Česta pitanja i odgovori

Certifikati za fizičke osobe/građane

Što su osobni certifikati za fizičke osobe/građane i čemu služe?

Osobni certifikati na kripto uređaju  (FinaCertRDC u sustavu e-Građani) su certifikati srednje razine sigurnosti, a mogu biti:

Certifikat za autentikaciju čija je osnovna namjena jaka autentikacija i enkripcija. Služi za potvrdu elektroničkog identiteta (eID) kod prijave na e-usluge (npr. Fine, sustava e-Građani te ostalih e-usluga državne uprave i javnih službi).

Kvalificirani certifikati za elektroničke potpise.


Na kojem uređaju mogu zatražiti izdavanje osobnih certifikata?

Potpisnik izborom potpisnog certifikata može izabrati izradu jedne od dviju vrsta elektroničkog potpisa, ovisno o odabiru kripto uređaja:

 • napredni elektronički potpis (AdESQC) na „sigurnom kripto uređaju“ili
 • kvalificirani elektronički potpis na QSCD kripto uređaju – kvalificiranom sredstvu za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa koji  pravno zamjenjuje vlastoručni potpis.

 

Na koje servise mogu pristupati putem osobnog certifikata?

Osobnim certifikatom možete pristupati na Fina e-servise, servisima državne uprave i javnih službi, e-uslugama u sustavu e-Građani i dr. e-uslugama.
Vrstu potpisa naime propisuje institucija koja je vlasnik servisa.

Fina e-servisi na koje možete pristupati putem osobnog certifikata su:

 • e-Dražba

 • RGFI

 • e-Regos

 • e-Arhiv

 • elektroničko potpisivanje dokumenata (Web e-Potpis)

 • preuzimanje bonitetnih informacija (WEB BON)

e-servisima u sustavu e- građani

 • koji zahtijevaju autentifikaciju (identifikaciju prilikom prijave  – elektronički identitet) i  elektronički potpis (napredni ili kvalificirani jednak vlastoručnom potpisu). Putem sustava e-Građani, dostupne su e- usluge različitih tijela javne uprave. 

e-servisima državne uprave

 • e-Porezna – elektronička predaja obrazaca fizičkih osoba koje nemaju registriranu poslovnu djelatnost, a obvezne su  elektroničkim putem predavati obrasce u sustav Porezne uprave (e-Porezna) npr. iznajmljivači paušalisti koji koriste usluge posredovanja stranih agencija i portala za unos i slanje PDV i PDV-S obrazaca.

 

Da li sa osobnim certifikatima mogu potpisivati PDF dokumente, poruke elektroničke pošte i drugo?

Da, navedene certifikate možete koristiti za potpisivanje PDF dokumenta, poruka elektroničke pošte i dr. Naziv e-maila unutar certifikata treba biti identičan e-mailu korisnika ukoliko će potpisivati poruke putem elektroničke pošte.


Tko određuje razinu sigurnosti pristupu na određeni servis?

Svaka e-usluga ili e- servis samostalno određuju i uvjetuju razinu sigurnosti odnosno vrstu certifikata za pristup servisima.

Stoga prvo provjerite zahtjeve vlasnika e-servisa odnosno e-usluga (koji se certifikati mogu koristiti).

 

Što moram napraviti da bi mi Fina izdala osobni certifikat?

Preduvjet izdavanja osobnog certifikata je registracija fizičke osobe - građanina u sustav PKI. 

Prilikom registracije korisnik jednokratno plaća naknadu za registraciju u sustav PKI.  

Sve navedene cijene se nalaze na Fina web stranici ovdje.

Ako građanin već koristi neki od osobnih certifikata, a naknadno je zatražio novi to znači da je naknadu za registraciju već platio prilikom prvog izdavanja certifikata. Istu ne mora više plaćati. 
Za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane potrebno je predati:

 • Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane (1 primjerak),
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane (2 primjerka) te
 • presliku identifikacijskog dokumenta (preslika osobne iskaznice ili putovnice).

 

Koju dokumentaciju trebam predati da bih se registrirao kao fizička osoba u sustav PKI?

Za registraciju fizičke osobe - građanina u sustav PKI potrebno je predati presliku osobne iskaznice/putovnice fizičke osobe.

 

Ako imam poslovni certifikat koji sam dobio u svojoj tvrtki i sada želim zatražiti osobni certifikat za sebe, trebam li napraviti registraciju u sustav PKI?

