Preskoči na glavni sadržaj

Objavljen je javni natječaj za izbor predsjednika i dva člana Uprave Financijske agencije

U Narodnim novinama broj 104, dana 23. rujna 2020. godine, objavljen je javni natječaj za izbor predsjednika i dva člana Uprave Fine. U nastavku prenosimo oglas objavljen u Narodnim novinama.

JAVNI NATJEČAJ

za izbor predsjednika i dva člana Uprave Financijske agencije.

Kandidati za predsjednika i člana Uprave Financijske agencije, osim uvjeta propisanih člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij iz područja djelatnosti Financijske agencije;

2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;

3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenja poslova;

4. nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele;

5. znanje najmanje jednog svjetskog jezika;

6. hrvatsko državljanstvo.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-adresa) kandidati za predsjednika ili člana uprave Financijske agencije dužni su priložiti:

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja – izvornik ili preslik diplome, a kandidat koji je traženi stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme;

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe;

– kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da je ispunjen uvjet radnog iskustva iz javnog natječaja, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima;

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj;

– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanja okolnosti iz točke 4. uvjeta ovog natječaja, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj;

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika;

– potvrdu porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj i

– potvrdu porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj, a u slučaju da kandidat nije imatelj dionica ili udjela, o predmetnoj činjenici dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Predsjednik i članovi Uprave Financijske agencije imenuju se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Objava javnog natječaja za izbor predsjednika i dva člana Uprave Financijske agencije objavit će se u Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se u Jutarnjem listu. Javni natječaj objavit će se i na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija te stranicama Financijske agencije.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za izbor predsjednika/ili člana Uprave Financijske agencije – ne otvarati«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani na razgovor u Ministarstvo financija, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova te poznavanje korporativnog upravljanja.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidati koji budu predloženi za izbor predsjednika i članove Uprave Financijske agencije dužni su predočiti izvornike tražene dokumentacije iz javnog natječaja.

(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.