FINA e-Arhiv

Usluga elektroničkog arhiviranja koja će u potpunosti zadovoljiti sve vaše potrebe za čuvanjem i brzim pristupom e-dokumentima, e-računima, ali i ostalim dokumentima koje želite arhivirati u digitalnom obliku.

Što je FINA e-Arhiv?

 

FINA e-Arhiv je servis koji omogućava arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta), dokumenata i korisničkih podataka elektroničkih servisa (e-servisa*) koji su povezani sa servisom FINA e-Arhiv ili bilo kojih drugih vrsta dokumenata/podataka koje će korisnik generirati i potom arhivirati.
 

Koje su prednosti servisa FINA e-Arhiv?


FINA e-Arhiv, bez ugovorne obveze

Bez ugovorne obveze

FINA e-Arhiv možete ugovoriti bez ugovorne obveze

 

FINA e-Arhiv, sigurna i pouzdana pohrana

Sigurna i pouzdana pohrana

Upotreba elektroničkog potpisa i vremenskog žiga osigurava neizmijenjena svojstva na svakom arhiviranom dokumentu za cijelo vrijeme njihove pohrane.

 

FINA e-Arhiv, moderno i fleksibilno rješenje

Moderno i fleksibilno rješenje

Pohranite sve vrste elektroničkih dokumenata. Fleksibilno ih klasificirajte, upravljajte metapodacima (opisnim podacima) i hijerarhijskom strukturom.

 

FINA e-Arhiv, napredno i brzo pretraživanje

Napredno i brzo pretraživanje

Automatsko pohranjivanje dokumenata i intuitivno upravljanje arhivom uz napredno pretraživanje prema bilo kojem podatku ili parametru.

 

Fina e-Arhiv, povezanost sa servisima FINA e-Račun i e-Račun za državu

Povezanost sa servisima FINA e-Račun i e-Račun za državu

Automatska pohrana razmijenjenih e-računa te besplatna pohrana priloga uz e-račun.


Kome je namijenjen servis FINA e-Arhiv?

  • svim poslovnim subjektima bez obzira na njihovu veličinu i vrstu elektroničke dokumentacije,
  • vlasnicima e-servisa koji imaju potrebu za čuvanjem dokumentarnog i arhivskog gradiva,
  • fizičkim osobama (građanima) koji imaju potrebu za čuvanjem svoje osobne dokumentacije,
  • obveznicima predaje obrazaca u sustav ePorezna (npr. iznajmljivačima paušalistima), e-Trošarine, e-Zdravstveno, e-Mirovinsko.
     

Koja opcija odgovara vašim potrebama?

 

Web aplikacija, Fina e-Arhiv

Web aplikacija FINA e-Arhiv

Za poslovne korisnike i fizičke osobe (građane) koji žele arhivirati na jednostavan način kroz praktično sučelje putem web aplikacije dostupne na internetu.

Više informacija za poslovne subjekte

Više informacija za fizičke osobe/građane

 

Web servis, FINA e-Arhiv

Web servis FINA e-Arhiv

Za korisnike koji žele potpunu automatizaciju arhiviranja integracijom web servisa FINA e-Arhiv direktno iz poslovnog sustava.

Više informacija

 

* Pod pojmom e-servisa podrazumijeva se elektronički servis na kojem se nalazi određeni digitalni sadržaj koji je potrebno dugoročno arhivirati, bez obzira na to je li arhiviranje digitalnog sadržaja propisano politikama servisa ili se sadržaj arhivira radi potrebe zadovoljenja zakonske regulative o čuvanju dokumenata.

Odaberite opciju koja odgovara vašim potrebama

Fina e-Arhiv, web aplikacija

Želim arhivirati putem web aplikacije

>> Odaberite za poslovne subjekte

>> Odaberite za fizičke osobe / građane

FINA e-Arhiv, web servis, povezivanje poslovnog sustava

Želim povezati svoj poslovni sustav i servis FINA e-Arhiv

>> Odaberite

 

FINA e-Arhiv, Savjet za odabir najbolje opcije

Trebam savjet za odabir najbolje opcije

>> Pošaljite upit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesečna naknada za korištenje servisa

Usluga Naknada (bez PDV-a)
Mjesečna naknada za korištenje servisa po certifikatu 0,93 EUR (7,00 HRK) /certifikat
Mjesečna naknada za korištenje servisa po punomoći 0,93 EUR (7,00 HRK) /punomoć


Mjesečna naknada za korištenje servisa e-Arhiv obračunava se u iznosu od 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV po certifikatu koji ima pravo pristupa servisu e-Arhiv i 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV po svakoj punomoći temeljem koje korisnik certifikata ostvaruje pristup servisu e-Arhiv u ime drugog poslovnog subjekta.

Primjeri obračuna:
- ako Vam je pristup servisu e-Arhiv za Vaš poslovni subjekt dodijeljen na 1 certifikat koji glasi na Vaš poslovni subjekt, mjesečna naknada za korištenje servisa iznosi 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV
- ako Vam je pristup servisu e-Arhiv za Vaš poslovni subjekt dodijeljen na 3 certifikata koja glase na Vaš poslovni subjekt, mjesečna naknada za korištenje servisa iznosi 2,79 EUR (21,00 HRK) + PDV
- ako servisu e-Arhiv pristupate svojim digitalnim poslovnim certifikatom u ime drugih poslovnih subjekta temeljem punomoći, mjesečna naknada za korištenje servisa iznosi 0,93 EUR (7,00 HRK)+ PDV po svakom certifikatu kojim pristupate servisu e-Arhiv i 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV za svaki poslovni subjekt u ime kojeg pristupate servisu e-Arhiv temeljem punomoći. 

 

Naknade za arhivu e-računa

Broj e-računa/mjesec Naknada (bez PDV-a)
do 30 1,33 EUR (10,00 HRK)/mjesečno
31 - 100 3,32 EUR (25,00 HRK)/mjesečno
101 - 500 6,64 EUR (50,00 HRK)/mjesečno
501 - 850 10,62 EUR (80,00 HRK)/mjesečno
851 - 1700 19,24 EUR (145,00 HRK)/mjesečno
1701 i više 0,0093 EUR (0,07 HRK)/e-račun


Arhiva e-računa se naplaćuje prema broju e-računa koji su pohranjeni u jednom obračunskom razdoblju (mjesec). Odnosno, naplaćuju se samo novopristigli e-računi u tekućem mjesecu. 

Primjeri obračuna: 
- ako pohranite u 1. obračunskom razdoblju (mjesecu) 300 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 6,64 EUR (50,00 HRK). Ako pohranite u sljedećem obračunskom razdoblju (mjesecu) 400 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 6,64 EUR (50,00 HRK),
- ako pohranite u 1. obračunskom razdoblju (mjesecu) 1500 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 19,24 EUR (145,00 HRK). Ako pohranite u sljedećem mjesecu 350 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 6,64 EUR (50,00 HRK),

- ako pohranite u 1. obračunskom razdoblju (mjesecu) 3000 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 27,87 EUR (210,00 HRK). Ako pohranite u sljedećem mjesecu 1600 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 19,24 EUR (145,00 HRK).

Naknada za aktivaciju arhive e-računa prethodnih godina

Broj računa/mjesec Naknada (bez PDV-a)
do 30 1,33 EUR (10,00 HRK)/aktivacija/mjesečno
31 - 100 3,32 EUR (25,00 HRK)/aktivacija/mjesečno
101 - 500 6,64 EUR (50,00 HRK)/aktivacija/mjesečno
501 - 850 10,62 EUR (80,00 HRK)/aktivacija/mjesečno
851 - 1700 19,24 EUR (145,00 HRK)/aktivacija/mjesečno
1701 i više 0,0093 EUR (0,07 HRK)/aktivacija/račun


Naknada se obračunava korisnicima koji su uslugu e-Arhiv ugovorili nakon ugovaranja usluge e-Račun. Aktivacijom arhive e-računa prethodnih godina omogućuje se pristup e-računima iz prethodnih godina. Korisnici koji su istovremeno s ugovaranjem usluge e-Račun ugovorili i e-Arhiv imat će u zakonskom roku pristup svim računima iz prethodnih godina bez obračuna naknade. 

Aktivacijom arhive e-računa prethodnih godina aktivira se cijela godina, a naknada se obračunava u mjesecu u kojem je bila aktivacija i to prema skali cijena za svaki pojedini mjesec aktivirane godine.


Naknade za arhivu ostale dokumentacije

Zauzeće diskovnog prostora Naknada (bez PDV-a)
do 1 GB 6,64 EUR (50,00 HRK)/mjesečno
Svaki dodatni započeti GB 6,64 EUR (50,00 HRK)/mjesečno


Naknada se obračunava po zauzeću diskovnog prostora za arhivu svih drugih vrsta dokumenata/podataka koje korisnik sam generira i arhivira. Naknada se obračunava za svaki započeti GB zauzeća.
 

Naknade za korištenje punomoći

Servis FINA e-Arhiv moguće je koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta, putem punomoći. Za svako se dodatno ovlaštenje naplaćuje naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Dodatna (nova) ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećem cjeniku:

do 10 ovlaštenja 1,59 EUR (12,00 HRK) + PDV / ovlaštenje
od 11 do 30 ovlaštenja 1,33 EUR (10,00 HRK)+ PDV / ovlaštenje
od 31 do 50 ovlaštenja 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV / ovlaštenje
51 do 100 ovlaštenja 0,66 EUR (5,00 HRK) + PDV / ovlaštenje
više od 100 ovlaštenja 0,33 EUR (2,50 HRK) + PDV / ovlaštenje


Primjer obračuna:
Ako imate ukupno 35 ovlaštenja, obračun naknade bit će sljedeći: 35 ovlaštenja x 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV, što ukupno iznosi 32,52 EUR (245,00 HRK) + PDV.

