GFI za poslovnu 2021. i 2022. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika verzija 4.0.2. primjenjuje se za predaju izvještaja za 2021. i 2022. godinu u kunama.

Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za 2022. g. predaje se isključivo u kunama. Za one poduzetnike čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, GFI za javnu objavu za 2022. g. se sastavlja i predaje u kunama, a oni čija se poslovna godina razlikuje od kalendarske i završava iza datuma 01.01.2023. g., GFI za javnu objavu trebaju predati u eurima.

Subjekti koji će biti u obvezi predati GFI za 2023. g. za statističke i druge potrebe i javnu objavu uslijed statusnih promjena (stečaj/likvidacija/prestanak poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije) GFI za javnu objavu trebaju predati GFI u eurima.

U postupku izrade je nova verzija obrasca za predaju u kunama i eurima, ovisno o datumu završetka razdoblja te će omogućiti da se kod predaje u eurima iznosi iskazuju sa centima (zaokruženo na dvije decimale). Usporedni podaci u koloni prethodne godine uvijek se iskazuju u istoj valuti.

Za 2022. godinu mijenja se obrazac za kreditne institucije (banke, štedne banke, stambene štedionice) i Središnje klirinško depozitarno društvo, a obrasci ostalih financijskih institucija nisu se mijenjali u odnosu na ranije objavljene verzije.

GFI za poslovnu 2020. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – nema promjene u obrascu u odnosu na 2019. godinu

Tromjesečni izvještaji poduzetnika

GFI - Obrazac za prijavu obveze konsolidacije

Proračun i proračunski korisnici

Od 2022. godine Fina više ne prikuplja financijske izvještaje proračuna i proračunskih korisnika te se obrasci mogu skinuti sa stranica Ministarstva financija, direkno iz aplikacije RKPFI.