Preskoči na glavni sadržaj

Prodaja nekretnina i pokretnina na e-Dražbi

Prodaja nekretnina na e-Dražbi

Poziv na sudjelovanje u e-Dražbi (elektroničkoj javnoj dražbi)

Dokumentacija u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina e-Dražbom dostavlja se Fini u izvorniku, otpravku ili ovjerenoj preslici, preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem (kada su za to ostvareni uvjeti) u nadležnu poslovnu jedinicu Fine. Neposrednom dostavom dostavlja se radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 08.00 do 13.00.

Nakon što zaprimi zahtjev za prodaju, a ovrhovoditelj uplati predujam za pokriće troškova provedbe prodaje e-Dražbom u skladu s pozivom na uplatu predujma objavljenom na Fininim internetskim stranicama, Fina će na svojim internetskim stranicama objaviti poziv na sudjelovanje u e-Dražbi.

Poziv na sudjelovanje u e-Dražbi sadrži način i uvjete prodaje, datum i vrijeme početka i završetka e-Dražbe, vrijeme kada osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu, kao i druge potrebne podatke. Poziv na sudjelovanje u e-Dražbi objavit će se na prijedlog stranke te pod uvjetom da stranka prethodno predujmi Fini za to potrebna sredstva i u sredstvima javnog priopćavanja. Pisani zahtjev za objavu poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja podnosi se u nadležnu poslovnu jedinicu Fine preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposrednom dostavom u dva primjerka, radnim danom od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08.00 do 13.00.

Od objavljivanja poziva na sudjelovanje u e-Dražbi, na Fininim internetskim stranicama, do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje šezdeset dana. Ponude se prikupljaju elektroničkim putem, a prikupljanje ponuda traje deset radnih dana.

Ponuda se može dati elektroničkim putem radnim i neradnim danima u vremenu od 0 do 24 sata. U Fininim poslovnim jedinicama ponuda se daje isključivo u radno vrijeme poslovne jedinice.

Poslovnice nadležne za primitak dokumentacije

Nadležna poslovnicaPodručje
Fina Zagreb, Ulica grada Vukovara 70
 • Grad Zagreb
 • Zagrebačka županija
 • Karlovačka županija
 • Međimurska županija
 • Virovitičko-podravska županija
 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Sisačko-moslavačka županija
 • Koprivničko-križevačka županija
 • Varaždinska županija
 • Krapinsko-zagorska županija
Fina Rijeka, Frana Kurelca 3
 • Istarska županija
 • Primorsko-goranska županija
 • Ličko-senjska županija
Fina Osijek, L. Jägera 1-3
 • Osječko-baranjska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Brodsko-posavska županija
 • Požeška županija
Fina Split, Mažuranićevo šetalište 24b
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Šibensko-kninska županija
 • Zadarska županija


 Pristup servisu e-Dražba

Za pristup servisu e-Dražba trebaju biti ispunjeni osnovni tehnički preduvjeti: pristup internetu, mogućnost korištenja internetskog preglednika te posjedovanje valjanog digitalnog certifikata, i to normaliziranog/autentikacijskog te kvalificiranog/potpisnog, na Fina e-kartici/USB tokenu, kojim se potvrđuje identitet korisnika certifikata i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom prijava za sudjelovanje te ponuda u e-Dražbi. Potpuna tehnička specifikacija osnovnih preduvjeta za pristup e-Dražbi dostupna je na Fininim internetskim stranicama.

Servisu e-Dražba ponuditelj može pristupiti i po opunomoćeniku ili zakonskom zastupniku, pod pretpostavkom ispunjenja prethodno opisanih tehničkih preduvjeta. U tom slučaju, ponuditelj je dužan dati punomoć kojom ovlašćuje drugu osobu da u njegovo ime i za njegov račun pristupa servisu e-Dražba.

U e-Dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu te elektroničkim putem podnijele prijavu za sudjelovanje u e-Dražbi.

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun, otvoren kod poslovne banke isključivo za polaganje novčanih sredstava jamčevine uplaćene u provedbi ovrhe. Uplaćena jamčevina ostaje na posebnom računu Fine otvorenom za tu namjenu, do primitka naloga suda za njezin povrat ili za drugo postupanje s novčanim sredstvima uplaćenim na ime jamčevine.

Ponuditelj u dražbi sudjeluje anonimno, pod identifikatorom koji Fina dodjeljuje i dostavlja ponuditelju/opunomoćeniku/zakonskom zastupniku nakon uplate jamčevine, a prilikom prve prijave za sudjelovanje u svakoj pojedinačnoj e-Dražbi.

Ponuda mora sadržavati identifikator ponuditelja, a smatra se valjanom ako je dana u skladu s odredbama Ovršnog zakona te ako je cijena naznačena u ponudi ista ili veća od cijene po kojoj se nekretnina može prodati prema uvjetima prodaje objavljenima u pozivu na sudjelovanje u e-Dražbi. Ponuda se smatra prihvaćenom kada sustav e-Dražba ponuditelja obavijesti da je njegova ponuda evidentirana kao valjana. Nevaljane ponude ne prikazuju se u nadmetanju.

