Česta pitanja i odgovori

Certifikati za poslovne subjekte

Koji je preduvjet za dobivanje poslovnog certifikata?

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg tipa certifikata je da je poslovni subjekt registriran u sustav PKI. Registracija se obavlja jednokratno prilikom prvog izdavanja certifikata.

 

Koje tipove certifikata Fina  izdaje poslovnim subjektima?

Fina izdaje nekoliko tipova poslovnih certifikata

Certifikati za fizičku osobu povezanu s poslovnim subjektom/organizacijom:

 • certifikati na kripto uređaju (Fina e-kartica ili USB token),
 • poslovni soft certifikati,
 • poslovni soft certifikati (LCP),
 • certifikati za IT opremu (aplikacijski certifikati),
 • certifikati za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikati),
 • certifikati za e-Potpis ( e-Potpis u oblaku),
 • certifikati za e-Pečat.

 

CERTIFIKATI NA KRIPTO UREĐAJU (FINA e-KARTICA ILI USB TOKEN)

Predao sam u Finu dokumentaciju za izdavanje certifikata. Gdje mogu doći preuzeti PIN?

Dokumentaciju za izdavanje certifikata dostavljate u Registracijski ured Fine. 

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će na e-mail adresu navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o PIN-u i mogućnosti preuzimanja certifikata.

Digitalne certifikate korisnik preuzima u Registracijskom uredu Fine ili na lokaciji korisnika, ako je korisnik tako zatražio na Zahtjevu za izdavanje poslovnih certifikata. Certifikate korisnik preuzima osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija korisnika, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). Da bi korisnik mogao koristiti certifikate na kripto uređaju (siguran kriptografski uređaj ili QSCD), potrebno je instalirati odgovarajuću programsku podršku.

 

Zašto na kartici/USB tokenu imam dva certifikata?

Poslovni certifikati za fizičke osobe unutar pojedinog poslovnog subjekta/organizacije, a koji se izdaju na kripto uređaju mogu biti:

 • certifikat za autentikaciju, čija je osnovna namjena jaka autentikacija i enkripcija, i
 • kvalificirani certifikati,  za elektroničke potpise.

Osim iznimno, za korištenje elektroničkih servisa, izdaju se u paru. Za korištenje većinu poslovnih elektroničkih servisa potrebna su dva certifikata na jednom kripto uređaju. U slučaju potrebe i zahtjeva za samo jednim certifikatom na kripto uređaju, Fina je u mogućnosti isti izdati.

 

Za koje sve servise mogu koristiti navedene certifikate?

Certifikate možete koristiti za pristup:

 • Fininim e-servisima (Registar godišnjih Financijskih izvještaja, e-Regos, Web-bon, e-Račun, e-Plaćanje, Registar koncesija, info.BIZ, Web e-Potpis, e-Blokade, e-Dražba i dr.),
 • servisima državne uprave i javnih službi (e-Mirovinsko, e-Porezna, e-Zdravstveno, e-Carina) i
 • drugih institucija (Hanfa). 

Ako certifikate koristite za pristup servisima Fine, državne uprave i javnih službi, vrstu potpisa odnosno certifikata propisuje institucija koja je vlasnik servisa.

 

Kako mogu znati na kojem kripto uređaju da zatražim izdavanje certifikata?

Ovisno o tome koji vam je potpis potreban certifikati na kripto uređaju se izdaju na dvije vrste  uređaja:

QSCD uređaj - omogućuje izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa koji pravno zamjenjuje vlastoručni potpis.

QSCD uređaj je nova vrsta korisničkog kripto uređaja u obliku smart kartice ili USB tokena. To je kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa koji je sukladno EU Uredbom eIDAS izjednačen vlastoručnim potpisom u EU.

QSCD uređaju korisnicima pruža veću sigurnost elektroničkog potpisa, prekograničnog priznavanja te izjednačenost s vlastoručnim potpisom u EU u odnosu na dosadašnje.

Certifikati izdani na "Sigurnom kriptografskom uređaju", odnosno "uređaju starije generacije" omogućavaju napredan elektronički potpis podržan kvalificiranim certifikatom.

 

Kada certifikat plaćam na mjesečnoj razini?

