PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

1. Na kojim obrascima se predaju godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave?
Za JAVNU OBJAVU koriste se isti obrasci godišnjih financijskih izvještaja kao i kod predaje tih izvještaja za statističke i druge, ali ne popunjavaju se Dodatni podaci.

2. Je li potrebno dostaviti original revizorskog izvješća i godišnjeg izvješća te druge nestandardne dokumentacije ili je moguće dostaviti fotokopiju originalnih dokumenata?
Ako se nestandardna dokumentacija dostavlja na papiru, u neku o Fininih poslovnica, ista treba biti dostavljena u originalu ili kao kopija ovjerena kod javnoga bilježnika.

3. Treba li tvrtka koja ne posluje (privremeno mirovanje) predavati godišnje financijske izvještaje GFI-POD?
Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) društvo treba dostaviti u Finu iako ne posluje, a ako je poslovalo u prijašnjim razdobljima te u poslovnim knjigama ima evidentiranu imovinu i obveze. U tom slučaju, ako društvo tijekom izvještajne godine nije ostvarilo niti prihode, niti rashode, na stranici za upis općih podataka (referentna stranica u Excel obrascu), u polje poslovne aktivnosti u razdoblju izvještavanja, obveznik upisuje NE, a popunjava samo bilančne pozicije. GFI-POD ne trebaju predavati samo ona društva koja nisu poslovala od osnivanja. Takvi poduzetnici predaju izjavu o neaktivnosti.

4. Može li se godišnji financijski izvještaj za 20xx. g. za statističke i druge potrebe (podnesen u zakonom propisanome roku), koji je u Registru evidentiran kao točan i potpun naknadno korigirati podnošenjem novoga godišnjeg financijskoga izvještaja za 20xx. g. za statističke i druge potrebe?
Godišnji financijski izvještaj za 20xx. godinu za statističke i druge potrebe (šifra svrhe predaje 1) koji je u Registru evidentiran kao točan i potpun nije moguće i nije potrebno mijenjati, jer revidirane godišnje financijske izvještaje (GFI) možete, uz svu propisanu nestandardnu dokumentaciju, predati za svrhu javne objave (šifra svrhe predaje 2) do, kako je propisano, 30. lipnja 20xx. odnosno u roku 6 mjeseci po proteku poslovne godine. Isto se odnosi i na GFI za 20xx. g. za statističke i druge potrebe koji je u Registru evidentiran kao netočan, a obveznik ga nije u propisanome roku od 15 dana od primitka obavijesti zamijenio novim, točnim GFI-em za statističke i druge potrebe (šifra svrhe predaje 1). Ako je obveznik prethodno predao GFI za statističke i druge potrebe i za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 3) ili GFI za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 2), naknadno ga može zamijeniti novim, revidiranim GFI-em za 20xx. g. za potrebe javne objave (šifra svrhe predaje 2), i to uz izjavu vlasnika o razlozima promjene. Napominjemo da će u takvom slučaju na internetu biti objavljene obje verzije GFI-a: dio koji je namijenjen javnoj objavi (bilanca te račun dobiti i gubitka) te izjava vlasnika o razlozima izmjene.

5. Postoji li propisani obrazac za predaju Izjave o neaktivnosti?
Izjava o neaktivnosti sastavlja se sukladno čl. 30. st. 9. Zakona o računovodstvu NN (78/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22), tj. dostavlja je poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama. Ne postoji obrazac za predaju izjave o neaktivnosti, ali ista treba sadržavati adresne i identifikacijske podatke društva (MB/OIB) i tekst u kojem se navodi da društvo nije imalo poslovnih događaja u razdoblju za koje se izjava dostavlja niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama. Izjavu treba potpisati osoba ovlaštena za zastupanje društva.

6. Može li se izjava o neaktivnosti predati nakon zakonskog roka?

Predaja Izjave o neaktivnosti zamjenjuje predaju GFI-a za statističke i druge potrebe te javnu objavu te se ista može predati i po isteku zakonskih rokova, uključujući i prethodne godine.

