Ovaj tekst ima svrhu opisivanja preduvjeta, koje je nužno ispuniti, da bi se ostvarila razmjena podataka između Fine, Pošiljatelja i Primatelja zainteresiranih za razmjenu podataka putem web servisa u sustavu e-Račun za poslovne korisnike (B2B). Način razmjene između Fine i poslovnih korisnika izveden je iz dosadašnjih najboljih praksi, koje osiguravaju sigurnu isporuku i zadovoljavanje određene razine sigurnosti, odnosno zaštite prijenosa i kontrole nepovredivosti sadržaja. 

 

Komunikacijski uvjeti

Razmjena podataka u sustavu e-Račun za poslovne korisnike između Fine i korisnika vrši se putem internetske mreže. U testnom periodu nužno je obaviti snimanje prometa na komunikacijskom vodu, te po potrebi dati prijedlog povećanja propusnosti. Prijedlog povećanja propusnosti dat će se nakon detaljne analize prometa i zaključka da postoji prekomjerno opterećenje voda. Fina i Korisnik dužni su definirati kontakt osobe za ostvarivanje komunikacije, svatko sa svoje strane.
 

Koraci za ostvarivanje komunikacije

Korisnik koji želi slati i/ili primati račune u elektroničkom obliku mora biti registriran u sustav e-Račun za poslovne subjekte (B2B). Procedura prijave u sustav e-Račun za poslovne subjekte opisan je na stranici http://www.fina.hr/e-racun.

Da bi se obavila uspješna razmjena podataka, potrebno je poštivati propisane korake, jer u suprotnom, razmjena podataka između Fine i Korisnika neće biti moguća.
 

Izrada Web servisa

Fina i Korisnik, svatko sa svoje strane dužni su izraditi Web servis za razmjenu podataka, prema standardiziranoj XML shemi. 

 

Razmjena informacija

Kontakt osobe će zatim razmijeniti podatke o poslužiteljima (testni, produkcijski, nazivi, IP adrese), na koje se pristupa od strane Fine, kao i od strane Korisnika. Jednako tako, definirat će se komunikacijski port (SSL), preko kojeg se dolazi do Web servisa od Fine prema Korisniku i obrnuto. 

 

Osiguravanje zaštite prijenosnog puta

Zaštita prijenosnog puta ostvaruje se pomoću SSL-a (Secure Sockets Layer). Za potrebe testne razmjene podataka, Korisnik dobavlja DEMO certifikat od Fininog RDC-a (Registra za digitalne certifikate). Za potrebe produkcije Korisnik dobavlja produkcijski SSL certifikat od strane Fininog, RDC-a (Registra za digitalne certifikate). Procedure i obrasci za dobavu certifikata nalaze se na stranici http://rdc.fina.hr.

 

Osiguravanje zaštite integriteta podataka u prijenosu

Zaštita integriteta podataka ostvaruje se pomoću digitalnog potpisa SOAP poruke. Digitalni potpis SOAP poruke izvodi se pomoću aplikacijskog certifikata. Fina i Korisnik su dužni izgraditi mehanizam za verifikaciju potpisane poruke. Za potrebe testa Korisnik dobavlja aplikacijski DEMO certifikat od Fininog RDC-a (Registra za digitalne certifikate). Procedure i obrasci za dobavu certifikata nalaze se na stranici http://rdc.fina.hr.

 

Koncept razmjene podataka

Registrirani Korisnici (poslovni subjekti s pravom slanja e-računa) šalju pojedinačno izlazne račune na web servis na strani Fine po standardiziranoj XML shemi. Fina radi validaciju potpisa SOAP poruke, te započinje obradu izlaznog računa. Nakon uspješne obrade Fina generira poruku obrade izlaznog računa koju šalje na Korisnikov web servis.

Registriranim Korisnicima (poslovni subjekti s pravom primanja e-računa) se putem web servisa na Korisnikovoj strani šalje ulazni račun po standardiziranoj XML shemi. Korisnik obrađuje poruku s ulaznim računom u svom sustavu. Ovisno o promjenama statusa ulaznog računa u sustavu Korisnika, Korisnikov sustav šalje poruku na web servis Fine o promjeni statusa ulaznog računa. Paralelno s primanjem promjene statusa ulaznog računa, Fina šalje Pošiljatelju poruku o promjeni statusa izlaznog računa u sustav Pošiljatelja.

Slijede osnovne postavke koncepta:

 • Fina će izraditi web servis sa dvije metode (metoda za slanje izlaznih e-računa (sendOutgoingInvoice) i metoda za slanje promjene statusa ulaznih računa (sendIncomingInvoiceStatus))
 • Pošiljatelj e-računa će izraditi  web servis s dvije metode:
  • Primanje rezultata obrade izlaznog računa (receiveOutgoingInvoiceProcessing)
  • Primanje promjene statusa izlaznog računa (receiveOutgoingInvoiceStatus)
 • Primatelj će izraditi  web servis s jednom metodom:
  • Primanje ulaznog računa (receiveIncomingInvoice)
 • Prilikom poziva  web servisa Korisnika, te Fininog uspostavljat će se SSL.
 • SOAP poruke će se potpisivati.
 • Za kriptiranje kanala i potpisivanje poruke će se koristiti digitalni certifikati Fine.
 • Za svaku SOAP poruku postojat će potvrdna SOAP poruka (acknowledgement message) koja će se potpisivati.

 

Slanje izlaznog računa

Primanje rezultata obrade izlaznog računa

Primanje ulaznog računa

Slanje promjene statusa ulaznog računa

Primanje promjene statusa izlaznog računa

Kreiranje SOAP poruka

Sve poruke koje se razmjenjuju web servisom su identičnog osnovnog izgleda. Sastoje se od zaglavlja (HeaderFinancialInstitution), podataka (Data), i slobodnog polja (##any). 

Podaci (Data) je definiran za svaku poruku posebno i unutar elementa se nalazi XML struktura različita ovisno o poruci. Poruke koje sadrže samostalne xml strukture (npr. xml e-računa) se ugrađuju u „omotnice” (npr. InvoiceEnvelope) tipa base64binary u kojem se nalazi originalnixml encodiran u Base64.

 

Web servis za slanje izlaznog računa i slanje promjene statusa ulaznog računa na strani Fine

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za slanje izlaznog računa te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono odgovara na poruku i asinkrono kreće u obradu SOAP poruke.

Elementi SendOutgoingInvoiceMsg poruke (metoda sendOutgoingInvoice):

 • Header
  • MessageID
  • SupplierID
  • MessageType 
   • 101 – slanje izlaznog računa
  • MessageAttributes – atribut (ili atributi odvojeni delimeterom). Za ovu vrstu poruke atribut je identifikator računa u sustavu Pošiljatelja
 • Data 
  • OutgoingInvoiceEnvelope
   • SupplierInvoiceID – Identifikator računa u sustavu Pošiljatelja 
   • BuyerID – Identifikator Primatelja računa u sustavu Fine
   • InvoiceEnvelope – Omotač pojedinačnog računa, ili
   • CreditNoteEnvelope – Omotač odobrenja, ili
   • DebitNoteEnvelope – Omotač terećenja, ili
   • ReminderEnvelope – Omotač opomene
   • UtilityStatementEnevelope – Omotač specifikacije (opcionalno)
   • AttachedDocumentEnvelope – Omotač privitaka (opcionalno)
   • Signature – Potpis(opcionalno)

Poruka SendOutgoingInvoiceMsg

Elementi SendIncomingInvoiceStatusMsg poruke (metoda sendIncomingInvoiceStatus):

 • Header
  • MessageID
  • BuyerID 
  • MessageType
   • 107 – Status ulaznog računa
  • MessageAttributes – atribut (ili atributi odvojeni delimeterom). Za ovu vrstu poruku atribut je identifikator računa u sustavu Fine
 • Data
  • InvoiceStatus
   • InvoiceID – Identifikator računa u sustavu e-Račun
   • InvoiceStatusCode – Šifra statusa u sustavu e-Račun
   • InvoiceStatusText – (opcionalno) opis šifre statusa

Poruka SendIncomingInvoiceStatusMsg

 

Web servis za primanje rezultata obrade izlaznog računa i primanje promjene statusa izlaznog računa

Web servis se nalazi na strani Pošiljatelja računa te mora implementirati sljedeće metode s opisima SOAP poruka:

Elementi ReceiveOutgoingInvoiceProcessingMsg poruke (metoda receiveOutgoingInvoiceProcessing):

 • Header
  • MessageID
  • SupplierID 
  • MessageType
   • 103 – Rezultat obrade izlaznog računa
  • MessageAttributes – atribut (ili atributi odvojeni delimeterom). Za ovaj tip poruke MessageAttribute je identifikator izlaznog računa u sustavu Pošiljatelja
 • Data
  • OutgoingInvoiceProcessing
   • CorrectOutgoingInvoice – Ispravno obrađen izlazni račun
    • SupplierInvoiceID – Identifikator računa u sustavu Pošiljatelja
    • InvoiceID – Identifikator računa u sustavu e-Račun
    • InvoiceTimestamp – Vrijeme zaprimanje računa u sustav
     ili
   • IncorrectOutgoingInvoice – Neispravan izlazni račun
    • SupplierInvoiceID – Identifikator računa u sustavu Pošiljatelja
    • ErrorCode – Šifra greške (tablica grešaka)
    • ErrorMessage – (opcionalno) tekstualni opis greške

Poruka ReceiveOutgoingInvoiceProcessingMsg

Elementi ReceiveOutgoingInvoiceStatusMsg poruke (metoda receiveOutgoingInvoiceStatus):

 • Header
  • MessageID
  • SupplierID 
  • MessageType
   • 109 – Promjena statusa izlaznog računa
  • MessageAttributes – atribut (ili atributi odvojeni delimeterom). 
 • Data
  • InvoiceStatus
   • InvoiceID – Identifikator računa u sustavu e-Račun
   • InvoiceStatusCode – Šifra statusa računa
   • InvoiceStatusText – (opcionalno) opis šifre statusa

