FINA e-Arhiv

Usluga elektroničkog arhiviranja koja će u potpunosti zadovoljiti sve vaše potrebe za čuvanjem i brzim pristupom e-dokumentima, e-računima, ali i ostalim dokumentima koje želite arhivirati u digitalnom obliku.

Što je FINA e-Arhiv?

 

FINA e-Arhiv je servis koji omogućava arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta), dokumenata i korisničkih podataka elektroničkih servisa (e-servisa*) koji su povezani sa servisom FINA e-Arhiv ili bilo kojih drugih vrsta dokumenata/podataka koje će korisnik generirati i potom arhivirati.
 

Koje su prednosti servisa FINA e-Arhiv?


Bez ugovorne obveze

FINA e-Arhiv možete ugovoriti bez ugovorne obveze

 

Sigurna i pouzdana pohrana

Upotreba elektroničkog potpisa i vremenskog žiga osigurava neizmijenjena svojstva na svakom arhiviranom dokumentu za cijelo vrijeme njihove pohrane.

 

Moderno i fleksibilno rješenje

Pohranite sve vrste elektroničkih dokumenata. Fleksibilno ih klasificirajte, upravljajte metapodacima (opisnim podacima) i hijerarhijskom strukturom.

 

Napredno i brzo pretraživanje

Automatsko pohranjivanje dokumenata i intuitivno upravljanje arhivom uz napredno pretraživanje prema bilo kojem podatku ili parametru.

 

Povezanost sa servisima FINA e-Račun i e-Račun za državu

Automatska pohrana razmijenjenih e-računa te besplatna pohrana priloga uz e-račun.


Kome je namijenjen servis FINA e-Arhiv?

  • svim poslovnim subjektima bez obzira na njihovu veličinu i vrstu elektroničke dokumentacije,
  • vlasnicima e-servisa koji imaju potrebu za čuvanjem dokumentarnog i arhivskog gradiva,
  • fizičkim osobama (građanima) koji imaju potrebu za čuvanjem svoje osobne dokumentacije,
  • obveznicima predaje obrazaca u sustav ePorezna (npr. iznajmljivačima paušalistima), e-Trošarine, e-Zdravstveno, e-Mirovinsko.
     

Koja opcija odgovara vašim potrebama?

 

Web aplikacija FINA e-Arhiv

Za poslovne korisnike i fizičke osobe (građane) koji žele arhivirati na jednostavan način kroz praktično sučelje putem web aplikacije dostupne na internetu.

Više informacija za poslovne subjekte

Više informacija za fizičke osobe/građane

 

Web servis FINA e-Arhiv

Za korisnike koji žele potpunu automatizaciju arhiviranja integracijom web servisa FINA e-Arhiv direktno iz poslovnog sustava.

Više informacija

 

* Pod pojmom e-servisa podrazumijeva se elektronički servis na kojem se nalazi određeni digitalni sadržaj koji je potrebno dugoročno arhivirati, bez obzira na to je li arhiviranje digitalnog sadržaja propisano politikama servisa ili se sadržaj arhivira radi potrebe zadovoljenja zakonske regulative o čuvanju dokumenata.

Odaberite opciju koja odgovara vašim potrebama

Želim arhivirati putem web aplikacije

>> Odaberite za poslovne subjekte

>> Odaberite za fizičke osobe / građane

Želim povezati svoj poslovni sustav i servis FINA e-Arhiv

>> Odaberite

 

Trebam savjet za odabir najbolje opcije

>> Pošaljite upit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naknade za arhivu e-računa

Broj e-računa/mjesec Naknada (bez PDV-a)
do 30 10,00 kn/mjesečno
do 100 25,00 kn/mjesečno
do 500 50,00 kn/mjesečno
501 - 850 80,00 kn/mjesečno
851 - 1700 145,00 kn/mjesečno
1701 i više 0,07 kn/e-račun
Arhiva e-računa se naplaćuje prema broju e-računa koji su pohranjeni u jednom obračunskom razdoblju (mjesec). Odnosno, naplaćuju se samo novopristigli e-računi u tekućem mjesecu. 

Primjeri obračuna: 
- ako pohranite u 1. obračunskom razdoblju (mjesecu) 300 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 50,00 kn. Ako pohranite u sljedećem obračunskom razdoblju (mjesecu) 400 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 50,00 kn,
ako pohranite u 1. obračunskom razdoblju (mjesecu) 1500 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 145,00 kn. Ako pohranite u sljedećem mjesecu 350 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 50,00 kn,
- ako pohranite u 1. obračunskom razdoblju (mjesecu) 3000 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 210,00 kn. Ako pohranite u sljedećem mjesecu 1600 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosi 145,00 kn.


Naknade za arhivu ostale dokumentacije

Zauzeće diskovnog prostora Naknada (bez PDV-a)
do 2 GB 70,00 kn/mjesečno
Svaki dodatni GB 50,00 kn/mjesečno


Naknade za korištenje punomoći

Servis FINA e-Arhiv moguće je koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta, putem punomoći. Za svako se dodatno ovlaštenje naplaćuje naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Dodatna (nova) ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećem cjeniku:

do 10 ovlaštenja 12,00 kn + PDV / ovlaštenje
od 11 do 30 ovlaštenja 10,00 kn + PDV / ovlaštenje
od 31 do 50 ovlaštenja 7,00 kn + PDV / ovlaštenje
51 do 100 ovlaštenja 5,00 kn + PDV / ovlaštenje
više od 100 ovlaštenja 2,50 kn + PDV / ovlaštenje

Primjer obračuna:
Ako imate ukupno 35 ovlaštenja, obračun naknade bit će sljedeći: 35 ovlaštenja x 7,00 kn + PDV, što ukupno iznosi 245,00 kn + PDV.

Ako vas je klijent već opunomoćio za jedan od Fininih servisa (npr. RGFI), tada se punomoć za servis FINA e-Arhiv dodatno ne naplaćuje.


Naknade za izdavanje certifikata potrebnih za korištenje servisa FINA e-Arhiv

Ako ne posjedujete Finine digitalne certifikate ovdje možete pogledati naknade za iste.

Naknade za izdavanje certifikata

Način pristupa Certifikati Cijene (bez PDV-a)
Arhiviranje putem web aplikacije - poslovni subjekti Poslovni certifikat na kripto uređaju*** (Fina e-kartica/USB token) 50,00 kn* / mjesečno / korisnik ili
390,00 kn** / godišnje / korisnik
Arhiviranje putem web aplikacije - fizičke osobe/građani Osobni certifikat na kripto uređaju**** 180,00 kn/godišnje
Automatsko arhiviranje putem web servisa kroz interni poslovni sustav korisnika Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti***** 650,00 kn/5 godina

 

Ako već posjedujete digitalne certifikate na kripto uređaju (Fina e-kartici/USB tokenu) izdane u Fini, iste možete koristiti za rad sa servisom e-Arhiv i to putem web aplikacije na Fininim stranicama.
Ako već posjedujete aplikacijski certifikat za rad sa servisom e-Račun direktno kroz vaš poslovni sustav, isti možete koristiti za servis e-Arhiv, također za rad direktno kroz vaš poslovni sustav.

*U naknadi od 50,00 kn/mjesečno korisnici digitalnih certifikata imaju uračunat pristup i ostalim Fininim e-servisima te servisima državne uprave i javnih službi, a to su: e-Regos, RGFI putem weba, WEB BON, Registar koncesija, e-Plaćanje, e-Porezna, e-HZMO i e-Zdravstveno, e-Blokade, eDražba.

**U naknadi od 390,00 kn/godišnje korisnici certifikata imaju uračunat pristup servisima državne uprave i javnih službi: e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina, e-Pošta.

***Poslovni certifikati na kripto uređaju izdaju se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

****Osobni certifikati na kripto uređaju izdaje se na period od 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

*****Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se na period od 5 godina, a naknada se plaća jednokratno. Nakon isteka perioda od 5 godina, certifikat je potrebno obnoviti.

 

Naknada za registraciju u PKI sustav

Jednokratna registracija u Fina PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.

Registracija poslovnog subjekta* 80,00 kn
Registracija fizičke osobe/građanina 20,00 kn

*Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav.

Trenutno nema obavijesti.

 

 

Arhiva obavijesti - 2021.

Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv

30. studeni 2021. - Obavještavamo Vas da će  01. prosinca 2021.  iza 16 h sati doći do kratke nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv zbog dorada na sustavu.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest o nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv

25. studeni 2021. - Obavještavamo Vas da će  27. studenog 2021. u razdoblju od 13:00 do 14:30 sati doći kratke nedostupnosti servisa FINA e-Arhiv zbog dorada na sustavu.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.