Fina Licitator

Novi način brze, transparentne i efikasne prodaje nekretnina, pokretnina i prava putem online nadmetanja.

Fina Licitator prodavateljima omogućuje objavu podataka o nekretninama, pokretninama i pravima u Očevidniku nekretnina i pokretnina i prodaju putem online nadmetanja, a kupcu sudjelovanje i predaju ponuda u nadmetanju. 

 

Zašto odabrati Fina Licitator

 • Jednostavna prodaja
  Prodavateljima omogućava jednostavnu objavu podataka o predmetu prodaje, a kupcima transparentno nadmetanje. 
 • Postizanje više kupoprodajne cijene 
  Nadmetanje omogućava postizanje višeg iznosa kupoprodajne cijene s obzirom da je usluga Fina Licitator dostupna širokom krugu potencijalnih kupaca.
 • Sigurna i pouzdana prodaja
  U nadmetanju sudjeluju samo osobe koje su uplatile jamčevinu i koriste digitalni certifikat, čime se jamči ozbiljnost i sigurnost nadmetanja.
 • Eliminira administrativne probleme
  Prodavateljima eliminira administrativne probleme vođenja natječaja, pisanih predaja ponuda, utvrđivanje najviše ponude te ih rješavaja administrativnih problema uplate i povrata jamčevine.
 • Prodavatelj odlučuje o prodaji 
  Prodavatelj određuje sve uvjete prodaje, od iznosa jamčevine, rokova za uplatu do trajanja nadmetanja, odlučuje o prekidu prodaje, po završetku nadmetanja dobiva detaljan izvještaj o postupku prodaje temeljem kojega odlučuje kojeg kupca pozvati na sklapanje kupoprodajnog ugovora.

 

Što omogućuje Fina Licitator

 • Objavu predmeta prodaje u Očevidniku nekretnina i pokretnina
 • Objavu Poziva na sudjelovanje u nadmetanju
 • Vođenje posebnog računa za uplate jamčevina
 • Evidentiranje i povrate uplaćenih jamčevina,
 • Održavanje postupka nadmetanja i predaju ponuda u nadmetanju
 • Dostavu izvještaja o provedenom nadmetanju prodavatelju

 

Kome je namijenjen

 • Građanima
 • Poslovnim subjektima
 • Tijelima državne uprave, općinama i gradovima
 • Agencijama za posredovanje u prodaji nekretnina

 

Želim pretražiti podatke o dostupnim nekretninama, pokretninama i pravima

Sve potrebne informacije o nekretninama, pokretninama i pravima koje se prodaju putem usluge Fina Licitator možete besplatno pogledati putem aplikacije Očevidnik.

 

Želim prodati nekretninu/pokretninu/pravo

 1. Preuzmite i popunite sljedeći dokument

  Zahtjev za prodaju nekretnine ili
  Zahtjev za prodaju pokretnine
  (Pripremite 1 primjerak) 
 2. Dostavite popunjen dokument na adresu e-pošte licitator@fina.hr
 3. Platite naknadu po dostavljenom predračunu. Cjenik naknada nalazi se ovdje.
 4. Pratite postupak nadmetanja putem aplikacije Očevidnik nekretnina i pokretnina

  Po uplaćenoj naknadi, Fina objavljuje podatke o nekretnini/pokretnini/pravu koje ste dostavili i Poziv na sudjelovanje u nadmetanju. Podaci o nekretnini/pokretnini/pravu i Poziv na sudjelovanje objavljuju se u Očevidniku.
 5. Dostava Izvještaja o prevedenom nadmetanju

  Po završetku nadmetanja Fina će vam dostaviti Izvještaj o provedenom nadmetanju koji sadrži sve relevantne podatke temeljem kojih stupate u kontakt sa kupcem te se postupak prodaje nastavlja neovisno o Fini.

 

Želim sudjelovati u nadmetanju

Za korištenje aplikacije potreban je Finin digitalni certifikat.

Poslovni subjekti pristupaju servisu s Fininim poslovnim certifikatom na kriptouređaju (USB stick) ili certifikatom koji se nalazi na vašoj bankovnoj kartici, ako je riječ o banci s kojom imamo ugovorenu suradnju.

Građani pristupaju servisu s Fininim osobnim certifikatom na kriptouređaju (USB stick).

