Preskoči na glavni sadržaj

Odgovori vezani za jamčevine/kupovnine

Koliko iznosi jamčevina za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi?

Iznos jamčevine izražava se i uplaćuje u eurima, a određuje je sud u skladu s uvjetima prodaje za svaku pojedinu elektroničku javnu dražbu. Financijska Agencija u aplikaciji Javna objava objavljuje Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi koji sadrži sve potrebne podatke za uplatu jamčevine uključujući i iznos jamčevine. Jamčevina iznosi najmanje 10 % utvrđene vrijednosti predmeta prodaje sukladno odredbi članka 11. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14, 1/19, 28/21, 9/23).

Na koji se račun (IBAN) uplaćuje jamčevina?

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Financijske agencije otvoren za tu namjenu - IBAN: HR3323900011300028779. PNB određuje se za svako nadmetanje zasebno, te je naveden u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, koji se objavljuje u aplikaciji Javna objava. PNB se sastoji od P1 (sastoji se od ID nadmetanja na koji je dodana kontrolna znamenka) i P2 podatka (OIB osobe koja želi postati kupac).

Kako mogu provjeriti da je uplaćena jamčevina zaista i evidentirana u Fini i mogu li sudjelovati u željenom nadmetanju?

Sva nadmetanja za koja je uplatitelj izvršio uplatu jamčevine sukladno Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, imatelju certifikata/uplatitelju će biti vidljiva u servisu e-Dražba (pritom moraju biti ispunjeni svi tehnički preduvjeti korištenja samog servisa, kao i ispunjena i potpisana Prijava za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi unutar samog servisa e-Dražba).

Slijedom navedenog, ukoliko nisu ispunjenje pretpostavke za sudjelovanje u nadmetanju, korisnik neće moći pratiti tijek nadmetanja. Ako je uplata izvršena u skladu s Pozivom na sudjelovanje, uplatitelju će automatizmom biti omogućeno pristupiti konkretnom nadmetanju u servisu e-Dražba.

Kako mogu ostvariti povrat uplaćene jamčevine u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom?

Odredbom članka 13. st. 1. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14, 1/19 i 28/21, 9/23) u vezi s člankom 132.e st. 4. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 94/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22) određeno je da će Financijska agencija vratiti uplatitelju jamčevinu na temelju naloga za prijenos novčanih sredstava koji će Financijskoj agenciji dostaviti sud te da uplaćena jamčevina ostaje na posebnom računu Financijske agencije otvorenom za tu namjenu do primitka naloga suda za njezin povrat ili za drugo postupanje s novčanim sredstvima uplatitelja na ime jamčevine.

Koji se iznos jamčevine mora uplatiti za sudjelovanje u dražbi?

Svi relevantni podaci za uplatu jamčevine (iznos, rok, način uplate) sadržani su u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi koji se objavljuje na mrežnim stranicama Financijske agencije u aplikaciji Javna objava dostupnoj na poveznici https://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna.

Koji je rok za uplatu jamčevine?

Rok za uplatu jamčevine, objavljuje se u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u aplikaciji Javna objava, na poveznici: https://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna

Jamčevina mora biti evidentirana na računu Financijske agencije u roku objavljenom u Pozivu na sudjelovanje. Ako jamčevina nije evidentirana u navedenom roku, uplatitelju jamčevine neće biti omogućeno sudjelovanje u dražbi. U slučaju da se jamčevina uplaćuje zadnji dan roka za uplatu jamčevine, preporučuje se svakako voditi računa o pravilima platnog prometa i općim uvjetima banke uplatitelja jamčevine kako bi uplata bila pravovremena.

Može li se u tijeku nadmetanja, odnosno nakon što je protekao rok za plaćanje jamčevine, platiti jamčevina za nadmetanje?

Rok za uplatu jamčevine naveden je u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za konkretno nadmetanje. Sve uplate jamčevine izvršene nakon roka navedenog u pozivu smatraju se nepravodobnima te uplatitelju jamčevine neće biti omogućeno sudjelovanje u dražbi.

Financijska agencija nije ovlaštena priznavati uplate jamčevine izvan roka te uplatiteljima jamčevine izvan roka neće biti omogućeno nadmetanje. U slučaju uplate jamčevine izvan roka, potrebno je dostaviti Financijskoj agenciji popunjeni obrazac Zahtjeva za povrat.

Elektronička javna dražba je završila, u slučaju da ponuda korisnika nije valjana ponuda najvišeg iznosa, kada se vraća jamčevina?

Nakon završetka elektroničke javne dražbe Financijska agencija dostavlja sudu izvještaj o provedenoj dražbi, koji između ostalih podataka sadrži i podatke o uplatiteljima jamčevine, ponuditeljima te iznosima ponuda danih u tijeku nadmetanja uz prijedlog sudu da odluči o povratu jamčevine.

