja Visokome trgovačkom sudu radi primjene čl. 70., st. 1., t. 3. Zakona o sudskome registru (NN br. 1/95 do 40/19 ) tj. brisanja subjekata iz upisa.

3. Nakon obavljene kontrole po nalogu Porezne uprave moramo ispraviti godišnji obračun. Kako možemo ispraviti prethodno predani GFI (predan je za statističke i dr. potrebe i radi javne objave/svrha namjene 3)?

Procedura za ispravak izvještaja je sljedeća: u bilo koju Fininu poslovnu jedinicu ili putem Online servisa za predaju dokumentacije (OSPD) treba predati sljedeće dokumente: izjavu o razlozima izmjene, potpisanu i ovjerenu od strane osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika, potpunu dokumentaciju za javnu objavu i to: GFI - svrha predaje 3 i nestandardnu dokumentaciju.

4. Može li se godišnji financijski izvještaj za sastavljen za statističke i druge potrebe, (podnesen u zakonom propisanome roku), koji je u Registru evidentiran kao točan i potpun, naknadno korigirati podnošenjem novoga godišnjeg financijskoga izvještaja za statističke i druge potrebe?

Godišnji financijski izvještaj sastavljen za statističke i druge potrebe (šifra svrhe predaje 1), koji je u Registru evidentiran kao točan i potpun, nije moguće i nije potrebno mijenjati, jer korigirane godišnje financijske izvještaje (GFI) obveznik može, uz svu propisanu nestandardnu dokumentaciju, predati za svrhu javne objave (šifra svrhe predaje 2)do roka propisanog za predaju, 30. lipnja ili šest mjeseci od isteka poslovne godine sukladno Zakonu o računovodstvu. Isto se odnosi i na GFI za statističke i druge potrebe koji je u Registru evidentiran kao netočan, a obveznik ga nije u propisanome roku, od 15 dana od primitka obavijesti, zamijenio novim, točnim GFI-em za statističke i druge potrebe (šifra svrhe predaje 1). Ako je obveznik prethodno predao GFI za statističke i druge potrebe i za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 3) ili GFI za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 2), naknadno ga može zamijeniti novim, korigiranim GFI-em za potrebe javne objave sa istom šifrom svrhe predaje kao i prvi puta (šifra svrhe predaje 2 mijenja se novom šifrom svrhe predaje 2, a šifra svrhe predaje 3 novom šifrom svrhe predaje 3), i to uz izjavu vlasnika o razlozima promjene. Napominjemo da će u tom slučaju na internetu, RGFI – javna objava , biti objavljene obje verzije GFI-a namijenjene javnoj objavi (bilanca te račun dobiti i gubitka) i izjava vlasnika o razlozima izmjene.

Iznimno, obveznicima poreza na dobit , koji su u propisanome roku predali GFI za statističke i druge potrebe, a koji nisu obveznici javne objave (ustanove, zadruge, obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivredna gospodarstva), a imaju potrebu za izmjenom podataka u prethodno predanom GFI-u u dogovoru s Poreznom upravom dozvoljena je predaja izmijenjenih izvještaja te u tom slučaju trebaju dostaviti novi izvještaju poslovnicu Fine ili putem Online servisa za predaju dokumentacije (OSPD).

OBVEZA JAVNE OBJAVE GFI-ja I DRUGE DOKUMENTACIJE (RGFI - javna objava)

1. Može li tvrtka zabraniti javnu objavu podataka iz njezina godišnjega financijskog izvještaja?

Ne, ne može. Zakonom o računovodstvu (NN br. 78/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22) dalje: ZoR), u članku 30., propisana je obveza javne objave godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije poduzetnika. Stoga je poduzetnik obvezan, u propisanim rokovima, dostaviti GFI i drugu dokumentaciju u Registar godišnjih financijskih izvještaja radi javne objave, a Fina ih je obvezna objaviti u roku 30 dana od primitka točne i potpune dokumentacije tako da svima bude dostupna na uvid korištenjem aplikacije RGFI - javna objava ili na stranicama Sudskog registra.

Napominjemo da su i do sada (od ustroja Registra 2003. g.) godišnji financijski izvještaji svih poduzetnika bili dostupni u Fini i svatko ih je mogao preuzeti na šalteru, poštom, e-poštom, telefaksom ili putem aplikacije WEB RGFI, uz naknadu, bez navođenja razloga, a novim je ZoR-om propisan viši stupanj javnosti tj. JAVNA OBJAVA, kao usluga besplatnog uvida u sve godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju koju su poduzetnici predali u svrhu javne objave – RGFI - javna objava.

