Preskoči na glavni sadržaj

Odgovori na vaša najčešća pitanja

Koji je preduvjet za dobivanje poslovnog certifikata?

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg tipa certifikata je da je poslovni subjekt registriran u sustav PKI. Registracija se obavlja jednokratno prilikom prvog izdavanja certifikata.

Koje tipove certifikata Fina izdaje poslovnim subjektima?

Fina izdaje nekoliko tipova poslovnih certifikata

Certifikati za fizičku osobu povezanu s poslovnim subjektom/organizacijom:

 • Certifikati na kriptouređaju (Fina e-kartica ili USB stick)
 • Poslovni soft certifikati
 • Poslovni soft certifikati (LCP)
 • Certifikati za IT opremu (aplikacijski certifikati)
 • Certifikati za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikati)
 • Certifikati za e-Potpis (e-Potpis u oblaku)
 • Certifikati za e-Pečat

Certifikati na kriptouređaju (Fina e-kartica ili USB stick)

Predao sam u Finu dokumentaciju za izdavanje certifikata. Gdje mogu doći preuzeti PIN?

Dokumentaciju za izdavanje certifikata dostavljate u Finin registracijski ured. 

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će na e-mail adresu navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o PIN-u i mogućnosti preuzimanja certifikata.

Digitalne certifikate korisnik preuzima u Fininu registracijskom uredu ili na lokaciji korisnika, ako je korisnik tako zatražio na Zahtjevu za izdavanje poslovnih certifikata. Certifikate korisnik preuzima osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija korisnika, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). Da bi korisnik mogao koristiti certifikate na kriptouređaju (siguran kriptografski uređaj ili QSCD), potrebno je instalirati odgovarajuću programsku podršku.

Zašto na kartici/USB sticku imam dva certifikata?

Poslovni certifikati za fizičke osobe unutar pojedinog poslovnog subjekta/organizacije, a koji se izdaju na kripto uređaju mogu biti:

 • Certifikat za autentikaciju – osnovna mu je namjena jaka autentikacija i enkripcija
 • Kvalificirani certifikati – za elektroničke potpise

Osim iznimno, za korištenje elektroničkih servisa, izdaju se u paru. Za korištenje većine poslovnih elektroničkih servisa potrebna su dva certifikata na jednom kriptouređaju. U slučaju potrebe i zahtjeva za samo jednim certifikatom na kriptouređaju, Fina je u mogućnosti isti izdati.

Za koje sve servise mogu koristiti navedene certifikate?

Certifikate možete koristiti za pristup:

 • Fininim e-servisima (Registar godišnjih financijskih izvještaja, Usluge REGOS-a, Fina WEB BON, Fina e-Račun, Fina e-Plaćanje, Registar koncesija, Fina Info.BIZ, Fina Web e-Potpis, e-Blokade, e-Dražba i dr.)
 • Servisima državne uprave i javnih službi (e-Mirovinsko, e-Porezna, e-Zdravstveno, e-Carina)
 • Servisima drugih institucija (Hanfa) 

Ako certifikate koristite za pristup Fininim servisima, servisima državne uprave i javnih službi, vrstu potpisa odnosno certifikata propisuje institucija koja je vlasnik servisa.

Kako mogu znati na kojem kriptouređaju zatražiti izdavanje certifikata?

Ovisno o tome koji vam je potpis potreban, certifikati na kriptouređaju izdaju se na dvije vrste uređaja:

QSCD uređaj - omogućuje izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa koji pravno zamjenjuje vlastoručni potpis.

QSCD uređaj je nova vrsta korisničkog kriptouređaja u obliku smart kartice ili USB sticka. To je kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa koje je, sukladno EU Uredbi eIDAS, izjednačeno s vlastoručnim potpisom u EU-u.

U odnosu na dosadašnje, QSCD uređaj korisnicima pruža veću sigurnost elektroničkog potpisa, prekograničnog priznavanja te izjednačenost s vlastoručnim potpisom u EU-u.

Certifikati izdani na sigurnom kriptografskom uređaju, odnosno "uređaju starije generacije" omogućavaju napredan elektronički potpis podržan kvalificiranim certifikatom.

Kada certifikat plaćam na mjesečnoj razini?