Ako vas je klijent već opunomoćio za jedan od Fininih servisa (npr. RGFI), tada se punomoć za servis FINA e-Arhiv dodatno ne naplaćuje.


Naknade za izdavanje certifikata potrebnih za korištenje servisa FINA e-Arhiv

Ako ne posjedujete Finine digitalne certifikate ovdje možete pogledati naknade za iste.

 

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Naknade za izdavanje certifikata

Način pristupa Certifikati Cijene (bez PDV-a)
Arhiviranje putem web aplikacije - poslovni subjekti Poslovni certifikat na kripto uređaju*** (Fina e-kartica/USB token) 6,64 EUR (50,00 HRK)* / mjesečno / korisnik ili
51,76 EUR (390,00 HRK)** / godišnje / korisnik
Arhiviranje putem web aplikacije - fizičke osobe/građani Osobni certifikat na kripto uređaju**** 23,89 EUR (180,00 HRK)/godišnje
Automatsko arhiviranje putem web servisa kroz interni poslovni sustav korisnika Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti***** 86,27 EUR (650,00 HRK)/5 godina

 

Ako već posjedujete digitalne certifikate na kripto uređaju (Fina e-kartici/USB tokenu) izdane u Fini, iste možete koristiti za rad sa servisom e-Arhiv i to putem web aplikacije na Fininim stranicama.
Ako već posjedujete aplikacijski certifikat za rad sa servisom e-Račun direktno kroz vaš poslovni sustav, isti možete koristiti za servis e-Arhiv, također za rad direktno kroz vaš poslovni sustav.

*U naknadi od 6,64 EUR (50,00 HRK)/mjesečno korisnici digitalnih certifikata imaju uračunat pristup i ostalim Fininim e-servisima te servisima državne uprave i javnih službi, a to su: e-Regos, RGFI putem weba, WEB BON, Registar koncesija, e-Plaćanje, e-Porezna, e-HZMO i e-Zdravstveno, e-Blokade, eDražba.

**U naknadi od 51,76 EUR (390,00 HRK)/godišnje korisnici certifikata imaju uračunat pristup servisima državne uprave i javnih službi: e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina, e-Pošta.

***Poslovni certifikati na kripto uređaju izdaju se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

****Osobni certifikati na kripto uređaju izdaje se na period od 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

*****Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se na period od 5 godina, a naknada se plaća jednokratno. Nakon isteka perioda od 5 godina, certifikat je potrebno obnoviti.

 

Naknada za registraciju u PKI sustav

Jednokratna registracija u Fina PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.

Registracija poslovnog subjekta* 10,62 EUR (80,00 HRK)
Registracija fizičke osobe/građanina 2,65 EUR (20,00 HRK)

*Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav.

Dokumentacija za izdavanje poslovnog certifikata na kripto uređaju za rad s web aplikacijom FINA e-Arhiv:

Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte

 

Dokumentacija za izdavanje osobnog certifikata na kripto uređaju za rad s web aplikacijom FINA e-Arhiv:

Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe/građane

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane

 

Dokumentacija za izdavanje aplikacijskog certifikata za rad sa servisom FINA e-Arhiv direktno iz poslovnog sustava (npr ERP) :

Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - aplikacijski certifikati

Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv

18. listopad 2022. - Obavještavamo Vas da će servis e-Arhiv biti nedostupan u vremenskom periodu od dana 21.10.2022. (16:00h) do dana 24.10.2022. (08:00h), zbog redovnog tehničkog održavanja. Za sva pitanja molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte earhiv@fina.hr.  Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv

31. kolovoz 2022. - Obavještavamo Vas da će servis e-Arhiv biti nedostupan u vremenskom periodu od dana 02.09.2022.(16:00h) do dana 05.09.2022. (08:00h), zbog redovnog tehničkog održavanja. Za sva pitanja molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte earhiv@fina.hr. Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv

24. veljače 2022. - Obavještavamo Vas da je u nedjelju 27. veljače 2022. u razdoblju od 8:00 do 12:00 sati moguća nedostupnost servisa FINA e-Arhiv zbog održavanja sustava. Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.

 

 

Arhiva obavijesti - 2021.

Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv

30. studeni 2021. - Obavještavamo Vas da će  01. prosinca 2021.  iza 16 h sati doći do kratke nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv zbog dorada na sustavu.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv

25. studeni 2021. - Obavještavamo Vas da će  27. studenog 2021. u razdoblju od 13:00 do 14:30 sati doći kratke nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv zbog dorada na sustavu.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.