Poruka ReceiveOutgoingInvoiceStatusMsg

Web servis za primanje ulaznih računa

Nakon uspješne obrade izlaznog računa poslanog od strane Pošiljatelja, sustav e-Račun šalje prema Primatelju ulazni račun. Web servis na strani Primatelja treba implementirati sljedeću metodu za primanje ulaznih računa s opisom SOAP poruke:


Elementi ReceiveIncomingInvoiceMsg poruke (metoda receiveIncomingInvoice):

 • Header
  • MessageID
  • BuyerID
  • MessageType
   • 105 – primanje ulaznog e-računa
  • MessageAttributes – atribut (ili atributi odvojeni delimeterom). Za ovaj tip poruke atribut je identifikator računa iz sustava e-Račun
 • Data
  • InvoiceID – Identifikator računa u sustavu e-Račun
  • InvoiceEnvelope – Omotač ulaznog računa
   ili
  • CreditNoteEnvelope – Omotač odobrenja
   ili
  • DebitNoteEnvelope – Omotač terećenja
   ili
  • ReminderEnvelope – Omotač opomene
  • UtilityStatementEnvelope – Omotač specifikacije (opcionalno)
  • AttachedDocumentEnvelope – Omotač priloga računu (opcionalno)
  • Signature – Potpis (opcionalno)

Poruka ReceiveIncomingInvoiceMsg

Sinkrone odgovorne SOAP poruke

Svaka SOAP poruka ima svoju sinkronu odgovornu poruku i sve su identične strukture:

Elementi odgovorne xxxAckMsg poruke (metoda sendOutgoingInvoice):

 • MessageAck
  • MessageID
  • MessageAckID
  • MessageType 
   • 102 – sinkroni odgovor na SendOutgoingInvoiceMsg
   • 104 – sinkroni odgovor na ReceiveOutgoingInvoiceProcessingMsg
   • 106 – sinkroni odgovor na ReceiveIncomingInvoiceMsg
   • 108 – sinkroni odgovor na SendIncomingInvoiceStatusMsg
   • 110 – sinkroni odgovor na ReceiveOutgoingInvoiceStatusMsg
  • AckStatus – status odgovora
   • ACCEPTED
    ili
   • MSG_NOT_VALID
    ili
   • SYSTEM_ERROR
  • AckStatusCode – šifra statusa (tablica statusa)
  • AckStatusText – (opcinalno) – Opis šifre statusa

Sinkrona odgovorna poruka xxxAckMsg

 

Opis statusa i grešaka u razmjeni

Prije puštanja na produkcijski sustav nužna je verifikacija uspješne razmjene podataka na testnim okruženjima Fine i Korisnika. Jednako tako potrebno je izvesti sistemske  load testove razmjene podataka, kako bi se ispitala propusnost voda.

Slijedi tablica s opisima tipova poruka i odgovornih poruka:

Tip poruke Opis Poruka/metoda
101 Slanje izlaznog računa SendOutgoingInvoiceMsg
102 Odgovor na slanje izlaznog računa SendOutgoingInvoiceAckMsg
103 Primanje rezultata obrade izlaznog računa ReceiveOutgoingInvoice
ProcessingMsg
104 Odgovor na primanje rezultata obrade izlaznog računa ReceiveOutgoingInvoice
ProcessingAckMsg
105 Primanje ulaznog računa ReceiveIncomingInvoiceMsg
106 Odgovor na primanje ulaznog računa ReceiveIncomingInvoiceAckMsg
107 Slanje promjene statusa ulaznog računa SendIncomingInvoiceStatusMsg
108 Odgovor na slanje promjene statusa ulaznog računa SendIncomingInvoiceStatusAckMsg
109 Primanje promjene statusa izlaznog računa ReceiveOutgoingInvoiceMsg
110 Odgovor na primanje promjene statusa izlaznog računa ReceiveOutgoingInvoiceAckMsg

 

Slijede tablice s opisima statusa odgovornih poruka za opisane web servise:

Na strani pošiljatelja (prima promjenu statusa)

AckStatus AckStatusCode AckStatusText MessageType
ACCEPTED 10 Poruka zaprimljena 102, 106, 108, 110
MSG_NOT_VALID 90 XML poruke nije ispravan 102, 106, 108, 110
MSG_NOT_VALID 91 Potpis poruke nije ispravan 102, 106, 108, 110
SYSTEM_ERROR 99 Sistemska greška na strani web servisa + opis 102, 106, 108, 110

 

Slijede tablice s opisima statusa izlaznih/ulaznih računa u razmjeni za opisane web servise:

Na strani pošiljatelja (prima promjenu statusa)

Status Opis
1 Obavijest o plaćanju
2 Odbijen
3 Odobren (prihvaćen)
4 Neobrađen (automatski iz sustava e-račun)
6 Plaćen u Internet bankarstvu (automatski iz sustava e-račun)

