Opoziv certifikata je postupak kojim certifikat nepovratno postaje nevažećim.

Zahtjev za opoziv certifikata podnosi se:

 • u slučaju kompromitiranja privatnog ključa ili ako se pojavi osnovana sumnja da je privatni ključ kompromitiran;

 • ako se pojavi osnovana sumnja da korisnički kripto uređaj (smart kartica/token), odnosno privatni ključ ili aktivacijski podaci, nisu više u jedinstvenom posjedu Potpisnika odnosno Skrbnika ili Autora pečata ili ako dođe do njihova otuđenja;

 • u slučaju gubitka ili trajne nedostupnosti privatnog ključa;

 • ako pripadajuća osoba (Potpisnik/Skrbnik/Ovlašteni predstavnik) više nije povezana s poslovnim subjektom;

 • ako certifikat nije izdan sukladno zahtjevu;

 • ako neka od informacija sadržana u certifikatu više nije točna;

 • u slučajevima kada to nalaže zakon ili drugi propis.

Umjesto opoziva, do potvrde ili opovrgavanja gore navedenih sumnji, korisnik može zatražiti suspenziju certifikata, tj. korisnik može zatražiti postavljanje certifikata u stanje privremenog nevaženja.

Zahtjev za opoziv certifikata mogu podnijeti Potpisnik, Skrbnik, Ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta, na sljedeće načine:

Ukoliko Zahtjev nije predan osobno od strane podnositelja (Potpisnik/ Skrbnik/ Ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje), uz Zahtjev je potrebno obavezno dostaviti i presliku osobne iskaznice/putovnice podnositelja Zahtjeva.

 • putem Finine online aplikacije bez dolaska u registracijski ured Fine.
  Za online predaju Zahtjeva potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.
  Korisne informacije prije slanja Zahtjeva za opoziv putem online servisa možete pronaći ovdje.
  Direktan link na Zahtjev za opoziv putem online servisa možete pronaći ovdje.
U slučaju nastanka razloga za HITNI OPOZIV certifikata, korisnik isti može zatražiti pozivom na Finin telefonski broj (+385 1) 612 7040, svakoga dana od 0 do 24 h.

Za ovaj način opoziva certifikata nužno je znati zaporku upisanu na obrascu Zahtjeva za izdavanje certifikata u točki Zaporka za opoziv i suspenziju certifikata.
U slučaju da korisniku nije poznata zaporka kreirana i navedena na Zahtjevu za izdavanje certifikata, opoziv je potrebno zatražiti u najbližoj poslovnici Fine predajom obrasca Zahtjeva za opoziv.

Pod razlogom za HITAN OPOZIV certifikata podrazumijeva se krađa ili nestanak smart kartice ili USB tokena ili drugi način kompromitiranja privatnog ključa povezanog s certifikatom.

Tko može podnijeti zahtjev za opoziv certifikata?

Zahtjev za opoziv:

 • pripadajućeg osobnog certifikata podnosi Potpisnik,
 • poslovnih i TDU certifikata može samostalno podnijeti Potpisnik ili osoba ovlaštena za zastupanje,
 • aplikacijskih certifikata može samostalno podnijeti Skrbnik ili osoba ovlaštena za zastupanje,
 • certifikata za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikat) može samostalno podnijeti Skrbnik ili osoba ovlaštena za zastupanje,
 • certifikata za elektronički pečat može samostalno podnijeti Ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje.

Fina može suspendirati ili opozvati certifikat ako smatra da nije izdan sukladno zahtjevu ili navodima iz Općih pravila davanja usluga certificiranja ili ako korisnik, Potpisnik, Skrbnik ili Ovlašteni predstavnik ne izvršavaju svoje obveze u skladu s Općim pravilima i potpisanim ugovorima.

Ako korisnik raskine Ugovor o obavljanju usluga certificiranja, Fina će opozvati sve certifikate na koje se taj ugovor odnosi. Zahtjev za otkaz ugovora može se podnijeti osobno ili poslati preporučenom poštanskom dostavom u Registracijski ured Fine.

Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata

Certificate revocation, suspension, reactivation or recovery request

Suspenzija certifikata je postupak kojim certifikat privremeno, na vrijeme od najdulje 60 dana, postaje nevažećim.

Ukoliko se sumnja, koja je bila razlog za suspenziju certifikata potvrdi, korisnik je dužan zatražiti opoziv certifikata. Ukoliko se sumnja, koje je bila razlog za suspenziju opovrgne, korisnik može zatražiti reaktivaciju certifikata.

Zahtjev za suspenziju certifikata mogu podnijeti Potpisnik, Skrbnik, Ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta, na sljedeće načine:

Ukoliko Zahtjev nije predan osobno od strane podnositelja (Potpisnik/ Skrbnik/ Ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje), uz Zahtjev je potrebno obavezno dostaviti i presliku osobne iskaznice/putovnice podnositelja Zahtjeva.