Financijska agencija nije ovlaštena raspolagati novčanim sredstvima s osnova jamčevine bez naloga suda. Po primitku pravomoćnog i podobnog naloga za povrat jamčevine od nadležnog suda Financijska agencija će izvršiti povrat u roku od osam dana od dana primitka istog.

Može li se jamčevina uplaćena za jednu dražbu iskoristiti na drugoj dražbi?

Ako na prethodnoj elektroničkoj javnoj dražbi ne bude valjanih ponuda, Fina objavljuje poziv na sudjelovanje u sljedećoj elektroničkoj javnoj dražbi. U tom slučaju, jamčevina uplaćena za prethodnu elektroničku javnu dražbu vrijedi i za sljedeću elektroničku javnu dražbu osim ako je jamčevina vraćena uplatitelju. Eventualnu razliku uplaćene jamčevine Fina vraća uplatitelju ako su za to ispunjeni uvjeti.

Uplatitelj jamčevine pristupom servisu e-Dražba može provjeriti je li elektronička javna dražba za koju je jamčevina preknjižena vidljiva. Ukoliko nije vidljivo nadmetanje na koje je jamčevina preknjižena, uplatitelj jamčevine je obvezan provjeriti uvjete prodaje (iznos jamčevine) iz objavljenog Poziva na sudjelovanje u konkretnoj elektroničkoj javnoj dražbi na mrežnim stranicama Fine, te po potrebi eventualno uplatiti razliku jamčevine u odnosu na jamčevinu koju je bilo potrebno uplatiti za prethodnu dražbu s koje je jamčevina preknjižena.

Preduvjet za sudjelovanje na sljedećoj elektroničkoj javnoj dražbi je da jamčevina bude evidentirana na računu Fine u iznosu i roku iz objavljenog Poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. 

Ukoliko uplatitelj jamčevine ne želi sudjelovati na sljedećoj elektroničkoj javnoj dražbi, možete zatražiti povrat predmetne jamčevine podnošenjem zahtjeva za povrat novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama (jamčevina/kupovnina) s pripadajućom dokumentacijom.

Čiji je OIB potrebno navesti u pozivu na broj prilikom uplate jamčevine?

Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je osobni identifikacijski broj (OIB) naveden u pozivu uplate (PNB). Pri uplati jamčevine je nužno kao P2 podatak navesti OIB potencijalnog kupca u nadmetanju.

Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

Elektronička javna dražba je završila, vraća li se jamčevina automatski ili korisnik treba podnijeti Fini zahtjev za povrat?

U slučaju da je uplatitelj jamčevine potpisao Prijavu za sudjelovanje u kojoj je naveden broj računa uplatitelja jamčevine na koji je potrebno izvršiti povrat, nije potrebno Fini dostavljati zahtjev za povrat. Novčana sredstva s osnova jamčevine Fina vraća uplatiteljima jamčevine na temelju naloga za prijenos novčanih sredstava koji Fini dostavlja sud, u roku od 8 dana od zaprimanja pravomoćnog i podobnog naloga.

Elektronička javna dražba je završila, korisnik je predao valjanu ponudu najvišeg iznosa, kakav je daljnji postupak?

Nakon završetka elektroničke javne dražbe Financijska agencija dostavlja sudu izvještaj o provedenoj dražbi, koji između ostalih podataka sadrži i podatke o uplatiteljima jamčevine, ponuditeljima i njihovim opunomoćenicima u nadmetanju, iznosima ponuda danih u tijeku nadmetanja, uz poziv sudu da odluči o povratu jamčevine uplatiteljima iste.

Nastavno na dostavljeni izvještaj o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi, sud utvrđuje koji je kupac ponudio najveću cijenu te da li su ispunjene pretpostavke da mu se dosudi nekretnina, temeljem čega sud donosi rješenje o dosudi koje se objavljuje na oglasnoj ploči suda (e-oglasna ploča), a po pravomoćnosti i na mrežnim stranicama Financijske agencije.

Svi relevantni podaci za uplatu kupovnine bi trebali biti sadržani u rješenju o dosudi koje se objavljuje na oglasnoj ploči suda (e-Oglasna ploča), a po pravomoćnosti i na mrežnim stranicama Financijske agencije.

Predlažemo da daljnji tijek postupka pratite na mrežnoj stranici Financijske agencije na poveznici: https://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna i na e-Oglasnoj ploči suda na poveznici: https://e- oglasna.pravosudje.hr/

Na koji se račun (IBAN) uplaćuje kupovnina?

Kupovnina se uplaćuje na račun Financijske agencije otvoren kod Hrvatske poštanske banke broj: IBAN HR11 2390 0011 3000 2878 7.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.