 

Na strani primatelja (šalje promjenu statusa)

Status Opis
1 Obavijest o plaćanju
2 Odbijen
3 Odobren (prihvaćen)

 

Slijedi tablica s opisima statusa grešaka u razmjeni za opisane web servise:

Šifra greške Opis greške Poruka
151 Identifikator poslovnog subjekta iz zaglavlja poruke nije definiran u sustavu e-Račun kao aktivni korisnik Nepoznat ID poslovnog subjekta
152 Greška se javlja kada pošiljatelj poruke nema prava slati izlazne e-račune za identifikator pošiljatelja iz zaglavlja datoteke Pošiljatelj nema prava slanja e-računa
156 Interna greška Interna greška
161 Greška se javlja kada potpisnik poruke nema prava potpisa za izlazne e-račune za identifikator pošiljatelja iz zaglavlja poruke Pošiljatelj nema prava potpisa poruke
301 Greška se javlja kada nije prošla kontrola valjanosti potpisa pojedinog e-računa unutar datoteke Potpis e-računa nije valjan
302 Greška se javlja kada potpisnik e-računa unutar datoteke nema prava potpisa za izlazne e-račune za identifikator korisnika iz zaglavlja datoteke Nemate prava potpisa za predani id pretinca
303 Identifikator pošiljatelja nije definiran u sustavu e-Račun kao aktivni korisnik Nepoznati id pretinca

