Regulativa, dokumenti i potvrde o sukladnosti

Fina, kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, osigurava izdavanje certifikata prema postupcima koje zahtijeva zakonska regulativa o elektroničkom potpisu i uslugama povjerenja, opća pravila pružanja usluga certificiranja te pravilnici Fine.


Glavna zakonska regulativa o e-potpisu i uslugama povjerenja:

  • Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ,
  • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, od 23. srpnja 2014. godine, o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/2017),

  • Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja (NN 60/2019),
  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Svi ostali propisi, ovisno o usluzi povjerenja, navedeni su u dokumentima općih pravila i pravilnika objavljenim na ovoj web stranici. 


Dokumenti Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja

Profili certifikata usklađenih s Uredbom (EU) br. 910/2014 (eIDAS), Verzija 2.3, datum stupanja na snagu: 26.06.2023.

Fina Root CA

Opća pravila i pravilnik pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy/ Certification Practice Statement)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja i Pravilnik o postupcima certificiranja za Fina Root CA, Verzija. 2.8., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Fina RDC 2015 CA, Fina RDC-TDU 2015 i Fina RDC 2020 CA

Opća pravila pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 2.0., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.7., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.5., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.9., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)

Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 2.0., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.7., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.5., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Pravilnik o postupcima certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.9., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Fina QTSA

Opća pravila pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (Time-Stamp Policy)

Opća pravila pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Verzija 1.8., datum stupanja na snagu 26.06.2023.

Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (TSA Practice Statement)

Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Verzija 1.8., datum stupanja na snagu 26.06.2023.


Potvrde o sukladnosti

Fina neprekidno prati potrebe korisnika, razvoj tehnologije i nove norme iz područja pružanja kvalificiranih usluga povjerenja te sukladno tome kontinuirano unapređuje i osigurava prekograničnu interoperabilnost pružanja svojih usluga povjerenja.

Neovisno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti redovito provodi ocjenjivanje sukladnosti Fine kao kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 (eIDAS uredba), a o čemu Fina posjeduje potvrde o sukladnosti pružanja usluga povjerenja.

 

Potvrda o sukladnosti pružanja kvalificiranih usluga povjerenja Podaci o potvrdi
Izrada kvalificiranih certifikata za elektroničke potpise
Izrada kvalificiranih certifikata za elektroničke pečate
Kvalificirani elektronički vremenski žigovi
Kvalificirani certifikati za autentikaciju mrežnih stranica

 

Certificate number: SI021-eIDAS-rev01

Potvrda o sukladnosti pružanja usluga povjerenja Podaci o potvrdi
Izrada certifikata za elektroničke potpise, elektroničke pečate i autentikaciju mrežnih stranica

Certificate number: SI022-A-eIDAS-rev02

Sažetak izvješća i potvrda o provedenoj vanjskoj provjeri sukladnosti Podaci o sažetku izvješća i potvrdi
Sažetak izvješća i potvrda o provedenoj vanjskoj provjeri sukladnosti 

Reference: AAL14386307rev02 

 

Starije verzije dokumenata Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja i izdavanja vremenskih žigova dostupne su sa stranica Arhive dokumentacije.