Kako radimo

Želimo biti nezaobilazan partner javnom sektoru i gospodarstvu u poslovanju i stvaranju naprednijeg društva.

Pravo na pristup informacijama

 

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, imenovan je službenik za informiranje u Financijskoj agenciji:

Mirjana Sirovica, dipl. iur.

Službenik za informiranje je mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija te poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija i službenog upisnika, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za Pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:

  • pisanim putem: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70,10000 Zagreb
  • elektroničkom poštom: ppi@fina.hr
  • telefaksom: 01/ 612 8139
  • na zapisnik, ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu telefonom

 

Dokumenti:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Ponovna uporaba informacija i otvorena dozvola - Registar koncesija

Ponovna uporaba informacija i otvorena dozvola - Registar stvarnih vlasnika

Ponovna uporaba informacija i otvorena dozvola - Registar godišnjih financijskih izvještaja

Ponovna uporaba informacija i otvorena dozvola - Očevidnik nekretnina i pokretnina      

Očevidnik nekretnina i pokretnina                    

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv)

Godišnji plan rada službenika za informiranje za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnji plan rada službenika za informiranje za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.csv)

Godišnji plan službenika za informiranje za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.csv)

Godišnji plan rada službenika za informiranje za 2023. godinu

 

Korisni linkovi:

Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14)

 

Kontakt

Službenik za informiranje

ppi@fina.hr