Upisnik založnih prava

Jedinstvena baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (Upisnik založnih prava) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

Fina vam omogućuje:

 • Upis u Upisnik

 • Uvid u Upisnik – besplatna usluga uvida u podatke iz Upisnika (podaci o premetu/pravu terećenog ovrhom ili osiguranjem)

 • Izvadak – dokument koji sadrži temeljne podatke o upisu

 • Prijepis (preslika) – otisak originalnog dokumenta iz zbirke isprava

Uvid u podatke iz Upisnika moguće je dobiti besplatno na upisničkim mjestima i putem interneta na ovim stranicama.

Radno vrijeme Službe upisa je: pon. - pet. 08:00 – 15:00

Izvadci i prijepisi (preslike) mogu se dobiti:

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

Uz prijedloge za upis određene radnje ili prava prilaže se sljedeća dokumentacija:

 • rješenje, zapisnik o nagodbi, druga odluka suda, javnobilježnička isprava ili potvrda suda o stjecanju založnog prava kad je to pravo stečeno prisilno po odredbama ovršnog zakona. Sva navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku.

Uz prijedlog za upis na pokretnini ili pravu koje je upisno u drugu javnu knjigu i to na vozilima u javnoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova, patentima upisanim u registar patenata, te na pokretninama koje su pripadak nekretnine, prilaže se:

 • izvadak ili ovjereni prijepis isprave iz javne knjige/evidencije da je pokretnina vlasništvo dužnika, protivnika osiguranja, ovršenika, odnosno da su te osobe ovlaštenici prava ili iste isprave za treću osobu s čijim pristankom se tereti pokretnina ili se prenosi određeno pravo na kojima se treba izvršiti upis. Dokument ne smije biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

Uz prijedlog za upis na dionici prilaže se:

 • potvrda Središnjeg klirinškog depozitarnog društva: da dionica kod nje nije upisana na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Uz prijedlog za upis na plovilu (npr. čamcu), zrakoplovu (npr. helikopteru) ili žigu, ako postoji sumnja koji je upisnik/registar nadležan za upis, po zahtjevu Službe upisa prilaže se:

 • potvrda upisnika/ registra druge javne knjige da nije nadležan za upis.

Za ostale pokretnine/ prava prilaže se po mogućnosti:

 • druga isprava o vlasništvu ili pravu ovlaštenika za upis na pokretnini ili pravu za koje se vodi javna knjiga/evidencija.

OBUSTAVA POSTUPKA UPISA

Postupak upisa se može obustaviti na prijedlog stranke koja ga je predložila ili na temelju zahtjeva tijela koje je pokrenulo postupak upisa.

UPIS ZABILJEŽBI

Upis zabilježbi provodi se po službenoj dužnosti ili na temelju rješenja/ odluke ili isprave nadležnog tijela te na pisani prijedlog stranke ili treće osobe koja za to ima pravni interes.

BRISANJE UPISA

Stranka ili sudionik koji smatra da je provedenim upisom povrijeđeno njegovo pravo može zahtijevati brisanje takvog upisa.

VELIKI BROJ UPISA

Ako je broj predmeta koje upisujete veći od dvadeset, prijedlog za upis i potrebna dokumentacija predaje se u papirnom obliku uz obvezni popis predmeta na CD-u ili disketi u Excel formatu. Kako biste izbjegli mogućnost pogrešaka i naknadno ispravljanje, neposredno prije svakog početka unosa provjerite imate li zadnju verziju Excel datoteke. Excel datoteka sadrži ugrađene kontrole, čime je mogućnost pogrešaka svedena na najmanju mjeru.

Dakle, ako je broj predmeta ovrhe ili osiguranja popisan u ispravi veći od 20, uz prijedlog za upis potrebno je priložiti sljedeće:

 • Excel datoteku s popisom svih predmeta (na disketi ili CD-u),

 • ispisani popis predmeta iz Excel datoteke za koje predlažete upis**,

 • potrebnu dokumentaciju.

ZAKONSKI PROPISI

Postupak i način upisa utvrđen je sljedećim propisima:

 • Zakonom o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima,

 • Pravilnikom o obliku i sadržaju Upisnika te unutarnjem ustrojstvu i radu Službe upisa,

 • Pravilnikom o naknadama za upise u Upisnik,

 • Pravilnikom o uvjetima korištenja i o naknadi za korištenje preko elektroničkih medija podataka sadržanih u upisnicima i drugim evidencijama Službe upisa.

**Ispis predmeta iz Excel datoteke treba biti ovjeren i potpisan od iste osobe koja je potpisala obrazac Prijedlog za upis.

