Zahtjevi za povrat i preknjiženje

FINA sukladno Naredbi zaprima zahtjeve za povrat viška prihoda i preknjiženje javnih prihoda za koje Porezna uprava ili druga institucija ne vodi analitičku evidenciju.

FINA sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba zaprima zahtjeve koji se odnose na povrat viška prihoda i preknjiženje javnih prihoda za koje Porezna uprava ili neka druga institucija ne vodi analitičku evidenciju.

 

Zahtjevi se dostavljaju na adresu:

Financijska agencija

Sektor servisa za državu

Centar podrške sustavu riznice

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

 

ili na adresu elektroničke pošte: javni.prihodi@fina.hr