304

Greška se javlja kada identifikator primatelja iz omotača pojedinačnog računa (OutgoingInvoiceData->OutgoingInovice->BuyerID) nije uparen s OIB-om kupca Nepostojeći oib primatelja
305 Greška se javlja kada identifikator pošiljatelja nije uparen s OIB-om pošiljatelja Nepostojeći oib pošiljatelja
306 Greška se javlja nakon provjere jedinstvenosti broja računa Neispravan broj računa
307 Greška ukoliko je „datum od“ u e-računu veći od „datuma do“ Neispravan datum obračunskog perioda
308 Greška se javlja ukoliko je veličina priloga veća od dopuštene (3MB) Nedopuštena veličina priloga
309 Greška se javlja ukoliko nije ispravan mail Neispravan e-mail
310 Greška se javlja ukoliko je datum valute manji od današnjeg dana Neispravan datum valute
311 Greška ukoliko je korišten nedopušteni specijalni znak Nedozvoljen specijalni znak
312 Greška ukoliko postoji nedozvoljen broj stavki Nedozvoljen broj stavki
313 Greška ukoliko je certifikat poništen Certifikat poništen
314 Greška ukoliko certifikat ne vrijedi Certifikat ne vrijedi (istekao rok uporabe ili još nije počeo)
315 Greška ukoliko certifikat ne pripada traženom izdavatelju certifikata (CA) Certifikat ne pripada traženom izdavatelju (CA)
318 Greška ukoliko nije pronađen XML e-računa u datoteci Nije pronađen e-račun
319 Greška ukoliko pretinac primatelja ne može primati e-račune po toj shemi Pretinac ne može primati e-račun po odabranoj xml schemi
320 Greška se javlja ukoliko je napisana neispravna kategorija poreza Neispravna kategorija poreza
322 Greška se javlja ako e-račun ne odgovara XML shemi e-računa e-račun ne odgovara xml schemi
323 Greška se javlja ako je u XML elementu „Party-PartyLegalEntity-RegistrationName“ naziv dobavljača duži od 200 znakova Dužina polja RegistrationName je veca od dozvoljene
324 Greška se javlja ako je u XML elementu „Party-PartyLegalEntity- CompanyID“ OIB duži od 13 znakova Dužina polja CompanyID je veca od dozvoljene
325 Greška se javlja ako je u XML elementu „Party-PostalAddress- StreetName“ naziv ulice duži od 25 znakova Dužina polja StreetName je veća od dozvoljene
326 Greška se javlja ako je u XML elementu „Party-PostalAddress- BuildingNumber“ kućni broj duži od 5 znakova Dužina polja BuildingNumber je veća od dozvoljene
327 Greška se javlja ako je u XML elementu „Party-PostalAddress- CityName“ mjesto duži od 25 znakova Dužina polja CityName je veća od dozvoljene
328 Greška se javlja ako je u XML elementu „Party-PostalAddress- PostalZone“ poštanski broj duži od 5 znakova Dužina polja PostalZone je veća od dozvoljene
329 Greška se javlja ako je u XML elementu „Party-PostalAddress-AddressLine“ adresa duža od 64 znakova Dužina polja AddressLine je veća od dozvoljene
330 Greška se javlja ako je u XML elementu „Party-PostalAddress-Country-IdentificationCode“ ISO identifikator države duži od 2 znaka Dužina polja Country - IdentificationCode je veća od dozvoljene
331 Greška se javlja ako je u XML elementu „Party-PostalAddress-Country-Name“ naziv države duža od 64 znaka Dužina polja Country - Name je veća od dozvoljene
332 Greška se javlja ako je u XML elementu „SellerContact-Name“ naziv kontakta duži od 25 znaka Dužina polja SellerContact - Name je veća od dozvoljene
333 Greška se javlja ako je u XML elementu „SellerContact-Telephone“ telefon kontakta duži od 20 znaka Dužina polja SellerContact - Telephone je veća od dozvoljene
334 Greška se javlja ako je u XML elementu „SellerContact-Telefax“ telefaks kontakta duži od 20 znakova Dužina polja SellerContact - Telefax je veća od dozvoljene
335 Greška se javlja ako je u XML elementu „SellerContact- ElectronicMail“ email kontakta duži od 255 znakova Dužina polja SellerContact - ElectronicMail je veća od dozvoljene
336 Greška se javlja ako je u XML elementu s referencama „ID“ ID duži od 13 znakova Dužina polja OrderReference - ID je veća od dozvoljene
337 Greška se javlja ako je u XML elementu s referencama „IssueDate“ ID duži od 10 znakova Dužina polja IssueDate je veća od dozvoljene
338 Greška se javlja ukoliko su identifikatori kupca i dobavljača isti ID kupca i dobavljača ne smije biti isti
339 Greška se javlja ukoliko su postoci poreza na potrošnju različiti po stavkama, moraju biti isti Porez na potrošnju mora biti isti za sve stavke
340 Greška se javlja ukoliko je korištena nepostojeća jedinica mjere Neispravna jedinica mjere
341 Greška se javlja ukoliko je upisana kriva vrsta računa - InvoiceTypeCode Neispravna vrsta računa
342 Greška se javlja ukoliko je element SellersItemIdentification-Id dužina veća od 20 znakova Dužina polja SellersItemIdentification - Id je veća od dozvoljene
343 Greška se javlja ukoliko je element Item-Description dužina veća od 40 znakova Dužina polja 'opis' je veća od dozvoljene
344 Greška se javlja ukoliko je element InvoiceLine-InvoicedQuantity manji od 0 i veći od 1000000000 Veličina stavke InvoicedQuantity nije dozvoljena
345 Greška se javlja ukoliko je element Price-PriceAmount manja od 0 i veća od 1000000000 Veličina stavke Price-PriceAmount nije dozvoljena
