U ovom tekstu opisuju se i definiraju svi web servisi u sustavu FINA e-Arhiv. Opisane su sve metode svih dostupnih web servisa kao i svi tehnički detalji.

Definicije i skraćenice

PKI Public Key Infrastructure – Infrastruktura javnog ključa
SSL Secure Sockets Layer – Protokol koji omogućava zaštitu komunikacijskog kanala
SOAP Simple Object Access Protocol – Protokol koji se koristi za razmjenu podataka između dva sustava Web servisima
CA Certificate Authority – Entitet koji izdaje digitalne certifikate
EV Extended Validation Certificate - je certifikat koji se koristi za HTTPS web stranice i softver koji dokazuje pravnu osobu koja kontrolira web stranicu ili programski paket

 

Vrste web servisa

Na sustavu FINA e-Arhiva za poslovne korisnike razvijene u 23 metode web servisa sa sinkronom obradom. Kako bi se zadovoljile sve potrebe za integraciju i korištenjem funkcionalnosti FINA e- Arhiva iz vanjskih sustava.

 

Sigurnosni preduvjeti

Zaštita prijenosnog kanala se radi korištenjem dvosmjernog kriptiranja kanala (2-way ssl) što znači da se pri uspostavljanju sigurne veze klijent predstavlja aplikacijskim certifikatom, a web server serverskim certifikatom.

Slijede preduvjeti potrebni za uspostavu web servisa sa sinkronom obradom. Korisnik treba sljedeće:

 

Signature element Security headera

 

Timestamp element Security headera

 

SOAP poruke web servisa

Zajednički dijelovi metoda web servisa

Sve poruke koje se šalju prema web servisu ili ih web servis šalje prema klijentu (poruka odgovora) imaju neke zajedničke elemente. Za poruke koje se šalju prema web servisu zajednički element je "ArchiveHeader", dok je za poruke odgovora zajednički element "MessageAck".

Zajednički element svih odlaznih poruka, ArchiveHeader:

Header element

 • MessageId - jedinstveni broj poruke zahtjeva
 • MessageType - tip poruke (moguće vrijednosti su navedene u poglavlju Tipovi poruka)
 • MessageAttributes - atributi poruke (neobavezni)

 

ArhiveHeader – zajednički element

 

Zajednički element svih dolaznih poruka, ArchiveHeader:

MesageAck element:

 • MessageAck
  • MessageID - jedinstveni broj poruke zahtjeva na koju se ova poruka odgovora odnosi
  • MessageAckID - jedinstveni broj poruke odgovora
  • MessageType - tip poruke (moguće vrijednosti su navedene u poglavlju Tipovi poruka)
  • AckStatus - status odgovora (moguće vrijednosti su navedene kod opisa svake metode)
   • ACCEPTED
   • MSG_NOT_VALID
   • SYSTEM_ERROR
  • AckStatusCode - šifra statusa
   • 0 - error response
   • 1 - success response
   • 400 - pogreška pri pozivu servisa
  • AckStatusText - opis statusa (neobavezno)

 

MessageAck – nalazi u odgovorima svih metoda web servisa

 

Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa

Naziv parametra Detaljni opis
Action Akcija nad funkcionalnostima:
 • DODAJ - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju korisniku
 • ODUZMI - Navedene funkcionalnosti se oduzimaju korisniku
PROTOTIP - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju prototip korisniku
Alias Alias direktorija (neobavezno), predstavlja ime/naziv direktorija (mogući su i dijakritički znakovi) koji će biti prikazan na ekranu. U slučaju da se ovaj parametar ne navede, vrijednost će mu biti ista kako vrijednost parametra.
ArchiveClassID GUID klase dokumenta
ArchiveTag Tag u kojem su navedeni pojedinačni podaci o grupi dokumenata
AttachedDocument Datoteka koje se arhivira u Base64 formatu
CertificateOwner AdditionalId Dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedince. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
CertificateOwner OIB OIB vlasnika certifikata
ClassGUID GUID klase (koristi se kao ArchiveClassID kod arhiviranja dokumenta)
ClassName Naziv/ime klase dokumenta
ClassNewName Novi naziv klase dokumenta
ClassOldName Stari naziv klase dokumenta (naziv klase koja se preimenuje)
ContainerName Naziv spremnika
ContainerNewName Novi naziv spremnika
ContainerOldName Trenutni naziv spremnika koji se želi promijeniti
DocumentDate Datum dokumenta (u formatu "gggg-MM-dd")
DocumentGuid GUID (identifikator) dokumenta – identifikator dokumenta u DMS sustavu
DocumentName Naziv dokumenta
FileName Naziv datoteke koje se arhivira, zajedno s ekstenzijom
FolderName Naziv direktorija, smije se sastojati samo od alfanumeričkih znakova engleske abecede i razmaka. Duljina naziva mora biti između u 1 i 50 znakova.
FolderOldPath Putanja do direktorija zajedno s nazivom direktorija ("nazivSpremnika\ostali\direktorij koji se preimenuje")
FolderPath (metoda kreiraj direktorij) Putanja do direktorija gdje se želi kreirati direktoriji ("nazivSpremnika\ostali\direktorij roditelj")
FolderPath (metoda obriši direktorij) Putanja do direktorija zajedno s nazivom direktorija ("nazivSpremnika\ostali\direktorij koji se brise")
Functionalities

Funkcionalnosti koje je moguću dodijeliti korisniku ili direktoriju:

 • AKTIVIRAJ_KORISNIKA - Aktivacija korisnika
 • ARHIVIRANJE_DOKUMENTA - Arhiviranje dokumenata
 • BRISI_DOKUMENT - Brisanje dokumenata
 • DEAKTIVIRAJ_KORISNIKA - Deaktivacija korisnika
 • DODAJ_RAZDRUZI_DOKUMENT_IZ_GRUPE - Dodavanje i razduživanje dokumenta iz grupe
 • DOZVOLI_ARHIVIRANJE_DOKUMENTA_ISTOG_NAZI VA - Dozvola arhiviranja dokumenta istog naziva
 • KREIRAJ_DIREKTORIJ - Kreiranje direktorija
 • KREIRAJ_KLASU - Kreiranje klasa
 • KREIRAJ_SPREMNIK - Kreiranje spremnika
 • OBRISI_DIREKTORIJ - Brisanje direktorija
 • OBRISI_KLASU - Brisanje klasa
 • OBRISI_SPREMNIK - Brisanje spremnika
 • PREIMENUJ_DIREKTORIJ - Preimenovanje direktorija
 • PREIMENUJ_KLASU - Preimenovanje klasa
 • PREIMENUJ_SPREMNIK - Preimenovanje spremnika
 • PREMJESTI_DOKUMENT - Premještanje dokumenata
 • PRETRAZI - Pretraga dokumenata
 • PREUZIMANJE_DOKUMENTA - Preuzimanje dokumenata
 • PRIDRUZI_KLASU - Pridruživanje klasa

PRIKAZI_ZAKLJUCANI_SPREMNIK - Prikaz zaključanih spremnika

GroupName Smije se sastojati samo od alfanumeričkih znakova engleske abecede i specijalnih znakova (bez razmaka). Duljina naziva mora biti između u 1 i 50 znakova.
IsMandatory Oznaka obaveznosti metapodatka
 • 0 - metapodatak nije obavezan
 • 1 - metapodatak je obavezan
Koristi je samo eServis
MD5 Hash funkcija koja računa sažetak datoteke
MimeType MIME tip datoteke koja se arhivira
ObjectOwner AdditionalId Šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
ObjectOwner OIB OIB vlasnika objekta (npr. Spremnika, direktorija, grupe itd)
OwnerName Naziv vlasnika
OwnerType Vrsta vlasnika:
 • 1 - Poslovni subjekt
 • 2 - Fizička osoba
Part Broj chunka koji se šalje
PartsCount Ukupan broj chunkova datoteke koja se šalje
PermissionDetails Tekstualni popis funkcionalnosti za koje su uređena prava korisniku
PropertyName Naziv/ime metapodatka na klasi dokumenta
PropertyOperator

Operator za vrijednost metapodatka:

 • EQUALS - Jednako
 • CONTAINS - Sadrži
 • LESS_OR_EQUALS_THAN - Manje ili jednako

GRETAER_OR_EQUALS_THAN - Veće ili jednako

PropertyType

Vrsta metapodatka na klasi dokumenta:

 • STRING - Tekst
 • INT - Broj
 • FLOAT - Decimalni broj
 • DATE - Datum

BOOLEAN - Logička izjava

PropertyValue Vrijednost metapodatka, ovisi o vrsti metapodatka:
 • za STRING – maksimalan broj znakova
 • za INTEGER – cijeli broj između -231 i 231-1
 • za DATETIME – postojeći datum u formatu „gggg-mm- dd“ ili „dd.mm.gggg“
 • za FLOAT – decimalni broj s decimalnim zarezom, max 14 znakova s 3 decimalna mjesta
za BOOLEAN – pozitivna ("1", "TRUE", "true" "DA", "da") ili negativna ("0", "FALSE", "false" "NE", "ne") logička izjava
Tag Naziv grupe dokumenata (jednom ili više puta)
TagOwnerAdditionalID Šifra vlasnika taga, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
TagOwnerOIB OIB vlasnika grupe dokumenata, tj. taga
UploadID Identifikator lokacije pohrane chunkova datoteke (prazna vrijednost u poruci s prvim chunkom, u porukama s preostalim chunkovima šalje se vrijednost primljena u odgovoru na poruku s prvim chunkom - DocumentEnvelope/UploadId) u formatu "nazivDatoteke-NNNNNNN" gdje je "NNNNNNN" 7 nasumično generiranih brojeva.
UserOIB OIB korisnika kojemu se uređuju prava

 

Metode web servisa

Ping

Metoda a testiranje veze prema web servisu, ako ova metoda vrati uspješan odgovor to znači da je veza uspješno uspostavljena.

Elementi ping poruke (ping metoda):

 • Nema elemenata

 

Ping (request)

 

Elementi Pong poruke (response):

 • Nema elemenata

 

Pong (response)

 

Kreiraj grupu dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje nove grupe dokumenta te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi CreateGroupMsgType poruke (metoda createGroup):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedince. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • GroupName - ime grupe
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika za kojeg će se grupa kreirati
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika (vlasnik u čije se ime kreira grupa), dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

 

Poruka CreateGroupMessageType

 

Elementi CreateGroupAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateGroupEnvelope
  • GroupName - ime grupe
 • Error 
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka CreateGroupAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createGroup

 

Obriši grupu dokumenta

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje grupe te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteGroupMsgType poruke (metoda deleteGroup):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedince. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • GroupName - ime grupe
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika čija će se grupa obrisati
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika (vlasnik čija grupa briše), dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

 

Poruka DeleteGroupMsg

 

Elementi DeleteGroupAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteGroupEnvelope
 • GroupName - ime grupe
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka DeleteGroupAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteGroup

 

Dohvati sve dokumente iz grupe

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za dohvat svih dokumenata iz grupe te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi GetAllDocumentsFromGroupMsgType (metoda getAllDocumentsFromGroup) poruke:

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • GroupName - ime grupe,
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

 

Poruka GetAllDocumentsFromGroupMsgType

 

Elementi GetAllDocumentsFromGroupAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • GetDocumentsEnvelope
  • DocumentCointainer - podatci o dokumentu
   • DocumentName - ime dokumenta
   • MimeType - tip dokumenta
   • DocumentGuid - identifikator dokumenta
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka GetAllDocumentsFromGroupAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/getAllDocumentsFromGroup

 

Dohvati sve grupe dokumenta

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za dohvat svih grupa pridruženih dokumentu te poziva web servis na strani FINA-e. FINA zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi GetAllGroupsForDocumentMsgType (metoda getAllGroupsForDocument) poruke:

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • DocumentGuid - GUID (identifikator) dokumenta
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

 

Poruka GetAllGroupsForDocumentMsgType

 

Elementi GetAllGroupsForDocumentAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • GetGroupsEnvelope
  • GroupNameCointaner - ime grupe
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka GetAllGroupsForDocumentAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/getAllGroupsForDocument