Certifikat plaćate na mjesečnoj razini ako ste uzeli e-paket Fine koji služi za pristup elektroničkim servisima Fine. Korisnik u ovom slučaju, osim standardne dokumentacije za izdavanje poslovnih certifikata, podnosi još Pristupnicu za e-servise Fine te potpisane Opće uvjete korištenja e-servisa, čime zasniva Ugovorni odnos na 24. mjeseca. Certifikati se u tom slučaju naplaćuju 6,64 EUR (50,00 HRK) + PDV mjesečno.

Istim certifikatima možete pristupati i ostalim e-servisima koje pružaju druge državne institucije (e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina) ili ih koristiti za pristup i potpisivanje unutar nekih drugih sustava korisnika.

 

Kada certifikat plaćam na godišnjoj razini?

Certifikate plaćate na godišnjoj razini ako ćete ih koristiti za elektronički potpis i pristup servisima koji nisu dio e-paketa Fine te servise koji nisu u vlasništvu Fine (e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina i dr.).

Certifikati se izdaju na razdoblje od 2 godine, a plaćaju na godišnjoj razini (51,76 EUR (390,00 HRK)/godina + PDV).

 

Zatražio sam certifikate, ali ne mogu pristupiti servisu RGFI? Djelatnica u Fini mi je rekla da sam trebao predati pristupnicu za e-servise Fine. Što sad trebam napraviti kako bi mogao koristiti i servis RGFI?

Za pristup e-servisima Fine, uz dokumentaciju za izdavanje certifikata potrebno je predati i Pristupnicu za e-servise Fine te potpisane Opće uvjete korištenja servisa. Također, od dana potpisa i predaje potrebne dokumentacije sklapate ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Ako ste do sada certifikate koristili samo za elektronički potpis, Fina će opozvati sadašnje certifikate i izdati nove kojima će valjanost biti 24 mjeseca koliko traje ugovorni odnos. U ovom slučaju uz Pristupnicu i Opće uvjete trebate dostaviti i Zahtjev za opoziv certifikata, te novi Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata i  Ugovor o certificiranju . Također, potrebno je donijeti i uređaj na kojem se nalaze sadašnji certifikati.

 

Plaćam li naknadu za prelazak s godišnje na mjesečnu pretplatu?

Korisnici koji certifikate do sada nisu koristili za pristup Fininim e-servisima već za druge potrebe, a naknadno su zasnovali ugovorni odnos na 24 mjeseca, plaćaju naknadu za prelazak s godišnje naknade na ugovorni odnos.

Ako zatražite prelazak na ugovorni odnos u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja certifikata, naplaćuje se naknada za korištenje certifikata razmjerno broju mjeseci koliko ste certifikate do tada koristili. Naknada se plaća prema cjeniku Fine.

Ako ste certifikate prije prelaska na ugovorni odnos koristili više od 6 mjeseci tada se ne radi o prelasku na ugovorni odnos već o izdavanju novih certifikata u sklopu ugovornog odnosa, pri čemu se od dana zasnivanja ugovornog odnosa plaća mjesečna rata neovisno o tome što je plaćena naknada za 1 godišnju ratu.

 

U kojem slučaju plaćam izlaznu naknadu Fini?

Ako otkažete korištenje e-servisa Fine, odnosno ako zatražite opoziv digitalnih certifikata kojima pristupate e-servisima Fine unutar prvih 24 mjeseca korištenja, obvezni ste Fini platiti izlaznu naknadu te naknadu za opoziv certifikata. Izlazna naknada naplaćuje se razmjerno broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge.

Ako ste napravili barem jednu obnovu certifikata, što znači da ste ih koristili više od 24 mjeseca, tada u slučaju opoziva certifikata više niste obvezni plaćati izlaznu naknadu.

 

Pogreškom sam zatražio certifikat ali sam naknadno shvatio da mi ne treba. Da li sam dužan iste platiti?

Fina ne naplaćuje korištenje, već aktivnosti i materijalne troškove nastale u procesu izrade i dodjele digitalnih certifikata poslovnom subjektu. Potpisom Ugovora o certificiranju preuzeta je i obveza plaćanja naknade za izdavanje certifikata.

Ukoliko ste zatražili certifikat i u prvom mjesecu od izdavanja shvatili da vam isti nije potreban, Fina će naplatiti samo troškove obrade za izdavanje certifikata u iznosu od 19,91 EUR (150,00 HRK) + PDV sukladno Cjeniku Fine.