Na prvoj e-Dražbi nekretnina se ne može prodati ispod 4/5 (četiri petine) utvrđene vrijednosti nekretnine, a na drugoj e-Dražbi ispod 3/5 (tri petine) utvrđene vrijednosti nekretnine.
 

Prekid postupka zbog tehničkih poteškoća

U slučaju da se nadmetanje prekine zbog tehničkih poteškoća, Fina će nastaviti s nadmetanjem nakon otklanjanja tih poteškoća, s time da se nadmetanje produljuje za jedan radni dan ako je do prekida došlo tijekom zadnjeg radnog dana nadmetanja ili u trajanju duljem od 12 sati tijekom ostalih dana nadmetanja.

Završetak e-Dražbe

Nakon završetka e-Dražbe, Fina će izraditi i otpremiti izvještaj sudu o provedenoj e-Dražbi, prikupljenim ponudama i drugim potrebnim podatcima, osim u slučaju kada na prvoj e-Dražbi nije prikupljena nijedna valjana ponuda. U tom slučaju, druga e-Dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje prvog radnog dana nakon završetka e-Dražbe.

Rješenje o dosudi nekretnine

Nakon primitka izvještaja Fine, sud utvrđuje koji je kupac ponudio najveću cijenu i jesu li ispunjene pretpostavke za dosudu nekretnine. O dosudi nekretnine sud donosi pisano rješenje koje se objavljuje na oglasnoj ploči suda i na Fininim mrežnim stranicama. Rješenje o dosudi smatra se dostavljenim svim osobama kojima se dostavlja zaključak o prodaji te svim sudionicima dražbe istekom trećega dana od dana njegova isticanja na oglasnoj ploči suda.

Kupac ne može biti ovršenik, sudac ili druga osoba koja službeno sudjeluje u postupku prodaje. Također, kupac ne može biti ni osoba koja po zakonu ne može steći nekretninu koja je predmet ovrhe.

Kupovninu je kupac dužan uplatiti na poseban račun Fine otvoren za tu namjenu, u roku određenom u zaključku o prodaji. 

Protekom roka za uplatu kupovnine, Fina će obavijestiti nadležno tijelo o uplaćenoj kupovnini, odnosno o okolnosti da kupovnina nije uplaćena u za to određenom roku. 

U rješenju o dosudi sud će odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen ili koji će im biti određen. U tom slučaju, sud donosi posebno rješenje o dosudi svakom sljedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojemu će odrediti rok za polaganje kupovnine.

O oslobođenju kupca od polaganja kupovnine odlučuje sud u skladu s Ovršnim zakonom, na temelju zahtjeva kupca podnesenog sudu najkasnije do završetka e-Dražbe, u rješenju o dosudi.

Namirenje vjerovnika

Sud pristupa namirenju vjerovnika nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu i nakon što kupac položi kupovninu. Prijenos novčanih sredstava na ime jamčevine i kupovnine, Fina će izvršiti temeljem pravomoćnog rješenja o namirenju koje Fini dostavlja sud.

Prodaja pokretnina na e-Dražbi

U skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, Fina od 1. siječnja 2015. godine provodi i prodaju pokretnina putem e-Dražbe (elektroničke javne dražbe) temeljem zahtjeva nadležnog tijela, a na prijedlog ovrhovoditelja. Također, sukladno odredbama čl. 249. Stečajnog zakona, pokretnu stvar na kojoj postoji razlučno pravo stečajni upravitelj, pod zakonom propisanim uvjetima, može unovčiti uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnog postupka.

Ako se pokretnine prodaju e-Dražbom, na odgovarajući način primjenjuju se zakonske odredbe o e-Dražbi prodaje nekretnina. U ovršnom postupku na pokretninama, pokretnine se ne mogu prodati ispod 1/2 (jedne polovine) procijenjene vrijednosti.

Prodaja nekretnina i pokretnina na e-Dražbi u postupku osiguranja

Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, od 1. siječnja 2015. godine prodaju nekretnine ili pokretnine koja je predmet osiguranja javni bilježnik može povjeriti Fini, koja će prodaju provesti odgovarajućom primjenom pravila o prodaji nekretnina na elektroničkoj javnoj dražbi.

Ako javni bilježnik po zahtjevu predlagatelja ili protivnika osiguranja za unovčenje predmeta osiguranja podnese Fini zahtjev za prodaju nekretnine odnosno pokretnine, javni bilježnik Fini dostavlja zapisnik o sadržaju oglasa o prodaji nekretnine odnosno pokretnine, sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva, izvadak iz zemljišne knjige i zahtjev za prodaju.

U slučaju postojanja valjanih ponuda, javni bilježnik sastavlja zapisnik kojim utvrđuje koji je ponuditelj ponudio najvišu cijenu i kojim se najbolji ponuditelj poziva na uplatu kupovnine. Fina zapisnik objavljuje na svojim internetskim stranicama te, nakon uplate kupovnine, o tome obavještava javnog bilježnika koji zatim Fini dostavlja zapisnik o namirenju.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.