Preskoči na glavni sadržaj

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 04/22

Temeljem članka 23. Statuta Financijske agencije (Klasa: 010-00/09-03/2, Ur.broj: 01-9-3 od 25. studenog 2009. godine – pročišćeni tekst), Pravilnika o prodaji nekretnina u vlasništvu Financijske agencije (Klasa: 150-06/22-02/28, Ur.broj: 10-3-22-1 od 25. travnja 2022. g.) te Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina Fine Klasa: 150-06/22-06/7 Ur.br.:10-3-22-41 od 19. srpnja 2022. godine Financijska agencija objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju
nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 
04/22

 

I. Predmet prodaje:

R. br. / Adresa / OpisZK podaciPovršina u m2ECPočetna cijena u knOznaka nekretnine
1. Zagreb, Laginjina 7     
Stambeni prostor u prizemlju zgrade, sastoji se od predsoblja, tuša i sobe.999901, GRAD ZAGREB; ZK ul. 224822 (E-84); ZK č.br. 2387/719,14E64.400,00099913
2. Zagreb, Laginjina 7     
Stambeni prostor u prizemlju zgrade, sastoji se od sobe i tuša.999901, GRAD ZAGREB; ZK ul. 224822 (E-85); ZK č.br. 2387/715,32E42.500,00099914
3. Zagreb, Laginjina 7     
Stambeni prostor u prizemlju zgrade.NAPOMENA: ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMAC999901, GRAD ZAGREB; ZK ul. 224822 (E-86); ZK č.br. 2387/744,91E243.000,00099915
4. Beli Manastir, Školska 1    
Dvosoban stan na II katu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, predsoblja i ostave.NAPOMENA: ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMACKnjiga PU: BELI MANASTIR; pod 1018/ ZK.ul. 2081; ZK. č.br. 120861,70G117.000,00161392
5. Beli Manastir, Trg slobode 29b     
Jednosobni stan na I. katu koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice i hodnika.NAPOMENA: ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMACKnjiga PU: BELI MANASTIR; pod 1019/ ZK.ul. 3508; ZK. č.br. 102344,20D87.700,00161389
6. Beli Manastir, Trg slobode 29a     
Jednosobni stan na III. katu koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice i hodnika.NAPOMENA: ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMACKnjiga PU: BELI MANASTIR; pod 1020/ ZK.ul. 3508; ZK. č.br. 102343,60E80.500,00161391
5. Rijeka, Emilija Randića 2    
Dvosobni stan na IX. katu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice s wc-om i lođe.NAPOMENA: ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMAC999906, PLASE; ZK ul. 15239 (E-61); ZK č.br. 1758/357,28C655.000,00072131

 

Predmet prodaje – nekretnine r.br. od 3.-7. su u posjedu zaštićenih najmoprimaca koji temeljem odredbe članka 44. Zakona o najmu stanova (Narodne novine br.: 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20) imaju pravo prvokupa po najvišoj ponuđenoj cijeni. Ukoliko odbiju realizirati svoje pravo prvokupa, ugovor o kupoprodaji sklopiti će se s ponuditeljem najviše cijene.

Financijska agencija izričito isključuje bilo kakvu odgovornost za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu i/ili namjenu nekretnina, uzimajući u obzir činjenicu još uvijek neusklađenosti podataka u zemljišnim knjigama i katastru, kao i činjenicu postojanja vanknjižnog i/ili neupisanog vlasništva u pravnom prometu nekretnina.

Financijska agencija izričito isključuje bilo kakvu odgovornost zbog eventualne nemogućnosti uknjižbe prava vlasništva kupca na nekretnini koja se prodaje kao vanknjižno i/ili neupisano vlasništvo.

Financijska agencija ne odgovara za eventualna potraživanja trećih osoba na nekretninama koje su predmet prodaje.

