Poziv na sudjelovanje u e-Dražbi (elektroničkoj javnoj dražbi)

Dokumentacija u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina e-Dražbom dostavlja se Fini u izvorniku, otpravku ili ovjerenoj preslici, preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem (kada za to budu ostvareni uvjeti) u nadležnu poslovnu jedinicu Fine, s time da se neposrednom dostavom dostavlja radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Popis Fininih poslovnih jedinica nadležnih za primitak dokumentacije u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina e-Dražbom možete pronaći ovdje.

Nakon što zaprimi zahtjev za prodaju, a ovrhovoditelj uplati predujam za pokriće troškova provedbe prodaje e-Dražbom u skladu s pozivom na uplatu predujma objavljenom na Fininim internetskim stranicama, Fina će na svojim internetskim stranicama objaviti poziv na sudjelovanje u e-Dražbi.

Poziv na sudjelovanje u e-Dražbi sadrži način i uvjete prodaje, datum i vrijeme početka i završetka e-Dražbe, vrijeme kada osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu, kao i druge potrebne podatke. Poziv na sudjelovanje u e-Dražbi objavit će se, na prijedlog stranke te pod uvjetom da stranka prethodno predujmi Fini za to potrebna sredstva i u sredstvima javnog priopćavanja. Pisani zahtjev za objavu poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja podnosi se u nadležnu poslovnu jedinicu Fine preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposrednom dostavom u dva primjerka, radnim danom od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Od objavljivanja poziva na sudjelovanje u e-Dražbi na Fininim internetskim stranicama do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje šezdeset dana. Ponude se prikupljaju elektroničkim putem, a prikupljanje ponuda traje deset radnih dana.

Ponuda se može dati elektroničkim putem radnim i neradnim danima u vremenu od 0 do 24 sata. U Fininim poslovnim jedinicama ponuda se daje isključivo u radno vrijeme poslovne jedinice.

Popis Fininih poslovnih jedinica u kojima ponuditelj može dati ponudu elektroničkim putem možete pronaći ovdje.


Pristup servisu e-Dražba

Za pristup servisu e-Dražba trebaju biti ispunjeni osnovni tehnički preduvjeti: pristup internetu, mogućnost korištenja internet preglednika te posjedovanje valjanog digitalnog certifikata i to, normaliziranog/autentikacijskog te kvalificiranog/potpisnog, na FINA e-kartici/USB tokenu, kojim se potvrđuje identitet korisnika certifikata i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom prijava za sudjelovanje te ponuda u e-Dražbi. Potpuna tehnička specifikacija osnovnih preduvjeta za pristup e-Dražbi dostupna je na Fininim internetskim stranicama.

Servisu e-Dražba ponuditelj može pristupiti i po opunomoćeniku ili zakonskom zastupniku, pod pretpostavkom ispunjenja prethodno opisanih tehničkih preduvjeta. U tom slučaju ponuditelj je dužan dati punomoć kojom ovlašćuje drugu osobu da u njegovo ime i za njegov račun pristupa servisu e-Dražba.

U e-Dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu te elektroničkim putem podnijele prijavu za sudjelovanje u e-Dražbi.

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun, otvoren kod poslovne banke isključivo za polaganje novčanih sredstava jamčevine uplaćene u provedbi ovrhe. Uplaćena jamčevina ostaje na posebnom računu Fine otvorenom za tu namjenu, do primitka naloga suda za njezin povrat ili za drugo postupanje s novčanim sredstvima uplaćenim na ime jamčevine.

Ponuditelj u dražbi sudjeluje anonimno, pod identifikatorom, koji Fina dodjeljuje i dostavlja ponuditelju/opunomoćeniku/zakonskom zastupniku nakon uplate jamčevine, a prilikom prve prijave za sudjelovanje u svakoj pojedinačnoj e-Dražbi.

Ponuda mora sadržavati identifikator ponuditelja, a smatra se valjanom ako je dana u skladu s odredbama Ovršnog zakona te ako je cijena naznačena u ponudi ista ili veća od cijene po kojoj se nekretnina može prodati prema uvjetima prodaje objavljenim u pozivu na sudjelovanje u e-Dražbi. Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav e-Dražba ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana. Nevaljane ponude se ne prikazuju u nadmetanju.

Na prvoj e-Dražbi nekretnina se ne može prodati ispod 4/5 (četiri petine) utvrđene vrijednosti nekretnine, a na drugoj e-Dražbi ispod 3/5 (tri petine) utvrđene vrijednosti nekretnine.

Funkcionalnosti servisa e-Dražba dostupne su u DEMO prikazu koji možete pogledati ovdje.  


Prekid postupka zbog tehničkih poteškoća

U slučaju da se nadmetanje prekine zbog tehničkih poteškoća, Fina će nastaviti s nadmetanjem nakon otklanjanja tih poteškoća, s time da se nadmetanje produljuje za jedan radni dan ukoliko je do prekida došlo tijekom zadnjeg radnog dana nadmetanja ili u trajanju duljem od 12 sati tijekom ostalih dana nadmetanja.


Završetak e-Dražbe

Nakon završetka e-Dražbe Fina će izraditi i otpremiti izvještaj sudu o provedenoj e-Dražbi, prikupljenim ponudama i drugim potrebnim podacima, osim u slučaju kada na prvoj e-Dražbi nije prikupljena nijedna valjana ponuda. U tom slučaju, druga e-Dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje prvog radnog dana nakon završetka e-Dražbe.


Rješenje o dosudi nekretnine

Nakon primitka izvještaja Fine, sud utvrđuje koji je kupac ponudio najveću cijenu i jesu li ispunjene pretpostavke za dosudu nekretnine. O dosudi nekretnine sud donosi pisano rješenje koje se objavljuje na oglasnoj ploči suda i na Fininim mrežnim stranicama. Rješenje o dosudi smatra se dostavljenim svim osobama kojima se dostavlja zaključak o prodaji te svim sudionicima dražbe istekom trećeg dana od dana njegova isticanja na oglasnoj ploči suda.

Kupac ne može biti ovršenik, sudac ili druga osoba koja službeno sudjeluje u postupku prodaje. Također, kupac ne može biti niti osoba koja po zakonu ne može steći nekretninu koja je predmet ovrhe.

Kupovninu je kupac dužan uplatiti na poseban račun Fine otvoren za tu namjenu, u roku određenom u zaključku o prodaji. 

Protekom roka za uplatu kupovnine Fina će obavijestiti nadležno tijelo o uplaćenoj kupovnini, odnosno o okolnosti da kupovnina nije uplaćena u za to određenom roku. 

U rješenju o dosudi sud će odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen ili koji će im biti određen. U tom slučaju sud donosi posebno rješenje o dosudi svakom sljedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine.

O oslobođenju kupca od polaganja kupovnine odlučuje sud u skladu s Ovršnim zakonom, na temelju zahtjeva kupca podnesenog sudu najkasnije do završetka e-Dražbe, u rješenju o dosudi.


Namirenje vjerovnika

Sud pristupa namirenju vjerovnika nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu i nakon što kupac položi kupovninu. Prijenos novčanih sredstava na ime jamčevine i kupovnine, Fina će izvršiti temeljem pravomoćnog rješenja o namirenju kojeg Fini dostavlja sud.