O Registru

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.  Registar je ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19), a operativno ga u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Financijska agencija. 

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Informacije o Registru dostupne su i na stranicama Ministarstva financija.

Obveznici upisa

Na temelju članka 33. st. 4. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:

a) pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske, a kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač:

 1. trgovačka društva 
 2. podružnice stranih trgovačkih društava
 3. udruge
 4. zaklade
 5. ustanove 

b) trust i s trustom izjednačen subjekt stranoga prava:

 1. čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. ovoga Zakona ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ili

 2. čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. ovoga Zakona nema prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ni u drugoj državi članici, a u ime trusta ili s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom iz članka 9. ovoga Zakona.

Obrtnici, samostalna zanimanja, zadruge, umjetničke organizacije, političke stranke, vjerske zajednice, sindikati, komore, tijela državne uprave, udruge poslodavaca, stečajna masa, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi pravno ustrojbeni oblici koji nisu navedeni na popisu obveznika (redni broj od 1. do 5.) nisu obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika. 

Rokovi upisa

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19 i 1/20, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar počeli su teći od 3. lipnja 2019. godine, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. godine.

Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, a upravitelj trusta je dužan za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od dodjele OIB-a.

Način upisa

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez naknade upisati podatke u Registar: 

 1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz korištenje vjerodajnice visoke razine sigurnosti ili 
 2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima. Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskome obliku obveznika upisa stvarnoga vlasnika:
  • Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV-1.
  • Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju Obrazac RSV-2.
  • Pravni subjekti organizirani kao: udruge i zaklade popunjavaju Obrazac RSV-3
  • Trustovi popunjavaju Obrazac RSV-4

U Registar stvarnih vlasnika preuzeti su podaci o udrugama iz Registra udruga RH koji vodi Ministarstvo uprave. Slijedom navedenoga u Registar stvarnih vlasnika upisani su podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje udruge koje se smatraju stvarnim vlasnikom/icima udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka dužne su izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom

Popis udruga upisanih u Registar stvarnih vlasnika preuzimanjem podataka iz Registra udruga RH

Za određeni broj udruga podatke o stvarnom vlasniku nije bilo moguće preuzeti iz Registra udruga RH, iz jednog od sljedećih razloga:

 • jer udruga nije postupila sukladno čl. 55. st. 1. Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), tj. nije uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama ili
 • nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili o OIB-u osobie/osobama ovlaštenimh za zastupanje u Registru udruga RH i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar.

Informaciju je li udruga uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama i jesu li evidentirani podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga RH, udruga može provjeriti na stranici Ministarstva uprave, Registar udruga Republike Hrvatske. Ako statut udruge nije usklađen sa Zakonom o udrugama (NN, br. 74/14) i/ili nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar, udruga se treba obratiti nadležnom upravnom tijelu županije (i Grad Zagreb je županija), prema sjedištu udruge, radi usklađivanja i/ili dopune podataka. Te su udruge u obvezi do 31. prosinca 2019. godine obaviti prijavu upisa u Registar stvarnih vlasnika podnošenjem popunjenoga obrasca o stvarnim vlasnicima u neku od Fininih poslovnica ili putem web aplikacije uz korištenje vjerodajnice visoke razine sigurnosti.

Osoba ovlaštena za upis

Za upis podataka o stvarnim vlasnicima ovlaštena je: 

 • osoba ovlaštena za zastupanje pravnoga subjekta ili opunomoćena osoba;
 • upravitelj trusta, za trust kojim upravlja ili opunomoćena osoba. 

Ako ovlaštena osoba upis obavlja putem web aplikacije, mora posjedovati vjerodajnicu visoke razine sigurnosti (Fina e-kartica/USB token, e-OI, kID certifikat) koji glasi na njezino ime. 

Ako ovlaštena osoba upis obavlja na šalteru u poslovnici Fine, uz popunjeni obrazac obvezno treba priložiti i presliku službenoga osobnog dokumenta, u obrascu upisati svoje ime i prezime u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar te potpisati je obrazac.

Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe - putem web aplikacije, ta je procedura detaljno opisana na ovoj stranici.

Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe - na šalteru u poslovnici Fine, tada uz obrazac i ostalu propisanu dokumentaciju treba priložiti punomoć (ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika) i presliku svog osobnog dokumenta. U rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar, upisuje se ime i prezime opunomoćene osobe i ista potpisuje obrazac.

Ako obveznik upisa ima dvije ili više osoba ovlaštenih za zastupanje, dostatna je punomoć od samo jedne osobe ovlaštene za zastupanje. Punomoć mora biti u originalnom obliku (ne može biti skenirani dokument) i ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika. 

Preuzimanje izvatka iz Registra stvarnih vlasnika

Izvadak se može preuzeti putem web aplikacije za upis stvarnih vlasnika ili u poslovnici Fine.

Putem web aplikacije Upis stvarnih vlasnika, uz korištenje osobne  ili poslovne vjerodajnice visoke razine sigurnosti, izvadak može preuzeti osoba ovlaštena za zastupanje društva ili opunomoćena osoba kojoj je punomoć dodijeljena putem sustava e-Ovlaštenja.

Izvadak iz Registra dostupan je u poslovnici Financijske agencije na zahtjev pravnog subjekta za podatke o stvarnom vlasništvu tog pravnog subjekta, sukladno čl. 21. st. 4. Pravilnika. Pravni subjekt Zahtjev za preuzimanje izvatka iz Registra stvarnih vlasnika  može podnijeti na kreiranome obrascu  ili u slobodnoj formi. U Zahtjevu je potrebno navesti ime i prezime te OIB osobe koja će izvadak iz Registra preuzeti u poslovnici, a potpisuje ga ovlaštena osoba pravnog subjekta. Financijska agencija će nakon zaprimanja zahtjeva osobi koja je navedena u zahtjevu izdati izvadak iz Registra.

Naknada za izdavanje izvatka u poslovnici Fine naplaćuje se sukladno Cjeniku za uvid u podatke Registra stvarnih vlasnika te inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanja promjena.

Izravan uvid i preuzimanje podataka iz Registra stvarnih vlasnika

Obligatorni i fakultativni korisnici, obveznici provedbe mjera dubinske analize iz čl. 9. Zakona, ostvaruju pravo izravnog uvida u Registar stvarnih vlasnika te mogućnost inicijalnog preuzimanja podataka i preuzimanje promjena iz Registra stvarnih vlasnika, samo za svoje stranke, sukladno čl. 21. Pravilnika.

Izravan uvid putem web aplikacije omogućava jednostavnu pretragu pravnih subjekata, jednostavnu pretragu stvarnih vlasnika i imatelja kontrolnih računa te ispis aktualnog i povijesnog izvatka.

Navedeno pravo ostvaruje se podnošenjem odgovarajućeg Zahtjeva za pregled podataka iz Registra stvarnih vlasnika u Fininim poslovnicama. Nakon obrade zahtjeva korisnicima će biti dodijeljena prava i omogućen pristup web aplikaciji uz prijavu korisničkim imenom i lozinkom.

Naknada je godišnja i obračunava se sukladno Cjeniku za uvid u podatke Registra stvarnih vlasnika te inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanja promjena.

Bankama je uz izravan uvid, u okviru iste naknade, omogućeno inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata koje su stranke banke pri čemu se datoteke razmjenjuju telekomunikacijskim putem na način dogovoren između Financijske agencije i banke. Pravo ostvaruju podnošenjem Zahtjeva za pregled podataka iz Registra stvarnih vlasnika za banke.

Inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena za klijente obligatornog ili fakultativnog korisnika opcionalna je usluga javnim bilježnicima i fakultativnim korisnicima, a omogućuje dostavu inicijalne datoteke i datoteke promjena elektroničkim putem prema popisu subjekata koje korisnik dostavi Fini. Pravo na izravan uvid i dodatno pravno na preuzimanje podataka za klijente obligatornog ili fakultativnog korisnika ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pregled podataka iz Registra stvarnih vlasnika za javne bilježnike i fakultativne korisnike.

Javna dostupnost podataka iz Registra stvarnih vlasnika 

Sukladno članku 35. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017 i 39/19) domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama dostupni su podaci o stvarnom vlasniku - fizičkoj osobi/fizičkim osobama konkretnog pravnog subjekta ili trusta i s trustom izjednačenoga subjekta stranog prava. Dostupni su slijedeći podaci o stvarnome vlasniku:

 • ime i prezime 
 • država prebivališta
 • mjesec i godina rođenja
 • državljanstvo i
 • priroda i opseg stvarnoga vlasništva.

Uvid u podatke iz Registra stvarnih vlasnika omogućen je bez naknade putem sustava e-Građani.


 

Novosti

19.02.2020.
Podaci iz Registra stvarnih vlasnika su javno dostupni

Od danas je omogućen uvid u Registar stvarnih vlasnika putem sustava e-Građani

Više informacija