NAKNADNA PREDAJA I ISPRAVAK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

1. Obveznik je propustio predati GFI i drugu dokumentaciju radi javne objave za dvije prethodne godine. Kako postupiti kako bi naknadno ispunio obveze?
Ta se dokumentacija može predati Putem web aplikacije WEB RGFI ili u bilo koju Fininu jedinicu poslovne mreže, s tim da za svaku godinu na koju se dokumentacija odnosi treba platiti propisani iznos naknade te pri predaji svakog godišnjeg financijskog izvještaja i dr. dokumentacije priložiti dokaz o uplati naknade za uslugu javne objave. Ako se godišnji financijski izvještaj šalje nakon zakonskoga roka putem web aplikacije RGFI, račun za uslugu javne objave biti će poslan na adresu sjedišta društva. Usluga javne objave naplaćuje se prema Pravilniku o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra (NN 1/16), a cjenik je objavljen i na web stranicama Fine na linku Cijene RGFI

2. Što ako obveznik ne preda GFI i drugu dokumentaciju radi javne objave tri godine zaredom?
Temeljem novoga Zakona o računovodstvu (78/15, 134/15, 120/16) Fina je ovlašteni tužitelj za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za javnu objavu te godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe. Osim navedenoga, Fina svake godine kreira popis poduzetnika koji tri godine za redom nisu postupili sukladno Zakonu o računovodstvu i dostavili GFI za javnu objavu. Taj popis Fina dostavlja Visokome trgovačkom sudu radi primjene čl. 70., st. 1., t. 3. Zakona o sudskome registru (NN br. 1/95 do 110/15) tj. brisanja subjekata iz upisa.

3. Nakon obavljene kontrole po nalogu Porezne uprave moramo ispraviti godišnji obračun. Kako možemo ispraviti prethodno predani GFI (predan je za statističke i dr. potrebe i radi javne objave/svrha namjene 3)?
Procedura za ispravak izvještaja je sljedeća: u bilo koju Fininu poslovnu jedinicu treba predati sljedeće dokumente: izjavu o razlozima izmjene, potpisanu i ovjerenu od strane osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika, potpunu dokumentaciju za javnu objavu i to: GFI - svrha predaje 3 i nestandardnu dokumentaciju te dokaz o izvršenoj uplati naknade za uslugu javne objave.

Naknada za uslugu javne objave uplaćuje se unaprijed na račun Financijske agencije HR42 2390 0011 1000 1704 2, model HR05, a u poziv na broj upisuje se 7543000-OIB  poduzetnika čija dokumentacija se treba javno objaviti. Usluga javne objave naplaćuje se prema Pravilniku o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra (NN 1/16), a cjenik je objavljen i na web stranicama Fine na linku Cijene RGFI

4. Može li se godišnji financijski izvještaj za sastavljen za statističke i druge potrebe, (podnesen u zakonom propisanome roku: 30.4), koji je u Registru evidentiran kao točan i potpun, naknadno korigirati podnošenjem novoga godišnjeg financijskoga izvještaja za statističke i druge potrebe?
Godišnji financijski izvještaj sastavljen za statističke i druge potrebe (šifra svrhe predaje 1), koji je u Registru evidentiran kao točan i potpun, nije moguće i nije potrebno mijenjati, jer korigirane godišnje financijske izvještaje (GFI) obveznik može, uz svu propisanu nestandardnu dokumentaciju, predati za svrhu javne objave (šifra svrhe predaje 2) do 30. lipnja. Isto se odnosi i na GFI za statističke i druge potrebe koji je u Registru evidentiran kao netočan, a obveznik ga nije u propisanome roku, od 15 dana od primitka obavijesti, zamijenio novim, točnim GFI-em za statističke i druge potrebe (šifra svrhe predaje 1). Ako je obveznik prethodno predao GFI za statističke i druge potrebe i za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 3) ili GFI za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 2), naknadno ga može zamijeniti novim, korigiranim GFI-em za potrebe javne objave sa istom šifrom svrhe predaje kao i prvi puta (šifra svrhe predaje 2 mijenja se novom šifrom svrhe predaje 2, a šifra svrhe predaje 3 novom šifrom svrhe predaje 3), i to uz izjavu vlasnika o razlozima promjene. Napominjemo da će u tom slučaju na internetu, RGFI – javna objava , biti objavljene obje verzije GFI-a namijenjene javnoj objavi (bilanca te račun dobiti i gubitka) i izjava vlasnika o razlozima izmjene.

Iznimno, obveznicima poreza na dobit , koji su u propisanome roku predali GFI za statističke i druge potrebe, a koji nisu obveznici javne objave (ustanove, zadruge, obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivredna gospodarstva), a imaju potrebu za izmjenom podataka u prethodno predanom GFI-u u dogovoru s Poreznom upravom dozvoljena je predaja izmijenjenih izvještaja te u tom slučaju trebaju dostaviti novi izvještaj.