Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.3.2019. godine

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (Upisnik založnih prava) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

11.04.2019.

Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.3.2019. godine

U razdoblju siječanj-ožujak 2019. u Upisnik je upisano novih 7.810 pokretnina i prava.

Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. ožujka 2019. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 793.571 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (374.133), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (184.658), računala (98.444), strojevi (63.387) i stado/stoka (53.242). Drugu skupinu od sveukupno 19.707 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (7.878), udjeli i poslovni udjeli (8.180), ukupnost stvari (3.624), dionice (21) i patenti (4).

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.3.2019. godine