Regulativa, dokumenti i potvrde o sukladnosti

Fina, kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, osigurava izdavanje certifikata prema postupcima koje zahtijeva zakonska regulativa o elektroničkom potpisu i uslugama povjerenja, opća pravila pružanja usluga certificiranja te pravilnici Fine.


Zakonska regulativa o e-potpisu i uslugama povjerenja:

  • Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ,
  • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, od 23. srpnja 2014. godine, o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/2017),

  • Provedbena uredba komisije (EU) 2016/650 od 25. travnja 2016. o utvrđivanju normi za ocjenu sigurnosti kvalificiranih sredstava za izradu potpisa i pečata u skladu s člankom 30. stavkom 3. i člankom 39. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu,
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).


Dokumenti Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja

Profili certifikata usklađenih s Uredbom (EU) br. 910/2014 (eIDAS), Verzija 1.6, datum stupanja na snagu: 10.06.2019. (NOVO)

Fina Root CA

Opća pravila i pravilnik pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy/ Certification Practice Statement)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja i Pravilnik o postupcima certificiranja za Fina Root CA, Verzija. 2.4., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO)

Fina RDC 2015 CA

Opća pravila pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.5., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.3., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.0., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.4., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO) 

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)

Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.5., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO)

Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.3., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO)

Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.0., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO)

Pravilnik o postupcima certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.4., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO) 

Fina RDC-TDU 2015 CA

Opća pravila pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.5., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.3., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO) 

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)

Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.5., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO)

Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.3., datum stupanja na snagu 10.06.2019. (NOVO) 

Fina QTSA

Opća pravila pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (Time-Stamp Policy)

Opća pravila pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Verzija 1.3., datum stupanja na snagu 27.02.2019. 

Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (TSA Practice Statement)

Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Verzija 1.3., datum stupanja na snagu 27.02.2019. 


Potvrde o sukladnosti

Fina neprekidno prati potrebe korisnika, razvoj tehnologije i nove norme iz područja pružanja kvalificiranih usluga povjerenja te sukladno tome kontinuirano unapređuje i osigurava prekograničnu interoperabilnost pružanja svojih usluga povjerenja.

Neovisno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti redovito provodi ocjenjivanje sukladnosti Fine kao kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 (eIDAS uredba), a o čemu Fina posjeduje potvrde o sukladnosti pružanja usluga povjerenja.

 

Potvrde o sukladnosti pružanja usluga povjerenja Podaci o potvrdi
eIDAS certifikat za Fina kvalificirane certifikate za udaljeno elektroničko potpisivanje i pečatiranje
eIDAS certifikat za Fina kvalificirane certifikate za elektroničko potpisivanje i pečatiranje
eIDAS certifikat za Fina kvalificirane vremenske žigove
ETSI certifikat Fina certifikate za autentikaciju mrežnih stranica (OVCP)
ETSI certifikat za Fina certifikate (NCP+)
ETSI certifikat za Fina certifikate (NCP)
ETSI certifikat za Fina certifikate (LCP)

 

Starije verzije dokumenata Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja i izdavanja vremenskih žigova dostupne su sa stranica Arhive dokumentacije.