7. Koje je izvještaje u Registar dužna predati zadruga i u koje svrhe?
Zadruga, prema organizacijskom obliku određenom u sudskom registru, ne spada u trgovačka društva, te, prema odredbama Zakona o računovodstvu, nije obveznik predaje izvještaja za potrebe javne objave. Za prethodnu godinu u Finu ste dužni do zakonskog roka predati izvještaj za statističke i druge potrebe, koji se sastoji od: bilance, računa dobiti i gubitka te dodatnih podataka.

8. Koje izvještaje za statističke potrebe i javnu objavu dostavlja tvrtka koja je obveznik konsolidacije i na koji način se prijavljuje obveza konsolidacije?
Za statističke potrebe se predaju samo pojedinačni godišnji financijski izvještaji. Za javnu objavu izvještaje predaje i matično društvo i ovisna društva. Osim toga, matično društvo za javnu objavu treba predati i konsolidirani financijski izvještaj.
Društvo koje u grupi predstavlja matično društvo, dužno je najkasnije do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu Fini prijaviti obvezu konsolidacije za prethodnu godinu. Obvezu konsolidacije matično društvo prijavljuje putem web aplikacije RGFI kroz koju je omogućeno slanje GFI-a. Uvjet za prijavu obveze konsolidacije putem web aplikacije RGFI je posjedovanje poslovnoga certifikata koji glasi na matično društvo - obveznika konsolidacije ili korištenjem certifikata koji glasi na drugo društvo, ali je na njemu evidentirano pravo za predaju GFI-a matičnoga društva – obveznika konsolidacije (primjerice ako je sastavljanje i predaja GFI-a povjereno vanjskome knjigovodstvenom servisu koji za predaju GFI-a koristi svoj certifikat). Ako matično društvo – obveznik konsolidacije ne posjeduje certifikat i nije ovlastilo drugo društvo da u njegovo ime sa svojim certifikatom predaje GFI u Finu, obvezu konsolidacije može prijaviti u nekoj od poslovnih jedinica Fine na način da potrebne podatke popuni na obrascu za prijavu konsolidacije koji će biti objavljen na Fininoj web stranici u dijelu Preuzimanje obrazaca. 

9. Tvrtka matica sastavila je konsolidirani godišnji financijski izvještaj u koji su uključeni GFI društva kćeri, a društva kćeri su također matice u odnosu na neka druga društva. Trebaju li i društva kćeri koje su matice u odnosu na druga društva također dostaviti za potrebe javne objave konsolidirane godišnje financijske izvještaje?
Obveznici javne objave konsolidiranih financijskih izvještaja su sva matična društva koja prema kriterijima propisanim stavkom 3., članka 23. Zakona o računovodstvu čine matično društvo. Dakle, obveznici javne objave su i društva kćeri koje su matice u odnosu na neka druga društva.

10. Jesu li obrtnici koji su u sustavu poreza na dobit obvezni podnijeti bilješke uz financijske izvještaje?
Obrtnici nisu obveznici podnošenja dokumentacije radi javne objave, a bilješke se predaju isključivo za potrebe javne objave, dakle obrtnici ih ne trebaju dostaviti u Finu. Obrtnici su dužni dostaviti godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe i to: bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke.

11. Na kojem se obrascu sastavljaju bilješke uz financijske izvještaje?
Bilješke nisu standardni izvještaj što znači da ga sastavljate u slobodnoj formi, a u Finu ga predajete u papirnatom obliku uz standardne izvještaje koje ispunjavate u Excelu, odnosno ako imate mogućnost elektroničkog potpisivanja tada bilješke možete predati kao PDF dokument potpisan naprednim elektroničkim potpisom.

