O Registru

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.  Registar je ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19), a operativno ga u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Financijska agencija. 

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Informacije o Registru dostupne su i na stranicama Ministarstva financija.

Obveznici upisa

Na temelju članka 33. st. 4. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:

a) pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske, a kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač:

 1. trgovačka društva 
 2. podružnice stranih trgovačkih društava
 3. udruge
 4. zaklade
 5. ustanove 

b) trust i s trustom izjednačen subjekt stranoga prava:

 1. čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. ovoga Zakona ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ili

 2. čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. ovoga Zakona nema prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ni u drugoj državi članici, a u ime trusta ili s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom iz članka 9. ovoga Zakona.

Obrtnici, samostalna zanimanja, zadruge, umjetničke organizacije, političke stranke, vjerske zajednice, sindikati, komore, tijela državne uprave, udruge poslodavaca, stečajna masa, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi pravno ustrojbeni oblici koji nisu navedeni na popisu obveznika (redni broj od 1. do 5.) nisu obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika. 

Rokovi upisa

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19 i 1/20, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar počeli su teći od 3. lipnja 2019. godine, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. godine.

Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, a upravitelj trusta je dužan za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od dodjele OIB-a.

Način upisa

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez naknade upisati podatke u Registar: 

 1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz korištenje poslovnoga certifikata ili 
 2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima. Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskome obliku obveznika upisa stvarnoga vlasnika:
  • Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV-1.
  • Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju Obrazac RSV-2.
  • Pravni subjekti organizirani kao: udruge i zaklade popunjavaju Obrazac RSV-3
  • Trustovi popunjavaju Obrazac RSV-4

U Registar stvarnih vlasnika preuzeti su podaci o udrugama iz Registra udruga RH koji vodi Ministarstvo uprave. Slijedom navedenoga u Registar stvarnih vlasnika upisani su podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje udruge koje se smatraju stvarnim vlasnikom/icima udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka dužne su izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom

Popis udruga upisanih u Registar stvarnih vlasnika preuzimanjem podataka iz Registra udruga RH

Za određeni broj udruga podatke o stvarnom vlasniku nije bilo moguće preuzeti iz Registra udruga RH, iz jednog od sljedećih razloga:

 • jer udruga nije postupila sukladno čl. 55. st. 1. Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), tj. nije uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama ili
 • nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili o OIB-u osobie/osobama ovlaštenimh za zastupanje u Registru udruga RH i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar.

Informaciju je li udruga uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama i jesu li evidentirani podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga RH, udruga može provjeriti na stranici Ministarstva uprave, Registar udruga Republike Hrvatske. Ako statut udruge nije usklađen sa Zakonom o udrugama (NN, br. 74/14) i/ili nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar, udruga se treba obratiti nadležnom upravnom tijelu županije (i Grad Zagreb je županija), prema sjedištu udruge, radi usklađivanja i/ili dopune podataka. Te su udruge u obvezi do 31. prosinca 2019. godine obaviti prijavu upisa u Registar stvarnih vlasnika podnošenjem popunjenoga obrasca o stvarnim vlasnicima u neku od Fininih poslovnica ili putem web aplikacije uz korištenje digitalnoga certifikata.

Osoba ovlaštena za upis

Za upis podataka o stvarnim vlasnicima ovlaštena je: 

 • osoba ovlaštena za zastupanje pravnoga subjekta ili opunomoćena osoba;
 • upravitelj trusta, za trust kojim upravlja ili opunomoćena osoba. 

Ako ovlaštena osoba upis obavlja putem web aplikacije, mora posjedovati digitalni – poslovni certifikat koji glasi na njezino ime. 

Ako ovlaštena osoba upis obavlja na šalteru u poslovnici Fine, uz popunjeni obrazac obvezno treba priložiti i presliku službenoga osobnog dokumenta, u obrascu upisati svoje ime i prezime u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar te potpisati je obrazac.

Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe - putem web aplikacije, ta je procedura detaljno opisana na ovoj stranici.

Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe - na šalteru u poslovnici Fine, tada uz obrazac i ostalu propisanu dokumentaciju treba priložiti punomoć (ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika) i presliku svog osobnog dokumenta. U rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar, upisuje se ime i prezime opunomoćene osobe i ista potpisuje obrazac.

Ako obveznik upisa ima dvije ili više osoba ovlaštenih za zastupanje, dostatna je punomoć od samo jedne osobe ovlaštene za zastupanje. Punomoć mora biti u originalnom obliku (ne može biti skenirani dokument) i ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika.


 

Novosti

13.09.2019.
Informacije o upisu u Registar stvarnih vlasnika

U razdoblju od 3. lipnja 2019. godine do 13. rujna 2019. godine u Registar stvarnih vlasnika ukupno je upisano 36.129 pravna subjekta.

Više informacija