 

Ukloni dokument iz grupe

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za uklanjanje dokumenta iz grupe te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi poruke RemoveDocumentFromGroupMsgType (metoda removeDocumentFromGroup):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • GroupName - ime grupe, detaljan opis je naveden u poglavlju 4.2
  • DocumentGuid - GUID (identifikator) dokumenta
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

 

Poruka RemoveDocumentFromGroupMsgType

 

Elementi RemoveDocumentFromGroupAckMsgType poruka (metoda removeDocumentFromGroup):

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • RemoveDocumentEnvelope
  • GroupName - ime grupe
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka RemoveDocumentFromGroupAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/removeDocumentFromGroup

 

Dodaj dokument u grupu

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za pridruživanje grupe dokumentu te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi AssignDocumentToGroupMsgType poruke (metoda assignDocumentToGroup):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.GroupName - ime grupe
  • DocumentGuid - GUID (identifikator) dokumenta
  • GroupName - ime grupe, detaljan opis je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

 

Poruka AssignDocumentToGroupMsgType

 

Elementi AssignDocumentToGroupMsgType poruka (metoda assignDocumentToGroup):

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • AssignDocumentEnvelope
  • GroupName - ime grupe
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka AssignDocumentToGroupAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/assignDocumentToGroup

 

Kreiraj spremnik

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje novog spremnika te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi CreateContainerMsgType poruke (metoda createContainer):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika

 

Poruka CreateContainerMsgType

 

Elementi CreateContainerAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateContainerEnvelope
 • ContainerGuid - identifikator spremnika - GUID
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka CreateContainerAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createContainer

 

Preimenuj spremnik

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za preimenovanje spremnika te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi RenameContainerMsgType poruke (metoda renameContainer):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerOldName - trenutni naziv spremnika
  • ContainerNewName - željeni naziv spremnika

 

Poruka RenameContainerMsgType

 

Elementi RenameContainerAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • RenameContainerEnvelope
  • ContainerOldName - stari naziv spremnika
  • ContainerNewName - novi naziv spremnika
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka RenameContainerAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/renameContainer

 

Obriši spremnik

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje spremnika te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteContainerMsgType poruke (metoda deleteContainer):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika

 

Poruka DeleteContainerMsgType

 

Elementi DeleteContainerAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteContainerEnvelope
 • ContainerName - naziv spremnika
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka DeleteContainerAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteContainer

 

Kreiraj direktorij

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje novog direktorija te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi CreateFolderMsgType poruke (metoda createFolder):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika
  • FolderName - naziv direktorija
  • FolderPath - putanja do direktorija
  • Alias - alias direktorija (neobavezno)
  • IsLocked - aktiviraj/deaktiviraj direktorij (neobavezno)

 

Poruka CreateFolderMsgType

 

Elementi CreateFolderAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateFolderEnvelope
 • FolderGuid - identifikator direktorija
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka CreateFolderAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createFolder

 

Preimenuj direktorij

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za preimenovanje direktorija te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi RenameFolderMsgType poruke (metoda renameFolder):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB korisnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika
  • FolderNewName - željeni naziv direktorija, smije se sastojati samo od alfanumeričkih znakova engleske abecede i razmaka. Duljina naziva mora biti između u 1 i 50 znakova.
  • FolderOldPath - putanja do direktorija zajedno s nazivom direktorija ("nazivSpremnika\ostali\direktorij")
   Alias - alias direktorija (neobavezno)

 

Poruka RenameFolderMsgType

 

Elementi RenameFolderAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DocumentEnvelope
 • FolderNewName - novi naziv direktorija
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka RenameFolderAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/renameFolder

 

Obriši direktorij

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje direktorija te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteFolderMsgType poruke (metoda deleteFolder):

 • Header
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB korisnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika
  • FolderPath - putanja do direktorija zajedno s nazivom direktorija ("nazivSpremnika\ostali\direktorij")

 

Poruka DeleteFolderMsgType

 

Elementi DeleteFolderAckMsgType poruka:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteFolderEnvelope
  • ContainerName - naziv spremnika
  • FolderOldPath - putanja gdje se nalazio obrisani direktorij
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka DeleteFolderAckMsgType

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteFolder

 

Arhiviranje dokumenta

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za arhiviranje dokumenta te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi ArchiveDocumentMsg poruke (metoda archiveDocument):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / ArchiveDocumentEnvelope / DocumentEnvelope
  • ArchiveContainer - Podaci o spremniku
   • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
    • OIB - OIB vlasnika spremnika
    • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • ContainerName - Naziv spremnika
   • FolderPath - Putanja do direktorija (u formatu "nazivSpremnika\ostali\direktoriji")
  • ArchiveClassID - Klasa za dokument (GUID)
  • ClassMetadata - Metapodaci (nijednom ili više puta)
   • PropertyName - Naziv metapodatka
   • PropertyValue - Vrijednost metapodatka, ovisi o vrsti metapodatka:
    • za STRING – maksimalan broj znakova
    • za INTEGER – cijeli broj između -231 i 231-1
    • za DATETIME – postojeći datum u formatu "gggg-mm-dd" ili "dd.mm.gggg"
    • za FLOAT – decimalni broj s decimalnim zarezom
    • za BOOLEAN – pozitivna ("1", "TRUE", "true" "DA", "da") ili negativna ("0", "FALSE", "false" "NE", "ne") logička izjava
  • ArchiveTag - Podaci o grupi dokumenata (neobavezno)
   • TagOwnerOIB - OIB vlasnika grupe dokumenata, tj. taga
   • TagOwnerAdditionalID - šifra vlasnika taga, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • Tag - Naziv grupe dokumenata (jednom ili više puta)
  • AttachedDocumentEnvelope - Podaci o datoteci dokumenta
   • FileName - Naziv datoteke
   • MimeType - MIME tip datoteke
   • AttachedDocument - Datoteka u Base64 formatu

 

Poruka ArchiveDocumentMsg

 

DocumentEnvelope, element poruka ArchiveDocumentMsg i ArchiveDocumentChunkMsg

 

