Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija, vaša obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja obuhvaća polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima te godišnji financijski izvještaj.

Sve izvještaje možete predati u svim poslovnim jedinicama Fine.

Na financijske izvještaje potrebno je upisati RNO broj. Riječ je o broju koji je organizacija prilikom upisa u Registar neprofitnih organizacija dobila od Ministarstva financija. Izvještaje bez upisanog RNO broja Fina ne može zaprimiti. Sve neprofitne organizacije koje do sada nisu ispunile obvezu upisa u Registar dužne su to učiniti u najkraćem roku. Obrazac RNO i upute potrebne da biste navedenu obavezu ispunili možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva.

Osim neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo, godišnji financijski izvještaj u Finu dužne su dostaviti i one neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo. Te neprofitne organizacije predaju samo godišnji financijski izvještaj na obrascu G-PR-IZ-NPF.

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15 i 67/17) jer ih prema uputi Ministarstva financija, nakon isteka propisanih rokova Fina ne smije zaprimati.

Fina samo zaprima i obrađuje financijske izvještaje neprofitnih organizacija za potrebe Ministarstva financija. Prema nalogu Ministarstva, izvještaje možemo zaprimati isključivo u propisanim rokovima, naknadna predaja i ispravci izvještaja nisu mogući.

Neprofitna organizacija koja nije predala financijske izvještaje za prethodna razdoblja, a imala je obvezu, iste ne može naknadno predati niti Fini, niti Ministarstvu financija. Navedene financijske izvještaje neprofitna organizacija čuva u svojoj arhivi.

BIL, PR-RAS-NPF i BILJEŠKE / Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

Ovaj izvještaj sastavljate i predajete godišnje, a on sadrži podatke o financijskom stanju (imovini, obvezama i vlastitim izvorima), ostvarenom financijskom rezultatu (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda) te o broju zaposlenih. Osim navedenih podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima godišnji financijski izvještaj sadrži i bilješke uz financijske izvještaje. Neprofitne organizacije u Finu predaju samo Bilancu i Izvještaj o prihodima i rashodima.

Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje, obvezni ste ih sastaviti i imati ih u vlastitoj evidenciji, ali ih ne predajete niti u Finu, niti u Ministarstvo financija.

Rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja u poslovne jedinice Fine je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

PR-RAS-NPF / Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

Ovaj izvještaj sastavljate i predajete za razdoblje od siječnja do lipnja, a sadrži podatke o prihodima, rashodima, višku/manjku prihoda, stanju novčanih sredstava te prosječnom broju zaposlenih.

Rok za predaju obrasca PR-RAS-NPF u poslovne jedinice Fine je 30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 30. srpnja.

Godišnji izvještaj na obrascu G-PR-IZ-NPF

Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo, vaša obveza je sastaviti i predati u Finu godišnji izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF.

Rok za predaju toga obrasca u Finu je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Neprofitne organizacije u sustavu jednostavnog knjigovodstva također su obvezne sastaviti i bilješke. Bilješke čuvate u vlastitoj evidenciji, ne predajete ih niti u Finu, niti u Ministarstvo financija.

Neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama nemaju evidentirane podatke o imovini i obvezama, umjesto financijskih izvještaja predaju Izjavu o neaktivnosti. Navedeno se odnosi i na novoosnovane neprofitne organizacije, bez obzira na Zakonom propisano obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva tijekom prve tri godine od osnivanja. Izjava o neaktivnosti sastavlja se na obrascu Izjava o neaktivnosti (obrazac IZJAVA-NPF) u roku od 60 dana od isteka poslovne godine za koju se Izjava daje i dostavlja se Ministarstvu financija – Registru neprofitnih organizacija, a ne Fini.

Fina prikuplja financijske izvještaje neprofitnih organizacija na osnovi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 67/17): 

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 67/17)