 

Predao sam zahtjev za e-paket prije tri mjeseca, ali još nisam preuzeo certifikate. Dobio sam račun za mjesečnu naknadu pa me zanima moram li platiti taj račun s obzirom na to da nisam ništa koristio zato što nisam podigao certifikate?

Ugovorni se odnos smatra zasnovanim s datumom potpisivanja potrebne dokumentacije i prihvaćanjem odnosno potpisivanjem Općih uvjeta neovisno o tome jeste li certifikate preuzeli ili ne. Drugim riječima, obvezni ste platiti sve 24 rate u sklopu ugovornog odnosa. 

 

Djelatnik koji je imao certifikat nije više zaposlen u našoj tvrtki i sad trebamo tražiti certifikat za drugog djelatnika. Da li taj drugi certifikat trebamo platiti iako smo platili godišnju naknadu za djelatnika koji više ne radi?

Prema pravilima obavljanja usluga certificiranja, ukoliko osoba na koju je izdan certifikat više ne pripada poslovnom subjektu, potrebno je opozvati certifikat za tu osobu. S obzirom na to da se ugovorni odnos sklapa na nivou korisnika, odnosno potpisnika, naknada se plaća za svaki izdani certifikat, što znači da se naknada za izdavanje novog certifikata plaća neovisno o tome što je plaćena naknada za certifikat za drugu osobu.

 

Tvrtka odlazi u stečaj. Da li moramo opozvati certifikate?

U Fini je potrebno zatražiti opoziv svih postojećih certifikata. Ukoliko i dalje imate potrebu za korištenjem certifikata, potrebno je zatražiti izdavanje novih certifikata na ispravan naziv (u stečaju, u likvidaciji).

 

Udala sam se i promijenila prezime. Moram li prijaviti promjenu svog prezimena, s obzirom na to da mi je na kartici ostalo staro?

Korisnici certifikata su prema Zakonu o elektroničkom potpisu dužni u roku od dva dana prijaviti sve nastale statusne i druge promjene u informacijama koje su sadržane u certifikatu, a koje utječu ili mogu utjecati na točnost elektroničkog potpisa.

Svaku promjenu podataka u certifikatu (promjena naziva, ime i prezime, e-mail adresa te ostali podaci koji se vežu za certifikat), dužni ste prijaviti u Finu kako bi zaposlenici registracijskog ureda Fine mogli ažurirati navedene promjene.

 

Plaćam li naknadu za promjenu podataka u certifikatu?

U slučaju promjene podataka u certifikatu, korisnik plaća naknadu prema cjeniku Fine.

 

Što je potrebno napraviti da bih opozvao certifikat?

Ako ste odlučili da Vam certifikat više nije potreban, isti je potrebno opozvati. Opoziv certifikata je potrebno zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata. Zahtjev za opoziv certifikata mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje. Ako je podnositelj zahtjeva potpisnik, tada isti uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje Zahtjev.

Popunjen i ovjeren Zahtjev može se dostaviti na sljedeći način: 

 • osobno u registracijski ured Fine od strane podnositelja zahtjeva,
 • poštom u neki od Registracijskih ureda Fine (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva),
 • dostavom od strane treće osobe (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva).

Ako koristite karticu koja se odnosi na mjesečnu pretplatu (koja uključuje e-servise Fine) potrebno je uz Zahtjev za opoziv dostaviti i Zahtjev za otkaz e-servisa Fine.

Naknada za opoziv plaća se prema cjeniku Fine koji možete pronaći na našim stranicama.

 

Mogu li predavati izvješća sa svojom karticom u ime drugog poslovnog subjekta?

Poslovni subjekt može dobiti ovlaštenje/punomoć nekog drugog poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi e-servise. Za svako se dodatno ovlaštenje jednom mjesečno naplaćuje  naknada opunomoćeniku odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

 

Pokušavam se prijaviti u servis Fine, ali ne mogu pristupiti aplikaciji. Također pokušavam pristupiti servisu e-Porezne i javlja mi grešku da je certifikat opozvan od strane izdavatelja. U čemu bi bio problem?

Navedeni slučajevi se odnose na suspenzije certifikata. Naime, Fina ima pravo suspendirati certifikat korisniku koji ne plati tri mjesečna računa ili godišnju naknadu  za izdavanje certifikata. Nakon što  podmirite dugovanje, certifikat se reaktivira te je ponovo u funkciji. Ako se plaćanje ne izvrši po suspenziji certifikata, Fina će 15 dana od suspenzije certifikata isti opozvati, nakon čega se više ne može izvršiti reaktivacija certifikata, već je potrebno zatražiti izdavanje novog.