346 Greška se javlja ukoliko je element AllowanceCharge-MultiplierFactorNumeric manja od 0 i veća od 1 Veličina stavke MultiplierFactorNumeric nije dozvoljena
347 Greška se javlja ukoliko je element Invoice-Note veći od 1024 znaka Dužina polja Invoice - Note je veća od dozvoljene
348 Greška se javlja ukoliko je element PaymentMeans-InstructionNote veći od 105 znakova Dužina polja InstructionNote je veća od dozvoljene
349 Greška se javlja ukoliko nije popunjeno mjesto izdavanja – ExtensionContent-InvoiceIssuePlace InvoiceIssuePlace mora biti popunjeno
350 Greška se javlja ukoliko je pogrešan poredak ExtensionContenta Krivi poredak ExtensionContent-a
351 Greška se javlja ukoliko je element DocumentCurrencyCode prazan Polje DocumentCurrencyCode ne postoji
352 Greška se javlja ukoliko je element ExtensionContent-InvoiceIssuer duži od dozvoljenoe veličine od 1000 znakova Dužina polja InvoiceIssuer je veća od dozvoljene
353 Greška se javlja ukoliko ne postoji niti jedan TaxTotal-TaxSubtotal u ukupnom porezu Nije pronađen niti jedan TaxSubtotal u ukupnom porezu
354 Greška se javlja ukoliko je upisana nepostojeća kategorija poreza u elementu TaxSubtotal-TaxCategory Neispravna kategorija ukupnog poreza
355 Greška se javlja ukoliko je element ExtensionContent-InvoiceIssuePlace veći od dozvoljenih 25 znakova Dužina polja "mjesto" je veća od dozvoljene
356 Greška se javlja ukoliko je neispravan AttachedDocument Neispravan prilog
357 Greška se javlja ukoliko datum nije unutar 100 godina od današnjeg datuma Datum mora biti unutar 100 godina od današnjeg datuma
358 Greška se javlja ukoliko je element PaymentMeans-PaymentID popunjen neispravno Neispravan model plaćanja
359 Greška se javlja ukoliko element BaseQuantity ima broj decimala veći od 3 Nedozvoljen broj decimala u polju BaseQuantity
360 Greška se javlja ukoliko element PriceAmount ima broj decimala veći od 6 Nedozvoljen broj decimala u polju PriceAmount
361 Greška se javlja ukoliko element LineExtensionAmount ima broj decimala veći od 2 Nedozvoljen broj decimala u polju LineExtensionAmount
362 Greška se javlja ukoliko element MultiplierFactorNumeric ima broj decimala veći od 4 Nedozvoljen broj decimala u polju MultiplierFactorNumeric
363 Greška se javlja ukoliko element PayableAmount ima broj decimala veći od 2 Nedozvoljen broj decimala u polju PayableAmount
364 Greška se javlja ukoliko element MultiplierFactorNumeric u ukupnim rabatima ima broj decimala veći od 8 Nedozvoljen broj decimala u polju MultiplierFactorNumeric kod rabata
365 Greška se javlja ukoliko element TaxAmount ima broj decimala veći od 2 u stavkama računa Nedozvoljen broj decimala u polju TaxAmount u stavkama računa
366 Greška se javlja ukoliko element Percent u kategorijama poreza ima broj decimala veći od 2 u stavkama računa Nedozvoljen broj decimala u polju Percent kod kategorije u stavkama računa
367 Greška se javlja ukoliko element Percent u kategorijama poreza ima broj decimala veći od 2 u ukupnom porezu Nedozvoljen broj decimala u polju Percent kod kategorije u ukupnom porezu
368 Greška se javlja ukoliko element TaxableAmount u kategorijama poreza ima broj decimala veći od 2 u ukupnom porezu Nedozvoljen broj decimala u polju TaxableAmount u ukupnom porezu
369 Greška se javlja ukoliko element TaxAmount ima broj decimala veći od 2 u ukupnom porezu Nedozvoljen broj decimala u polju TaxAmount u ukupnom porezu
370 Greška se javlja ukoliko element TaxAxemptionReason ima dužinu polja veću od dozvoljenih 80 znakova Dužina polja TaxAxemptionReason u stavkama računa je veća od dozvoljene
371 Greška se javlja ukoliko element SpecialTerms ima dužinu polja veću od dozvoljenih 5000 znakova Dužina polja SpecialTerms u uvjetima isporuke je veća od dozvoljene
372 Greška se javlja ukoliko element SpecialTerms ima iznos polja manju od 0 i veću od 1000000000 Veličina stavke BaseQuantity u stavkama računa nije dozvoljena
373 Greška se javlja ukoliko element LineExtensionAmount ima iznos polja manji od 0 i veći od 1000000000 Veličina stavke LineExtensionAmount u stavkama računa nije dozvoljena
374 Greška se javlja ukoliko element PayableAmount ima iznos polja manji od 0.00 i veći od 1000000000000.00 Veličina stavke PayableAmount u stavkama računa nije dozvoljena
375 Greška se javlja ukoliko element TaxableAmount ima broj decimala veći od 2 u stavkama računa Nedozvoljen broj decimala u polju TaxableAmount u stavkama računa
376 Greška se javlja ukoliko element TaxableAmount ima iznos polja manju od 0 i veću od 1000000000 u stavkama računa Veličina stavke TaxableAmount u stavkama računa nije dozvoljena
377 Greška se javlja ukoliko element TaxAmount ima iznos polja manju od 0 i veću od 1000000000 u stavkama računa Veličina stavke TaxAmount u stavkama računa nije dozvoljena
378 Greška se javlja ukoliko element MultiplierFactorNumeric ima iznos polja manju od 0 i veću od 1 u rabatima Veličina stavke MultiplierFactorNumeric kod rabata nije dozvoljena
379 Greška se javlja ukoliko element Amount ima iznos polja manju od 0 i veću od 1000000000 u rabatima Veličina stavke Amount kod rabata nije dozvoljena
380 Greška se javlja ukoliko element TaxAmount ima iznos polja manju od 0 i veću od 1000000000 u rabatima Veličina stavke TaxAmount kod rabata nije dozvoljena
381 Greška se javlja ukoliko element TaxableAmount ima iznos polja manju od 0 i veću od 1000000000 u ukupnom porezu Veličina stavke TaxableAmount kod ukupnog poreza nije dozvoljena
382 Greška se javlja ukoliko element Percent ima iznos polja manju od 0 i veću od 100 u ukupnom porezu Veličina stavke Percent kod ukupnog poreza nije dozvoljena
383 Greška se javlja ukoliko element PostalZone nije broj Neispravno polje PostalZone
384 Greška se javlja ukoliko element Amount ima broj decimala veći od 2 u rabatima Nedozvoljen broj decimala u polju Amount kod rabata
385 Greška se javlja ukoliko element DocumentType nije popunjen Polje DocumentType kod priloga nije popunjeno
386 Greška se javlja ukoliko veličina elementa DocumentType više od dozvoljenih 50 znakova Dužina polja DocumentType kod priloga je veća od dozvoljene
387 Greška se javlja ukoliko u elementu Attachment nedostaje element EmbeddedDocumentBinaryObject AttachedDocument nije prema shemi, nedostaje element EmbeddedDocument
BinaryObject
388 Greška se javlja ukoliko nema atributa Filename  u elementu EmbeddedDocumentBinaryObject Atribut Filename kod priloga ne postoji
389 Greška se javlja ukoliko veličina atributa Filename više od dozvoljenih 50 znakova Dužina atributa Filename kod priloga je veća od dozvoljene
390 Greška se javlja ukoliko u elementu AttachedDocument nedostaje element Attachment AttachedDocument nije prema shemi, nedostaje element Attachment
391 Greška se javlja ukoliko u elementu AttachedDocument nedostaje element AttachedDocument AttachedDocument nije prema shemi, nedostaje element AttachedDocument
392 Greška se javlja ukoliko je dužina elementa ID u AttachedDocument veći od 50 znakova Dužina polja ‘ID’ kod priloga je veća od dozvoljene
393 Greška se javlja ukoliko je neispravan broj dokumenta na koji se AttachedDocument referencira (ParentDocumentID) Neispravan broj dokumenta u prilogu
394 Greška se javlja ukoliko je neispravan identifikator pošiljatelja (SenderID) Neispravan pošiljatelj priloga
395 Greška se javlja ukoliko je neispravan identifikator naručitelja (ReceiverID) Neispravan naručitelj priloga
396 Greška se javlja ukoliko ne postoji element ID u AttachedDocument Broj (ID) priloga je obavezan
397 Greška se javlja ukoliko prilog nije po standardnoj UBL AttachedDocument shemi Prilog nije po UBL - Attached Document schemi
398 Greška se javlja ukoliko nije upisan IBAN primatelja (ID) Nepostojeći IBAN primatelja
399 Greška se javlja ukoliko nije upisan IBAN platitelja (ID) Nepostojeći IBAN platitelja
400 Greška se javlja ukoliko je nispravno upisan IBAN primatelja Neispravni IBAN primatelja
401 Greška se javlja ukoliko je nispravno upisan IBAN platitelja Neispravni IBAN platitelja
402 Greška se javlja ukoliko ukupan iznos na razini stavke dokumenta nije ispravan (LineExtensionAmount) Neispravan ukupan iznos na razini stavke dokumenta
403 Greška se javlja ukoliko iznos pojedinog poreza na razini stavke dokumenta nije ispravan (TaxAmount) Neispravan iznos pojedinog poreza na razini stavke dokumenta
404 Greška se javlja ukoliko iznos ukupnog poreza na razini stavke dokumenta nije ispravan (TaxAmount) Neispravan iznos ukupnog poreza stavke dokumenta
405 Greška se javlja ukoliko iznos ukupnog poreza na razini stavke dokumenta nije ispravan (TaxExclusiveAmount) Neispravan ukupan iznos na razini cijelog dokumenta
406 Greška se javlja ukoliko iznos pojedinog poreza dokumenta nije ispravan (TaxAmount) Neispravan iznos pojedinog poreza
407 Greška se javlja ukoliko iznos ukupnog poreza dokumenta nije ispravan (TaxAmount) Neispravan iznos ukupnog poreza
408 Greška se javlja ukoliko iznos pojedine osnovice za porez dokumenta nije ispravan (TaxableAmount) Neispravan ukupni iznos osnovice za porez za pojedinu poreznu stopu
409 Greška se javlja ukoliko ukupni iznos osnovice za porez dokumenta nije ispravan (TaxableAmount) Neispravan ukupni iznos poreza za pojedinu poreznu stopu
410 Greška se javlja ukoliko ukupni iznos rabata dokumenta nije ispravan (Amount) Neispravni iznosi ukupnog rabata
411 Greška se javlja ukoliko iznos osnovice za rabat dokumenta nije ispravan (BaseAmount) Neispravan iznos osnovice za rabat
412 Greška se javlja ukoliko se u dokumentu nalaze nepostojeće porezne stope U rekapitulaciji poreza se nalaze nepostojeće porezne stope
413 Greška se javlja ukoliko se u dokumentu nalaze nepostojeće porezne stope kod rabata Nepostojeća porezna stopa kod ukupnog rabata
414 Greška se javlja ukoliko je veličina stavke BaseAmount veća od 1000000000000.00 ili manja od 0.00 Veličina stavke ‘BaseAmount’ kod ukupnog rabata nije dozvoljena
415 Greška se javlja ukoliko je broj decimala u polju BaseAmount kod ukupnog rabata veći od 2 Nedozvoljen broj decimala u polju ‘BaseAmount’ kod ukupnog rabata
