U ovom tekstu opisuje se način povezivanja sustava Pošiljatelja sa sustavom Fine u svrhu slanja računa od Pošiljatelja prema Primatelju (korisniku državnog proračuna). Isti je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje će sudjelovati u implementaciji rješenja na strani Pošiljatelja.

U nastavku su opisane sve poruke koje sustavi razmjenjuju, načini razmjene te razine sigurnosti, odnosno zaštite prijenosa.

Podaci će se razmjenjivati korištenjem XML poruka putem SOAP web servisa. Ovakvim načinom razmjene podataka nema ovisnosti o tehnologiji koja se koristi na strani Pošiljatelja, ni o tehnologiji na strani Fine kao informacijskog posrednika, a ni na strani proračunskog korisnika kao krajnjeg Primatelja.

 

Definicije i skraćenice

PKI Public Key Infrastructure – Infrastruktura javnog ključa
EV Extended Validation – postupak provjere poslovnog subjekta prilikom izdavanja SSL certifikata
SSL Secure Sockets Layer – protokol koji omogućava zaštitu komunikacijskog kanala
Pošiljatelj Pošiljatelj računa prema korisniku državnog proračuna
Primatelj Korisnik državnog proračuna
RDC Registar za digitalne certifikate
ERP Enterprise Resource Planning – Poslovni sustav na strani Pošiljatelja
SOAP Simple Object Access Protocol – protokol koji se koristi za razmjenu podataka između dva sustava web servisima

 

Zaštita integriteta

Zaštita integriteta podataka u SOAP poruci ostvaruje se digitalnim potpisivanjem SOAP poruke digitalnim certifikatom korištenjem WS-Security standarda. Zaštita integriteta podataka u XML-u računa ostvaruje se digitalnim potpisivanjem XML-a u skladu s UBL specifikacijom korištenjem digitalnog certifikata. Kako bi se ostvarila kontrola elektroničkog potpisa, Fina radi provjeru je li OIB broj naveden u XML-u računa jednak OIB broju na koji je izdan certifikat kojim je račun potpisan. U slučaju da OIB brojevi nisu jednaki, poruka se odbija i ne ulazi u Finin sustav.

Za potrebe testiranja, Pošiljatelj može koristiti Finin DEMO certifikat, a za produkciju produkcijski certifikat. Ukoliko Pošiljatelj ne koristi Finine digitalne certifikate, nužno je da na testnoj okolini ne koristi isti certifikat kao i na produkcijskoj okolini.

 

Komunikacijski uvjeti

Razmjena podataka u sustavu e-Račun za državu između Fine i Pošiljatelja vrši se putem internetske mreže. Slanje računa web servisima podrazumijeva potpuno automatizirano slanje računa iz ERP sustava Pošiljatelja prema sustavu Primatelja kroz Finin sustav e-Račun za državu.

Za ovakvo automatizirano slanje računa Pošiljatelj treba sljedeće:

 • zatražiti od Fine Demo i produkcijski certifikat za potrebe potpisivanja SOAP poruka,
 • prilagoditi ERP za kreiranje i slanje SOAP poruka.

 

Web servis

Fina je sa svoje strane izradila web servis za zaprimanje podataka prema standardiziranoj XML shemi.

Dokumenti koje se mogu slati web servisom sustava E-račun  za državu su:

 • račun (s popratnom dokumentacijom kao prilogom),
 • odobrenje (s popratnom dokumentacijom kao prilogom).

Sve poruke koje se šalju web servisom su identičnog osnovnog izgleda. Sastoje se od zaglavlja (HeaderSupplier) i podataka (Data).

Podaci (Data) su definirani za svaku poruku posebno i unutar elementa se nalazi XML struktura različita ovisno o poruci. Poruke koje sadrže samostalne XML strukture (npr. xml e-računa) se ugrađuju u "omotnice" (npr. InvoiceEnvelope) tipa base64binary u kojem se nalazi originalni XML enkodiran u Base64.

Osnovne postavke koncepta:

 • Fina je izradila web servis s metodama za slanje poruke s izlaznim e-računom i e-odobrenjem (SendB2GOutgoingInvoice) te s metodama za slanje poruke za dohvat statusa izlaznog računa i probne, echo poruke,
 • prilikom poziva  web servisa Fine uspostavljat će se SSL veza s klijentskom autentifikacijom,
 • SOAP poruke i dokumenti u poruci će se potpisivati Fininim certifikatom,
 • za svaku SOAP poruku postojat će potvrdna SOAP poruka (acknowledgement message).

 

Slanje echo poruke

Slanje izlaznog računa

Provjera rada web servisa

Pošiljatelj kreira echo SOAP poruku, potpisuje je i šalje prema Fininom web servisu radi testiranja dostupnosti. Fina sinkrono odgovara povratnom porukom.