Certifikat plaćate na mjesečnoj razini ako ste uzeli Finin e-paket koji služi za pristup Fininim elektroničkim servisima. Korisnik u ovom slučaju, osim standardne dokumentacije za izdavanje poslovnih certifikata, podnosi još Pristupnicu za Finine e-servise te potpisane Opće uvjete korištenja e-servisa, čime zasniva ugovorni odnos na 24 mjeseca. Certifikati se u tom slučaju naplaćuju 6,64 EUR + PDV mjesečno.

Istim certifikatima možete pristupati i ostalim e-servisima koje pružaju druge državne institucije (e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina) ili ih koristiti za pristup i potpisivanje unutar nekih drugih sustava korisnika.

Kada certifikat plaćam na godišnjoj razini?

Certifikate plaćate na godišnjoj razini ako ćete ih koristiti za elektronički potpis i pristup servisima koji nisu dio Finina e-paketa te servisima koji nisu u Fininu vlasništvu (e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina i dr.).

Certifikati se izdaju na razdoblje od 2 godine, a plaćaju na godišnjoj razini (51,76 EUR/godina + PDV).

Zatražio sam certifikate, ali ne mogu pristupiti servisu RGFI? Djelatnica u Fini mi je rekla da sam trebao predati pristupnicu za Finine e-servise. Što sad trebam napraviti kako bih mogao koristiti i servis RGFI?

Za pristup Fininim e-servisima, uz dokumentaciju za izdavanje certifikata potrebno je predati i Pristupnicu za e-servise Fine te potpisane Opće uvjete korištenja servisa. Također, od dana potpisa i predaje potrebne dokumentacije sklapate ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Ako ste do sada certifikate koristili samo za elektronički potpis, Fina će opozvati sadašnje certifikate i izdati nove kojima će valjanost biti 24 mjeseca koliko traje ugovorni odnos. U ovom slučaju uz Pristupnicu i Opće uvjete trebate dostaviti i Zahtjev za opoziv certifikata te novi Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata i Ugovor o certificiranju. Također, potrebno je donijeti i uređaj na kojem se nalaze sadašnji certifikati.

Plaćam li naknadu za prelazak s godišnje na mjesečnu pretplatu?

Korisnici koji certifikate do sada nisu koristili za pristup Fininim e-servisima već za druge potrebe, a naknadno su zasnovali ugovorni odnos na 24 mjeseca, plaćaju naknadu za prelazak s godišnje naknade na ugovorni odnos.

Ako zatražite prelazak na ugovorni odnos u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja certifikata, naplaćuje se naknada za korištenje certifikata razmjerno broju mjeseci koliko ste certifikate do tada koristili. Naknada se plaća prema Fininu cjeniku.

Ako ste certifikate prije prelaska na ugovorni odnos koristili više od 6 mjeseci, tada se ne radi o prelasku na ugovorni odnos već o izdavanju novih certifikata u sklopu ugovornog odnosa, pri čemu se od dana zasnivanja ugovornog odnosa plaća mjesečna rata neovisno o tome što je plaćena naknada za 1 godišnju ratu.

U kojem slučaju plaćam izlaznu naknadu Fini?

Ako otkažete korištenje Fininih e-servisa, odnosno ako zatražite opoziv digitalnih certifikata kojima pristupate Fininim e-servisima unutar prva 24 mjeseca korištenja, obvezni ste Fini platiti izlaznu naknadu te naknadu za opoziv certifikata. Izlazna naknada naplaćuje se razmjerno broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge.

Ako ste napravili barem jednu obnovu certifikata, što znači da ste ih koristili više od 24 mjeseca, tada u slučaju opoziva certifikata više niste obvezni plaćati izlaznu naknadu.

Pogreškom sam zatražio certifikat ali sam naknadno shvatio da mi ne treba. Jesam li ga dužan platiti?

Fina ne naplaćuje korištenje, već aktivnosti i materijalne troškove nastale u procesu izrade i dodjele digitalnih certifikata poslovnom subjektu. Potpisom Ugovora o certificiranju preuzeta je i obveza plaćanja naknade za izdavanje certifikata.

Ako ste zatražili certifikat i u prvom mjesecu od izdavanja shvatili da vam isti nije potreban, Fina će naplatiti samo troškove obrade za izdavanje certifikata u iznosu od 19,91 EUR + PDV sukladno Fininu cjeniku.

