Mnogi elektronički poslovni servisi zahtijevaju dva certifikata na kripto uređaju (USB tokenu ili na pametnoj kartici) zbog čega se kod ovog proizvoda izdaju dva certifikata u paru, za e-potpise i pristup e-servisima:

 • kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis (AdESQC) i

 • certifikat za autentikaciju .

Kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis  korist se za izradu elektroničkih potpisa. Na nedvojben je način povezan s potpisnikom te omogućava njegovu identifikaciju. Podatke za izradu potpisa potpisnik koristi pod svojom potpunom kontrolom.

Certifikat za autentikaciju koristi se za izradu elektroničkog potpisa, za jaku autentikaciju i enkripciju ključa.

Ako certifikate koristite za pristup Fininim servisima, servisima državne uprave i javnih službi, vrstu potpisa propisuje institucija koja je vlasnik servisa.

Certifikati izdani na "Sigurnom kriptografskom uređaju", odnosno "uređaju starije generacije" omogućavaju napredan elektronički potpis podržan kvalificiranim certifikatom. Iako postojeći korisnici mogu i dalje tražiti izdavanje/obnavljanje certifikata na sigurnom kriptografskom uređaju te tako pristupati brojnim e-servisima, zbog nove EU uredbe (eIDAS), preporuka je obnova/prelazak ili izdavanje certifikata na QSCD uređaj. Novim korisnicima se izdaju isključivo certifikati na QSCD uređaju.

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju

  Zahtjev za izdavanje poslovnog digitalnog certifikata - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 3 primjerka
  Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže)
 2. Dostavite u najbliži registracijski ured
 3. Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će na adresu e-pošte navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o PIN-u i mogućnosti preuzimanja certifikata.

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:       

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 

Ostala dokumentacija

Više dokumentacije za korištenje raznih e-servisa možete preuzeti ovdje.

Certifikati se izdaju na 2 godine te je za njegovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Korak 1.1.: Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?

Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),

 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.

Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbliži Finin registracijski ured.


Korak 3: Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

Preuzimanje certifikata i programske podrške

Preuzimanjem certifikata, korisnik se obvezuje koristiti ih u skladu s Uvjetima pružanja usluga certificiranja. Nakon što korisnik preuzme certifikat na kripto uređaju, svaka naknadna izmjena/opoziv/reaktivacija po već izdanom certifikatu može se raditi isključivo po zahtjevu korisnika.

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će na adresu e-pošte navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o PIN-u i mogućnosti preuzimanja certifikata. Digitalne certifikate korisnik preuzima u Fininom registracijskom uredu ili na lokaciji korisnika, ako je korisnik tako zatražio na Zahtjevu za izdavanje poslovnih certifikata. Certifikate korisnik preuzima osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija korisnika, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).

Ako niste u mogućnosti doći po uređaj i certifikate osobno, isto možete obaviti putem punomoći uz preduvjet da je korisnik identificiran prilikom predaje dokumentacije ili će Fina poslati svog djelatnika na vašu lokaciju što se dodatno naplaćuje.

Da bi korisnik mogao koristiti certifikate na kripto uređaju (Siguran kriptografski uređaj ili QSCD), potrebno je instalirati odgovarajuću programsku podršku.

Programska podrška za ActivIdentity kripto uređaj:

Programska podrška za Gemalto kripto uređaj:

 Programska podrška za čitače smart kartica:

Sve potrebne informacije o izdavanju poslovnog digitalnog certifikata stranim državljanima/poslovnim subjektima možete dobiti na info@fina.hr.