 

Dugovanje smo podmirili, certifikat je aktivan, međutim ja i dalje ne mogu pristupiti i slati izvješća prema Poreznoj.

Nakon reaktivacije certifikata za pristup Fininim servisima mora proći dva do tri sata, međutim za pristup Poreznoj upravi treba do 26 sati od aktivacije certifikata iz razloga što se certifikati nalaze na CRL listi (listi opozvanih certifikata), koja se od strane Porezne uprave preuzima jednom u 24 sata.

 

Imam dugovanje za jedan certifikat i htio sam zatražiti izdavanje drugog certifikata ali mi ga u Fini nisu htjeli izdati. Zašto?

Ako su certifikati koje imate suspendirani ili opozvani zbog nepodmirenog dugovanja, Fina vam ne može omogućiti izdavanje novog certifikata dok se dug po prethodno izdanim certifikatima ne podmiri.

 

Pogrešno sam ukucavao PIN, kartica je zaključana. Što mi je činiti?

Otključavanje Sigurnog kripto uređaja moguće je napraviti u slučaju kada je isti zaključan zbog prevelikog broja unosa pogrešnog PIN-a i u slučaju kada nije zaključan na način da se više ne može otključati. Ukoliko se kripto uređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene sigurnog kripto uređaja. 

U slučaju zaključavanja QSCD uređaja, ukoliko korisnik ne zna svoj unlock kod, vrši se zamjena uređaja uz izdavanje novih certifikata te se plaća naknada za zamjenu QSCD uređaja.

 

POSLOVNI SOFT CERTIFIKATI

Gdje mogu predati dokumentaciju za zahtijevanje poslovnog soft certifikata?

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje poslovnog soft certifikata i Demo poslovnog soft certifikata možete predati u registracijskim uredima Fine i svim poslovnicama Fine.

 

Kome su namijenjeni poslovni soft certifikati? 

Poslovni soft certifikati su certifikati standardne razine sigurnosti, a namijenjeni su fizičkim osobama unutar poslovnog subjekta za elektronički potpis i autentikaciju na elektroničke servise koji prilikom pristupa zahtijevaju standardnu razinu sigurnosti, a mogu služiti i za enkripciju podataka.

 

Koju je dokumentaciju potrebno predati za poslovni soft certifikat? Gdje se mogu preuzeti potrebni obrasci?

Za izdavanje poslovnog soft certifikata potrebno je dostaviti:

 • Zahtjev za izdavanje Poslovnog soft certifikata - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 3 primjerka,
 • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata.

 

Tko može biti korisnik Poslovnog soft certifikata?

Korisnik je fizička osoba zaposlena pri poslovnom subjektu. Korisnik može biti i osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta.

 

Na koliko godina se izdaje poslovni soft certifikat i kako se plaća?

Poslovni soft certifikat izdaje se na 5 godina i plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju koju će vam izdati Fina.

 

Je li neophodno navoditi kontakt podatke korisnika certifikata?

Osoba navedena i identificirana kao potpisnik jedina može preuzeti aktivacijske podatke/kodove. Podatke o  adresi e-pošte i broju mobitela potpisnik je dostavio u zahtjevu te je u istom zahtjevu izjavio da samo on ima pristup navedenoj adresi e-pošte i mobilnom uređaju. Ako korisnik ne navede podatak o adresi e-pošte tada aktivacijske podatke može podići samo u poslovnici Fine u kojoj je predao zahtjev uz identifikaciju. Također, podatak o adresi e-pošte nije nužno navoditi ukoliko potpisnik ne želi upis ove adrese u certifikat.

 

Na koji način preuzimam aktivacijske podatke?

Ako je potpisnik certifikata fizički identificiran te ako je u Zahtjevu za izdavanje poslovnog soft certifikata naveden podatak o broju mobitela i adresi e-pošte, aktivacijske podatke dobiva na ta dva kanala, odvojeno: referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod putem SMS-a.

Ako potpisnik nije u Zahtjevu naveo broj mobitela, aktivacijske podatke može dobiti u registracijskom uredu Fine.

U slučaju Demo certifikata, aktivacijske podatke korisnik može dobiti na adresu e-pošte.