Predao sam zahtjev za e-paket prije tri mjeseca, ali još nisam preuzeo certifikate. Dobio sam račun za mjesečnu naknadu pa me zanima moram li platiti taj račun s obzirom na to da nisam ništa koristio zato što nisam podignuo certifikate?

Ugovorni se odnos smatra zasnovanim s datumom potpisivanja potrebne dokumentacije i prihvaćanjem, odnosno potpisivanjem Općih uvjeta neovisno o tome jeste li certifikate preuzeli ili ne. Drugim riječima, obvezni ste platiti sve 24 rate u sklopu ugovornog odnosa. 

Djelatnik koji je imao certifikat nije više zaposlen u našoj tvrtki i sad trebamo tražiti certifikat za drugog djelatnika. Trebamo li taj drugi certifikat platiti iako smo platili godišnju naknadu za djelatnika koji više ne radi?

Prema pravilima obavljanja usluga certificiranja, ako osoba na koju je izdan certifikat više ne pripada poslovnom subjektu, potrebno je opozvati certifikat za tu osobu. S obzirom na to da se ugovorni odnos sklapa na razini korisnika, odnosno potpisnika, naknada se plaća za svaki izdani certifikat, što znači da se naknada za izdavanje novog certifikata plaća neovisno o tome što je plaćena naknada za certifikat za drugu osobu.

Tvrtka odlazi u stečaj. Moramo li opozvati certifikate?

U Fini je potrebno zatražiti opoziv svih postojećih certifikata. Ako i dalje imate potrebu za korištenjem certifikata, potrebno je zatražiti izdavanje novih certifikata na ispravan naziv (u stečaju, u likvidaciji).

Udala sam se i promijenila prezime. Moram li prijaviti promjenu svog prezimena, s obzirom na to da mi je na kartici ostalo staro?

Korisnici certifikata su prema Zakonu o elektroničkom potpisu dužni u roku od dva dana prijaviti sve nastale statusne i druge promjene u informacijama koje su sadržane u certifikatu, a koje utječu ili mogu utjecati na točnost elektroničkog potpisa.

Svaku promjenu podataka u certifikatu (promjena naziva, ime i prezime, e-mail adresa te ostali podaci koji se vežu za certifikat), dužni ste prijaviti u Finu kako bi zaposlenici Finina registracijskog ureda mogli ažurirati navedene promjene.

Plaćam li naknadu za promjenu podataka u certifikatu?

U slučaju promjene podataka u certifikatu, korisnik plaća naknadu prema Fininu cjeniku.

Što je potrebno napraviti da bih opozvao certifikat?

Ako ste odlučili da vam certifikat više nije potreban, isti je potrebno opozvati. Opoziv certifikata potrebno je zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata. Zahtjev za opoziv certifikata mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje. Ako je podnositelj zahtjeva potpisnik, tada isti uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje Zahtjev.

Popunjen i ovjeren Zahtjev može se dostaviti na sljedeći način: 

 • Osobno u Finin registracijski ured od strane podnositelja Zahtjeva
 • Poštom u neki od Fininih registracijskih ureda (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja Zahtjeva)
 • Dostavom od strane treće osobe (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja Zahtjeva)

Ako koristite karticu koja se odnosi na mjesečnu pretplatu (koja uključuje Finine e-servise), potrebno je uz Zahtjev za opoziv dostaviti i Zahtjev za otkaz e-servisa Fine.

Naknada za opoziv plaća se prema Fininu cjeniku koji možete pronaći na našim stranicama.

Mogu li predavati izvješća sa svojom karticom u ime drugog poslovnog subjekta?

Poslovni subjekt može dobiti ovlaštenje/punomoć nekog drugog poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi e-servise. Za svako se dodatno ovlaštenje jedanput mjesečno naplaćuje naknada opunomoćeniku odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Pokušavam se prijaviti u Finin servis, ali ne mogu pristupiti aplikaciji. Također pokušavam pristupiti servisu e-Porezne i javlja mi grešku da je certifikat opozvan od strane izdavatelja. U čemu bi bio problem?