2. Kakve su posljedice u slučaju nepoštivanja obveze predaje GFI-a za javnu objavu te statističke i druge potrebe?

Poduzetnik odnosno pravna i fizička osoba iz članka 4. stavka 3. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22, dalje: ZR),  koji ne dostavi Financijskoj agenciji godišnje financijske izvještaje, godišnje izvješće , revizorsko izvješće (ako je dužan revidirati svoje godišnje financijske izvještaje) i druge propisane dokumente, radi javne objave, u rokovima propisanim ZR-om, čini prekršaj iz članka 42. st. 1. t. 33. ZR-a, dok u slučaju  da ne dostavi Financijskoj agenciji financijski izvještaj i dodatne podatke za nadzorne, statističke i druge potrebe čini prekršaj iz čl. 42. st.1. t. 35 ZR-a. Za navedene prekršaje poduzetniku te pravnoj i  fizičkoj osobi iz članka 4. stavka 3. ZR-a do dana 01.01. 2023. godine mogla se izreći novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi poduzetnika novčana kazna u iznosu 5.000,00 kuna do  20.000,00 kuna. Od 01.01.2023. godine poduzetniku te pravnoj i fizičkoj osobi iz članka 4. stavka 3. ZR-a može se za počinjenje navedenih prekršaja izreći novčana kazna u iznosu 1.320,00 eura do 13.270,00 eura, a odgovornoj osobi poduzetnika novčana kazna u iznosu od 660,00 eura do 2.650,00 eura.

Jednako tako, u skladu sa člankom 70., st. 1., točka 3. Zakona u sudskome registru (NN br. 1/95 do 40/19) nadležni trgovački sud po službenoj dužnosti može pokrenuti postupak brisanja za ona društva koja tri godine za redom ne predaju godišnje financijske izvještaje u svrhu javne objave.

3. Gdje se može pristupiti javno objavljenoj dokumentaciji iz Registra godišnjih financijskih izvještaja?

Na web aplikaciji RGFI javna objava, svim zainteresiranim korisnicima, bez naknade je dostupna dokumentacija iz Registra i to od 2008. godine. Registriranim su korisnicima dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija koju su trgovačka društva dužna dostaviti Financijskoj agenciji u svrhu javne objave. Za obveznike konsolidacije javno su dostupni i konsolidirani financijski izvještaji.

Pretraživanje zaprimljenih izvještaja poduzetnika omogućeno je unutar odabrane godine po matičnom broju/OIB-u poduzetnika ili po ostalim kriterijima (nazivu/dijelu naziva, županiji, općini/gradu). Detaljnije informacije o korištenju web aplikacije RGFI javna objava dostupne su u korisničkoj uputi koja je objavljena uz aplikaciju.
Istom setu dokumentacije moguće je pristupiti i preko stranice Sudskog registra.

4. Kako se registrirati kao korisnik aplikacije RGFI - javna objava?

Da bi se korisnik registrirao treba pokrenuti navedenu stranicu i kliknuti na link naveden ispod prijave. Klikom na dani link otvara se stranica za registraciju korisnika. Nakon unosa traženih podataka i klika na tipku "Pošalji", aplikacija će automatizmom generirati/dodijeliti korisničko ime i lozinku i poslati je na upisanu adresu e-pošte. Klikom na "Naslovnica/prijava", korisnik se vraća na početni ekran na koji treba upisati korisničko ime i lozinku koju je dobio e-poštom. Nakon unosa korisničkog imena i lozinke treba kliknuti na tipku "Prijava". Nakon uspješne prijave registrirani korisnik će dobiti odgovarajuću poruku i s izbornika će mu biti dostupna  opcija "Objavljeni izvještaji".

Inicijalno dodijeljenu lozinku korisnik naknadno može promijeniti u aplikaciji odabirom opcije ''Promjena lozinke'', a osim toga dostupna je i opcija ''Ponovno slanje lozinke'' čija je svrha ponovno slanje korisničkog imena i lozinke na adresu e-pošte koja je korištena kod registracije, u slučaju kada korisnik istu zaboravi.

Imate li dodatna pitanja

Vaša pitanja možete poslati na adresu jednog od četiri regionalna centra (ovisno o sjedištu obveznika):

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.