GFI za poslovnu 2023. godinu

Verzija obrasca 4.0.4. podržava unos iznosa u kunama i eurima, a prikaz valute za unos u obrascu ovisi o upisanome razdoblju izvještavanja na referentnoj stranici. Kada se pod razdobljem izvještavanja unese razdoblje koje završava u 2023. ili počinje od 2023. g., prikazuju se euri.

Svaki financijski izvještaj čiji je datum kraja bilance 1. siječnja 2023. i kasnije mora biti popunjen u EUR-ima, a oni koji su predani za razdoblja koja završavaju prije 1.1.2023. u kunama. Kod popunjavanja  u eurima iznosi se iskazuju sa centima (zaokruženo na dvije decimale). Usporedni podaci u koloni prethodne godine uvijek se iskazuju u istoj valuti. 

GFI za poslovnu 2021. i 2022. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika verzija 4.0.2. primjenjuje se za predaju izvještaja za 2021. i 2022. godinu u kunama.

Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za 2022. g. predaje se isključivo u kunama. Za one poduzetnike čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, GFI za javnu objavu za 2022. g. se sastavlja i predaje u kunama, a oni čija se poslovna godina razlikuje od kalendarske i završava iza datuma 01.01.2023. g., GFI za javnu objavu trebaju predati u eurima na obrascu koji je kreiran za 2023. g. (verzija 4.0.4.). 

GFI-BAN, Godišnji financijski izvještaj kreditnih institucija verzija 6.0.0. primjenjuje se za predaju izvještaja za 2022. godinu u kunama te podržava i unos u eurima za naredna razdoblja. 

Prikaz valute za unos u obrascu ovisi o upisanome razdoblju izvještavanja na referentnoj stranici. Kada se pod razdobljem izvještavanja unese razdoblje koje završava u 2023. ili počinje od 2023. g., prikazuju se euri.

Svaki fnancijski izvještaj čiji je datum kraja bilance 1. siječnja 2023. i kasnije mora biti popunjen u EUR-ima, a oni koji su predani za razdoblja koja završavaju prije 1.1.2023. u kunama. Kod popunjavanja u eurima iznosi se iskazuju sa centima (zaokruženo na dvije decimale). Usporedni podaci u koloni prethodne godine uvijek se iskazuju u istoj valuti. 

GFI-SKD, Godišnji financijski izvještaj središnjeg klirinškog depozitarnog društva, verzija 2.0.0. primjenjuje se za predaju izvještaja za 2022. godinu u kunama.

  

GFI za poslovnu 2020. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – nema promjene u obrascu u odnosu na 2019. godinu

Tromjesečni izvještaji poduzetnika

GFI - Obrazac za prijavu obveze konsolidacije

Proračun i proračunski korisnici

Od 2022. godine Fina više ne prikuplja financijske izvještaje proračuna i proračunskih korisnika te se obrasci mogu skinuti sa stranica Ministarstva financija, direkno iz aplikacije RKPFI.