Navedeni slučajevi odnose se na suspenzije certifikata. Naime, Fina ima pravo suspendirati certifikat korisniku koji ne plati tri mjesečna računa ili godišnju naknadu za izdavanje certifikata. Nakon što podmirite dugovanje, certifikat se reaktivira te je ponovo u funkciji. Ako se plaćanje ne izvrši po suspenziji certifikata, Fina će 15 dana od suspenzije certifikata isti opozvati, nakon čega se više ne može izvršiti reaktivacija certifikata, već je potrebno zatražiti izdavanje novog.

Dugovanje smo podmirili, certifikat je aktivan, međutim ja i dalje ne mogu pristupiti i slati izvješća prema Poreznoj.

Nakon reaktivacije certifikata za pristup Fininim servisima mora proći dva do tri sata, međutim za pristup Poreznoj upravi treba do 26 sati od aktivacije certifikata iz razloga što se certifikati nalaze na CRL listi (listi opozvanih certifikata), koja se od strane Porezne uprave preuzima jedanput u 24 sata.

Imam dugovanje za jedan certifikat i htio sam zatražiti izdavanje drugog certifikata, ali mi ga u Fini nisu htjeli izdati. Zašto?

Ako su certifikati koje imate suspendirani ili opozvani zbog nepodmirenog dugovanja, Fina vam ne može omogućiti izdavanje novog certifikata dok se dug po prethodno izdanim certifikatima ne podmiri.

Pogrešno sam ukucavao PIN, kartica je zaključana. Što mi je činiti?

Otključavanje sigurnog kriptouređaja moguće je napraviti u slučaju kada je isti zaključan zbog prevelikog broja unosa pogrešnog PIN-a i u slučaju kada nije zaključan na način da se više ne može otključati. Ako se kriptouređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene sigurnog kriptouređaja. 

U slučaju zaključavanja QSCD uređaja, ako korisnik ne zna svoj unlock kod, vrši se zamjena uređaja uz izdavanje novih certifikata te se plaća naknada za zamjenu QSCD uređaja.

 

Poslovni soft certifikati 

Gdje mogu predati dokumentaciju za zahtijevanje poslovnog soft certifikata?

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje poslovnog soft certifikata i poslovnog soft democertifikata možete predati u Fininim registracijskim uredima i svim Fininim poslovnicama.

Kome su namijenjeni poslovni soft certifikati? 

Poslovni soft certifikati su certifikati standardne razine sigurnosti, a namijenjeni su fizičkim osobama unutar poslovnog subjekta za elektronički potpis i autentikaciju na elektroničke servise koji prilikom pristupa zahtijevaju standardnu razinu sigurnosti, a mogu služiti i za enkripciju podataka.

Koju je dokumentaciju potrebno predati za poslovni soft certifikat? Gdje se mogu preuzeti potrebni obrasci?

Za izdavanje poslovnog soft certifikata potrebno je dostaviti:

 • Zahtjev za izdavanje Poslovnog soft certifikata - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 3 primjerka
 • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata

Tko može biti korisnik poslovnog soft certifikata?

Korisnik je fizička osoba zaposlena pri poslovnom subjektu. Korisnik može biti i osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta.

Na koliko se godina izdaje poslovni soft certifikat i kako se plaća?

Poslovni soft certifikat izdaje se na 5 godina i plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju koju će vam izdati Fina.

Je li neophodno navoditi kontakt-podatke korisnika certifikata?

Osoba navedena i identificirana kao potpisnik jedina može preuzeti aktivacijske podatke/kodove. Podatke o e-mailu i broju mobitela potpisnik je dostavio u zahtjevu te je u istom zahtjevu izjavio da samo on ima pristup navedenom e-mailu i mobilnom uređaju. Ako korisnik ne navede podatak o e-mailu, tada aktivacijske podatke može podići samo u Fininoj poslovnici u kojoj je predao zahtjev uz identifikaciju. Također, podatak o e-mailu nije nužno navoditi ako potpisnik ne želi upis ovog e-maila u certifikat.

Na koji način preuzimam aktivacijske podatke?

Ako je potpisnik certifikata fizički identificiran te ako je u Zahtjevu za izdavanje poslovnog soft certifikata naveden podatak o broju mobitela i e-mailu, aktivacijske podatke dobiva na ta dva kanala, odvojeno: referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod putem SMS-a.

Ako potpisnik nije u Zahtjevu naveo broj mobitela, aktivacijske podatke može dobiti u Fininu registracijskom uredu.

