Fina šalje e-račune u vaše ime

Ako nemate mogućnost samostalno poslati e-račun prema javnom naručitelju, slanje e-računa u vaše ime može odraditi Fina, temeljem punomoći.

Usluga slanja e-računa u vaše ime podrazumijeva slanje e-računa putem web aplikacije servisa FINA e-Račun uz prethodnu dostavu obrasca Punomoći.

Usluga se jednokratno naplaćuje te uključuje slanje pojedinačnog e-računa zajedno s pripadajućim prilozima i dugoročno arhiviranje na servisu FINA e-Arhiv.

Kako opunomoćiti Finu za slanje e-računa kroz servis FINA e-Račun?

 1. Predati u Finu ispunjen i potpisan obrazac Punomoći,
 2. Dostaviti Fini račune koje je potrebno poslati putem servisa FINA e-Račun.

Što usluga obuhvaća?

 • zaprimanje obrasca Punomoći od korisnika,
 • zaprimanje računa korisnika kojeg je potrebno poslati putem servisa FINA e-Račun,
 • unos podataka od strane djelatnika Fine u web aplikaciju servisa FINA e-Račun, 
 • potpisivanje i slanje e-računa u sustav,
 • dostava/ispisivanje vizualizacije e-računa na adresu e-pošte korisnika,
 • arhiviranje e-računa i pripadajućih priloga na servisu FINA e-Arhiv,
 • obavještavanje korisnika o statusu slanja e-računa.

Naknada

Za uslugu slanja e-računa od strane djelatnika Fine u ime korisnika kroz servis FINA e-Račun, Fina korisniku naplaćuje naknadu sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije:

 • u iznosu od 50,00 kn + PDV; naknada uključuje i dugotrajno arhiviranje e-računa te pripadajućih priloga,
 • svako sljedeće slanje i arhiviranje e-računa naplaćuje se u iznosu od 30,00 kn + PDV/po e-računu.