OBVEZA JAVNE OBJAVE GFI-a I DRUGE DOKUMENTACIJE (RGFI - javna objava)

 

1. Može li tvrtka zabraniti javnu objavu podataka iz njezina godišnjega financijskog izvještaja?
Ne, ne može. Zakonom o računovodstvu (NN br. 78/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22) dalje: ZoR), u članku 30., propisana je obveza javne objave godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije poduzetnika. Stoga je poduzetnik obvezan, u propisanim rokovima, dostaviti GFI i drugu dokumentaciju u Registar godišnjih financijskih izvještaja radi javne objave, a Fina ih je obvezna objaviti u roku 30 dana od primitka točne i potpune dokumentacije tako da svima bude dostupna na uvid korištenjem aplikacije RGFI - javna objava ili na stranicama Sudskog registra.

Napominjemo da su i do sada (od ustroja Registra 2003. g.) godišnji financijski izvještaji svih poduzetnika bili dostupni u Fini i svatko ih je mogao preuzeti na šalteru, poštom, e-poštom, telefaksom ili putem aplikacije WEB RGFI, uz naknadu, bez navođenja razloga, a novim je ZoR-om propisan viši stupanj javnosti tj. JAVNA OBJAVA, kao usluga besplatnog uvida u sve godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju koju su poduzetnici predali u svrhu javne objave – RGFI - javna objava.

2. Kakve su posljedice u slučaju nepoštivanja obveze predaje GFI-a za javnu objavu te statističke i druge potrebe?
Poduzetnik odnosno pravna i fizička osoba iz članka 4. stavka 3. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22, dalje: ZR),  koji ne dostavi Financijskoj agenciji godišnje financijske izvještaje, godišnje izvješće , revizorsko izvješće (ako je dužan revidirati svoje godišnje financijske izvještaje) i druge propisane dokumente, radi javne objave, u rokovima propisanim ZR-om, čini prekršaj iz članka 42. st. 1. t. 33. ZR-a, dok u slučaju  da ne dostavi Financijskoj agenciji financijski izvještaj i dodatne podatke za nadzorne, statističke i druge potrebe čini prekršaj iz čl. 42. st.1. t. 35 ZR-a. Za navedene prekršaje poduzetniku te pravnoj i  fizičkoj osobi iz članka 4. stavka 3. ZR-a do dana 01.01. 2023. godine mogla se izreći novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi poduzetnika novčana kazna u iznosu 5.000,00 kuna do  20.000,00 kuna. Od 01.01.2023. godine poduzetniku te pravnoj i fizičkoj osobi iz članka 4. stavka 3. ZR-a može se za počinjenje navedenih prekršaja izreći novčana kazna u iznosu 1.320,00 eura do 13.270,00 eura, a odgovornoj osobi poduzetnika novčana kazna u iznosu od 660,00 eura do 2.650,00 eura.

Jednako tako, u skladu sa člankom 70., st. 1., točka 3. Zakona u sudskome registru (NN br. 1/95 do 40/19) nadležni trgovački sud po službenoj dužnosti može pokrenuti postupak brisanja za ona društva koja tri godine za redom ne predaju godišnje financijske izvještaje u svrhu javne objave.

3. Gdje se može pristupiti javno objavljenoj dokumentaciji iz Registra godišnjih financijskih izvještaja?
Na web aplikaciji RGFI javna objava, svim zainteresiranim korisnicima, bez naknade je dostupna dokumentacija iz Registra i to od 2008. godine. Registriranim su korisnicima dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija koju su trgovačka društva dužna dostaviti Financijskoj agenciji u svrhu javne objave. Za obveznike konsolidacije javno su dostupni i konsolidirani financijski izvještaji.

Pretraživanje zaprimljenih izvještaja poduzetnika omogućeno je unutar odabrane godine po matičnom broju/OIB-u poduzetnika ili po ostalim kriterijima (nazivu/dijelu naziva, županiji, općini/gradu). Detaljnije informacije o korištenju web aplikacije RGFI javna objava dostupne su u korisničkoj uputi koja je objavljena uz aplikaciju.
Istom setu dokumentacije moguće je pristupiti i preko stranice Sudskog registra.

4. Kako se registrirati kao korisnik aplikacije RGFI - javna objava?
Da bi se korisnik registrirao treba pokrenuti navedenu stranicu i kliknuti na link naveden ispod prijave. Klikom na dani link otvara se stranica za registraciju korisnika. Nakon unosa traženih podataka i klika na tipku "Pošalji", aplikacija će automatizmom generirati/dodijeliti korisničko ime i lozinku i poslati je na upisanu adresu e-pošte. Klikom na "Naslovnica/prijava", korisnik se vraća na početni ekran na koji treba upisati korisničko ime i lozinku koju je dobio e-poštom. Nakon unosa korisničkog imena i lozinke treba kliknuti na tipku "Prijava". Nakon uspješne prijave registrirani korisnik će dobiti odgovarajuću poruku i s izbornika će mu biti dostupna  opcija "Objavljeni izvještaji".

Inicijalno dodijeljenu lozinku korisnik naknadno može promijeniti u aplikaciji odabirom opcije ''Promjena lozinke'', a osim toga dostupna je i opcija ''Ponovno slanje lozinke'' čija je svrha ponovno slanje korisničkog imena i lozinke na adresu e-pošte koja je korištena kod registracije, u slučaju kada korisnik istu zaboravi.