U slučaju democertifikata, aktivacijske podatke korisnik može dobiti e-mailom.

Postoji li rok za preuzimanje poslovnog soft certifikata od dana preuzimanja aktivacijskih podataka?

Aktivacijski podaci za preuzimanje poslovnog soft certifikata vrijede 30 dana.

Ako korisnik ne preuzme poslovni soft certifikat u periodu valjanosti kodova, isti više neće moći koristiti nego će morati zatražiti izdavanje novog poslovnog soft certifikata.

Zaboravio sam lozinku certifikata. Može li mi Fina izdati lozinku?

Prilikom preuzimanja certifikata, korisnik sam kreira lozinku te je lozinka poznata samo korisniku. Ako ste lozinku zaboravili i ako je od izdavanja certifikata prošlo manje od godine dana te ako nije nastupio period u kojem je moguća obnova certifikata (45 dana prije isteka), moguće je zatražiti oporavak certifikata na temelju Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata.

Zahtjev za oporavak moraju potpisati osoba ovlaštena za zastupanje i potpisnik, a zahtjev u Finu dostavlja potpisnik.

Naši certifikati na Fina e-kartici su suspendirani. Mogu li bez obzira na to kupiti poslovni soft certifikat?

Možete zatražiti izdavanje poslovnog soft certifikata iako su vaši poslovni certifikati na Fina e-kartici suspendirani. Naime, poslovni soft certifikat plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju koju će vam izdati Fina.

Što trebam učiniti kada certifikatu istekne period na koji je izdan?

Ako imate potrebu za daljnjim korištenjem certifikata, u periodu od mjesec dana prije isteka roka na koji je certifikat izdan potrebno je obnoviti certifikat. Ako vam certifikat više nije potreban, certifikat nije potrebno obnavljati.

 

Certifikati za IT opremu (aplikacijski certifikati)

Što je aplikacijski certifikat i čemu služi?

Aplikacijski certifikat koristi se za izradu e-potpisa, jaku autentikaciju i enkripciju ključa u poslovne svrhe.

Elektronički potpis zasnovan na ovom certifikatu omogućuje identifikaciju aplikacije koja potpisuje i poslovnog subjekta koji je posjeduje.

Kakve razine sigurnosti mogu imati aplikacijski certifikati i u čemu su temeljne razlike?

Jedan od ključnih faktora u primjeni certifikata, kada je u pitanju sigurnost, jest medij ili uređaj na kojem se čuvaju i štite korisnički elektronički ključevi povezani s certifikatom.


Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti

Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se u soft obliku, tj. u obliku datoteke koju skrbnik certifikata preuzima online. 


Aplikacijski certifikat srednje razine sigurnosti

Aplikacijski certifikat srednje razine sigurnosti može se ovisno o potrebama preuzeti na kriptografski uređaj ili se preuzima u softverskom obliku, tj. u obliku datoteke koju skrbnik certifikata preuzima online.

Aplikacijski certifikat visoke razine sigurnosti

Kod aplikacijskog certifikata visoke razine sigurnosti ključevi se moraju generirati i čuvati u hardverskom kriptografskom modulu (HSM) koji zadovoljava stroge zahtjeve na sigurnost. HSM kriptografski moduli osiguravaju visoki stupanj zaštite elektroničkih ključeva. 

Koja je dokumentacija potrebna za izdavanje aplikacijskog certifikata?

Za izdavanje aplikacijskog certifikata potrebno je u Finin registracijski ured dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju – 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte – aplikacijski certifikati – 2 primjerka
 • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže) 

Tko je skrbnik certifikata?

Skrbnik je fizička osoba koju je osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta ovlastila za upravljanje certifikatima za poslužitelj, uređaj ili aplikaciju.

Gdje se predaje dokumentacija za izdavanje aplikacijskog certifikata?

Dokumentaciju je moguće predati u Fininu registracijskom uredu ili u najbližoj Fininoj poslovnici.

Kako se preuzima aplikacijski certifikat?

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem emaila i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik preuzima certifikate na Fina portalu za preuzimanje certifiiakta.

Koliko vrijede aktivacijski kodovi za preuzimanje aplikacijskog certifikata?

Aktivacijski kodovi za preuzimanje certifikata vrijede 30 dana.