OBRASCI

Obrasci Prijedloga za upis dostupni su i u Službama upisa u Fini.

Prijedlogu za upis, sukladno zahtjevu prijedloga prilažu se potrebne isprave. Prijedlog za upis mora biti vlastoručno potpisan potpisom predlagatelja/punomoćnika i ovjeren pečatom pravne osobe, štambiljem odvjetnika.

DOKUMENTI 

Prijedlog za glavni upis* - Obrazac 25
Prijedlog za upis nove radnje osiguranja, ovrhe ili novog prava - Obrazac 26
Prijedlog za upis zabilježbe - Obrazac 32
Prijedlog za brisanje* - Obrazac 34
Popis predmeta (v.2.6.2., 13.3.2018.)**
Popis predmeta za veliki broj pokretnina - do 1000 (v. 2.6.2., 13.3.2018.)** / za Firefox korisnike ovdje

Zahtjev za izdavanje podataka iz Upisnika

*Preduvjet za ispunjavanje obrasca na računalu je preglednik PDF-a. Tako ispunjen obrazac se Službi upisa dostavlja u papirnom obliku, potpisan i ovjeren

**Ispis predmeta iz Excel datoteke treba biti ovjeren i potpisan od iste osobe koja je potpisala obrazac Prijedlog za upis

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (registar založnih prava)

Cijena EUR bez PDV-a

Cijena HRK   bez PDV-a

Podnošenje prijedloga za glavni upis i za upis nove radnje, osiguranja, ovrhe ili novog prava

 

 

-do 20 založenih sredstava, prijedlog/sudsko rješenje

33,18

249,99

-više od 20 založenih sredstava, prijedlog/sudsko rješenje

37,16

279,98

Podnošenje prijedloga za upis zabilježbe, prijedlog/ rješenje

13,27

99,98

Podnošenje prijedloga za upis brisanja, prijedlog/ rješenje

7,30 

55,00

Podnošenje prigovora na zaključak,  prigovor

25,22

190,02

Podnošenje zahtjeva za promjenom upisanih podataka, uložak

3,32

25,01

Dostava obavijesti, zaključaka i drugih isprava u vezi s postupkom upisa

 

 

- preporučena pošiljka s povratnicom, pošiljka

2,22

16,73

Izdavanje izvatka iz glavne knjige

 

 

-neposredno u Službi upisa, izvadak

3,32    

25,01

-slanje telefaksom, izvadak

3,98

29,99

-slanje poštom, izvadak

4,65

35,04

Izdavanje prijepisa (preslika) iz zbirke isprava

 

 

-neposredno u službi upisa, prijepis

3,98

29,99

-slanje telefaksom, prijepis

4,65

35,04

-slanje poštom, prijepis

5,31

40,01

Korištenje podataka preko elektroničkih medija

 

 

- preuzimanje izvatka putem Interneta, izvadak

2,65

19,97

- slanje izvatka elektroničkom poštom, izvadak

3,32

25,01

 

Ovdje možete pogledati popis službi upisa:

 

Služba upisa/Upisničko mjesto

Adresa

Telefon

Bjelovar

F.Supila 4

043/ 666 281

Čakovec

O.Keršovanija 7

040/ 371 007

Dubrovnik

Vukovarska 2

020/ 431 323

Gospić

Kaniška 4

053/ 561 518

Karlovac

Ul.Pavla Vitezovića 1

047/ 627 183

Koprivnica

Opatička 1

048/ 656 266

Kutina

Hrvatskih branitelja 4

044/ 569 659

Našice

J. J. Strossmayera 3

031/ 228 824

Osijek

Ulica Lorenza Jägera 1-3

031/ 222 285

Požega

Trg Svetog Trojstva 19

034/ 290 960

Pula

Giardini 5

052/ 526 052

Rijeka

F. Kurelca 3

051/ 206 527

Sisak

Ul. I. Kukuljevića Sakcinskog 1

044/ 568 158

Slavonski Brod

Ulica Petra Krešimira IV 20

035/ 212 212

Split

Mažuranovićevo šetalište 24b

021/ 303 722

Šibenik

Perivoj L. Marune 1

022/ 209 213

Varaždin

A. Cesarca 2

042/ 391 202

Vinkovci

Trg dr Franje Tuđmana 2

032/ 343 109

Vukovar

Olajnica 19

032/ 455 303

Zabok

M. Gupca 46

049/ 226 242

Zadar

Ivana Danila 4

023/ 353 135

Zagreb

Ul. grada Vukovara 70

01/ 6127 237

 

Pristup aplikaciji