12. Prema svim podacima o poslovanju u prethodnoj godini svrstani smo u male poduzetnike, a prema podacima o poslovanju za tekuću godinu naše je društvo po veličini srednji poduzetnik. Predajemo li godišnji financijski izvještaj i drugu dokumentaciju za tekuću godinu kao mali ili kao srednji poduzetnik?
Godišnji financijski izvještaj i drugu dokumentaciju za tekuću godinu poduzetnik predaje prema rezultatu poslovanja u prethodnoj godini; dakle, u ovom slučaju kao mali poduzetnik.

13. Na koji način se dokumentacija šalje putem web aplikacije RGFI?

Nakon što ste ispunili Excel datoteku u kojoj ste označili za koje potrebe dostavljate GFI, trebate pripremiti i nestandardnu dokumentaciju koju želite poslati putem web aplikacije RGFI.

Nestandardni dokumenti učitavaju se se u PDF formatu. Pri tome, svaki dokument treba biti elektronički potpisan od strane ovlaštene osobe ili ako ovlašteni potpisnik nema potrebne preduvjete za elektroničko potpisivanje u tom slučaju dokument potpisuje na papiru te se isti skenira radi učitavanja.  Iznimka su Bilješke uz GFI, koje su dio GFI-a, ali u nestandardnome obliku te im je potpisnik ista osoba, stoga Bilješke nije potrebno posebno potpisivati već se mogu učitati kao PDF dokument bez prethodnoga potpisa. Godišnji financijski izvještaj i ostalu, nestandardnu dokumentaciju, može potpisati i više ovlaštenih potpisnika, pri čemu sami korisnici servisa RGFI procjenjuju kada je potpisivanje završeno te u aplikaciji označavaju završetak potpisivanja.

14. Treba li uz godišnji financijski izvještaj za srednjeg poduzetnika obvezatno predati revizorsko izvješće te izvještaj o novčanom tijeku? Ako je predaja izvještaja o novčanom tijeku obvezatna, treba li se ispuniti po objema metodama (direktna i indirektna) ili se može odabrati samo jedna od njih?
Srednji poduzetnici dužni su ispuniti i predati u Finu sljedeće: bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom tijeku. Za izvještaj o novčanom tijeku propisane su dvije metode - direktna i indirektna, a Vi sami odabirete kojom od njih ćete se koristiti. Srednji poduzetnici trebaju predati Izvješće revizora sukladno članku 20. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15,  120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22).

15. Kako da preda godišnji financijski izvještaj poduzetnik koji nema promjena u računu dobiti i gubitka, već samo u bilanci (u RDG-u ima sve nule). Zbog čega se u kontrolama javlja greška da obrazac Račun dobiti i gubitka nije ispunjen?
U tom slučaju, ako društvo tijekom izvještajne godine nije ostvarilo niti prihode, niti rashode, na stranici za upis općih podataka (referentna stranica u Excel obrascu), u polje poslovne aktivnosti u razdoblju izvještavanja, obveznik upisuje NE, a popunjava samo bilančne pozicije.

16. Može li se dokumentacija predati elektroničkom poštom?
Ne, ne može. Elektronička pošta nije propisani kanal predaje GFI-a i druge dokumentacije u Finu odnosno Registar, neovisno o svrsi predaje. Više informacija o načinima predaje objavljeno je u rubrici Način predaje izvještaja.

17. Na koji se način podnosi dokumentacija u papirnom obliku?

Sva dokumentacija u papirnom obliku predaje se u poslovnicu FINE po vlastitom izboru, osobno ili poštom na adresu poslovnice FINE i treba biti u originalu ili kopija ovjerena od javnog bilježnika.

18. Kako predati revizorsko izvješće putem web aplikacije?
Revizorsko izvješće, kao i svu ostalu nestandardnu dokumentaciju za javnu objavu, putem web aplikacije učitava ovlaštena osoba društva (osoba koja posjeduje Finin certifikat i odobrenje za predaju i potpisivanje GFI-a i ostale dokumentacije za javu objavu) Revizorsko izvješće učitava se u PDF formatu, potpisano elektroničkim potpisom od strane revizora ili kao skenirani dokument potpisan na papiru od strane revizora i ovlaštenih osoba.