Ako zaboravim lozinku, što mi je činiti?

Oporavak aplikacijskog certifikata moguće je izvršiti samo u prvoj godini od izdavanja.

 

Certifikati za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikati)

Čemu služe SSL certifikati?

SSL certifikat za poslužitelj i pripadajući privatni ključevi upotrebljavaju se za autentikaciju mrežnih stranica.

Koje vrste sigurnosti postoje kod SSL certifikata?

Fina izdaje SSL certifikate srednje razine sigurnosti, u obliku cer ili p7b datoteke.

Koja su obilježja srednje razine sigurnosti SSL certifikata?

Kod SSL certifikata srednje razine sigurnosti skrbnik certifikata mora generiranje para ključeva za web poslužitelj obaviti na svojoj lokaciji.

Koja je dokumentacija potrebna za izdavanje SSL certifikata?

Za izdavanje SSL certifikata u Finin registracijski ured potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje SSL certifikata za poslužitelj – 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte – Certifikati za autentikaciju mrežnih stranica – 2 primjerka
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže)
 • Potvrdu o registraciji domene


Koliko puta trebam predati potvrdu o registraciji domene?

Potvrdu o registraciji domene korisnik predaje jedanput, prilikom prvog izdavanja poslužiteljskog SSL certifikata.


Gdje se predaje dokumentacija za izdavanje SSL certifikata?

Dokumentaciju je moguće predati u Fininu najbližu poslovnicu.


Kako preuzimam SSL certifikat? 

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem emaila i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik preuzima certifikate na Fininu portalu za preuzimanje certifikata.


Koliko vrijede aktivacijski kodovi za preuzimanje SSL certifikata?

Aktivacijski kodovi za preuzimanje SSL certifikata vrijede 30 dana.


Na koji se period valjanosti izdaju SSL certifikati?

Ovi su se certifikati, do 31. kolovoza 2020. g., ovisno o traženoj razini sigurnosti izdavali na 2 godine (srednja razina) ili 1 godinu (visoka razina sigurnosti). Od 1. rujna 2020. g. SSL certifikate i srednje i visoke razine sigurnosti izdajemo na period od 1 godine.


Ako zaboravim lozinku, što mi je činiti?

Potrebno je zatražiti izdavanje novog SSL certifikata.

Kako mogu zatražiti opoziv SSL certifikata?

Ako ste odlučili da vam certifikat više nije potreban, isti je potrebno opozvati. Opoziv certifikata potrebno je zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata. Popunjen i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti u Finin registracijski ured. Zahtjev za opoziv certifikata treba potpisati osoba ovlaštena za zastupanje. Ako je podnositelj zahtjeva skrbnik, tada ista uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje Zahtjev.

Popunjen i ovjeren Zahtjev može se dostaviti na sljedeći način:

 • Osobno u Finin registracijski ured od strane podnositelja zahtjeva
 • Poštom u neki od Fininih registracijskih ureda (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja Zahtjeva)
 • Dostavom od strane treće osobe (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja Zahtjeva)

 

Certifikati za ePotpis (ePotpis u oblaku)

Trebam li imati kriptouređaj da bi mi se izdao e-Potpis u oblaku?

Certifikat za udaljeni e-potpis (ePotpis u oblaku) je certifikat za koji potpisnik ne mora posjedovati hardverski kriptouređaj u kojem se nalazi zaštićeni privatni ključ koji je povezan s certifikatom korisnika, već svoj privatni ključ udaljeno aktivira koristeći svoj mobilni uređaj (ili tablet), prolazeći sustav dvofaktorske autentikacije, kako bi pokrenuli izradu naprednog elektroničkog potpisa.


Je li korištenje e-Potpisa u oblaku uvjetovano korištenjem određene platforme ili internetskog preglednika?

Rješenje Fina e-Potpis u oblaku neovisno je o platformi ili internetskom pregledniku. 

Ovakav certifikat omogućuje mobilnost korisnika jer isti nije vezan za računalo niti je potrebna instalacija programske podrške, već se potpisivanje može obaviti bilo gdje koristeći svoj mobitel ili tablet.


Na kojim sve servisima mogu koristiti navedeni certifikat?