U slučaju nastanka razloga za HITNI OPOZIV certifikata, korisnik isti može zatražiti pozivom na Finin telefonski broj (+385 1) 612 7040, svakoga dana od 0 do 24 h.

Tko može podnijeti zahtjev za suspenziju certifikata?

Zahtjev za suspenziju:

 • pripadajućeg osobnog certifikata podnosi Potpisnik,
 • poslovnih i TDU certifikata može samostalno podnijeti Potpisnik ili osoba ovlaštena za zastupanje,
 • aplikacijskih certifikata može samostalno podnijeti Skrbnik ili osoba ovlaštena za zastupanje,
 • certifikata za elektronički pečat može samostalno podnijeti Ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje.

Fina može suspendirati ili opozvati certifikat ako smatra da nije izdan sukladno zahtjevu ili navodima iz Općih pravila davanja usluga certificiranja ili ako korisnik, Potpisnik, Skrbnik ili Ovlašteni predstavnik ne izvršavaju svoje obveze u skladu s Općim pravilima i potpisanim ugovorima.

Ako korisnik raskine Ugovor o obavljanju usluga certificiranja, Fina će opozvati sve certifikate na koje se taj ugovor odnosi. Zahtjev za otkaz ugovora može se podnijeti osobno ili poslati preporučenom poštanskom dostavom u Registracijski ured Fine.

Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata

Certificate revocation, suspension, reactivation or recovery request

Reaktivacija certifikata je postupak ponovnog aktiviranja suspendiranog certifikata nakon prestanka postojanja razloga za suspenziju.

Tko može podnijeti zahtjev za reaktivaciju certifikata?

Zahtjev za reaktivaciju:

 • pripadajućeg osobnog certifikata podnosi Potpisnik,
 • poslovnih certifikata izdanih fizičkim osobama te certifikata za TDU uz Potpisnika dodatno potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje,
 • aplikacijskih certifikata uvijek potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje; ukoliko je podnositelj Zahtjeva Skrbnik certifikata, Zahtjev uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje Skrbnik certifikata,
 • ili certifikata za elektronički pečat podnosi i potpisuje Ovlašteni predstavnik.
Suspenzija certifikata za fiskalizaciju kod brisanja poslovnog subjekta pri Sudskom registru

Za reaktivaciju certifikata za fiskalizaciju potrebno je dostaviti obrazac Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata i presliku Izvadka iz nadležnog registra iz kojeg je vidljiva statusna promjena.
Dokumentaciju možete dostaviti u najbližu poslovnicu Fine ili putem mail adrese certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata

Certificate revocation, suspension, reactivation or recovery request

Oporavak certifikata je postupak ponovnog izdavanja certifikata s istim korisničkim podacima, u slučaju da je certifikat čiji se oporavak traži važeći te ne postoji potreba za promjenom korisničkih podataka u certifikatu.

Oporavak certifikata provodi se u slučaju kvara na kriptografskom uređaju, brisanja ili uništenja privatnog ključa Korisnika ili kada Korisnik iz nekog drugog razloga više ne može koristiti privatni ključ koji je povezan s javnim ključem u certifikatu, a provodi se prije nego nastupe rokovi za obnovu certifikata.

Ako je nastupio period u kojem je moguće zatražiti obnovu certifikata (45 dana prije datuma isteka valjanosti certifikata), nije moguće zatražiti oporavak certifikata, već korisnik treba zatražiti obnovu certifikata kroz zahtjev za izdavanje certifikata.

Ako su certifikati izdani na Sigurnom kripto uređaju i ako je oporavak certifikata moguće napraviti, Fina će temeljem zahtjeva za oporavak certifikata opozvati certifikat čiji se oporavak traži te izdati novi certifikat istog tipa s istim korisničkim podacima na istom uređaju.

Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata

Certificate revocation, suspension, reactivation or recovery request

Ako su certifikati izdani na QSCD kripto uređaju, oporavak certifikata nije moguće napraviti već se korisniku izdaje novi uređaj s novim digitalnim certifikatima.

Naknada za oporavak uz izdavanje novog QSCD uređaja možete pronaći ovdje.

Uputu za provjeru datuma isteka valjanosti certifikata možete pronaći ovdje.

Tko može podnijeti zahtjev za oporavak certifikata?

Pravila za podnošenje zahtjeva za oporavak certifikata jednaka su pravilima za podnošenje zahtjeva za inicijalno izdavanje certifikata.

Naknada za opoziv i oporavak certifikata plaća se prema službenom cjeniku Fine.

Naknada za suspenziju i reaktivaciju certifikata se ne naplaćuje.