Ukoliko je slanje echo poruke uredno prošlo i Fina je odgovorila povratnom porukom, pošiljatelj kreira SOAP poruku za slanje izlaznog računa ili odobrenja, potpisuje SOAP poruku te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono odgovara na poruku s rezultatima obrade.

Elementi EchoMsg poruke

 • HeaderSupplier   
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • SupplierID - Identifikator izdavatelja (OIB) – (9934:12345678909)
  • AdditionalSupplierID - Dodatni identifikator izdavatelja (poslovne jedinice, npr. HR99:12345 gdje je 12345 šifra poslovne jedinice koja je navedena u registru izdavatelja)
  • MessageType - Tip poruke: 9999 – echo poruka
  • MessageAttributes – Atributi poruke
 • Data
  • EchoData
   • Echo -  Sadržaj teksta

Elementi EchoAckMsg poruke

 • MessageAck
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • MessageAckID - Jedinstveni broj poruke na koju se odnosi odgovor
  • MessageType – 10000 - Odgovor na echo poruku
  • AckStatus - Status odgovora
  • AckStatusCode - Šifra statusa iz sustava
  • AckStatusText - Opis statusa iz sustava
 • EchoData
  • Echo - Sadržaj teksta

 

Slanje Echo i Echo potvrdne poruke

 

Metoda za slanje izlaznih poruka (račun, odobrenje)

Nakon uspješnog slanja echo SOAP poruke, Pošiljatelj kreira SOAP poruku za slanje dokumenta:

Elementi SendB2GOutgoingInvoiceMsg poruke (metoda SendB2GOutgoingInvoice)

 • HeaderSupplier
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • SupplierID - Identifikator izdavatelja (OIB) – (9934:12345678909)
  • AdditionalSupplierID - Dodatni identifikator izdavatelja (poslovne jedinice, npr. HR99:12345 gdje je 12345 šifra poslovne jedinice koja je navedena u registru izdavatelja)
  • MessageType - Tip poruke: 9001 – slanje izlaznog računa
  • MessageAttributes – Atributi poruke
 • Data
  • B2GOutgoingInvoiceEnvelope
   • XMLStandard - Standard XML dokumenta (UBL ili CII)
   • SpecificationIdentifier - Prilagodba XML dokumenta (fiksno - urn:cen.eu:en16931:2017)
   • SupplierInvoiceID – Identifikator računa u sustavu pošiljatelja
   • BuyerID – Identifikator primatelja računa u sustavu (OIB) – (9934:12345678909)
   • AdditionalBuyerID - Dodatni identifikator kupca (poslovne jedinice, npr. HR99:12345 gdje je 12345 šifra poslovne jedinice koja je navedena u registru primatelja)
   • InvoiceEnvelope – Omotač e-Računa po UBL shemi
   • CreditNoteEnvelope – Omotač e-Odobrenja po UBL shemi

Elementi SendB2GOutgoingInvoiceAckMsg poruke

 • MessageAck
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • MessageAckID - Jedinstveni broj poruke na koju se odnosi odgovor
  • MessageType  - Tip poruke: 9002 – sinkroni odgovor na SendB2GOutgoingInvoiceMsg
  • AckStatus – status odgovora
   • ACCEPTED ili
   • MSG_NOT_VALID ili
   • SYSTEM_ERROR
  • AckStatusCode – Šifra statusa iz sustava
  • AckStatusText – (opcinalno) – Opis statusa iz sustava
 • B2GoutgoingInvoiceEnvelope
  • CorrectB2GOutgoingInvoice - Ispravan izlazni račun
   • SupplierInvoiceID - Identifikator računa u sustavu Pošiljatelja
   • InvoiceID - Identifikator računa u sustavu e-RačunB2G
   • InvoiceTimestamp - Vrijeme zaprimanja računa u sustav
  • IncorrectB2GOutgoingInvoice
   • SupplierInvoiceID - Identifikator računa u sustavu Pošiljatelja.
   • ErrorCode - Šifre grešaka neispravnog izlaznog računa odvojene delimiterom.
   • ErrorMessage - Opis grešaka neispravnog izlaznog računa.

 

Odgovorna poruka sastoji se od dva dijela:

 • MessageAck
 • B2GOutgoingInvoiceEnvelope

U MessageAck dijelu se nalaze osnovni podaci o samoj SOAP poruci, dok se u dijelu B2GoutgoingInvoiceEnvelope nalaze podaci o obradi poslanog računa.