Za mogućnost upotrebe ovog tipa certifikata u Fininim servisima, servisima državne uprave i javnih službi potrebno je prethodno se informirati u nadležnim institucijama.

Koja je dokumentacija potrebna za izdavanje e-Potpisa u oblaku?

Za izdavanje e-Potpisa u oblaku potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-potpis – 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte – 3 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata

Gdje mogu dostaviti dokumentaciju za izdavanje e-Potpisa u oblaku?

Dokumentaciju možete dostaviti u Fininu najbližu poslovnicu pri čemu se vrši obvezna fizička identifikacija.

Na koji način preuzimam certifikat e-Potpis u oblaku?

Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, korisnik preuzima certifikat putem Finina portala za preuzimanje certifikata (CMS) sukladno predanom zahtjevu.

Koliko vrijede aktivacijski kodovi za preuzimanje e-Potpisa u oblaku?

Aktivacijski kodovi za preuzimanje e-Potpisa u oblaku vrijede 30 dana.

Što ako zaboravim lozinku koju sam kreirao prilikom preuzimanja certifikata? 

U procesu izdavanja certifikata korisnik kreira lozinku koja je neophodna za korištenje certifikata. Ako korisnik zaboravi lozinku, neće biti moguće kreiranje nove već će morati zatražiti izdavanje novog certifikata.

 

Certifikati za e-Pečat

Za što je pogodan certifikat za e-Pečat?

Pogodan je za ovjeru dokumenata kada nije potreban potpis fizičke osobe pri čemu e-pečat potvrđuje da je dokument izdala određena pravna osoba.

Koje vrste certifikata za e-Pečat izdaje Fina?

Fina izdaje Certifikat za elektronički pečat na QSCD kriptouređaju koji je srednje razine sigurnosti. Namijenjen je za elektroničko pečatiranje, a izdaje se pravnim osobama te istu identificira. Pripadajući privatni ključ čuva se u QSCD uređaju (kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa/pečata).

Soft certifikat za elektronički pečat

Kvalificirani soft certifikat za e-pečat je certifikat standardne razine sigurnosti. Izdaje se u soft obliku, a pripadajući privatni ključ čuva se u datoteci (za način zaštite ovih privatnih ključeva na lokaciji korisnika odgovoran je korisnik, odnosno ovlašteni predstavnik kojeg je imenovala osoba ovlaštena za zastupanje).

Certifikat za udaljeni elektronički pečat (e-Potpis u oblaku)

Kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat je certifikat srednje razine sigurnosti, a pripadajući privatni ključ čuva se u servisu za udaljeno potpisivanje i pečatiranje koji se nalazi u Fini.

Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje certifikata za elektronički pečat na QSCD uređaju?

Za izdavanje certifikata za elektronički pečat na QSCD uređaju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu – 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate – 2 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika


Tko je ovlašteni predstavnik?

Ovlašteni predstavnik je fizička osoba koja je po zakonu ili na temelju punomoći ovlaštena zastupati autora pečata (pravna osoba koja izrađuje elektronički pečat) u postupku izdavanja i/ili opoziva certifikata za elektronički pečat.

Na koji se period valjanosti izdaje certifikat za elektronički pečat na QSCD uređaju?

Certifikati srednje razine sigurnosti izdaju se na razdoblje od 2 godine te je za njihovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje soft certifikata za e-pečat?

Za izdavanje soft certifikata za e-pečat potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu – 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate – 2 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika

Na koji se period valjanosti izdaje kvalificirani soft certifikat za e-Pečat ?

Certifikati standardne razine sigurnosti izdaju se na razdoblje od 5 godina te je za njihovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.


Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje udaljenog elektroničkog pečata (e-Potpis u oblaku)?

Za izdavanje udaljenog elektroničkog pečata (e-Potpis u oblaku) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-potpis – 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte – 3 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata

Na koji se period valjanosti izdaje udaljeni elektronički pečat (e-Potpis u oblaku)?

Certifikati se izdaju na razdoblje od 2 godine te je za njihovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Kako preuzimam certifikate za e-pečat?

Certifikat za elektronički pečat na QSCD kriptouređaju izdaje se na kriptouređaju dok se soft certifikat za e-Pečat i udaljeni elektronički pečat (e-Potpis u oblaku) preuzimaju putem aktivacijskih kodova koji vrijede 30 dana.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.