Obnova poslovnih i osobnih certifikata na kriptografskom uređaju  i certifikata za udaljeni e-potpis može se izvršiti: 

  • putem interneta, korištenjem postojećih aktivnih certifikata ili
  • predajom propisane dokumentacije u registracijski ured Fine.

Obnovu ostalih tipova certifikata možete izvršiti predajom propisane dokumentacije u registracijski ured Fine.


Obnova certifikata putem interneta

Da biste certifikate mogli obnoviti putem interneta, obnovu treba napraviti pomoću važećeg certifikata, a prije isteka njegove valjanosti. 

Aplikaciji za on-line obnovu certifikata na kriptografskom uređaju možete pristupiti ovdje.

Aplikaciji za on-line obnovu certifikata za udaljeni e-potpis možete pristupiti ovdje.

Obnovu certifikata putem interneta neće moći napraviti korisnici za koje se provjerom u OIB sustavu utvrdi da je došlo do neke statusne promjene. U tom slučaju korisnik obnovu certifikata može napraviti u Registracijskom uredu Fine uz dokumentaciju navedenu na ovim stranicama.

Uputa za on-line obnovu certifikata

Uputa on-line obnovu certifikata za udaljeni e-potpis

Uputa za provjeru datuma isteka valjanosti certifikata


Obnova certifikata u registracijskom uredu Fine

Ako je valjanost certifikata istekla ili je certifikat opozvan, njegova se obnova, odnosno ponovno izdavanje, može izvršiti samo predajom pisanog Zahtjeva u registracijskom uredu Fine u roku od 30 dana od dana isteka ili opoziva, uz fizičku identifikaciju važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom. U ovom je slučaju potrebno sa sobom ponijeti kripto uređaj na kojem se nalaze certifikati te predati sljedeću dokumentaciju:

  • Odgovarajući zahtjev za izdavanje certifikata (ovisno o tipu certifikata za koji se vrši obnova certifikata),

  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja*,

  • presliku osobne iskaznice.

*Svi postojeći korisnici koji obnovu certifikata rade u Registracijskom uredu Fine pri čemu se izdaju novi EU certifikati usklađeni eIDAS uredbom trebaju potpisati i dostaviti novi odgovarajući Ugovor o obavljanju usluga certificiranja.

Kako bi se izvršila provjera je li od prethodnog izdavanja certifikata došlo do neke statusne promjene koja utječe na točnost podataka u certifikatu, korisnici prilikom obnove certifikata uz gore navedenu dokumentaciju trebaju dostaviti Izvadak nadležnog tijela u kojem su registrirani (ne stariji od 6 mjeseci) ili Potvrdu da nije došlo do promjene. Korisnici koji ne trebaju donositi dokaz su oni za koje se promjena može provjeriti na javnom registru, a to su korisnici koji su osnovani na sljedećim registrima: Sudski registar, Obrtni registar i Registar udruga.

Ako je od prethodnog izdavanja/obnove certifikata došlo do kakvih statusnih promjena koje utječu na već izdani certifikat, za obnovu certifikata potrebno je predati sljedeće:

  • Odgovarajući zahtjev za izdavanje certifikata (ovisno o tipu certifikata za koji se vrši obnova certifikata),

  • Izvadak nadležnog tijela u kojem je vidljiva promjena (za poslovni subjekt) ili

  • identifikacijski dokument u koji je unesen podatak o promjeni (za fizičku osobu).

Dokumentacija za izdavanje certifikata


Obnova certifikata za Nacionalni klirinški sustav (NKS)

Preuzimanje enkripcijskog certifikata (omogućeno 14.12.2012.)

Uputa za preuzimanje enkripcijskog digitalnog certifikata

Uputa za preuzimanje potpisnog digitalnog certifikata na pametnu karticu

Uputa za preuzimanje potpisnog digitalnog certifikata na HSM

Uputa za podešavanje aplikacije e-Potpis sa obnovljenim certifikatima

Uputa za preuzimanje i implementaciju obnovljenog enkripcijskog certifikata NKS-a