Fina šalje e-račune u vaše ime

Ako nemate mogućnost samostalno poslati e-račun prema javnom naručitelju, slanje e-računa u vaše ime može odraditi Fina.

Usluga slanja e-računa u vaše ime podrazumijeva slanje e-računa putem web aplikacije servisa FINA e-Račun uz prethodnu dostavu obrasca Punomoći.

Usluga se jednokratno naplaćuje te uključuje slanje pojedinačnog e-računa zajedno s pripadajućim prilozima i dugoročno arhiviranje na servisu FINA e-Arhiv.

Kako opunomoćiti Finu za slanje e-računa kroz servis FINA e-Račun?

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju

  Punomoć za korištenje servisa FINA e-Račun i FINA e-Arhiv
  + Preslika osobne iskaznice ovlaštene osobe
  (Pripremite 1 primjerak)
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta
  (ne stariji od 6 mjeseci)

 2. Popunjenu punomoć, presliku osobne iskaznice i vaše račune koje je potrebno poslati putem servisa FINA e-Račun dostavite u najbližu poslovnicu Fine ili online

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu Punomoć potrebno je predati osobno.
  Online - digitalno potpisana Punomoć >> Predajte ovdje
  Punomoć je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

Što usluga obuhvaća?

 • zaprimanje obrasca Punomoći od korisnika,
 • zaprimanje računa korisnika kojeg je potrebno poslati putem servisa FINA e-Račun,
 • unos podataka od strane djelatnika Fine u web aplikaciju servisa FINA e-Račun, 
 • potpisivanje i slanje e-računa u sustav,
 • ispisivanje ili dostava vizualizacije e-računa na adresu e-pošte korisnika,
 • arhiviranje e-računa i pripadajućih priloga na servisu FINA e-Arhiv,
 • obavještavanje korisnika o statusu slanja e-računa.

Naknada

Za uslugu slanja e-računa od strane djelatnika Fine u ime korisnika kroz servis FINA e-Račun, Fina korisniku naplaćuje naknadu sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije:

 • aktiviranje ovlaštenja za slanje u sustav e-Računa u iznosu od 2,92 EUR (22,00 HRK) +PDV 
 • slanje i arhiviranje e-računa do 5 stavaka u iznosu od 3,98 EUR (30,00 HRK) + PDV 
 • slanje i arhiviranje e-računa do 15 stavaka u iznosu od 5,04 EUR (38,00 HRK) + PDV 
 • slanje i arhiviranje e-računa za svakih dodatnih 10 stavaka naplaćuje se u iznosu od 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV/po e-računu. 

Naknada uključuje i dugotrajno arhiviranje e-računa te pripadajućih priloga.