 

Statusi poruka

AckStatus AckStatusCode AckStatusText
ACCEPTED 10 Poruka zaprimljena
MSG_NOT_VALID 90 XML poruka nije ispravna
MSG_NOT_VALID 91 Potpis poruke nije ispravan
SYSTEM_ERROR 99 Sistemska greška na strani web servisa + opis

 

Ukoliko je SOAP poruka u skladu s definicijom web servisa (wsdl), tada se u elementu MessageAck / AckStatus uvijek pojavljuje odgovor ACCEPTED bez obzira da li su sami podaci, npr. računa, ispravni. Ukoliko SOAP poruka nije u skladu s definicijom, tada se u odgovoru pojavljuje MSG_NOT_VALID. Vrijednost SYSTEM_ERROR pokazuje da je došlo do većih problema u sustavu (npr. runtime exception) te je pokazatelj da se treba javiti korisničkoj podršci kako bi se provjerio razlog.

U B2GoutgoingInvoiceEnvelope dijelu se nalaze podaci o obrađenom dokumentu (računu, odobrenju…) i cijeli element se pojavljuje isključivo ako je MessageAck / AckStatus ACCEPTED. Ukoliko je AckStatus MSG_NOT_VALID ili SYSTEM_ERROR, tada se element B2GoutgoingInvoiceEnvelope ne pojavljuje u odgovornoj poruci.

Ukoliko je UBL dokument ispravan, tada se pojavljuje element CorrectB2GOutgoingInvoice s podacima o identifikatoru računa iz sustava pošiljatelja (broj računa), identifikator računa pod kojim je zaprimljen u sustav e-Račun te vremenske oznake zaprimanja.

Ukoliko je UBL dokument neispravan, tada se pojavljuje element IncorrectB2GOutgoingInvoice s podacima o identifikatoru računa iz sustava pošiljatelja (broj računa), šifra greške i opis (odvojeni delimiterom ukoliko je više grešaka). U tom slučaju potrebno je ispraviti greške te poslati poruku ponovno u sustav.

Slanje povratne potvrdne poruke sustava

 

Metoda za dohvat statusa izlaznog računa

Ova metoda služi za provjeru statusa određenog izlaznog računa. Kao identifikatori se koriste broj računa iz sustava pošiljatelja i godina izdavanja računa.

Elementi GetB2GOutgoingInvoiceStatusMsg poruke (metoda GetB2GOutgoingInvoiceStatus)

 • HeaderSupplier

  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • SupplierID - Identifikator izdavatelja (OIB) – (9934:12345678909)
  • AdditionalSupplierID - Dodatni identifikator izdavatelja (poslovne jedinice, npr. HR99:12345 gdje je 12345 šifra poslovne jedinice koja je navedena u registru izdavatelja)
  • MessageType - Tip poruke: 9011 – dohvat statusa izlaznog računa
  • MessageAttributes – Atributi poruke
 • Data
  • B2GOutgoingInvoiceStatus
   • SupplierInvoiceID - Identifikator računa u sustavu pošiljatelja
   • InvoiceYear - Godina računa u sustavu pošiljatelja
   • DocumentCurrencyCode - true/false ispis valute iznosa djelomičnog plaćanja u odgovornoj poruci (neobavezan element)

Elementi GetB2GOutgoingInvoiceStatusAckMsg poruke

 • MessageAck
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • MessageAckID - Jedinstveni broj poruke na koju se odnosi odgovor
  • MessageType  - Tip poruke: 9012 – sinkroni odgovor na GetB2GOutgoingInvoiceStatusMsg
  • AckStatus – status odgovora
   • ACCEPTED ili
   • MSG_NOT_VALID ili
   • SYSTEM_ERROR
  • AckStatusCode – Šifra statusa iz sustava
  • AckStatusText – (opcinalno) – Opis statusa iz sustava
 • B2GOutgoingInvoiceStatus 
  • SupplierID - Identifikator pošiljatelja računa u sustavu e-Račun
  • AdditionalSupplierID - Dodatni identifikator izdavatelja (poslovne jedinice, npr. HR99:12345 gdje je 12345 šifra poslovne jedinice koja je navedena u registru izdavatelja)
  • InvoiceID - Identifikator računa u sustavu e-Račun
  • SupplierInvoiceID - Identifikator računa u sustavu pošiljatelja
  • InvoiceTimestamp - Timestamp računa u sustavu e-RačunB2G
  • DocumentStatus - Status u sustavu e-Račun
   • StatusCode - Šifra statusa u sustavu e-Račun
   • StatusText - Opis šifre statusa u sustavu e-Račun
   • StatusTimestamp - Timestamp statusa u sustavu e-RačunB2G
   • Note - Napomena statusa (npr. razlog odbijanja računa)
   • PartialAmount - Iznos djelomično plaćenog računa
   • DocumentCurrencyCode - Valuta iznosa djelomičnog plaćanja (neobavezan element)

 

Metoda za dohvat registra Primatelja

Ova se poruka koristi za dohvat liste Primatelja iz registra sustava "e-Račun za državu".

Filtriranje je moguće prema OIB broju, nazivu poslovnog subjekta ili datumu. Ukoliko se želi dohvatiti kompletni registar, kao vrijednosti polja "SearchField" i "SearchValue" se upisuje "ALL". Ukoliko se pretraživanje radi prema OIB broju, kao vrijednosti polja "SearchField" se upisuje "OIB", a u polje "SearchValue" se upisuje OIB broj s "HR" prefiksom, npr. "HR01234567890". Ukoliko se pretraživanje radi prema nazivu poslovnog subjekta, kao vrijednosti polja "SearchField" se upisuje "NAZIV", a u polje "SearchValue" se upisuje dio i kompletan naziv poslovnog subjekta. Kod pretraživanja prema datumu upisuju se datumi u formatu GGGG-MM-DD.

Kod dohvata kompletnog registra i kod filtriranja prema nazivu i OIB broju, u odgovoru se šalju samo aktivni korisnici. U slučaju filtriranja prema datumu, u odgovoru se šalju aktivni i neaktivni korisnici za navedeno razdoblje.

Elementi GetReceiverListMsg poruke

 • HeaderSupplier - Zaglavlje poruke
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • SupplierID - OIB izdavatelja (npr. 9934:12345678901)
  • AdditionalSupplierID - Dodatni identifikator izdavatelja (poslovne jedinice, npr. HR99:12345 gdje je 12345 šifra poslovne jedinice koja je navedena u registru izdavatelja)
  • MessageType – Tip poruke: 50041 – dohvat registra primatelja
  • MessageAttributes - Atribut poruke
 • Data
  • ReceiverList - Dohvat liste primatelja iz registra
   • Filter - Filter za dohvat
    • DateRange
     • From - Datum od
     • To - Datum do
    • TextSearch
     • SearchField - Polje za pretragu ("ALL", "OIB" ili "NAZIV")
     • SearchValue – Vrijednost polja ("ALL" OIB broj ili naziv)

Elementi GetReceiverListAckMsg poruke

 • MessageAck
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke na koju se odnosi odgovor
  • MessageAckID - Jedinstveni broj poruke odgovora
  • MessageType - Tip poruke: 50042– sinkroni odgovor na GetReceiverListMsg
  • AckStatus - Status odgovora
  • AckStatusCode - Šifra statusa iz sustava
  • AckStatusText - Opis statusa iz sustava
 • ReceiverList - Omotač upita za dohvat liste primatelja iz registra
  • Receiver
   • RegistrationName - Naziv tvrtke primatelja računa
   • ISOCode - ISO kod države (HR)
   • CompanyID – OIB
   • PostalAddress
    • StreetName - Ulica
    • BuildingNumber - Kućni broj
    • PostalCode - Poštanski broj
    • CityName – Grad
    • Country – Država
    • AddressLine – Adresa u jednoj liniji
   • BusinessBranch - Poslovna jedinica
    • EndpointID - Identifikator poslovne jedinice
    • EndpointIDSchemeID - Identifikator shema (CEF lista)
    • PartyIdentificationID - Identifikator poslovne jedinice (npr. 9934:OIB::HR99:1234)
    • PartyIdentificationIDSchemeID - Identifikator shema (ISO 6523 npr. 0088->GLN)
    • BusinessBranchName - Naziv poslovne jedinice
    • PostalAddress – Adresa
     • StreetName - Ulica
     • BuildingNumber - Kućni broj
     • PostalCode - Poštanski broj
     • CityName – Grad
     • Country – Država
     • AddressLine – Adresa u jednoj liniji
    • Activity - Aktivnost poslovne jedinice

 

Sheme poruka i definicija web servisa

Sheme poruka i definicija web servisa (WSDL) nalazi se ovdje.

 

UBL sheme

Invoice: https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd

Credit Note: https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-CreditNote-2.1.xsd

Common sheme (potrebne su sve): https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/common/

 

Tipovi i opisi poruka u razmjeni

Slijedi tablica s opisima tipova poruka i odgovornih poruka:

Tip poruke Opis Poruka/metoda
9999 Echo EchoMsg
10000 Sinkroni odgovor na Echo EchoAckMsg
9001 Slanje izlaznog računa SendB2GOutgoingInvoiceMsg
9002 Sinkroni odgovor slanje izlaznog računa SendB2GOutgoingInvoiceAckMsg
9011 Dohvat statusa izlaznog računa GetB2GOutgoingInvoiceStatusMsg
9012 Sinkroni odgovor na dohvat statusa izlaznog računa GetB2GOutgoingInvoiceStatusAckMsg

 

Postupci prije produkcije

Prije puštanja na produkcijski sustav nužna je verifikacija uspješne razmjene podataka na testnim okruženjima Fine i Pošiljatelja.

Ne može se napraviti iznimka izostajanja testiranja razmjene, na testnim okruženjima Fine i Pošiljatelja. Jednako tako je potrebno detaljno dokumentirati komponente razmjene podataka.