Radnje na temelju punomoći

Obrasci za preuzimanje

Ovrhovoditelj odnosno ovršenik može za poduzimanje pojedinih ili svih radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima opunomoćiti drugu osobu. Punomoćnik stranke u ovršnom postupku ne može biti pravna osoba.

Punomoćnik koji dostavlja osnove za plaćanje u Finu ili poduzima druge pravne radnje vezane uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima na temelju punomoći stranke treba, uz zahtjev za postupanje, priložiti izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku punomoći ili se pozvati na punomoć koja je prethodno pohranjena u Fini.

Iz sadržaja punomoći mora biti razvidno da je ovrhovoditelj opunomoćio punomoćnika za poduzimanje radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima pred Finom.

Ako stranka opunomoći odvjetnika za zastupanje pred Finom, punomoć mora biti vlastoručno potpisana od strane davatelja punomoći (nije potrebna ovjera potpisa opunomoćitelja kod javnog bilježnika). Punomoć se može izdati samo fizičkoj osobi (ne može se izdati odvjetničkom društvu, već isključivo određenom odvjetniku ili više odvjetnika poimence).

Kod punomoći po zaposlenju na punomoći mora biti naveden naziv i OIB davatelja punomoći, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, ime i prezime i OIB radnika koji je opunomoćen za zastupanje i mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe (potpis ovlaštene osobe ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Informacije ispitaniku o obradi osobnih podataka nalaze se ovdje.

Primjer obrasca punomoći možete preuzeti ovdje
Ovaj obrazac nije obavezan i punomoć se može dostaviti u Finu u slobodnoj formi, ali iz sadržaja punomoći mora biti razvidno da je ovrhovoditelj opunomoćio punomoćnika za poduzimanje radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima pred Finom.

Ako punomoćnik podnosi zahtjev za naplatu elektroničkim putem korištenjem sustava e-Ovrhe, punomoć može dostaviti odabirom isključivo jedne od niže navedenih opcija:

  • prilaganjem punomoći potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom davatelja punomoći ili 
  • navođenjem oznake pod kojom je punomoć pohranjena u Fini (GPUN, GPPZ – generalne punomoći ili OPUN, OPPZ - ograničene punomoći) ili 
  • navođenjem podataka potrebnih da bi Fina mogla izvršiti uvid u ranije dostavljenu punomoć u izvorniku (kada je dostavljena, naznaku ovršenika, broj osnove za plaćanje i sl.) u opciji Napomena o ispravi.