 

Postoji li neki rok za preuzimanje poslovnog soft certifikata od dana preuzimanja aktivacijskih podataka?

Aktivacijski podaci za preuzimanje poslovnog soft certifikata vrijede 30 dana.

Ukoliko korisnik ne preuzme poslovni soft certifikata u vremenskom periodu valjanosti kodova, isti više neće moći koristiti nego zatražiti izdavanje novog poslovnog soft certifikata.

 

Zaboravio sam lozinku certifikata, da li mi Fina može izdati lozinku?

Prilikom preuzimanja certifikata, korisnik sam kreira lozinku te je lozinka poznata samo korisniku. Ukoliko ste lozinku zaboravili i ako je od izdavanja certifikata prošlo manje od godine dana te ako nije nastupio period u kojem je moguća obnova certifikata (45 dana prije isteka) moguće je zatražiti oporavak certifikata na temelju Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata.

Zahtjev za oporavak moraju potpisati osoba ovlaštena za zastupanje i potpisnik, a zahtjev u Finu dostavlja potpisnik.

 

Naši certifikati na Fina e-kartici su suspendirani. Mogu li bez obzira na to  kupiti poslovni soft certifikat?

Možete zatražiti izdavanje poslovnog soft certifikata iako su Vaši poslovni certifikati na Fina e-kartici suspendirani. Naime, poslovni soft certifikat plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju koji će vam izdati Fina.

 

Što trebam učiniti kada certifikatu istekne vremenski period na koji je izdan?

Ako imate potrebu za daljnjim korištenjem certifikata, u vremenskom periodu od mjesec dana prije isteka vremenskog roka na koji je certifikat izdan, potrebno je obnoviti certifikat. Ukoliko Vam certifikat više nije potreban, certifikat nije potrebno obnavljati.

 

CERTIFIKATI ZA IT OPREMU (APLIKACIJSKI CERTIFIKATI)

Što je aplikacijski certifikat i čemu služi?

Aplikacijski certifikat se koristi za izradu e-potpisa, jaku autentifikaciju i enkripciju ključa u poslovne svrhe.

Elektronički potpis zasnovan na ovom certifikatu omogućuje identifikaciju aplikacije koja potpisuje i poslovnog subjekta koji je posjeduje.

 

Kakve razine sigurnosti mogu imati aplikacijski certifikati i u čemu su temeljne razlike?

Jedan od ključnih faktora u primjeni certifikata, kada je u pitanju sigurnost, je medij ili uređaj na kojem se čuvaju i štite korisnički elektronički ključevi povezani s certifikatom.


Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti

Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se u soft obliku, tj. u obliku datoteke koju skrbnik certifikata preuzima on-line. 


Aplikacijski certifikat srednje razine sigurnosti

Aplikacijski certifikat srednje razine sigurnosti se može ovisno o potrebama preuzeti na kriptografski uređaj ili se preuzima u softverskom obliku, tj. u obliku datoteke koju skrbnik certifikata preuzima on-line.

 

Aplikacijski certifikat visoke razine sigurnosti

Kod aplikacijskog certifikata visoke razine sigurnosti, ključevi se moraju generirati i čuvati u hardverskom kriptografskom modulu (HSM) koji zadovoljava stroge zahtjeve na sigurnost. HSM kriptografski moduli osiguravaju visoki stupanj zaštite elektroničkih ključeva. 

 

Koja je dokumentacija potrebna za izdavanje aplikacijskog certifikata?

Za izdavanje aplikacijskog certifikata potrebno je u Registracijski ured Fine dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju  - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - aplikacijski certifikati  - 2 primjerka
 • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže) 

 

Tko je skrbnik certifikata?

Skrbnik je fizička osoba, koju je osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta ovlastila za upravljanje certifikatima za poslužitelj, uređaj ili aplikaciju.

 

Gdje se predaje dokumentacija za izdavanje aplikacijskog certifikata?

Dokumentaciju je moguće predati u Registracijskom uredu Fine ili u najbližu Fininu poslovnicu.

 

Kako se vrši preuzimanje aplikacijskog certifikata?

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik vrši on-line preuzimanje certifikata na Fina portalu za preuzimanje certifiiakta.

 

Koliko vrijede aktivacijski kodovi za preuzimanje aplikacijskog certifikata?

Aktivacijski kodovi za preuzimanje certifikata vrijede 30 dana.


Ukoliko zaboravim lozinku što mi je činiti?

Oporavak aplikacijskog certifikata moguće je izvršiti samo u prvoj godini od izdavanja.

 

CERTIFIKATI ZA AUTENTIKACIJU MREŽNIH STRANICA (SSL CERTIFIKATI)

Čemu služe SSL certifikati?

SSL certifikat za poslužitelj i pripadajući privatni ključevi upotrebljavaju se za autentikaciju mrežnih stranica.

 

Koje vrste sigurnosti postoje kod SSL certifikata?

Fina izdaje SSL certifikate srednje razine sigurnosti, u obliku cer ili p7b datoteke.

 

Koja su značajke srednje razine sigurnosti SSL certifikata?

Kod SSL certifikata srednje razine sigurnosti skrbnik certifikata mora generiranje para ključeva za web poslužitelj obaviti na svojoj lokaciji.

 

Koja je dokumentacija potrebna za izdavanje SSL certifikata?

Za izdavanje SSL certifikata u Registracijski ured Fine potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje SSL certifikata za poslužitelj - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Certifikati za autentifikaciju mrežnih stranica - 2 primjerka
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže)
 • Potvrdu o registraciji domene


Koliko puta trebam predati potvrdu o registraciji domene?

Potvrdu o registraciji domene korisnik predaje jednom, prilikom prvog izdavanja poslužiteljskog SSL certifikata.


Gdje se predaje dokumentacija za izdavanje SSL certifikata?

Dokumentaciju je moguće predati u najbližu poslovnicu Fine.


Na koji način preuzimam SSL certifikat? 

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik vrši on-line preuzimanje certifikata na Fina portalu za preuzimanje certifikata.


Koliko vrijede aktivacijski kodovi za preuzimanje SSL certifikata?

Aktivacijski kodovi za preuzimanje SSL certifikata vrijede 30 dana.


Na koji se period valjanosti izdaju SSL certifikati?

Ovi su se certifikati, do 31.08.2020. god., ovisno o traženoj razini sigurnosti izdavali na 2 godine (srednja razina) ili 1 godinu (visoka razina sigurnosti). Od 01.09.2020. god. SSL certifikate i srednje i visoke razine sigurnosti izdajemo na period od 1 godine.


Ukoliko zaboravim lozinku što mi je činiti?

Potrebno je zatražiti izdavanje novog SSL certifikata.

 

Kako mogu zatražiti opoziv SSL certifikata?

Ako ste odlučili da Vam certifikat više nije potreban, isti je potrebno opozvati. Opoziv certifikata je potrebno zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata. Popunjen i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti u Registracijski ured Fine. Zahtjev za opoziv certifikata treba potpisati osoba ovlaštena za zastupanje. Ako je podnositelj zahtjeva skrbnik, tada ista uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje Zahtjev.

Popunjen i ovjeren Zahtjev može se dostaviti na sljedeći način:

 • osobno u registracijski ured Fine od strane podnositelja zahtjeva,
 • poštom u neki od Registracijskih ureda Fine (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva),
 • dostavom od strane treće osobe (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva).

 

CERTIFIKATI ZA EPOTPIS ( EPOTPIS U OBLAKU) 

Da li trebam imati kripto uređaj da bi mi se izdao e-Potpis u oblaku?

Certifikat za udaljeni e-potpis (ePotpis u oblaku) je certifikat za koji potpisnik ne mora posjedovati hardverski kripto uređaj u kojem se nalazi zaštićeni privatni ključ koji je povezan s certifikatom korisnika, već  svoj privatni ključ udaljeno aktivira koristeći svoj mobilni uređaj (ili tablet), prolazeći sustav dvofaktorske autentikacije, kako bi pokrenuli izradu naprednog elektroničkog potpisa.


Da li je korištenje e-Potpisa u oblaku uvjetovano korištenjem određene platforme ili Internet preglednika?

Rješenje Fina e-Potpis u oblaku neovisno je o platformi ili internet pregledniku. 

Ovakav certifikat omogućuje mobilnost korisnika jer isti nije vezan za računalo niti je potrebna instalacija programske podrške već se potpisivanje može obaviti bilo gdje koristeći svoj mobitel ili tablet.


Na kojim sve servisima mogu koristiti navedeni certifikat?

