PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZETNIKA KOJI SU IMALI STATUSNE PROMJENE

 

1. Ako je poduzetnik započeo likvidaciju u 20xx. godini te dostavlja vrstu izvještaja 31, koje podatke upisuje u polje "prethodna godina"?
Kao prethodno razdoblje upisuje podatke o poslovanju cijele prethodne godine.

2. Treba li tvrtka koja je započela likvidaciju u 20xx. godini predati izvještaj za statističke potrebe za cijelu 20xx. godinu (na dan 31.12.20xx.)? Ako da, s kojom oznakom izvještaja?
Društvo u likvidaciji treba predati godišnji financijski izvještaj za statističke potrebe za cijelu 20xx. godinu, a vrsta izvještaja je 30.

3. Treba li tvrtka u likvidaciji predati izvještaj za potrebe javne objave? Ako da, za koje razdoblje? Koje sve odluke treba predati?
Tvrtka u likvidaciji treba predati izvještaj za javnu objavu. Ako je likvidacija pokrenuta tijekom 20xx. g., za javnu objavu se predaju vrste izvještaja: 31. Za tvrtke u likvidaciji nije potrebno predavati nikakve odluke, već samo godišnji financijski izvještaj (bilanca, RDG i bilješke, a za velike poduzetnike izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj o promjenama kapitala). Počevši od 2016. g., za likvidacijski postupak predaje se vrsta izvještaja 31 za javnu objavu za razdoblje od početka godine do datuma koji prethodi pokretanju likvidacije u roku od 90 dana od pokretanja likvidacije i kasnije za svaku godinu GFI za statističke i druge, a za javnu objavu samo jedan GFI koji će obuhvaćati razdoblje od početka do okončanja likvidacijskog postupka. Po okončanju likvidacije predaje se vrsta izvještaja 30 za javnu objavu za cjelokupno razdoblje trajanja likvidacije, što može uključivati više godina. U navedenom slučaju ne popunjava se prethodna godina.

4. Trgovačko je društvo u likvidaciji na temelju rješenja trgovačkog suda. Ima li trgovačko društvo, zbog nastalih promjena, obvezu predati godišnji financijski izvještaj s podacima do dana otvaranja postupka likvidacije? Koji je rok za njegovu predaju?
Godišnji financijski izvještaj za 20xx. g. s podacima do dana koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije (vrsta izvještaja 31) obveznik je dužan predati Registru godišnjih financijskih izvještaja, odnosno Fina, u roku od 90 dana od dana pokretanja postupka likvidacije. 

5. Društvo je pripojeno i prestalo je postojati 4. 8. 20xx., godišnji financijski izvještaj sastavlja i predaje u roku od 90 dana od dana nastanka statusne promjene (4. 11. 20xx.). Treba li istodobno predati i bilješke te svu drugu propisanu dokumentaciju koju je obvezatno javno objaviti?

Financijski izvještaj za pripojeno društvo za potrebe javne objave treba predati u roku od 90 dana od dana nastanka statusne promjene. Uz bilancu te račun dobiti i gubitka treba predati i bilješke uz financijski izvještaj ako je društvo mali poduzetnik. Ako spada u skupinu srednjih ili velikih poduzetnika, uz bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke treba predati i ostale izvještaje koji čine godišnji financijski izvještaj, a to su: izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom tijeku te izvješće revizora ako je revizija provedena prije pripajanja. Društvo je za isto razdoblje, od 1.01. do  dana koji prethodi statusnoj promjeni, dužno sastaviti i predati u Finu i godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe  u roku propisanom za predaju toga izvještaja, 30. travnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu.