Pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima

U svrhu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, ovrhovoditelj ili nadležno tijelo u Finu treba dostaviti:

1.    osnovu za plaćanje

2.    ispunjen i potpisan odgovarajući Zahtjev na propisanom obrascu 

3.    dokaz o uplaćenom predujmu naknade za provedbu ovrhe  


1. Osnova za plaćanje

Ovrhovoditelj ili nadležno tijelo može osnovu za plaćanje u Finu dostaviti u izvorniku, otpravku, ovjerenom presliku ili ovjerenom prijepisu, kao elektroničku ispravu te po osiguranju tehničkih uvjeta elektroničkim putem na način propisan posebnim pravilnikom kojim se uređuju tehnički uvjeti. Zadužnica i bjanko-zadužnica se uvijek dostavljaju u izvorniku.

Osnova za plaćanje može biti ovršna odluka domaćeg suda ili upravnog tijela koja ima potvrdu ovršnosti, ovršna nagodba sklopljena pred domaćim sudom ili upravnim tijelom, ovršna nagodba postignuta u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku, zadužnica, bjanko-zadužnica, europski ovršni naslov i europski platni nalog, a koji glase na ispunjenje određene novčane tražbine, obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku, nalog za prisilnu naplatu novčane kazne izrečene izvršnim rješenjem Hrvatske narodne banke, nalog za izvršenje odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora o izricanju novčane kazne i periodičnih penala i svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe.


2. Zahtjev

Uz osnovu za plaćanje dostavlja se propisani obrazac u izvorniku:

Zahtjev za izravnu naplatu predaje se ako se osnove za plaćanje dostavljaju na izravnu naplatu po čl. 209. Ovršnog zakona (kada se ovrha na novčanim sredstvima provodi na temelju ovršne odluke domaćeg suda ili upravnog tijela koja ima potvrdu ovršnosti, ovršne nagodbe sklopljene pred domaćim sudom ili upravnim tijelom, ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku, zadužnice, bjanko-zadužnice, europskog ovršnog naslova i europskog platnog naloga, a koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine ili obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine).

Ovrhovoditelj treba dostaviti zaseban zahtjev za izravnu naplatu za svakog ovršenika. Na obrascu se ne smije ništa brisati ili precrtavati.

Zahtjev za naplatu predaje se uz pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (račun, obračun kamata, mjenica, ček, izvadak iz poslovnih knjiga i ovjerovljena privatna isprava), osim ako se ovrha provodi za poreze, doprinose i druga javna davanja.

Ovrhovoditelj može zahtijevati prijenos novčanih sredstava isključivo u korist računa koji mu pripada. Iznimno, prijenos novčanih sredstava može se zahtijevati u korist računa zakonskog zastupnika fizičke osobe koja je ovrhovoditelj iz osnove za plaćanje te u korist računa odvjetnika koji u tom postupku zastupa ovrhovoditelja kao punomoćnik, za iznos troškova postupka iz te osnove za plaćanje.

Obrasci zahtjeva dostupni su na ovim internetskim stranicama i u svim Fininim poslovnicama.


3. Uplata predujma naknade za provedbu ovrhe

Predujam naknade za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima plaća ovrhovoditelj/ predlagatelj osiguranja u čiju se korist ovrha provodi.
Uz osnovu za plaćanje potrebno je dostaviti dokaz o uplaćenom predujmu, inače se osnova za plaćanje neće evidentirati u Očevidnik niti će Fina poduzimati radnje po toj osnovi. Ako ovrhovoditelj uz osnovu za plaćanje ne dostavi i dokaz o plaćenom predujmu, Fina će osnovu za plaćanje vratiti podnositelju neovisno o tome radi li se o sudskoj ili izvansudskoj ovrsi.

Iznimno, ovrhovoditelj ne predujmljuje naknadu u slučajevima kada se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja djeteta, privremenog uzdržavanja, neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, radi naplate tražbina Republike Hrvatske te tražbina s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, radi naplate novčane kazne, oduzete imovinske koristi i troškova u prekršajnom i kaznenom postupku, radi izvršenja mjera osiguranja iz kaznenog, prekršajnog ili poreznog postupka, radi izvršenja rješenja o ovrsi i rješenja o osiguranju koje se ne odnosi na tražbine za koje ovrhovoditelj nije dužan predujmiti naknadu, kada sud koji je donio rješenje Fini  izričito naloži provedbu osnove za plaćanje bez predujmljivanja naknade te radi naplate tražbine u korist Fine.