Za mogućnost upotrebe ovog tipa certifikata u servisima Fine, državne uprave i javnih službi potrebno je  prethodno se informirati u nadležnim institucijama.

 

Koja dokumentacija je potrebna za izdavanje e-Potpisa u oblaku?

Za izdavanje e-Potpisa u oblaku potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-potpis  - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte  - 3 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata

 

Gdje mogu dostaviti dokumentaciju za izdavanje e-Potpisa u oblaku?

Dokumentaciju  možete dostaviti u najbližu poslovnicu Fine pri čemu se vrši obavezna fizička identifikacija.

 

Na koji način preuzimam certifikat e-Potpis u oblaku?

Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, korisnik preuzima certifikat putem Fininog portala za preuzimanje certifikata (CMS) sukladno predanom zahtjevu.

 

Koliko vrijede aktivacijski kodovi za preuzimanje e-Potpisa u oblaku?

Aktivacijski kodovi za preuzimanje e-Potpisa u oblaku vrijede 30 dana.

 

Što ako zaboravim lozinku koju sam kreirao prilikom preuzimanja certifikata? 

U procesu izdavanja certifikata korisnik kreira zaporku koja je neophodna za korištenje certifikata. Ako korisnik zaboravi zaporku neće biti moguće kreiranje nove već će morati zatražiti izdavanje novog certifikata.

 

CERTIFIKATI ZA E-PEČAT

Za što je pogodan certifikat za e-Pečat?
Pogodan je za ovjeru dokumenata kada nije potreban potpis fizičke osobe pri čemu e-pečat potvrđuje da je dokument izdala određena pravna osoba.

 

Koje vrste certifikata za e-Pečat izdaje Fina?

Fina izdaje Certifikat za elektronički pečat na QSCD kripto uređaju koji je srednje razine sigurnosti namijenjeni su za elektroničko pečatiranje, a izdaju se pravnim osobama te istu identificiraju. Pripadajući privatni ključ se čuva u QSCD uređaju (kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa/pečata).

Soft certifikat za elektronički pečat

Kvalificirani soft certifikat za e-pečat je certifikat standardne razine sigurnosti. Izdaje se u soft obliku, a pripadajući privatni ključ se čuva u datoteci (za način zaštite ovih privatnih ključeva na lokaciji korisnika, odgovoran je korisnik, odnosno ovlašteni predstavnik kojeg je imenovala osoba ovlaštena za zastupanje).

Certifikat za udaljeni elektronički pečat (e-Potpis u oblaku)

Kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat je certifikat srednje razine sigurnosti, a pripadajući privatni ključ se čuva u servisu za udaljeno potpisivanje i pečatiranje koji se nalazi u Fini.

 

Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje Certifikata za elektronički pečat na QSCD uređaju?

Za izdavanje Certifikata za elektronički pečat na QSCD uređaju potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate - 2 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika


Tko je ovlašteni predstavnik?

Ovlašteni predstavnik je fizička osoba koja je po zakonu ili na temelju punomoći ovlaštena zastupati autora pečata (pravna osoba koja izrađuje elektronički pečat) u postupku izdavanja i/ili opoziva certifikata za elektronički pečat.

 

Na koji period valjanosti se izdaje certifikat za elektronički pečat na QSCD uređaju?

Certifikati srednje razine sigurnosti se izdaju na razdoblje od 2 godine te je za njihovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

 

Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje soft certifikata za e-pečat?

Za izdavanje soft certifikata za e-pečat potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu  - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate - 2 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika

 

Na koji period valjanosti se izdaje kvalificirani soft certifikat za e-Pečat ?

Certifikati standardne razine sigurnosti se izdaju na razdoblje od 5 godine te je za njihovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.


Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje udaljenog elektroničkog pečata (e-Potpis u oblaku)?

Za izdavanje udaljenog elektroničkog pečata (e Potpis u oblaku) potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-potpis  - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte  - 3 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata

 

Na koji period valjanosti se izdaje udaljeni elektronički pečat (e-Potpis u oblaku)?

Certifikati se izdaju na razdoblje od 2 godine te je za njihovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

 

Na koji način preuzimam certifikate za e-pečat?

Certifikat za elektronički pečat na QSCD kripto uređaju izdaje se na kripto uređaju dok se soft certifikat za e-Pečat i udaljeni elektronički pečat (ePotpis u oblaku) preuzimaju putem aktivacijskih kodova koji vrijede 30 dana.