Sve troškove u vezi sa sklapanjem ugovora o kupoprodaji nekretnine, javnobilježničke ovjere potpisa, troškove uknjižbe prava vlasništva, kao i porez na promet nekretnina i sva ostala porezna davanja u cijelosti snosi kupac.

Sva prava i obveze odabranog ponuditelja – kupca i Financijske agencije – prodavatelja biti će jasno i precizno utvrđena ugovorom o kupoprodaji.


II. Uvjeti:

Na Javni poziv se može javiti pravna osoba ili fizička osoba.

Ponuditelji mogu biti sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Druge strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom pozivu ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.


III. Ponuda, vlastoručno potpisana od strane ponuditelja, mora sadržavati sljedeće:

a) podatke o predmetu prodaje - nekretnini za koju se ponuda podnosi (broj katastarske općine, zemljišnoknjižnog uloška i katastarske čestice, kao i točnu adresu, opis te oznaku nekretnine)

b) ime i prezime/naziv, adresu, broj telefona, e-mail adresu i OIB ponuditelja. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba i presliku osobne iskaznice, a za pravnu osobu izvadak iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda

c) za strane osobe dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva, a za strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik

d) iznos ponuđene cijene, u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati

e) potvrdu o uplati novčanog pologa u iznosu od 10% početne cijene kao jamstvo za ozbiljnost ponude

f) broj računa IBAN, model i poziv na broj na koji će Financijska agencija izvršiti povrat novčanog pologa u slučaju da ponuda ne bude prihvaćena.

Pravovremeno podnesena ponuda s cjelokupnom dokumentacijom potrebnom za sudjelovanje na ovom javnom pozivu predaje se numerirana na način da je svaka stranica točno označena (npr. 1/3, 2/3, 3/3). Pravovremene ponude koje su zaprimljene, a koje neće biti numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanima i neće biti predmetom razmatranja.

Novčani polog se uplaćuje na račun Financijske agencije u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., IBAN HR4223900011100017042, model: HR05, poziv na broj: 2592002-OIB uplatitelja, svrha doznake (opis plaćanja): "jamčevina za_oznaka nekretnine; naziv uplatitelja" – max 50 znakova s razmacima.

U ponudi je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenom novčanom pologu na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i one izdane u elektronskom obliku.

Rok za podnošenje ponude je definiran ovim javnim pozivom te će se razmatrati samo pravovremeno podnesene potpune ponude. Zakašnjele i neuredne ponude neće se razmatrati.

Financijska agencija zadržati će novčani polog ponuditelja koji bude izabran ukoliko odustane od svoje ponude odnosno ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine ili koji u ugovorenom roku ne plati kupoprodajnu cijenu.


IV. Kriterij:

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena veća od početne cijene.


V. Ponude:

Ponude se daju za pojedinačne nekretnine. Za svaku pojedinu nekretninu dostavlja se ponuda i traženi prilozi u zatvorenoj omotnici.

Jedan ponuđač može dostaviti više pojedinačnih ponuda za različite nekretnine. Ukoliko jedan ponuđač dostavi više ponuda za jednu nekretninu, u obzir će se uzeti samo najviša ponuda koja ispunjava uvjete propisane javnim nadmetanjem.

Za odabir najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pravovremena i potpuna ponuda koja ispunjava tražene uvjete.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Financijske agencije, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE 04/22 - NE OTVARAJ“

zaključno do 13. rujna 2022. u 12,00 sati.

Ponude zaprimljene nakon 12,00 sati 13. rujna 2022. smatrati će se zakašnjelim ponudama i neće se uzeti u razmatranje, kao niti nepotpune ponude i ponude ponuditelja ispod utvrđene cijene.

Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Financijskoj agenciji, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb.

Nadopuna ponude i naknadna dostava dokumentacije neće biti prihvaćena.


VI. Rezultati:

Otvaranje ponuda obavlja se pred Povjerenstvom imenovanim od strane Uprave Financijske agencije.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se pravovremena i potpuna ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.

