EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

PREDSTEČAJNE NAGODBE
(prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Dana 1. listopada 2012.g. stupio je na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12), u daljnjem tekstu Zakon), a dana 21. prosinca 2012.g. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 144/12). Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je stupio na snagu 30. lipnja 2013.g. (NN 81/13) prestala je važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Dana 7. rujna 2013.g. stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 112/13).

Dana 1. rujna 2015.g. stupio je na snagu Stečajni zakon (NN 71/15) te su njegovim stupanjem na snagu prestale važiti odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) koje se odnose na postupak predstečajne nagodbe. Stečajnim zakonom također je propisano da će se postupci predstečajne nagodbe koji su pokrenuti na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) dovršiti prema odredbama toga Zakona.

Navedeno znači da će svi postupci u kojima je prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe podnesen zaključno s danom 31. kolovoza 2015.g. biti dovršeni po odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13).

Postupak predstečajne nagodbe je postupak koji se provodi s ciljem uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika te je navedenim Zakonom propisana obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za dužnike koji su nelikvidni ili insolventni i stekli su uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom.

Ovaj se postupak može provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem (trgovac pojedinac i obrtnik), a ne može se provesti nad fizičkom osobom koja obavlja registriranu djelatnost, a nije upisana u Obrtni registar kao vlasnik obrta niti u Sudski registar kao trgovac pojedinac.

Postupak predstečajne nagodbe pokreće se isključivo temeljem prijedloga dužnika za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Dužnik je dužan podnijeti prijedlog kada se ispune uvjeti sukladno Zakonu i to:

  • ako dužnik u roku od 60 dana poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe ne može uspostaviti stanje likvidnosti,
  • najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti.

UPUTA ZA PREGLED JAVNE OBJAVE

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - GDPR

 
 
VRSTE POSTUPAKA

Postupak predstečajne nagodbe je hitan postupak te se mora dovršiti pred nagodbenim vijećem najkasnije u roku 120 dana od dana njegovog otvaranja, osim ako savjetodavno vijeće odobri produžetak roka za dovršetak postupka predstečajne nagodbe za daljnjih najviše 90 dana. Skraćeni postupak predstečajne nagodbe mora biti dovršen u roku 100 dana od dana njegovog otvaranja.

Razlikuju se: 

  • skraćeni postupak predstečajne nagodbe (ukupan iznos obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju ne prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna, a dužnik zapošljava manje od 30 radnika). Da bi se radilo o skraćenom postupku predstečajne nagodbe, ta dva uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena,
  • redovni postupak predstečajne nagodbe (provodi se u svim ostalim slučajevima kada nisu kumulativno ispunjeni uvjeti za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe).
 
 
TROŠKOVI POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Troškovi postupka predstečajne nagodbe propisani su Pravilnikom o troškovima postupka predstečajne nagodbe (NN 5/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima predstečajne nagodbe (NN 23/13). Troškove postupka predstečajne nagodbe čine administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka, nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe te troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe.

Iznos troškova je sljedeći:

Skraćeni postupak:
- administrativni troškovi: 1.712,00 kn

Redovni postupak:
1.Visina obveze manja od 10.000.000,00 kn
   - administrativni troškovi: 3.080,00 kn
   - nagrada za rad povjerenika: 3.000,00 kn
2.Visina obveze iznad 10.000.000,00 kn
   - administrativni troškovi: 5.890,00 kn
   - nagrada za rad povjerenika: 6.000,00 kn

Kada okolnosti pojedinih predmeta izlaze iz uobičajenih okvira nagodbeno vijeće može odrediti administrativni trošak postupka u većem iznosu, ali samo za iznos nastalih nužnih stvarnih troškova koji su bili nužni za provođenje postupka predstečajne nagodbe. Dužnik je dužan predujmiti administrativne troškove već prilikom podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, a najkasnije do isteka roka iz rješenja o troškovima koje donosi nagodbeno vijeće. Navedeni troškovi uplaćuju se na račun Financijske agencije broj HR3123900011500050381, model HR05, poziv na broj 7524005 - OIB dužnika.

 
 

PRETRAŽIVANJE PODATAKA

Na stranici javne objave objavljuju se sva pismena vezana uz određeni postupak predstečajne nagodbe. Osnovni kriteriji pregledavanja pismena vezanih uz određeni postupak su OIB ili naziv dužnika. Pretragom prema OIB-u ili nazivu dužnika koji je podnio zahtjev za predstečajnu nagodbu aplikacija prikazuje primaran rezultat pretrage; odluke koje je donijelo nagodbeno vijeće vezane uz tog dužnika, odnosno, uz taj predmet te ostala pismena koja su relevantna za praćenje tijeka postupka predstečajne nagodbe.

Ukoliko korisnik želi prikaz svih objavljenih pismena vezanih uz određenog dužnika, odnosno predmet, bez obzira na njihovu relevantnost za praćenje tijeka postupka, takav prikaz će biti vidljiv kao sekundaran rezultat pretrage; dakle, nakon inicijalne pretrage i prikaza primarnog rezultata pretrage potrebno je odabrati opciju "Predmet", nakon čega se kao sekundaran rezultat pretrage ispisuju sva pismena vezana uz postupak predstečajne nagodbe traženog dužnika (odluke koje je donijelo nagodbeno vijeće, objavljena pismena koja su predali dužnik i vjerovnici, kao i pismena koja su dostavljena od strane Trgovačkog suda).

Polja "Datum odluke od - do" omogućava korisnicima da odrede razdoblje pretrage pismena koja je objavilo nagodbeno vijeće. Upisivanjem vremenskog razdoblja (ne dužeg od 10 dana), moguće je dobiti prikaz pismena koja su relevantna za praćenje tijeka postupka predstečajne nagodbe, a zatim nakon odabira opcije "Predmet" i svih pismena koja su vezana uz određeni predmet. Upisivanjem vremenskog razdoblja u polja "Datum od - do", nije moguće pretraživati pismena prema datumu objave.

Nakon odabira barem jednog kriterija pretrage korisnik može dodatno filtrirati prikaz rezultata pretrage na način da nakon odabira opcije "Rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe" korisniku bude ponuđena isključivo jedna vrsta pismena odnosno jedna vrsta odluke nagodbenog vijeća, a to je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.
 
Nakon unosa kriterija pretrage korisnik je obavezan prepisati kontrolni znak (tekst sa slike) u za to predviđeno polje te pokrenuti pretragu.

 
 
DOKUMENTACIJA
Dokumenti
Prijedlog za otvaranje redovnog postupka predstečajne nagodbe
Prijedlog za otvaranje skraćenog postupka predstečajne nagodbe
Prijava tražbine vjerovnika
Obrazac za glasovanje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja za dužnika
 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite