Preskoči na glavni sadržaj

Upis podataka u Upisnik založnih prava

Dokumentacija potrebna za upis

Uz prijedloge za upis određene radnje ili prava potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku:

 • Rješenje, zapisnik o nagodbi, drugu odluku suda, javnobilježničku ispravu ili potvrdu suda o stjecanju založnog prava, kad je to pravo stečeno prisilno po odredbama Ovršnog zakona.

Uz prijedlog za upis na pokretnini ili pravu koje je upisno u drugu javnu knjigu i to na vozilima u javnoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova, patentima upisanim u registar patenata, te na pokretninama koje su pripadak nekretnine, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijedloga:

 • Izvadak ili ovjereni prijepis isprave iz javne knjige/evidencije da je pokretnina vlasništvo dužnika, protivnika osiguranja, ovršenika, odnosno da su te osobe ovlaštenici prava ili iste isprave za treću osobu s čijim pristankom se tereti pokretnina ili se prenosi određeno pravo na kojima se treba izvršiti upis

Uz prijedlog za upis na dionici potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Potvrdu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva da dionica nije upisana na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira

Uz prijedlog za upis na plovilu, zrakoplovu ili žigu, ako postoji sumnja koji je upisnik/registar nadležan za upis, po zahtjevu Službe upisa potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Potvrda upisnika/registra druge javne knjige da nije nadležan za upis

Za ostale pokretnine/prava potrebno je priložiti dokumentaciju prema mogućnosti:

 • Drugu ispravu o vlasništvu ili pravu ovlaštenika za upis na pokretnini ili pravu za koje se vodi javna knjiga/evidencija

Obustava postupka upisa

Postupak upisa se može obustaviti na prijedlog stranke koja ga je predložila ili na temelju zahtjeva tijela koje je pokrenulo postupak upisa.

Upis zabilježbi

Upis zabilježbi provodi se po službenoj dužnosti ili na temelju rješenja/odluke ili isprave nadležnog tijela te na pisani prijedlog stranke ili treće osobe koja za to ima pravni interes.

Brisanje upisa

Stranka ili sudionik koji smatra da je provedenim upisom povrijeđeno njegovo pravo može zahtijevati brisanje takvog upisa.

Napomena

Ako je broj predmeta koje upisujete veći od dvadeset, prijedlog za upis i potrebna dokumentacija predaje se u papirnom obliku, uz obvezni popis predmeta u Excel formatu na CD-u. Kako biste izbjegli mogućnost pogrešaka i naknadno ispravljanje, neposredno prije svakog početka unosa provjerite imate li zadnju verziju Excel datoteke. Excel datoteka sadrži ugrađene kontrole, čime je mogućnost pogrešaka svedena na najmanju mjeru.

Uz prijedlog za upis potrebno je priložiti:

 • Excel datoteku s popisom svih predmeta (na USB-u ili CD-u)
 • Ispisani popis predmeta iz Excel datoteke za koje predlažete upis, koji treba biti ovjeren i potpisan od iste osobe koja je potpisala obrazac Prijedlog za upis
 • Potrebnu dokumentaciju

Zakonski propisi

Postupak i način upisa utvrđen je sljedećim propisima:

 • Zakonom o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
 • Pravilnikom o obliku i sadržaju Upisnika te unutarnjem ustrojstvu i radu Službe upisa
 • Pravilnikom o naknadama za upise u Upisnik
 • Pravilnikom o uvjetima korištenja i o naknadi za korištenje preko elektroničkih medija podataka sadržanih u upisnicima i drugim evidencijama Službe upisa

Obrasci

Prijedlogu za upis, sukladno zahtjevu prijedloga prilažu se potrebne isprave. Prijedlog za upis mora biti vlastoručno potpisan potpisom predlagatelja/punomoćnika i ovjeren pečatom pravne osobe, štambiljem odvjetnika.

Prijedlog za glavni upis* - Obrazac 25

Prijedlog za upis nove radnje osiguranja, ovrhe ili novog prava - Obrazac 26

Prijedlog za upis zabilježbe - Obrazac 32

Prijedlog za brisanje* - Obrazac 34

Popis predmeta (v.2.6.2., 13.3.2018.)**

Popis predmeta za veliki broj pokretnina - do 1000 (v. 2.6.2., 13.3.2018.)** 

Popis predmeta za veliki broj pokretnina - do 1000 (v. 2.6.2., 13.3.2018.) za Firefox korisnike

Zahtjev za izdavanje podataka iz Upisnika

*Preduvjet za ispunjavanje obrasca na računalu je preglednik PDF-a. Tako ispunjen obrazac se Službi upisa dostavlja u papirnom obliku, potpisan i ovjeren

**Ispis predmeta iz Excel datoteke treba biti ovjeren i potpisan od iste osobe koja je potpisala obrazac Prijedlog za upis

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.