Ako ovrhovoditelj koji je predujmio naknadu želi povrat uplaćene naknade, potrebno je Fini podnijeti Zahtjev za povrat uplaćenog iznosa predujmljene naknade za provedbu osnove za plaćanje. Na navedenom obrascu ovrhovoditelj treba čitko popuniti sve tražene podatke te izvornik istog zajedno sa popratnom dokumentacijom (preslika dokaza o uplati te eventualni popratni dopis) dostaviti na adresu: Fina, Sektor poslovne mreže, Vukovarska 70, 10000 Zagreb, s naznakom "Povrat predujma". Zahtjev može biti dostavljen i u slobodnoj formi, no isti mora sadržavati sve podatke koji su predviđeni propisanim obrascem Zahtjeva.  U ime ovrhovoditelja Zahtjev može temeljem specijalne punomoći podnijeti i punomoćnik. Iz specijalne punomoći treba biti jasno vidljivo da je punomoćnik ovlašten poduzimati radnje vezane za povrat uplaćenog predujma naknade za provedbu osnove za plaćanje. Punomoć treba biti priložena uz Zahtjev, u izvorniku ili preslici.  Obrazac Zahtjeva dostupan je ovdje i u svim Fininim poslovnicama.

Više informacija o uplati predujma


Posebne situacije

Ovrha po računima specifične namjene

Kad se ovrha treba provesti na novčanim sredstvima po računu specifične namjene, provodi se isključivo na novčanim sredstvima po tom računu.

Banka će za račun dostaviti oznaku specifične namjene u slučajevima kada se radi o računu za novčana sredstva koja, sukladno odgovarajućem zakonu, ne mogu biti predmet ovrhe koja bi se provodila na teret vlasnika računa (pravne ili fizičke osobe pod čijim OIB-om se u Jedinstvenom registru računa (JRR) u vodi račun specifične namjene).

Najčešće se računi specifične namjene odnose na:

 • sredstva zajedničke pričuve stambene zgrade, za koja račun otvara upravitelj stambene zgrade temeljem ugovornog odnosa između upravitelja i suvlasnika stambene zgrade,
 • sredstva stečajne mase pravne osobe koja je prestala postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra, a koji račun otvara fizička osoba (stečajni upravitelj) na temelju odluke nadležnog tijela.

Podatak o računu specifične namjene upisuje se samo u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene. Kao podatak o imenu i prezimenu/nazivu ovrhovoditelja/ovršenika potrebno je naznačiti npr. naziv stečajne mase uz navođenje imena i prezimena stečajnog upravitelja pod čijim se OIB-om u JRR-u vodi račun stečajne mase, te podatak o računu specifične namjene stečajne mase koja je ovrhovoditelj/ovršenik po osnovi za plaćanje, a kao podatak o OIB-u navesti OIB stečajnog upravitelja.

U slučaju kada je stečajnoj masi dodijeljen OIB od strane nadležnog tijela, kao podatak o imenu i prezimenu/nazivu ovrhovoditelja/ovršenika potrebno je naznačiti OIB i naziv stečajne mase iza brisanog društva. 

Ovrha na teret više solidarnih ovršenika

Kad ovrhovoditelj dostavlja osnovu za plaćanje radi naplate na teret više solidarnih ovršenika, dužan je dostaviti zaseban zahtjev za izravnu naplatu za svakog ovršenika, isto naznačiti na svakom zahtjevu (zaokružiti broj 3.) te uz svaki zahtjev dostaviti dodatni dopis s podacima (ime i prezime/naziv i OIB) o ostalim solidarnim ovršenicima iz osnove za plaćanje na teret kojih traži naplatu.

Radnje na temelju punomoći

Ovrhovoditelj odnosno ovršenik može za poduzimanje pojedinih ili svih radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima opunomoćiti drugu osobu.

Punomoć kojom ovršenik/ovrhovoditelj opunomoćuje punomoćnika za zastupanje pred Finom, u svim ili određenim predmetima u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima mora biti podnesena uz osnovu za plaćanje odnosno drugu dokumentaciju na koju se odnosi ili može biti, u slučaju ako se radi o punomoći koja je dana odvjetniku, prethodno pohranjena u Fini. Punomoć mora biti dostavljena u izvorniku ili u javnobilježnički ovjerenoj preslici.