Za slučaj primitka dvije identične ponude s najvišom ponuđenom cijenom ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 dana nakon primitka obavijesti dostave u zatvorenoj omotnici pisanu namjeru o povećanju iznosa ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju. Za slučaj da oba ponuditelja ne dostave pisanu namjeru o povećanju iznosa ponude ili ponuditelji ponovo ponude isti iznos za najpovoljniju ponudu odabrati će se ponuda koja je ranije evidentirana u urudžbenom zapisniku Financijske agencije.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odabrati će se sljedeći ponuditelj koji je podnio pravovremenu i potpunu ponudu, te koji je ponudio drugu najvišu cijenu, uz uvjet da je veća od početne cijene iz poziva.

O zaključenju Javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni putem službene web stranice Fine u roku od 5 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj za svaku pojedinu nekretninu će biti dodatno kontaktiran od strane FINE putem broja telefona i/ili e-mail adrese koju je naveo u svojoj ponudi.

Ponuditeljima čije ponude ne budu izabrane kao najpovoljnije novčani polog se vraća (bez prava na zatezne kamate za razdoblje od uplate do trenutka povrata) u roku od 15 dana od dana objave o zaključenu Javnog poziva na službenim web stranicama Fine na naznačeni račun iz točke III.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti s Financijskom agencijom ugovor o kupoprodaji nekretnine, odnosno predugovor o kupoprodaji nekretnine ukoliko će isplata kupoprodajne cijene biti realizirana putem kredita poslovne banke. Za slučaj da ponuditelj ne sklopi ugovor ili predugovor o kupoprodaji nekretnine smatra se kako je ponuditelj odustao od svoje ponude i u tom slučaju gubi pravo na povrat uplaćenog novčanog pologa.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 45 dana od dana potpisa ugovora od obje ugovorne strane, jednokratno i uračunavajući već plaćeni novčani polog. Iznimno, ako kupac nekretninu kupuje putem kredita, rok za uplatu cijene može se produljiti za dodatnih 45 dana.

Za slučaj da odabrani ponuditelj ne uplati u cijelosti i pravovremeno preostali iznos kupoprodajne cijene, smatrati će se da je raskinuo ugovor, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćenog novčanog pologa, a eventualno više uplaćena sredstva biti će mu vraćena na naznačeni račun iz točke III. u roku od 30 dana.

Financijska agencija zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te poništiti u cijelosti ili djelomično Javni poziv u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke. U slučaju odustanka Financijske agencije od prodaje nekretnine novčani polog vraća se ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od uplate do povrata novčanog pologa.


VII. Pregled nekretnina

Više podataka o ponuđenim nekretninama kao i informacije o mogućnosti pregleda nekretnina može se naći na https://www.fina.hr/nadmetanje-nekretnine


VIII. Zaštita osobnih podataka

Podnošenjem ponude ponuditelj izričito potvrđuje kako je upoznat s pravilima obrade osobnih podataka u Financijskoj agenciji, koja je voditelj obrade osobnih podataka, te da se njegovi prikupljeni osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe postupka javnog poziva za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije.

Prikupljeni podaci ponuditelja koristiti će se isključivo u svrhu provedbe postupka prikupljanja ponuda, odlučivanja o tome hoće li i pod kojim uvjetima prihvatiti ponudu, te u svrhu sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, te se u druge svrhe neće koristiti, sve u skladu s Uredbom o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – UREDBA (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka), te će biti obrađivani 5 godina od završetka natječaja.

Ostvarenje Vaših prava (na: pristup, ispravak, brisanje, prijenos, ograničenje obrade, prigovor) možete zatražiti na adresi elektroničke pošte dpo@fina.hr ili u Fininim poslovnicama. Imate pravo i kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka na adresi Selska cesta 136, Zagreb.

Ponudu i priloženu dokumentaciju Financijska agencija trajno zadržava i ne vraća se ponuditelju.

 

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.