Prilikom izdavanja poslovnog certifikata koji ste dobili, Vaša se tvrtka registrirala u sustav PKI, ali se u tom slučaju u sustav PKI registrirao poslovni subjekt te se zaposlenicima unutar tog poslovnog subjekta može izdati poslovni certifikat. Bez obzira na to što imate poslovni certifikat koji je vezan za vašeg poslodavca, kada tražite osobni certifikat koji ćete koristiti za vlastite potrebe, potrebno je izvršiti registraciju fizičke osobe (tražitelja) u sustav PKI.

 

Već imam osobni certifikat na Fina e-kartici i sada bih htjela zatražiti osobni soft certifikat, trebam li ponovo platiti registraciju u sustav PKI?

Registracija u sustav PKI plaća se samo jednom, kada prvi put tražite izdavanje digitalnog certifikata. Ako već imate neki od osobnih digitalnih certifikata, registraciju u sustav PKI ne trebate opet plaćati.

 

IZDAVANJE OSOBNIH CERTIFIKATA NA KRIPTO UREĐAJU

Gdje moram dostaviti dokumentaciju za izdavanje osobnog certifikata na kripto uređaju i kada mogu doći podići svoj kripto uređaj?

Dokumentaciju dostavljate u registracijski ured Fine. 

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će na e-mail adresu navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o PIN-u i mogućnosti preuzimanja certifikata.

Digitalne certifikate korisnik preuzima u Registracijskom uredu Fine ili na lokaciji korisnika, ako je korisnik tako zatražio na Zahtjevu za izdavanje poslovnih certifikata. Certifikate korisnik preuzima osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija korisnika, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). Da bi korisnik mogao koristiti certifikate na kripto uređaju (siguran kriptografski uređaj ili QSCD), potrebno je instalirati odgovarajuću programsku podršku.

 

Koliko mi vrijedi certifikat koji sam dobio na USB tokenu?

Osobni certifikati koji se izdaju na kripto uređaju, izdaju se na period od 2 godine, nakon čega ih je potrebno obnoviti. Cijena osobnog certifikata je 180,00 HRK (23,89 EUR) + PDV godišnje.

 

Kako mogu obnoviti certifikat?

Certifikati koji se nalaze na kripto uređaju mogu se obnoviti on-line, korištenjem postojećih certifikata ili u registracijskom uredu Fine, na temelju popunjenog Zahtjeva.

Da biste mogli certifikate obnoviti on-line, obnova se treba napraviti prije isteka valjanosti certifikata, odnosno u periodu od 45 dana prije isteka certifikata. Ako je valjanost certifikata istekla, certifikat se može ponovno izdati samo na temelju pismenog Zahtjeva koji trebate predati u registracijski ured Fine.

 

Na koji način plaćam certifikate za fizičke osobe?

Naknada za prvu godinu korištenja certifikata koji se izdaju na kripto uređaju plaća se unaprijed, a naknada za drugu godinu plaća se temeljem računa koju će vam Fina ispostaviti na adresu. Ako certifikat obnovite on-line, naknadu da korištenje plaćate na temelju izdanog računa.

 

Što ako ne platim račun koji sam dobio za certifikate na kripto uređaju?

Ako ne platite račun koji vam je Fina izdala, Fina može suspendirati certifikat a po neplaćenom dugovanju i opozvati zbog neplaćanja.

 

Promijenila sam e-mail adresu koja sad glasi drugačije nego prilikom prvog izdavanja certifikata. Trebam li promjenu prijaviti Fini?

Promjenu je potrebno prijaviti u Finu u slučaju da koristite neki od e-serivsa za koje je važna e-maila adresa koja se nalazi u certifikatu. 

Ako u bilo koje vrijeme tokom valjanosti certifikata promijenite bilo koji podatak koji se veže za certifikat , svaku promjenu ste dužni prijaviti u Finu.

 

Plaćam li naknadu za promjenu podataka u certifikatu?

U slučaju promjene podataka u certifikatu, korisnik plaća naknadu prema cjeniku Fine.

 

Kako mogu otkazati korištenje certifikata?

Certifikate možete opozvati iz bilo kojeg razloga predajom Zahtjeva za opoziv, suspenziju ili reaktivaciju certifikata. 

Za opoziv certifikata plaća se naknada prema cjeniku Fine.

 

Krivo sam ukucavao PIN i zaključao karticu. Što je potrebno napraviti da bih je ponovo mogao koristiti?

U slučaju zaključanog kripto uređaja potrebno  je doći u podružnicu Fine (gdje ste isti i podigli), kako bi zaposlenici registracijskog ureda izvršili otključavanje.

Otključavanje Sigurnog kripto uređaja moguće je napraviti u slučaju kada je isti zaključan zbog prevelikog broja unosa pogrešnog PIN-a i u slučaju kada nije zaključan na način da se više ne može otključati. 

Ukoliko se kripto uređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene sigurnog kripto uređaja. 

U slučaju zaključavanja QSCD uređaja,  ukoliko korisnik ne zna unlock kod za otključavanje uređaja, tada se vrši  zamjena uređaja uz izdavanje novih certifikata te se plaća naknada za zamjenu QSCD uređaja.

 

OSOBNI SOFT CERTIFIKATI

Kome je namijenjen osobni soft certifikat? 

Finin osobni soft certifikat namijenjen je fizičkim osobama, a omogućava potvrdu elektroničkog identiteta kod prijave na e-usluge, elektroničko potpisivanje i kriptiranje.

 

Kako se osobni soft certifikat koristi?

Dovoljno je samo instalirati FinaSoftCert na svoje računalo, tablet ili pametni telefon i možete ga koristiti bilo gdje i bilo kada.

 

Koja je razina sigurnosti osobnog soft certifikata?

Osobni soft certifikati (NCP) odnosno FinaSoftCert je certifikat standardne razine sigurnosti. Namijenjeni su fizičkim osobama/građanima za vlastite potrebe. Izdaje se u soft obliku (u zaštićenoj datoteci).

 

Što mi Osobni soft certifikat omogućava?

Osobni soft certifikat Vam omogućava:

 • potvrdu elektroničkog identiteta (autentikaciju) kod prijave na e-usluge (koji zahtijevaju određenu razinu sigurnosti),
 • elektroničko potpisivanje i kriptiranje.


Da li s osobnim soft certifiikatom mogu pristupiti u sustav e-Građani?

Svi korisnici za pristup e-uslugama, koje za prijavu traže minimalnu razinu sigurnosti 3, mogu koristiti Finine osobne soft certifikate (FinaSoftCert). 
Korisnici koji imaju FinaSoftCert istim se certifikatom mogu prijaviti i na usluge niže razine sigurnosti. Ukoliko je osobni soft certifikat pravilno instaliran na uređaj, dovoljno je pristupiti na e-uslugu u okviru projekta e-Građani te se autentificirati putem NIAS-a, odabirom FinaSoftCert-a.

 

Koja dokumentacija je potrebna za izdavanje osobnog soft certifikata?

Za izdavanje osobnog soft certifikata potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane - 2 primjerka
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže)
 • Potvrda o izvršenoj uplati godišnje jednokratne naknade


Gdje mogu predati dokumentaciju za izdavanje osobnog soft certifikata?

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje osobnog soft certifikata možete predati u Registracijskim uredima Fine ili u najbližoj poslovnici Fine.

 

Na koji način preuzimam osobni soft certifikat?
Osobni soft certifikat preuzimate putem dostavljenih aktivacijskih kodova i vršite preuzimanje na Fina portalu za preuzimanje certifikata.

 

Koliko vrijede kodovi za preuzimanje osobnog soft certifikata?
Aktivacijski kodovi za preuzimanje osobnog soft certifikata vrijede 30 dana.

 

Na koliko godina se izdaje osobni soft certifikat i kako se plaća?
Osobni soft certifikat se izdaje na 5 godina te se plaća unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju. Cijena osobnog soft certifikata iznosi 50,00 HRK (6,64 EUR) + PDV.


Naši certifikati na Fina e-kartici su suspendirani. Mogu li, bez obzira na to, kupiti osobni soft certifikat?

Možete zatražiti izdavanje osobnog soft certifikata iako su Vaši certifikati na Fina e-kartici suspendirani.

 

Zaboravio sam lozinku koju sam kreirao kad sam preuzimao certifikat. Možete li mi vi dati lozinku?

Prilikom preuzimanja certifikata korisnik sam kreira lozinku te je ona poznata samo njemu. Odgovornost je korisnika da na primjeren način zaštiti lozinku kojom se pristupa privatnom ključu korisnika od zlonamjernog korištenja od strane neovlaštenih osoba. Korisnik treba zaštititi zaporku kojom je zaštićen privatni ključ pripadajućeg certifikata na način da se zaporka ne zapisuje i ne pohranjuje u nezaštićenom obliku na računalu. S obzirom na to da je lozinka poznata samo Vama, ako je zaboravite više nećete moći koristiti certifikat. Ovisno o tome koliko je vremena prošlo od izdavanja certifikata, potrebno je provesti postupak oporavka certifikata ili zatražiti izdavanje novog. Ako je prijava gubitka lozinke izvršena tijekom prve godine od izdavanja certifikata, tada je moguće napraviti oporavak certifikata. Ako ste gubitak lozinke prijavili nakon isteka prve godine od izdavanja certifikata tada nije moguće napraviti oporavak certifikata već je potrebno zatražiti izdavanje novog, uz plaćanje naknade u punom iznosu. 

Oporavak certifikata vrši se na temelju Zahtjeva za opoziv, suspenziju ili reaktivaciju certifikata i podrazumijeva opoziv certifikata i izdavanje novog certifikata s istim podacima o orisniku.

Potpisan i Ovjeren Zahtjev možete dostaviti na sljedeće načine:

 • skeniran putem e-maila na adresu: e-poslovanje@fina.hr,
 • osobno u neki od registracijskih ureda Fine.

U razlog Oporavka potrebno je označiti opciju Ostalo te kao razlog navesti „zaboravljena lozinka“. Naknada za oporavak certifikata plaća se prema cjeniku Fine.  Ako ste isti certifikat koristili na više računala, zbog prirode postupka, nakon provedenog oporavka certifikata, niti jedan certifikat neće biti valjan, zbog provedenog opoziva certifikata. Stoga je potrebno stari opozvani certifikat zamijeniti novim, na svim mjestima na kojima se koristio.
 

Što trebam učiniti kada certifikatu istekne vremenski period na koji je izdan?

Ako imate potrebu za daljnjim korištenjem certifikata, u vremenskom periodu od mjesec dana prije isteka vremenskog roka na koji je certifikat izdan, potrebno je obnoviti certifikat. Ako Vam certifikat više nije potreban, istekom vremenskog perioda na koji je izdan certifikat postaje nevažeći te ga nije potrebno obnavljati.

 

Kako mogu otkazati ugovorni odnos/certifikat?

Ako ste odlučili da Vam certifikat više nije potreban, certifikat je potrebno opozvati. Opoziv certifikata možete zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata. Popunjen i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti u registracijski ured Fine na jedan od sljedećih načina:

 • osobno u registracijski ured Fine,
 • poštom u neki od Registracijskih ureda Fine (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobe iskaznice podnositelja zahtjeva),
 • dostavom od strane treće osobe (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobe iskaznice podnositelja zahtjeva).

Također, istekom vremenskog perioda na koji je certifikat izdan (5 godina) certifikat postaje nevažeći.

 

CERTIFIKATI ZA UDALJENI E-POTPIS (EPOTPIS U OBLAKU)

Čemu služi certifikat za e-Potpis u oblaku?

Certifikat za udaljeno potpisivanje ili potpisivanje u oblaku fizičkim osobama omogućava sigurno potpisivanje s naprednim e-potpisom s bilo kojeg uređaja (pametnog telefona, tableta ili računala). Korisnik ne treba certifikat na kartici ili USB tokenu.

 

Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje e-Potpisa u oblaku?

Za izdavanje e-Potpisa u oblaku potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 • Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane - 2 primjerka
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže).

 

Kako preuzimam certifikat  e-Potpis u oblaku?
Certifikat e-Potpis u oblaku preuzimate putem dostavljenih aktivacijskih kodova za preuzimanje certifikata.


Koliko vrijede kodovi za preuzimanje e-potpisa u oblaku?
Aktivacijski kodovi za preuzimanje e-potpisa u oblaku vrijede 30 dana.

 

Što ako izgubim lozinku odnosno password koji sam kreirao prilikom preuzimanja certifikata ?

U procesu izdavanja certifikata korisnik kreira zaporku koja je neophodna za korištenje certifikata. Ako korisnik zaboravi zaporku neće biti moguće kreiranje nove već će morati zatražiti izdavanje novog certifikata.