PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZETNIKA KOJI SU IMALI STATUSNE PROMJENE

 

1. Ako je poduzetnik započeo likvidaciju u 20xx. godini te dostavlja vrstu izvještaja 31, koje podatke upisuje u polje "prethodna godina"?
Kao prethodno razdoblje upisuje podatke o poslovanju cijele prethodne godine.

2. Treba li tvrtka koja je započela likvidaciju u 20xx. godini predati izvještaj za statističke potrebe za cijelu 20xx. godinu (na dan 31.12.20xx.)? Ako da, s kojom oznakom izvještaja?
Društvo u likvidaciji treba predati godišnji financijski izvještaj za statističke potrebe za cijelu 20xx. godinu, a vrsta izvještaja je 30.

3. Treba li tvrtka u likvidaciji predati izvještaj za potrebe javne objave? Ako da, za koje razdoblje? Koje sve odluke treba predati?
Tvrtka u likvidaciji treba predati izvještaj za javnu objavu. Ako je likvidacija pokrenuta tijekom 20xx. g., za javnu objavu se predaju vrste izvještaja: 31, i 30. Za tvrtke u likvidaciji nije potrebno predavati nikakve odluke, već samo godišnji financijski izvještaj (bilanca, RDG i bilješke, a za velike poduzetnike izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj o promjenama kapitala). Počevši od 2016. g., za likvidacijski postupak predaje se vrsta izvještaja 31 za javnu objavu za razdoblje od početka godine do datuma koji prethodi pokretanju likvidacije u roku od 90 dana od pokretanja likvidacije i kasnije za svaku godinu GFI za statističke i druge, a za javnu objavu samo jedan GFI koji će obuhvaćati razdoblje od početka do okončanja likvidacijskog postupka. Vrsta izvještaja 32 (početna likvidacijska bilanca) više se ne predaje.

4. Trgovačko je društvo u likvidaciji na temelju rješenja trgovačkog suda. Ima li trgovačko društvo, zbog nastalih promjena, obvezu predati godišnji financijski izvještaj s podacima do dana otvaranja postupka likvidacije? Koji je rok za njegovu predaju?
Godišnji financijski izvještaj za 20xx. g. s podacima do dana koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije (vrsta izvještaja 31) obveznik je dužan predati Registru godišnjih financijskih izvještaja, odnosno Fina, u roku od 90 dana od dana pokretanja postupka likvidacije. Počevši od 2016. g., vrsta izvještaja 32 (početna likvidacijska bilanca) više se ne predaje.

5. Društvo je pripojeno i prestalo je postojati 4. 8. 20xx., godišnji financijski izvještaj sastavlja i predaje u roku od 90 dana od dana nastanka statusne promjene (4. 11. 20xx.). Treba li istodobno predati i bilješke te svu drugu propisanu dokumentaciju koju je obvezatno javno objaviti?

Financijski izvještaj za pripojeno društvo za potrebe javne objave treba predati u roku od 90 dana od dana nastanka statusne promjene. Uz bilancu te račun dobiti i gubitka treba predati i bilješke uz financijski izvještaj ako je društvo mali poduzetnik. Ako spada u skupinu srednjih ili velikih poduzetnika, uz bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke treba predati i ostale izvještaje koji čine godišnji financijski izvještaj, a to su: izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom tijeku te izvješće revizora ako je revizija provedena prije pripajanja. Društvo je za isto razdoblje, od 1.01. do  dana koji prethodi statusnoj promjeni, dužno sastaviti i predati u Finu i godišnji financijski izvjšetaj za statističke i druge potrebe  u roku propisanom za predaju toga izvještaja, 30. travnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu.