Opći uvjeti korištenja Fininog chat-a

1.    Uvodne odredbe

1.1.    Finin chat je dvosmjerna pisana elektronička komunikacija između Korisnika usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) i Financijske agencije (u daljnjem tekstu: Fina), koja se odvija u realnom vremenu na inicijativu Korisnika. 

1.2.    Korisnici su fizičke i pravne osobe koje postavljaju upite vezane za uslugu savjetovanja za EU projekte putem Fininog chat-a.

1.3.    Finin chat omogućuje komunikaciju putem četiri komunikacijska kanala: web chat, Facebook Messenger, Viber i WhatsApp.

2.    Opće odredbe i prihvat Općih uvjeta korištenja

2.1.    Finin chat omogućava jednostavniju, kvalitetniju i učinkovitiju komunikaciju.

2.2.    Korištenjem Fininog chat-a Korisnik iskazuje da je upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima korištenja te pristaje na korištenje Fininog chat-a u skladu s njima. 

2.3.    Komunikacija s Fininim agentima podrške putem chat-a je moguća radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 08:00 do 16:00 sati.

2.4.    Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Fininom chat-u može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

2.5.    Korisnik se slaže i prihvaća da se prilikom korištenja Fininog chat-a u pogledu uporabe kolačića primjenjuju pravila propisana u Fininom dokumentu "Kolačići", koji je objavljen i dostupan na mrežnim stranicama Fine pod "Uvjeti korištenja". Fina upućuje Korisnika da izvrši uvid u sadržaj navedenih pravila.

2.6.    Korisnik se slaže i prihvaća da se prilikom korištenja Fininog chat-a pored kolačića iz dokumenta "Kolačići" naveden u točki 2.5. ovih Općih uvjeta, koristi i kolačić Fininog chat-a prema sljedećim podacima:

Naziv kolačića: FVA,

Trajanje: 2 (dvije) godine,

Vrsta kolačića: Obvezni (funkcionalni) - nužan za ispravno funkcioniranje Fininog chat-a, Statistički – koristi se za analizu korištenja Fininog chat-a,

Sadržaj kolačića: user_id (znakovni niz),

Svrha korištenja: Kolačić se koristi u svrhu prebrojavanja anonimnih Korisnika koji pristupaju i koriste Finin chat te za prikupljanje statističkih, anonimnih podataka o razgovorima Korisnika.

Putem kolačića FVA ne pohranjuju se osobni podaci, a podaci koji se prikupljaju se ne koriste za utvrđivanje identiteta Korisnika. Kolačić FVA se ne koristi za povezivanje razgovora sa stvarnim Korisnicima.

2.7.    Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korištenja Korisnik je upoznat i suglasan da Fina putem Fininog chat-a, prikuplja, obrađuje i čuva podatke o vrsti upita, putem sadržaja upita i odgovora, odnosno razgovora između aplikacije i Korisnika.

2.8.    Fina putem Fininog chat-a prikuplja, obrađuje i čuva podatke o razgovorima između agenta podrške i Korisnika (sadržaj upita i odgovora, datum i vrijeme kreiranja upita i odgovora, broj Korisnika i ukupan broj razgovora) isključivo u svrhu anonimnih statističkih analiza o razgovorima, kojima je cilj optimizacija i razvoj korisničke podrške Fine, kao i održavanje kvalitete Fininih proizvoda, usluga i servisa te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz vrste upita.

2.9.    Podaci o razgovorima između agenta podrške i Korisnika čuvaju se 5 (pet) godina od dana kreiranja razgovora.

2.10.    Korištenje Fininog chat-a je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili identifikaciju Korisnika.

2.11.    Fina putem Fininog chat-a ne prikuplja, ne obrađuje i ne čuva osobne podatke Korisnika. Ako osobne podatke Korisnik prilikom korištenja Fininog chat-a samostalno ipak unese, Korisnik je suglasan da iste podatke unosi na vlastitu odgovornost, dok će oni od strane Fine, odnosno Fininog agenta podrške biti zanemareni.

3.    Način korištenja Fininog chat-a

3.1.    Putem Fininog chat-a Korisnik može ostvariti podršku za uslugu savjetovanja za EU projekte. 

3.2.    Korisnik pristupa Fininom chat-u putem mrežne stranice Fine (web chat) ili putem mobilnog telefona (Facebook Messenger, Viber i WhatsApp).

3.3.    Razgovor putem web chat-a pokreće se nakon što Korisnik klikne gumb "Započnite razgovor", a putem Facebook Messenger-a, Viber-a i WhatsApp-a skeniranjem odgovarajućeg QR koda.

3.4.    Nakon pokretanja razgovora, Korisnik unosi upit za uslugu savjetovanja za EU projekte u dijaloški okvir Fininog chat-a te dobiva odgovor za uslugu za koju je Finin chat namijenjen. Namjena Fininog chat-a u pogledu usluge za koju Korisnik može dobiti odgovor od agenta podrške navedena je u dijaloškom okviru.

3.5.    Ako Korisnik unese upit za proizvod, uslugu ili servis koji nije povezan s namjenom Fininog chat-a, Korisnik će o istome dobiti odgovarajući odgovor.

3.6.    Završetak razgovora ostvaruje se iniciranjem od strane Korisnika i to zatvaranjem dijaloškog okvira Fininog chat-a ili automatski nakon isteka predefiniranog vremena.

4.    Odgovornost za korištenje Fininog chat-a

4.1.    Korisnici se obvezuju koristiti Finin chat u skladu s pravilima utvrđenima ovim Općim uvjetima korištenja.

4.2.    Fina ne odgovara za eventualnu štetu koja može nastati ako Korisnik ne koristi Finin chat u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja.

4.3.    Fina ne snosi odgovornost u slučaju nemogućnosti korištenja Fininog chat-a zbog neodgovarajućeg postupanja Korisnika.

4.4.    Fina ne odgovara za štetu nastalu zbog nedostupnosti Fininog chat-a uzrokovanih tehničkim poteškoćama na strani Korisnika.

4.5.    Fina ne odgovara za nedostupnost Fininog chat-a zbog tehničkih poteškoća uzrokovanih višom silom. 

5.    Završne odredbe

5.1.    Fina zadržava pravo naknadne izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja, a izmijenjena i dopunjena verzija će biti objavljena i dostupna na Fininim mrežnim stranicama pod "Uvjeti korištenja". Izmjene i/ili dopune Općih uvjeta korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave. Nastavkom korištenja Fininog chat-a i nakon objave izmijenjenih i/ili dopunjenih  Općih uvjeta korištenja, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene i/ili dopune.

5.2.    Ovi Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave.