Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

SEPA Suglasnosti za izravno terećenje

Online servisom za predaju dokumentacije moguće je ugovaranje nove te izmjena i opoziv postojeće SEPA Suglasnosti za osnovno izravno terećenje i SEPA Suglasnosti za poslovno izravno terećenje.

Predaja dokumentacije za davanje SEPA Suglasnosti za izravno terećenje odnosi se na slijedeće primatelje plaćanja:

  • HEP ELEKTRA d.o.o.

  • HEP OPSKRBA d.o.o.

  • HEP PLIN d.o.o.

  • HEP TOPLINARSTVO d.o.o.

  • RAIFFEISEN LEASING d.o.o.

  • UDRUGA SOS - DJEČJE SELO HRVATSKA

Više informacija o dokumentaciji koju je potrebno podnijeti možete pronaći ovdje.

Podaci s dokumentacije dostavljene putem OSPD-a od ponedjeljka do petka do 14:00 sati biti će obrađeni isti dan, dok će podaci dostavljeni putem OSPD-a od ponedjeljka do petka nakon 14:00 sati biti obrađeni slijedeći radni dan, kao i podaci s dokumentacije dostavljene subotom, nedjeljom te blagdanima i praznicima.

Ako dokumentacija nije potpuna putem ovog servisa dobiva se informacija što nedostaje u dokumentaciji.

Po obradi zaprimljene dokumentacije Fina će Vam ovim servisom povratno dostaviti pdf Suglasnosti (nova Suglasnost ili izmjena/opoziv postojeće Suglasnosti) koji je potrebno potpisati kvalificiranih elektroničkim potpisom korištenjem kvalificiranog certifikata izdanog od strane Fine ili certifikatom na osobnoj iskaznici (eOI), a potpisani pdf Suglasnosti potrebno je vratiti FINI putem ovog servisa najkasnije do 18:00 sati na dan kada je ista zaprimljena od Fine.

Iznimno, ukoliko se potpisani pdf nove Suglasnosti ne dostavi u roku od dva radna dana od kad je Suglasnost dostavljena na potpis putem ovog servisa, ugovaranje Suglasnosti se neće realizirati.

Ako se potpisani pdf izmjene/opoziva postojeće Suglasnosti i dokumenta Informaciju Ispitaniku o obradi osobnih podataka dostavi do 18:00 sati izmjena/opoziv će biti važeći od tog datuma. U slučaju dostave nakon 18:00 sati izmjena/opoziv će biti važeći od sljedećeg radnog dana od dana dostave.

Više informacija o načinu potpisivanja kvalificiranim certifikatom Fine možete pronaći ovdje.

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa