EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
PREDSTEČAJNI POSTUPAK
(prema Stečajnom zakonu)

Dana 1. rujna 2015. godine, stupio je na snagu Stečajni zakon (NN 71/2015) kojim je propisano postupanje Fine u predstečajnim postupcima.

Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka podnosi dužnik ili vjerovnik, uz prethodno pribavljenu suglasnost dužnika, koju je vjerovnik dužan dostaviti uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, nadležnom trgovačkom sudu na propisanom obrascu.

Predstečajni postupak provodi nadležni trgovački sud, a sudionici postupka Fini dostavljaju na propisanim obrascima prijavu tražbine, očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama, očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama ako je imenovan i osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika.

Vjerovnici mogu prijave tražbina dostaviti Fini u roku od 15 dana od dana objave rješenja o otvaranju predstečajnog postupka na e-oglasnoj ploči suda, a Fina je dužna u roku od 3 dana od dana isteka roka za prijavu tražbina, objaviti tablicu prijavljenih tražbina zajedno s prijavama tražbina i ispravama na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

Uz prijavu tražbine prilažu se isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje, a može se priložiti i popunjeni obrazac za glasovanje o planu restrukturiranja.

Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama i očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama dostavljaju se Fini, na propisanom obrascu, u roku od 8 dana od dana objave tablice prijavljenih tražbina na e-oglasnoj ploči sudova, a Fina je dužna u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu očitovanja objaviti na e-oglasnoj ploči sudova očitovanje dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama, odnosno podatak da očitovanje nije dostavljeno.

Vjerovnik može osporiti prijavljenu tražbinu drugog vjerovnika na propisanom obrascu koji se dostavlja Fini u roku od 8 dana od dana objave očitovanja dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama, odnosno od dana objave podatka da dužnik i povjerenik nisu dostavili očitovanje. Fina je dužna objaviti tablicu osporenih tražbina u roku od 3 dana od dana isteka roka za osporavanje tražbina.

Fina je dužna, najkasnije prvog dana nakon primitka, objaviti na e-oglasnoj ploči sudova prijavu tražbine koja je pristigla nakon objave tablice prijavljenih tražbina, očitovanje dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku koje je pristiglo nakon objave očitovanja dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama, odnosno podatak da dužnik i povjerenik nisu dostavili očitovanje i osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika koje je pristiglo nakon objave tablice osporenih tražbina.

Fina je dužna nadležnom trgovačkom sudu dostaviti cjelokupnu zaprimljenu dokumentaciju u roku od 3 dana od isteka roka za osporavanje tražbina, a naknadno zaprimljenu dokumentaciju najkasnije prvog dana nakon primitka.

Zaštita osobnih podataka - GDPR

 
 
DOSTAVA DOKUMENTACIJE FINI U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Dokumentacija u predstečajnom postupku dostavlja se u nadležni regionalni centar Fine poštom, s naznakom "Za predstečajni postupak" ili neposrednom dostavom, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Financijska agencija, RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Trgovačkim sudom u Bjelovaru i Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Financijska agencija, RC Osijek, Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Osijeku.

Financijska agencija, RC Rijeka, Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Pazinu i Trgovačkim sudom u Rijeci.

Financijska agencija, RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Zadru i Trgovačkim sudom u Splitu.

 
 
NAKNADA ZA PRIJAVU TRAŽBINE

Ako je pojedina prijavljena tražbina navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka i bude osporena, podnositelj prijave dužan je za prijavu svake pojedine tražbine platiti naknadu Fini u iznosu od 2% od iznosa tražbine, ali ne više od 200,00 kuna.

Ako pojedina prijavljena tražbina nije navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka i nije osporena, dužnik je dužan za prijavu svake pojedine tražbine platiti naknadu Fini u iznosu od 2% od iznosa tražbine, ali ne više od 200,00 kuna.

 
 
OBRASCI U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU
Pravilnikom o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (NN 107/2015) propisani su obrasci koji se koriste u predstečajnom postupku. Predmetni obrasci dostupni su na web stranicama Ministarstva pravosuđa RH.

Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku

Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama

Očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama

U obrascu očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama i očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama stavljena je napomena da je za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se povjerenik očituje, potrebno dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se povjerenik očituje.

Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku

U obrascu osporavanje tražbine u predstečajnom postupku stavljena je napomena da je za svaku pojedinačnu osporavanu tražbinu potrebno dio obrasca koji se odnosi na podatke o osporavanoj tražbini umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu osporavanu tražbinu.
 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite