Uplata jamčevina u servisu e-Dražba

U skladu s odredbom čl. 132.e st. 1. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 94/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22 dalje u tekstu OZ) u e-Dražbi (elektroničkoj javnoj dražbi), kao ponuditelji, mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu i podnijele prijavu za sudjelovanje u e-Dražbi.

Odredbama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/2014, 1/2019, 28/2021 i 9/2023; dalje u tekstu Pravilnik) uređen je iznos, način uplate i način povrata jamčevine.

 

1. Koji iznos jamčevine uplatiti?

Iznos jamčevine izražava se i uplaćuje u eurima, u skladu s uvjetima prodaje.

Zaključkom o prodaji nekretnine nadležno tijelo utvrđuje vrijednost nekretnine i određuje način i uvjete prodaje, među kojima i iznos osiguranja, rok u kojem mora biti dano, kod koga i kako mora biti dano.


2. Na koji način se uplaćuje jamčevina?

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Financijske agencije u iznosu, roku i na način utvrđen u Pozivu na sudjelovanje u e-Dražbi.

Svi relevantni podaci za uplatu jamčevine sadržani su u Pozivu na sudjelovanje u e-Dražbi koji se objavljuje se na Fininim internetskim stranicama u aplikaciji Javna objava, koja je dostupna ovdje.

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Fine otvoren za tu namjenu IBAN: HR3323900011300028779, a poziv na broj (PNB) određuje se za svako nadmetanje zasebno.


3. Može li se jamčevina uplaćena za jednu dražbu iskoristiti na drugoj dražbi?

Ako na prethodnoj e-Dražbi ne bude valjanih ponuda, Fina objavljuje poziv na sudjelovanje u sljedećoj e-Dražbi. U tom slučaju, jamčevina uplaćena za prethodnu e-Dražbu vrijedi i za sljedeću e-Dražbu osim ako je jamčevina vraćena uplatitelju. 

Eventualnu razliku uplaćene jamčevine Fina vraća uplatitelju ako su za to ispunjeni uvjeti. Uplatitelj jamčevine pristupom servisu e-Dražba može provjeriti je li e-Dražba za koju je jamčevina preknjižena vidljiva. Ukoliko nije vidljivo nadmetanje na koje je jamčevina preknjižena, uplatitelj jamčevine je obvezan provjeriti uvjete prodaje (iznos jamčevine) iz objavljenog Poziva na sudjelovanje u konkretnoj e-Dražbi na mrežnim stranicama Fine, te po potrebi eventualno uplatiti razliku jamčevine u odnosu na jamčevinu koju je bilo potrebno uplatiti za prethodnu dražbu s koje je jamčevina preknjižena.
 
Preduvjet za sudjelovanje na sljedećoj e-Dražbi je da jamčevina bude evidentirana na računu Fine u iznosu i roku iz objavljenog Poziva na sudjelovanje u e-Dražbi. 

Ukoliko uplatitelj jamčevine ne želi sudjelovati na sljedećoj e-Dražbi, možete zatražiti povrat predmetne jamčevine podnošenjem zahtjeva za povrat novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama (jamčevina/kupovnina) s pripadajućom dokumentacijom.

4. Čiji je OIB potrebno navesti u pozivu na broj prilikom uplate jamčevine?

Uplatiteljom jamčevine smatrat će se osoba čiji je osobni identifikacijski broj (OIB) naveden u pozivu uplate (PNB).

Pri uplati jamčevine je nužno kao P2 podatak navesti OIB potencijalnog kupca u nadmetanju.

Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

U nadmetanju se može sudjelovati i putem punomoćnika. Uvjeti i postupak davanja punomoći opisan je u Općim uvjetima korištenja servisa e-Dražba dostupnim ovdje.

VAŽNO! Sudjelovanje u nadmetanju se odvija u ime i za račun uplatitelja jamčevine, bez obzira na to tko je korisnik certifikata koji je predao ponudu. Naime, sudjelovanje u e-Dražbi moguće je u ime druge osobe (jedne ili više njih) temeljem punomoći.

5. Kako znati je li jamčevina uplaćena ispravno?

Jamčevina mora biti evidentirana na računu agencije u roku objavljenom u pozivu na sudjelovanje koji ne može biti kraći od 60 dana od objave poziva.

Nakon što ponuditelj uplati jamčevinu, ponuditelju će u sustavu e-Dražbe biti vidljive dražbe za koje je uplatio jamčevinu i za koje može ispuniti prijavu za sudjelovanje u e-Dražbi.

Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu e-Dražba provjeriti je li mu je vidljivo nadmetanje za koje je uplatio jamčevinu.

Ako je jamčevina uplaćena u skladu s podacima iz Poziva na sudjelovanje u e-Dražbi, nakon prijave u servis e-Dražbe uplatitelju će biti vidljiva predmetna dražba te će istoj moći pristupiti potpisivanjem prijave za sudjelovanje.


6. Kada će biti izvršen povrat jamčevine?

Uplaćena jamčevina ostaje na posebnom računu Fine otvorenom za tu namjenu do primitka naloga nadležnoga tijela za njezin povrat ili za drugo postupanje s novčanim sredstvima uplaćenim na ime jamčevine, osim u slučajevima propisanima Pravilnikom.

Fina nije ovlaštena raspolagati novčanim sredstvima s osnova jamčevine bez naloga suda.

Nakon završetka e-Dražbe Fina dostavlja sudu izvještaj o provedenoj dražbi, koji između ostalih podataka sadrži i podatke o uplatiteljima jamčevine, ponuditeljima te iznosima ponuda danih u tijeku nadmetanja.

Ponuditeljima koji u nadmetanju nisu davali ponude i ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, Fina će vratiti jamčevinu na temelju podobnog naloga suda za prijenos novčanih sredstava.

Fina će po primitku naloga u roku od osam dana izvršiti povrat jamčevine na račun naznačen u prijavi na sudjelovanje odnosno na račun naveden u nalogu nadležnog tijela za povrat.

Fina će uplatitelju, na njegov zahtjev ili zahtjev nadležnog tijela, izdati potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Zbog anonimnosti postupka Fina nije ovlaštena trećim osobama davati informacije o uplatiteljima jamčevina te iste nije moguće vidjeti na Fininim internetskim stranicama (čl. 132.e st. 3. OZ). 

Primjer pravilno popunjenog naloga za plaćanje jamčevine dostupan je ovdje.