Iz sadržaja punomoći treba biti razvidno da je ovršenik/ovrhovoditelj opunomoćio punomoćnika  za poduzimanje radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima pred Finom. Punomoć se dostavlja u Finu neposrednom dostavom ili preporučenom poštom s povratnicom.

Punomoć koja je dana odvjetniku i za koju se traži pohrana u Fini treba biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici. U punomoći je potrebno navesti naziv odnosno ime i prezime i OIB davatelja punomoći, ime i prezime i OIB punomoćnika te datum izdavanja punomoći. Također, potrebno je dostaviti (u popratnom dopisu/zahtjevu za pohranom) adresu elektroničke pošte davatelja punomoći i punomoćnika. Fina će, nakon obrade punomoći, na navedene adrese elektroničke pošte dostaviti obavijest o pohrani punomoći i podatak o broju pod kojim je punomoć pohranjena u Fini.

Prilikom poduzimanja pravnih radnji pred Finom u okviru izdane punomoći, punomoćnik se treba pozvati na broj pohranjene punomoći.

Nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje za ovršenika fizičku osobu

Ako se tražbina iz osnove za plaćanje ovršenika fizičke osobe ne naplati od ovršenika u roku od tri godine od dana primitka osnove u Fini, a po kojoj nije bilo nikakvih naplata posljednjih šest mjeseci uzastopno s računa tog ovršenika, Fina prestaje s provedbom ovrhe po toj osnovi za plaćanje, osim ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta i druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću te ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka. Dug ovršenika  fizičke osobe  na ovaj način neće nestati, ali ovrhovoditelj koji nema razuman interes da ustraje na ovrsi na novčanim sredstvima, budući da ovršenik nema sredstava za naplatu njegove tražbine, može pokrenuti novi ovršni postupak ili na drugi način rješavati svoj odnos s dužnikom.

Pohrana osnove za plaćanje

Fina je dužna čuvati osnovu za plaćanje tri godine od dana kada je tražbina za koju je zatražena ovrha temeljem osnove za plaćanje naplaćena u cijelosti, odnosno od dana kada je Fina prestala provoditi ovrhu radi obustave, na zahtjev ovrhovoditelja ili temeljem posebnog propisa. Ovrhovoditelj ili ovršenik (kada je ovlašten na temelju zakona) mogu u tom roku od Fine zatražiti vraćanje osnove za plaćanje, a ako ne zatraže, Fina je može uništiti.

Osnove za plaćanje se u Finu dostavljaju na sljedeće načine:

 

Neposrednom dostavom

od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 15 sati, u slijedeće Finine poslovne jedinice:

 • Zagreb: Vrtni put 3 ili Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 1;
 • Rijeka:  F. Kurelca 3,
 • Osijek: L. Jaegera 1-3, 
 • Split: Mažuranićevo šetalište 24b, 
 • Kutina: Hrvatskih branitelja 4,
 • Zabok: Matije Gupca 46,
 • Bjelovar: Frana Supila 4, 
 • Koprivnica: Opatička 1,
 • Čakovec: O. Keršovanija 7, 
 • Varaždin: A. Cesarca 2,
 • Karlovac: Pavla Vitezovića 1, 
 • Sisak: I.K. Sakcinskog 1,
 • Požega: Trg svetog Trojstva 19, 
 • Slavonski Brod: Petra Krešimira IV br. 20, 
 • Vinkovci: Trg dr. Franje Tuđmana 2,
 • Našice: J.J. Strossmayera 3,
 • Vukovar: Olajnica 19,
 • Pula: Giardini 5,
 • Gospić: Kaniška 4, 
 • Zadar: Ivana Danila 4, 
 • Šibenik: Perivoj L. Marune 1, 
 • Dubrovnik: Vukovarska 2.

 

Poštom

kao preporučena pošiljka s povratnicom, na sljedeće adrese:
Zagreb: Fina, Vrtni put 3, 10000 Zagreb
Split: Fina, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split
Rijeka: Fina, F. Kurelca 3, 51000 Rijeka
Osijek: Fina, L. Jaegera 1-3, 31000 Osijek.

Kao elektronička isprava

u skladu sa zakonom kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave.

Za dostavu osnove za plaćanje na ovaj način, donositelj osnove za plaćanje i Fina trebaju potpisati Protokol za razmjenu podataka o osnovama za plaćanje kao elektroničke isprave.

>> Uputa za razmjenu podataka o osnovama za plaćanje kao elektroničke isprave

Popratna dokumentacija  (punomoći i sl.) se u Finu dostavlja na isti način kao osnove za plaćanje.