Elementi ArchiveDocumentAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • ArchiveDocumentEnvelope
  • DocumentGUID - GUID (identifikator) arhiviranog dokumenta
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Poruka ArchiveDocumentAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/archiveDocument

 

Arhiviranje dokumenta u dijelovima

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za arhiviranje dokumenta u dijelovima (chunkovima) te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi ArchiveDocumentChunkMsg poruke (metoda archiveDocumentChunk):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / ArchiveDocumentChunkEnvelope / DocumentEnvelope
  • ArchiveContainer - Podaci o spremniku
   • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
    • OIB - OIB vlasnika spremnika
    • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • ContainerName - Naziv spremnika
   • FolderPath - Putanja do direktorija (u formatu "nazivSpremnika\ostali\direktoriji")
   • ArchiveClassID - Klasa za dokument (GUID)
   • ClassMetadata - Metapodaci (nijednom ili više puta)
    • PropertyName - Naziv metapodatka
    • PropertyValue - Vrijednost metapodatka, ovisi o vrsti metapodatka:
     • za STRING – maksimalan broj znakova
     • za INTEGER – cijeli broj između -231 i 231-1
     • za DATETIME – postojeći datum u formatu "gggg-mm-dd" ili "dd.mm.gggg"
     • za FLOAT – decimalni broj s decimalnim zarezom
     • za BOOLEAN – pozitivna ("1", "TRUE", "true" "DA", "da") ili negativna ("0", "FALSE", "false" "NE", "ne") logička izjava
   • ArchiveTag - Podaci o grupi dokumenata (neobavezno)
    • TagOwnerOIB - OIB vlasnika grupe dokumenata, tj. taga
    • TagOwnerAdditionalID - Dodatni identifikator vlasnika grupe dokumenata, tj. taga - poslovna jedinica (neobavezno)
    • Tag - Naziv grupe dokumenata (jednom ili više puta)
   • AttachedDocumentEnvelope - Podaci o datoteci dokumenta
    • FileName - Naziv datoteke
    • MimeType - MIME tip datoteke
    • AttachedDocument - Datoteka u Base64 formatu
  • UploadMetadata - Podaci o slanju chunka
   • MD5 - Hash funkcija koja računa sažetak datoteke
   • Part - Broj chunka
   • PartsCount - Ukupan broj chunkova
   • UploadID - Identifikator lokacije pohrane chunkova datoteke (prazna vrijednost u poruci s prvim chunkom, u porukama s preostalim chunkovima šalje se vrijednost primljena u odgovoru na poruku s prvim chunkom - DocumentEnvelope/UploadId) u formatu "nazivDatoteke-NNNNNNN" gdje je "NNNNNNN" 7 nasumično generiranih brojeva.

 

Poruka ArchiveDocumentChunkMsg

 

Dio poruke UploadMetadata

 

Elementi ArchiveDocumentChunkAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • ArchiveDocumentChunkEnvelope
  • UploadId - Identifikator lokacije pohrane chunkova datoteke (definira se kod odgovora na poruku s prvim chunkom)
  • ChunkStatus - Status chunka:
   • Chunk je validan
   • Chunk nije validan
  • DocumentGUID - GUID arhiviranog dokumenta (neobavezno)
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka ArchiveDocumentChunkAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/archiveDocumentChunk

 

Arhiviranje dokumenta u više direktorija

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za arhiviranje dokumenta u više direktorija te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsg poruke (metoda archiveDocumentInMultipleFolders):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / ArchiveDocumentInMultipleFoldersEnvelope / DocumentInMultipleFoldersEnvelope
  • ArchiveContainer - Podaci o spremniku
   • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
    • OIB - OIB vlasnika spremnika
    • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • ContainerName - Naziv spremnika
  • ArchiveClassID - Klasa za dokument (GUID)
  • ClassMetadata - Metapodaci (nijednom ili više puta)
   • PropertyName - Naziv metapodatka
   • PropertyValue - Vrijednost metapodatka, ovisi o vrsti metapodatka:
    • za STRING – maksimalan broj znakova
    • za INTEGER – cijeli broj između -231 i 231-1
    • za DATETIME – postojeći datum u formatu "gggg-mm-dd" ili "dd.mm.gggg"
    • za FLOAT – decimalni broj s decimalnim zarezom
    • za BOOLEAN – pozitivna ("1", "TRUE", "true" "DA", "da") ili negativna ("0", "FALSE", "false" "NE", "ne") logička izjava
  • ArchiveFolder – Podaci o direktorijima (jednom ili više puta)
   • FolderPath - Putanja do direktorija (u formatu "nazivSpremnika\ostali\direktoriji")
   • ArchiveTag - Podaci o grupi dokumenata (neobavezno):
   • TagOwnerOIB - OIB vlasnika grupe dokumenata, tj. Taga
   • TagOwnerAdditionalID - šifra vlasnika taga, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • Tag - Naziv grupe dokumenata (jednom ili više puta)
  • AttachedDocumentEnvelope - Podaci o datoteci dokumenta
   • FileName - Naziv datoteke
   • MimeType - MIME tip datoteke
   • DocumentInMultipleFoldersEnvelope, element poruke ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsgAttachedDocument - Datoteka u Base64 formatu

 

Poruka ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsg

 

DocumentInMultipleFoldersEnvelope, element poruke ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsg

 

Elementi ArchiveDocumentInMultipleFoldersAckMsg poruke jednaki su elementima ArchiveDocumentAckMsg poruke opisane u poglavlju Arhiviranje dokumenta.

 

Poruka ArchiveDocumentInMultipleFoldersAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/archiveDocumentInMultipleFolders

 

Kreiranje klase dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje klase dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi CreateClassMsg poruke (metoda createClass):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / CreateClassEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ClassName - Naziv klase
  • ContainerName - Naziv spremnika
  • ClassMetadata - Metapodaci (jednom ili više puta)
   • PropertyName - Naziv metapodatka
   • IsMandatory - Oznaka obaveznosti metapodatka
    • 0 - metapodatak nije obavezan
    • 1 - metapodatak je obavezan
  • PropertyType - Vrsta metapodatka:
   • STRING - Tekst
   • INT - Broj
   • FLOAT - Decimalni broj
   • DATE - Datum
   • BOOLEAN - Logička izjava

 

Poruka CreateClassMsg

 

Elementi CreateClassAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateClassEnvelope
  • ClassGUID - GUID klase (koristi se kao ArchiveClassID kod arhiviranja dokumenta)
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka CreateClassAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createClass

 

Preimenovanje klase dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za preimenovanje klase dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi RenameClassMsg poruke (metoda renameClass):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / RenameClassEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ContainerName - Naziv spremnika
  • ClassGUID - GUID klase
  • ClassNewName - Novi naziv klase

 

Poruka RenameClassMsg

 

Elementi RenameClassAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • RenameClassEnvelope
  • ClassOldName - Stari naziv klase
  • ClassNewName - Novi naziv klase
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka RenameClassAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/renameClass

 

Brisanje klase dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje klase dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteClassMsg poruke (metoda deleteClass):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / DeleteClassEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ContainerName - Naziv spremnika
  • ClassGUID - GUID klase

 

Poruka DeleteClassMsg

 

Elementi DeleteClassAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteClassEnvelope (neobavezno)
  • ClassName - Naziv obrisane klase
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka DeleteClassAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteClass

 

Kreiranje vlasnika

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje vlasnika te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.

Elementi CreateOwnerMsg poruke (metoda createOwner):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / CreateOwnerEnvelope
  • CertificateOwner - Podaci o vlasniku certifikata
   • OIB - OIB vlasnika certifikata
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku
   • OIB - OIB vlasnika
   • AdditionalID - - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • OwnerName - Naziv vlasnika
  • OwnerType - Vrsta vlasnika:
   • 1 - Poslovni subjekt
   • 2 - Fizička osoba

 

Poruka CreateOwnerMsg

 

Elementi CreateOwnerAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateOwnerEnvelope
 • OwnerName - Naziv kreiranog vlasnika
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka CreateOwnerAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createOwner

 

Pretraga dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za pretragu dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi SearchDocumentMsg poruke (metoda searchDocument):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / SearchDocumentEnvelope
  • CertificateOwner - Podaci o vlasniku certifikata
   • OIB - OIB vlasnika certifikata
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ContainerName - Naziv spremnika
  • ClassGUID - GUID klase
  • SearchMetadata - Podaci o metapodacima za pretragu (nijednom ili više puta)
   • PropertyName - Naziv metapodatka
   • PropertyValue - Vrijednost metapodatka
   • PropertyType - Vrsta metapodatka:
    • STRING - Tekst
    • INT - Broj
    • FLOAT - Decimalni broj
    • DATE - Datum
    • BOOLEAN - Logička izjava
   • PropertyOperator - Operator za vrijednost metapodatka:
    • EQUALS - Jednako
    • CONTAINS - Sadrži
    • LESS_OR_EQUALS_THAN - Manje ili jednako
    • GRETAER_OR_EQUALS_THAN - Veće ili jednako
  • DocumentName - Naziv dokumenta (neobavezno)
  • DocumentDate - Datum dokumenta (u formatu "gggg-mm-dd") (neobavezno)
  • FolderPath - Putanja direktorija (u formatu "nazivSpremnika\ostali\direktoriji") (neobavezno)
  • IncludeSubfolders- obuhvaća li pretraga poddirektorije (true ili false, default vrijednost: false) (neobavezno)

 

Poruka SearchDocumentMsg

 

 

Elementi SearchDocumentAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • SearchDocumentEnvelope
  • DocumentGUID - GUID pronađenog dokumenta (jednom ili više puta)
  • DocumentsNumber - Ukupan broj pronađenih dokumenata
  • PageNumber - Redni broj stranice rezultata
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka SearchDocumentAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/searchDocument

 

Brisanje dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteDocumentMsg poruke (metoda deleteDocument):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / DeleteDocumentEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • DocumentGUID - GUID dokumenta za brisanje (jednom ili više puta)

 

Poruka DeleteDocumentMsg

 

Elementi DeleteDocumentAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteDocumentEnvelope
  • RemovedDocumentsContainer - GUID uspješno obrisanog dokumenta (jednom ili više puta)
  • NotRemovedDocumentsContainer - GUID dokumenta koji nije uspješno obrisan (jednom ili više puta)
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka DeleteDocumentAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteDocument

 

Preuzimanje dokumenta

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za preuzimanje dokumenta te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DownloadDocumentMsg poruke (metoda downloadDocument):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / DownloadDocumentEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • DocumentGUID - GUID dokumenta za preuzimanje

 

Poruka DownloadDocumentMsg

 

Elementi DownloadDocumentAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • AttachedDocumentEnvelope
  • FileName - Naziv datoteke
  • MimeType - MIME tip datoteke
  • AttachedDocument - Datoteka dokumenta u Base64 formatu
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka DownloadDocumentAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/downloadDocument

 

Dodjela prava korisniku

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za dodjelu (ili oduzimanje) prava korisniku te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi GrantPermissionForUserMsg poruke (metoda grantPermissionForUser):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / GrantPermissionEnvelope
  • CertificateOwner - Podaci o vlasniku certifikata
   • OIB - OIB vlasnika certifikata
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • UserOIB - OIB korisnika kojemu se uređuju prava
  • Functionalities - Funkcionalnosti (jednom ili više puta):
   • AKTIVIRAJ_KORISNIKA - Aktivacija korisnika
   • DEAKTIVIRAJ_KORISNIKA - Deaktivacija korisnika
   • DOZVOLI_ARHIVIRANJE_DOKUMENTA_ISTOG_NAZIVA - Dozvola arhiviranja dokumenta istog naziva
   • KREIRAJ_SPREMNIK - Kreiranje spremnika
   • DODAJ_RAZDRUZI_DOKUMENT_IZ_GRUPE - Dodavanje i razduživanje dokumenta iz grupe
  • Action - Akcija nad funkcionalnostima:
   • DODAJ - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju korisniku
   • ODUZMI - Navedene funkcionalnosti se oduzimaju korisniku
   • PROTOTIP - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju prototip korisniku

 

Poruka GrantPermissionForUserMsg

 

Elementi GrantPermissionForUserAckMsg poruke:

 • MessageAck
  Struktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • GrantPermissionEnvelope
  • PermissionDetails – Tekstualni popis funkcionalnosti za koje su uređena prava korisniku
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovora poruka GrantPermissionForUserAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/grantPermissionForUser

 

Dodjela prava korisniku na direktorij

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za dodjelu (uređivanje) prava korisniku na direktorij te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi GrantPermissionOnFolderForUserMsg poruke (metoda grantPermissionOnFolderForUser):

 • ArchiveHeader
  Struktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / GrantPermissionFolderEnvelope
  • CertificateOwner - Podaci o vlasniku certifikata
   • OIB - OIB vlasnika certifikata
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • UserOIB - OIB korisnika kojemu se uređuju prava
  • Functionalities - Funkcionalnosti (jednom ili više puta):
   • ARHIVIRANJE_DOKUMENTA - Arhiviranje dokumenata
   • PREUZIMANJE_DOKUMENTA - Preuzimanje dokumenata
   • BRISI_DOKUMENT - Brisanje dokumenata
   • KREIRAJ_DIREKTORIJ - Kreiranje direktorija
   • OBRISI_DIREKTORIJ - Brisanje direktorija
   • PREIMENUJ_DIREKTORIJ - Preimenovanje direktorija
   • PRETRAZI - Pretraga dokumenata
   • PREMJESTI_DOKUMENT - Premještanje dokumenata
   • OBRISI_SPREMNIK - Brisanje spremnika
   • PREIMENUJ_SPREMNIK - Preimenovanje spremnika
   • KREIRAJ_KLASU - Kreiranje klasa
   • OBRISI_KLASU - Brisanje klasa
   • PREIMENUJ_KLASU - Preimenovanje klasa
   • PRIDRUZI_KLASU - Pridruživanje klasa
   • PRIKAZI_ZAKLJUCANI_SPREMNIK - Prikaz zaključanih spremnika
  • FolderPath - Putanja direktorija (u formatu “nazivSpremnika\ostali\direktoriji”)
  • Action - Akcija nad funkcionalnostima:
   • DODAJ - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju korisniku
   • ODUZMI - Navedene funkcionalnosti se oduzimaju korisniku
   • PROTOTIP - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju prototip korisniku

 

Poruka GrantPermissionOnFolderForUserMsg

 

Elementi GrantPermissionOnFolderForUserAckMsg poruke:

 • MessageAck
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • MessageAckID - Jedinstveni broj poruke na koju se odnosi odgovor
  • MessageType - Tip poruke (moguće vrijednosti su navedene u poglavlju 7.)
  • AckStatus - Status odgovora:
   • ACCEPTED
   • MSG_NOT_VALID
   • SYSTEM_ERROR
  • AckStatusCode - Šifra statusa:
   • 0 - error response
   • 1 - success response
   • 400 - pogreška pri pozivu servisa
  • AckStatusText - Opis statusa (neobavezno)
 • GrantPermissionFolderEnvelope
  • PermissionDetails – Tekstualni popis funkcionalnosti za koje su uređena prava korisniku
 • Error
  Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

 

Sinkrona odgovorna poruka GrantPermissionOnFolderForUserAckMsg

 

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/grantPermissionOnFolderForUser

 

Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

ErrorType - šalje se u kao dio odgovorne poruke u slučaju greške

 

ErrorType element:

 • ErrorCode - šifra greške
 • ErrorMessage - Sadržaj greške
 • ErrorText - Sadržaj greške
Šifra greške (ErrorCode) Poruka (ErrorMessage) Opis greške (ErrorText)
10 Nije pronađena klasa s dms adresom: Nije pronađena klasa s dms adresom: "{GUID klase}"

20

Nije pronađen metapodatak: Nije pronađen metapodatak: "naziv metapodtka"
21 Poslana je kriva vrsta metapodatka: Poslana je kriva vrsta metapodatka:
30 U request-u nije specificiran obavezni metapodatak: U request-u nije specificiran obavezni metapodatak:
40 Pogrešna vrijednost metapodatka: Pogrešna vrijednost metapodatka:"vrijednost"
41 Nedozvoljena duljina vrijednosti metapodatka Nedozvoljena duljina vrijednosti metapodatka
50 Validacija je uspješna Validacija je uspješna
60 Generička klasa ne može imati metapodatke Generička klasa ne može imati metapodatke
70 Dvaput je specificiran isti metapodatak Dvaput je specificiran isti metapodatak
100 Dokument je uspješno spremljen u Filenet Dokument je uspješno spremljen u Filenet
110 Vlasnik ne postoji. Vlasnik ne postoji.
120 Ne postoji direktorij s lokacijom: Ne postoji direktorij s lokacijom:"putanja direktorija"
130 Ne postoji spremnik s nazivom: Ne postoji spremnik s nazivom:"naziv spremnika"
140 Korisnik nema prava za spremanje u spremnik Korisnik nema prava za spremanje u spremnik
150 Klasa ne pripada vlasniku s OIB-om: Klasa ne pripada vlasniku s OIB- om:"OIB + šifra vlasnika"
151 Klasa ima pridružene dokumente i ne može se obrisati. Klasa ima pridružene dokumente i ne može se obrisati.
160 Naziv klase već postoji: Naziv klase već postoji: "naziv klase"
170 Neispravan naziv klase: Neispravan naziv klase:"naziv klase"
180 Klasa mora imati barem jedan metapodatak: Klasa mora imati barem jedan metapodatak:
190 Metapodatak nije jedinstven: Metapodatak nije jedinstven:"naziv metapodatka"
200 Dokument nije uspješno potpisan Dokument nije uspješno potpisan
210 Dokument nije uspješno spremljen Dokument nije uspješno spremljen
211 Max dopuštena veličina datoteke za arhiviranje: Max dopuštena veličina datoteke za arhiviranje: "veličina datoteke"
212 Došlo je do neočekivane pogreške. Došlo je do neočekivane pogreške.
220 Naziv spremnika nije ispravan: Naziv spremnika nije ispravan: "naziv spremnika"
230 Naziv spremnika već postoji: Naziv spremnika već postoji: "naziv spremnika"
240 Naziv direktorija nije ispravan: Naziv direktorija nije ispravan: "naziv direktorija"
241 Naziv alias direktorija nije ispravan: Naziv alias direktorija nije ispravan: "alias direktorija"
250 Naziv direktorija već postoji: Naziv direktorija već postoji: "naziv direktorija"
251 Naziv alias direktorija već postoji: Naziv alias direktorija već postoji: "alias direktorija"
260 Korisnik nema pravo na traženu akciju: Korisnik nema pravo na traženu akciju:
261 Ne postoji korisnik: Ne postoji korisnik:"OIB korisnik"
262 Korisnik nema pravo na direktorij: Korisnik nema pravo na direktorij:"direktorij"
357 Nije moguće preimenovati spremnik ovom metodom. Nije moguće preimenovati spremnik ovom metodom.
313 Ova grupa više ne postoji. Ova grupa više ne postoji.
263 Korisnik nije administrator Korisnik nije administrator
264 Nije e-Servis korisnik: Nije e-Servis korisnik:
265 Korisnik je e-Usluga Korisnik je e-Usluga
266 U odabranom direktoriju već postoji dokument s nazivom U odabranom direktoriju već postoji dokument s nazivom "naziv dokumenta"
270 Preuzimanje dokumenta nije uspjelo Preuzimanje dokumenta nije uspjelo
280 Odabrani spremnik nije korisnički Odabrani spremnik nije korisnički
281 Odabrani spremnik nije e-Servis Odabrani spremnik nije e-Servis
282 Putem WS-a nije dopušteno brisanje e-Servis spremnika Putem WS-a nije dopušteno brisanje e-Servis spremnika
286 Korisnik ne može kreirati grupu za drugog korisnika Korisnik ne može kreirati grupu za drugog korisnika
290 U odabranom spremniku ne postoji root direktorij: U odabranom spremniku ne postoji root direktorij: "naziv spremnika"
291 Ne možete obrisati root direktorij spremnika: Ne možete obrisati root direktorij spremnika: "naziv spremnika"
300 Korisnik nema prava za kreiranje za korisnika s OIB-om: Korisnik nema prava za kreiranje za korisnika s OIB-om: "OIB + šifra"
310 Dosegnut je maksimalan broj grupa koje mogu biti pridružene dokumentu: Dosegnut je maksimalan broj grupa koje mogu biti pridružene dokumentu: "broj max. grupa + {GUID dokumenta}"
309 Dokument već ima pridruženu grupu: Dokument već ima pridruženu grupu: "naziv grupe"
311 Za vlasnika postoji grupa dokumenata s istim nazivom: Za Vlasnika postoji grupa dokumenata s istim nazivom: "naziv grupe"
312 Grupa dokumenata s nazivom već postoji: Grupa dokumenata s nazivom već postoji: "naziv grupe"
313 Ne postoji grupa dokumenata s nazivom: Ne postoji grupa dokumenata s nazivom: "naziv grupe"
314 Ne postoji grupa na dokumentu: Ne postoji grupa dokumenata na dokumentu: "naziv grupe"
315 Korisnik nije vlasnik kreirane grupe: Korisnik nije vlasnik kreirane grupe: "korisnik + naziv grupe"
316 Korisnik nije vlasnik dokumenta: Korisnik nije vlasnik dokumenta:
318 Pogreška u obradi kod kreiranja grupe: Pogreška u obradi kod kreiranja grupe: "naziv grupe"
317 Pogreška u obradi kod brisanja grupe: Pogreška u obradi kod brisanja grupe: "naziv grupe"
319 Pogreška u obradi Pogreška u obradi
320 Spremnik ne pripada vlasniku s OIB- om: Spremnik ne pripada vlasniku s OIB- om: "OIB + šifra vlasnika"
330 Korisnik nema prava na akcije nad OIB-om: Korisnik nema prava na akcije nad OIB-om:
340 Za odabrani spremnik ne postoji klasa s dms adresom: Za odabrani spremnik ne postoji klasa s dms adresom:"{GUID klase dokumenta}"
360 Ne postoji dokument sa GUID-om: Ne postoji dokument sa GUID-om:
311 Naziv grupe nije validan: Naziv grupe nije validan: "naziv grupe"
354 Maksimalan broj dokumenata za brisanje je: Maksimalan broj dokumenata za brisanje je: "broj"
370 Korisnik nema prava na akcije sa OIB- om i šifrom korisnika: Korisnik nema prava na akcije sa OIB- om i šifrom korisnika
375 Vlasnik iz certifikata ne odgovara vlasniku iz request-a: Vlasnik iz certifikata ne odgovara vlasniku iz request-a:
371 Korisnik iz certifikata nije e-Servis i ne može izbrisati e-Servis grupu: Korisnik iz certifikata nije e-Servis i ne može izbrisati e-Servis grupu:
372 e-Usluga korisnik ne može obrisati grupu. e-Usluga ne pripada grupa s nazivom: e-Usluga korisnik ne može obrisati grupu. e-Usluga ne pripada grupa s nazivom:
373 Vlasnik nije isti za korisnika iz certifikata i grupe Vlasnik korisnika iz certifikata i grupe nije isti
374 Vlasnik iz request-a ne odgovara vlasniku korisnika iz request-a Vlasnik iz request-a ne odgovara vlasniku korisnika iz request-a
380 Korisnik nema prava za rad s grupom: Korisnik nema prava za rad s grupom:"naziv grupe"
381 Korisnik nema prava na dokument u direktoriju: Korisnik nema prava na dokument u direktoriju:”naziv direktoij”
382 Korisnik nema pravo na sve dokumente u grupi i ne može obrisati grupu: Korisnik nema pravo na sve dokumente u grupi i ne može obrisati grupu:
390 Nije moguće pridijeliti dokument koji nije od e-Servisa: Nije moguće pridijeliti dokument koji nije od e-Servisa:
403 Korisnik je e-Servis, a dokument ne pripada e-Servisu Korisnik je e-Servis, a dokument ne pripada e-Servisu
404 Korisnik nije e-Servis, a dokument pripada e-Servisu Korisnik nije e-Servis, a dokument pripada e-Servisu
405 Korisnik ne može pridružiti dokument drugog vlasnika Korisnik ne može pridružiti dokument drugog vlasnika
401 Nije moguće ukloniti dokument koji nije od e-Servisa Nije moguće ukloniti dokument koji nije od e-Servisa
400 Nije moguće pridijeliti dokument grupi koja nije od e-Servisa: Nije moguće pridijeliti dokument grupi koja nije od e-Servisa:
410 Korisnik nema prava na dokument s guid-om: Korisnik nema prava na dokument s guid-om: "{GUID dokumenta}"
411 Korisnik nema prava na dokumente u grupi: Ne postoje dokumenti na koje korisnik ima pravo u grupi:
420 Ne može se deaktivirati korisnik i dodati/oduzeti prava Ne može se deaktivirati korisnik i dodati/oduzeti prava
421 Neispravna lista funkcionalnosti

Postoje funkcionalnosti koje su vezane. Prilikom dodavanja ili oduzimanja funkcionalnosti potrebno je navesti i vezane funkcionalnosti čak i ako su one već ranije dodijeljene korisniku.

425 Neispravna lista funkcionalnosti Ne moze se oduzeti funkcionalnost PRETRAZI. Postoje vezane funkcionalnosti na direktoriju: "naziv direktorija"
422 Funkcionalnosti nisu oduzete jer su nasljeđene od roditelja Ne mogu se oduzeti funkcionalnosti koje su nasljeđene od roditelja.
Uklonite funkcionalnosti na roditelju
426 Funkcionalnosti postoje. Funkcionalnosti postoje.
423 Funkcionalnosti nisu oduzete jer postoje funk. pod direktorija koje ovise o funk. roditelja. Ne mogu se oduzeti funkcionalnosti o kojima ovise pod direktoriji:
424 Neispravna akcija Mogući parametri akcije: DODAJ, ODUZMI
430 Pogreška kod dodijele funkcionalnosti Pogreška kod dodijele funkcionalnosti
440 Neispravna lista funkcionalnosti Funkcionalnost ne postoji
500 Obratite se administratoru sustava Obratite se administratoru sustava
(ova greška se osim raznih sistemski razlog može javiti i kad ostane komentar za Optional parametar <!-- Optional:--> u SOAP UI)
643 Unijeli ste krivu vrijednost za enum: Unijeli ste krivu vrijednost za enum:”naziv enumeracije”
610 Neuspješno arhiviranje. Niste naveli MIME tip. Neuspješno arhiviranje. Niste naveli MIME tip.
620 Neuspješno arhiviranje. Niste naveli naziv dokumenta. Neuspješno arhiviranje. Niste naveli naziv dokumenta.
640 Neuspješno arhiviranje. Niste naveli putanju do direktorija. Neuspješno arhiviranje. Niste naveli putanju do direktorija.
700 Ne postoji vrsta vlasnika: Ne postoji vrsta vlasnika:
704 Vlasnik i prototip korisnika već postoje u sustavu: Vlasnik i prototip korisnika već postoje u sustavu:
701 Neispravan OIB: Neispravan OIB: “OIB vlasnika
702 Neispravan OIB:  
703 Naziv vlasnika prevelik Naziv vlasnika prevelik
800 Ne postoji ObjectStore u eArhiv bazi: Ne postoji ObjectStore u eArhiv bazi:

 

Adrese web servisa na strani Fine

Okolina Web servis Adresa
Test Slanje izlaznog računa sa sinkronom obradom https://tst9.fina.hr/earhiv-ws/FinaArchiveWebService
Prezentacija Slanje izlaznog računa sa sinkronom obradom https://prezentacijademo.fina.hr/earhiv-ws/FinaArchiveWebService
Produkcija Slanje izlaznog računa sa sinkronom obradom https://digitalneuslugearhiv.fina.hr/earhiv-ws/FinaArchiveWebService

 

Tipovi poruka

Poruka MessageType (Request) MessageType (Response) Opis
CreateOwnerMsg 10001 10002 Kreiranje vlasnika
GrantPermissionForUserMsg 10101 10102 Dodjela prava korisniku
GrantPermissionOnFolderForUserMsg 10201 10202 Dodjela prava korisniku na direktorij
CreateContainerMsg 20301 20302 Kreiraj spremnik
RenameContainerMsg 20101 20102 Preimenuj spremnik
DeleteContainerMsg 20201 20202 Obriši spremnik
CreateFolderMsg 30001 30002 Kreiraj direktorij
RenameFolderMsg 30101 30102 Preimenuj direktorij
DeleteFolderMsg 30201 30202 Obriši direktorij
CreateClassMsg 40001 40002 Kreiranje klase dokumenata
RenameClassMsg 40101 40102 Preimenovanje klase dokumenata
DeleteClassMsg 40201 40202 Brisanje klase dokumenata
ArchiveDocumentMsg 20001 20002 Arhiviranje dokumenata
ArchiveDocumentChunkMsg 50101 50102 Arhiviranje dokumenata u dijelovima
DeleteDocumentMsg 50201 50202 Brisanje dokumenata
DownloadDocumentMsg 50301 50302 Preuzimanje dokumenata
SearchDocumentMsg 50401 50402 Pretraga dokumenata
ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsg 50501 50502 Arhiviranje dokumenata u više direktorija
CreateGroupMsg 60001 60002 Kreiraj grupu dokumenata
DeleteGroupMsg 60101 60102 Obriši grupu dokumenata
GetAllDocumentsFromGroupMsg 60201 60202 Dohvati sve dokumente grupe
GetAllGroupsForDocumentMsg 60301 60302 Dohvati sve grupe dokumenta
RemoveDocumentFromGroupMsg 60401 60402 Ukloni dokument iz grupe
AssingDocumentToGroupMsg 60501 60502 Dodaj dokument u grupu