Javno nadmetanje za davanje u zakup spremišnog prostora na lokaciji Rab, M.de Dominisa 3

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18),  Financijska agencija objavljuje


JAVNO NADMETANJE
za davanje u zakup spremišnog prostora

I. Predmet zakupa je:  

Spremišni prostor (u daljnjem tekstu: prostor) u vlasništvu Financijske agencije koji se nalazi u dvorišnom dijelu zgrade u Rabu, na adresi Markantuna de Dominisa 3, sagrađenoj na k.č. br. 124, zk.ul. 90 k.o. Rab-Mundanije. Prostor ima zaseban ulaz i sastoji se od jedne prostorije, ukupne površine 7,45 m2.

Početna cijena zakupa za navedeni prostor iznosi 100,00 eura (sa PDV-om) mjesečno.

U cijenu zakupa su uključeni režijski troškovi vezani za korištenje prostora. 

Prostor se daje u zakup za odlaganje i skladištenje stvari.

Zakupnik je obvezan ugovor o zakupu predmetnog prostora solemnizirati o svom trošku kod Javnog bilježnika.           

Prostor se daje u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme od 5 godina uz mogućnost produljenja.

II.  Ponuda mora sadržavati slijedeće:

a) naziv/ ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja te kontakt;
b) iznos ponuđene cijene zakupa (sa PDV-om) mjesečno;
c) izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno rješenje o upisu obrta za obrtnike.

III.  Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena zakupa mjesečno (sa PDV-om).

IV.     Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Financijske agencije,
Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PONUDA ZA ZAKUP SPREMIŠNOG PROSTORA RAB - NE OTVARAJ“

zaključno do 23. lipnja 2023. u 12,00 sati.

V.     Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

VI.     O rezultatima Javnog nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

VII.     Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 60 dana od dana obavijesti o prihvaćanju
ponude sklopiti s Financijskom agencijom ugovor o zakupu spremišnog prostora.

VIII.     Financijska agencija zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te poništiti Javno
nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

IX.     Pregled prostora može se dogovoriti na telefon 051/206-720 ili mob: 091/21-00-278.

X. Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000     
Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080.
Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka  Fine: dpo@fina.hr

Financijska agencija Vaše osobne podatke obrađuje u svrhu prijave i provedbe postupka ovog Javnog nadmetanja.
U navedenu svrhu obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:
-    Ime i prezime
-    Adresa prebivališta
-    OIB

Vaše osobne podatke ćemo čuvati 10 godina.
Osobni podaci ponuditelja s kojima Financijska agencija sklopi ugovor o zakupu će biti proslijeđeni Poreznoj upravi.

Ispitanik (ponuditelj) ima pravo od Financijske agencije zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev u vezi s prethodnim pravima podnosi se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Financijske agencije čiji popis je objavljen na mrežnim stranicama Financijske agencije.

Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, e-mail: azop@azop.hr.