 

Imate digitalni certifikat

Pristupite usluzi Fina Licitator postojećim certifikatom

 1. Pregledajte Očevidnik

  Pregledajte Očevidnik nekretnina i pokretnina i pronađite nekretninu/pokretninu/pravo za koju ste zainteresirani.
 2. Uplatite jamčevinu

  Za nekretninu/pokretninu/pravo koja vas zanima potrebno je uplatiti jamčevinu za sudjelovanje u postupku nadmetanja.
 3. Sudjelujte u online nadmetanju putem aplikacije e-Dražba 

  Ako na svom certifikatu nemate dodijeljena prava na e-Dražbu, potrebno je popuniti pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba i dostaviti je u najbližu poslovnicu Fine ili online (dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija).
 4. Nastavak postupka kupoprodaje te povrat jamčevine

  Po završetku nadmetanja, prodavatelju se dostavlja Izvještaj o provedenom nadmetanju temeljem kojeg odlučuje kojeg će kupca kontaktirati radi sklapanja kupoprodajnog ugovora. Postupak prodaje se nastavlja neovisno o Fini. Fina vraća uplaćene jamčevine ostalim sudionicima nadmetanja u roku od 8 radnih dana od završetka nadmetanja.

Nemate digitalni certifikat

Izdavanje poslovnog certifikata na kripto uređaju i pristup usluzi Fina Licitator

 

 1. Pregledajte Očevidnik

  Pregledajte Očevidnik nekretnina i pokretnina i pronađite nekretninu/pokretninu/pravo za koju ste zainteresirani.
 2. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:

  Pristupnica za korištenje servisa e-Dražba
  (Pripremite 1 primjerak)
   

  Za poslovne subjekte:
  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte 
  (Pripremite 3 primjerka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

  Za građane:
  Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane
  (Pripremite 2 primjerka)


  Prvi put ste korisnik certifikata?
  Za izdavanje osobnih certifikata svaka fizička osoba obavlja jednokratnu registraciju temeljem identifikacijskog dokumenta.
  Naknada za registraciju fizičke osobe plaća se unaprijed, temeljm obavijesti o plaćanju.

 3. Dostavite popunjenu dokumentaciju

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.
  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

 4. Preuzmite USB kripto uređaj

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, kripto uređaj ćete preuzeti u Registracijskom uredu Fine. Kripto uređaj preuzimate osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
 5. Aktivirajte uređaj i preuzmite certifikate

  Nakon što preuzmete kripto uređaj u našoj poslovnici, e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  Na ovom koraku važno je detaljno slijediti upute za instalaciju kripto uređaja i aktivaciju certifikata kako biste uspješno pristupili web aplikaciji.
  Upute su dostupne ovdje.
 6. Uplatite jamčevinu

  Za nekretninu/pokretninu/pravo koje vas zanima potrebno je uplatiti jamčevinu za sudjelovanje u postupku nadmetanja.
 7. Sudjelujte u online nadmetanju putem aplikacije e-Dražba

  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktivaciju USB kripto uređaja, možete početi koristiti uslugu Fina Licitator putem aplikacije e-Dražba.
 8. Nastavak postupka kupoprodaje te povrat jamčevine

  Po završetku nadmetanja, prodavatelju se dostavlja Izvještaj o provedenom nadmetanju temeljem kojeg odlučuje kojeg će kupca kontaktirati radi sklapanja kupoprodajnog ugovora. Postupak prodaje se nastavlja neovisno o Fini. Fina vraća uplaćene jamčevine ostalim sudionicima nadmetanja u roku od 8 radnih dana od završetka nadmetanja.

Naknada za korištenje usluge

  Osnovica za obračun Cijena
bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
Korištenje servisa zahtjev za provedbu online nadmetanja

40,00 EUR
(301,38 HRK)

50,00 EUR
(376,73 HRK)
Provedba online nadmetanja*

do 1.500,00 EUR (do 11.301,75 HRK)

iznos najviše predane ponude bez naknade  

od 1.500,01 do 6.500,00 EUR (od 11.301,83 HRK do 48.974,25 HRK)

iznos najviše predane ponude 2%  

od 6.500,01 do 13.500,00 EUR (od 48.974,33 HRK do 101.715,75 HRK)

iznos najviše predane ponude 1%  

od 13.500,01 do 135.000,00 EUR (od 101.715,83 HRK do 1.017.157.50 HRK)

iznos najviše predane ponude 0,80%  

135.000,01 EUR i više (1.017.157.58 HRK i više)

iznos najviše predane ponude 0,06%  
*Napomena: naknada za provedbu online nadmetanja određuje se prema iznosu najviše predane ponude, a obračunava se i zbraja po pojedinim razredima naplate do max. iznosa naknade od 20.000,00 € (150.690,00 kn). Na tako iskazanu naknadu obračunava se PDV.