416 Greška se javlja ukoliko je u odobrenju dužina polja ID veća od 20 Dužina polja ‘Broj računa’ (ID) je veća od dozvoljene
417 Greška se javlja ukoliko je element InvoiceIssuer na pogrešnom mjestu unutar elementa UBLExtensions Krivi poredak ExtensionContent-a. Memorandum mora biti na drugom mjestu
418 Greška se javlja ukoliko je element IssuerLogo na pogrešnom mjestu unutar elementa UBLExtensions Krivi poredak ExtensionContent-a. Logo mora biti na trećem mjestu
419 Greška se javlja ukoliko je element AccountingDocumentLabel na pogrešnom mjestu unutar elementa UBLExtensions Krivi poredak ExtensionContent-a. Vrsta računa mora biti na četvrtom mjestu
420 Greška se javlja ukoliko unutar elementa AccountingDocumentLabel nije upisan R1 ili R2 Vrsta računa mora biti popunjena
421 Greška se javlja ukoliko su elementi unutar elementa UBLExtensions pogrešno poredani Nedovoljan broj elemenata u ExtensionContent-u. ExtensionContent redom mora sadržavati elemente:
        1. Mjesta izdavanja
        2. Memoranduma
        3. Logoa
        4. Vrste računa
        5. Potpisa
422 Greška se javlja ukoliko je element Percent kod rabata nije popunjen Nepostojeći postotak poreza kod ukupnog rabata
423 Greška se javlja ukoliko je broj decimala u elementu DebitLineAmount u opomeni veći od 2 Nedozvoljen broj decimala u polju ‘DebitLineAmount’ u stavkama opomene
424 Greška se javlja ukoliko je DebitLineAmount u opomeni veći od 1000000000 ili manji od 0 Iznos duga u stavkama opomene nije dozvoljen
425 Greška se javlja ukoliko je broj decimala u CreditLineAmount u opomeni veći od 2 Nedozvoljen broj decimala u polju ‘CreditLineAmount’ u stavkama opomene
426 Greška se javlja ukoliko je CreditLineAmount u opomeni veći od 1000000000 ili manji od 0 Već plaćeni iznos u stavkama opomene nije dozvoljen
427 Greška se javlja ukoliko je broj decimala u elementu Amount u opomeni veći od 2 Nedozvoljen broj decimala u polju ‘Amount’ u stavkama opomene
428 Greška se javlja ukoliko je Amount u opomeni veći od 1000000000 ili manji od 0 Ukupni iznos u stavkama opomene nije dozvoljen
429 Greška se javlja ukoliko je element PaymentTerms veći od 1024 znaka Dužina polja ‘uvjeti plaćanja’ je veća od dozvoljene
430 Greška se javlja ukoliko ne postoji ID referentnog dokumenta Nedostaje ID dokumenta na koji se veže opomena
431 Greška se javlja ukoliko ne postoji IssueDate referentnog dokumenta Nedostaje datum izdavanja dokumenta na koji se veže opomena
432 Greška se javlja ukoliko je element Amount pogrešno izračunat (DebitLineAmount - CreditLineAmount) Neispravno ukupno dugovanje
433 Greška se javlja ukoliko je element Amount pogrešno izračunat na razini stavke (DebitLineAmount - CreditLineAmount) Neispravan iznos preostalog duga na razini stavke
434 Greška se javlja ukoliko su elementi unutar elementa UBLExtensions pogrešno poredani Nedovoljan broj elemenata u ExtensionContent-u. ExtensionContent redom mora sadržavati elemente:
        1. Mjesta izdavanja
        2. Memoranduma
        3. Logoa
        4. Potpisa
435 Greška se javlja ukoliko element Payer/ID sadrži nepostojeću oznaku države u IBAN-u Nepostojeća oznaka države u IBAN-u platitelja
436 Greška se javlja ukoliko element Payee/ID sadrži nepostojeću oznaku države u IBAN-u Nepostojeća oznaka države u IBAN-u primatelja
437 Greška se javlja ukoliko je element Note u opomeni ne sadrži tekst opomene Tekst opomene nije unešen
438 Greška se javlja ukoliko je opis oslobođenja od poreza duži od 4000 znakova Tekst uvjeta za jednu od poreznih stopa u Rekapitulaciji je veći od 4000 znakova
439 Greška se javlja ukoliko je ID opomene nije unešen Broj opomene je obavezan
440 Greška se javlja ukoliko nije unesen RegistrationName supplier-a Naziv tvrtke ili ime i prezime kod dobavljača mora biti popunjeno
441 Greška se javlja ukoliko je element Amount u stavci opomene prazan ili 0.00 Iznos u stavci opomene mora biti popunjen i veći od 0.00
442 Greška se javlja ukoliko nije popunjen element ID u odobrenju Broj odobrenja je obavezan
443 Greška se javlja ukoliko nije popunjen element ID u računu Broj računa je obavezan

 

Postupci prije produkcije 

Prije puštanja na produkcijski sustav nužna je verifikacija uspješne razmjene podataka na testnim okruženjima Fine i Korisnika. Jednako tako potrebno je izvesti sistemske  load testove razmjene podataka, kako bi se ispitala propusnost voda. 

Ne može se napraviti iznimka izostajanja testiranja razmjene, na testnim okruženjima Fine i Korisnika, kao ni sistemski testovi. Jednako tako je potrebno detaljno dokumentirati komponente razmjene podataka.

 

Specifikacija e-računa (UBL-Invoice)

Nacrti specifikacije e-računa Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH, Povjerenstva za e-račun.

Nacrti specifikacije e-računa - prosinac 2009.

Nacrti specifikacije e-računa - srpanj 2011.

 

UBL sheme

UBL sheme nalaze se ovdje.

 

Sheme poruka i definicije web servisa

Sheme poruka i definicija Web servisa nalazi se ovdje.