Izračun naknade

Iznos najviše ponude

EUR

Ukupna naknada

EUR

Izdavanje potvrde o uplaćenoj jamčevini

manje od 5

broj uplaćenih jamčevina 10,00 EUR
(75,35 HRK)
12,50 EUR
(94,18 HRK)

5 – 10 

broj uplaćenih jamčevina 15,00 EUR
(113,02 HRK)
18,75 EUR
(141,27 HRK)

više od 10

broj uplaćenih jamčevina 20,00 EUR
(150,69 HRK)
25,00 EUR
(188,36 HRK)
Preknjiženje pogrešno uplaćenih sredstava preknjiženje 10,00 EUR
(75,35 HRK)

12,50 EUR
(94,18 HRK)

 

Primjer: Naknadu za korištenje servisa Fina Licitator u iznosu od 40,00 EUR + PDV plaća svaki prodavatelj koji dostavi zahtjev za prodaju i koji želi provedbu online nadmetanja putem servisa Fina Licitator. 

U slučaju da u online nadmetanju bude valjanih ponuda iznad 1.500,00 EUR Fina prodavatelju obračunava i naknadu za provedbu online nadmetanja, koja se određuje prema iznosu najviše predane ponude. Ako najviša predana ponuda iznosi npr. 120.000,00 EUR, za vrijednost do 1.500,00 EUR  ne obračunava se naknada za provedbu online nadmetanja, jer je već sadržana u naknadi za korištenje servisa, za razred od 1.500,01 do 6.500,00 EUR obračunat će se 2% (100,00 EUR), za razred od 6.500,01 do 13.500,00 EUR obračunat će se 1% (70,00 EUR),  za razred od 13.500,01 do 135.000,00 EUR obračunat će se 0,8% na postignutu razliku (120.000,00 EUR - 13.500,00 EUR), odnosno 852,00 EUR,  što ukupno iznosi 1.022,00 EUR.

Ukupno će prodavatelju, za provedeno online nadmetanje putem servisa Fina Licitator, u kojem je predana najviša ponuda u iznosu od 120.000,00 EUR, biti obračunata naknada u iznosu od 40,00 EUR za korištenje servisa Fina Licitator i 1.022,00 EUR za provedbu online nadmetanja u kojem je predana valjana ponuda, odnosno 1.062,00 EUR + PDV što u konačnici iznosi 1.327,50 EUR.
 

Naknade za izdavanje certifikata potrebnih za korištenje usluge Fina Licitator

Ako ne posjedujete Finine digitalne certifikate ovdje možete pogledati naknade za iste.

Naknade za izdavanje certifikata

Certifikati Cijene (bez PDV-a)
Poslovni certifikat na kripto uređaju** (Fina e-kartica/USB token) 6,64 EUR (50,00 HRK)* / mjesečno / korisnik 
Osobni certifikat na kripto uređaju*** 23,89 EUR (180,00 HRK)/godišnje

 

Ako već posjedujete digitalne certifikate na kripto uređaju (Fina e-kartici/USB tokenu) izdane u Fini, iste možete koristiti za rad sa uslugom Fina Licitator.

*U naknadi od 6,64 EUR (50,00 HRK)/mjesečno korisnici digitalnih certifikata imaju uračunat pristup i ostalim Fininim e-servisima te servisima državne uprave i javnih službi, a to su: e-Regos, RGFI putem weba, WEB BON, Registar koncesija, e-Plaćanje, e-Porezna, e-HZMO i e-Zdravstveno, e-Blokade, eDražba.

**Poslovni certifikati na kripto uređaju izdaju se na period od 2 godine.

***Osobni certifikati na kripto uređaju izdaje se na period od 2 godine.

 

Naknada za registraciju u PKI sustav

Jednokratna registracija u Fina PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.

Registracija poslovnog subjekta* 10,62 EUR (80,00 HRK)
Registracija fizičke osobe/građanina 2,65 EUR (20,00 HRK)

*Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav.