Poduzetnici

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije radi javne objave.

Predajte GFI brzo i sigurno:

 1. Putem web aplikacije RGFI, u Excel formatu, uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata. Kako do pristupa web aplikaciji RGFI saznajte ovdje.
 2. Putem Online servisa za predaju dokumentacije (OSPD), u Excel formatu, uz elektronički potpis upotrebom Fininog digitalnog certifikata, certifikata na osobnoj iskaznici ili drugog digitalnog certifikata. 
  Kako jednostavno predati GFI online pročitajte ovdje.

Standardnu dokumentaciju (GFI) možete predati i osobno u bilo kojoj Fininoj poslovnoj jedinici ili poštom (preporučenom pošiljkom) na adresu poslovnice na čijem je području sjedište obveznika. Dokumentaciju možete predati u papirnatom obliku ili na mediju za elektroničku pohranu podataka - usb/cd (u formatu Excel datoteke).

GFI čiju je strukturu i sadržaj propisala HANFA ili HNB se predaje isključivo u elektroničkom obliku i to u poslovnici Fine u formatu Excel datoteke, na CD-u ili USB-u.

Uz standardnu dokumentaciju predaje se i sva nestandardna dokumentacija

Ako se nestandardna dokumentacija dostavlja putem web aplikacije ili putem OSPD-a, treba biti u PDF formatu, elektronički potpisana od strane ovlaštenih osoba ili potpisana na papiru te skenirana. 

Ako se nestandardna dokumentacija dostavlja u poslovnicu Fine ili poštom, u tom slučaju može biti u papirnatom obliku ili na mediju za elektroničku pohranu podataka - usb/cd (u PDF formatu kao elektronički potpisan dokument).

Svu dokumentaciju namijenjenu javnoj objavi obvezni ste Fini dostaviti istodobno.
 

KONTROLA PREDANE DOKUMENTACIJE

Kod zaprimljene dokumentacije u Registru provjerava se njena potpunost te računska i logička ispravnost. Pod potpunošću se podrazumijeva: je li predana sva dokumentacija, jesu li upisani identifikacijski podaci te jesu li ovlaštene osobe ovjerile i potpisale GFI i ostalu dokumentaciju. 

Računske kontrole propisane su na standardnim obrascima, a logičke kontrole ugrađene u Excel datoteku i aplikaciju RGFI.

Nepotpunu dokumentaciju Fina ne zaprima već je vraća uz obavijest o razlozima nezaprimanja.

O netočnoj dokumentaciji Fina vas obavještava te ste je dužni ispraviti u roku 8 dana od primitka obavijesti.

Zakon o računovodstvu definira dvije kategorije obveznika predaje godišnjih financijskih izvještaja:

1. Obveznici javne objave

Poduzetnici iz članka 4., stavka 2. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i to za redovno poslovanje i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom.

2. Obveznici podnošenja GFI za statističke i druge potrebe

Poduzetnici iz članka 4., stavka 2. i 3. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinica poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit.

Predajom GFI-a i ostale dokumentacije Fini smatra se da je poduzetnik, obveznik javne objave, ispunio obvezu javne objave što znači da GFI i ostalu dokumentaciju za potrebe javne objave ne trebate više nikome dostavljati.

VRSTA DOKUMENTACIJE KOJA SE PREDAJE

Dokumentacija koju predajete Fini dijeli se na standardnu i nestandardnu dokumentaciju.

Standardna dokumentacija - pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji čiji su sadržaj i oblik propisani, a to su:

1. bilanca,

2. račun dobiti i gubitka, s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,

3. izvještaj o novčanim tokovima,

4. izvještaj o promjenama kapitala,

5. dodatni podaci za statističke i druge potrebe.

Nestandardna dokumentacija - dokumentacija čiji oblik nije unaprijed propisan, a to su:

1. bilješke uz financijske izvještaje,

2. izvješće revizora,

3. godišnje izvješće,

4. odluka o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja,

5. odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i izjava o neaktivnosti.

TKO, ŠTO I KADA PREDAJE U FINI?

Obveznici poreza na dobit dužni su predati GFI za svaku poslovnu godinu tijekom koje su bili poslovno aktivni ili su u poslovnim knjigama imali evidentiranu imovinu i/ili obveze.

Poduzetnici (trgovačka društva) imaju obvezu sastavljanja i predaje GFI-a i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije i to u roku 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 30. travnja tekuće godine Registru, odnosno Fini, dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Preporuka: Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj i koji nisu dužni revidirati GFI te za čije GFI-e nije propisana obveza donošenja odluke o utvrđivanju od strane njihovih nadzornih tijela, mogu se izvještajima podnesenim za statističke i druge potrebe koristiti i za potrebe javne objave pod uvjetom da se to u GFI-u izričito navede. U ovom slučaju, uz izvještaje za statističke i druge potrebe, poduzetnici su dužni dostaviti i drugu dokumentaciju koju su na temelju Zakona dužni javno objaviti.

 

Tko, kada i što predaje Fini prikazano je u tablici:

Vrsta obveznika

Rok za predaju GFI-a za 2022.*

Veličina poduzetnika

Mikro i mali

Srednji i veliki

Trgovačko društvo

30.04.

Statističke i dr. potrebe

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Dodatni podaci
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Dodatni podaci

30.06.

Radi javne objave

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Bilješke uz financijski izvještaj
 • Revizorsko izvješće s prilozima - ako su obveznici***
 • Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka**
 • Odluka o utvrđivanju GFI-a
 • Referentna stranica ako su standardni izvještaji predani u elektroničkome obliku

Javno se objavljuje skraćeni oblik GFI-a.

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Revizorsko izvješće s prilozima***
 • Godišnje izvješće
 • Odluka o utvrđivanju GFI-a
 • Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka**
 • Referentna stranica ako su dokumenti iz točke 1., 2. i 3. predani u elektroničkome obliku

 

30.09.

Radi javne objave

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj (obveznik konsolidacije: poduzetnik koji u skupini poduzetnika predstavlja matično društvo). Obvezna dokumentacija kao i kod nekonsolidiranih GFI-a, osim Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Obveznici iz članka 4. stavka 3.

30.04.

za potrebe statistike

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Dodatni podaci

Neaktivni poduzetnik

30.04.

 • Izjava o neaktivnosti poduzetnika - poduzetnici koji tijekom poslovne godine nisu imali poslovnih događaja i u poslovnim knjigama nemaju podatke o imovini i obvezama, dostavljaju izjavu  o neaktivnosti.

*Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za 2022. g. predaje isključivo u kunama, a za sve naredne godine u eurima. Za one poduzetnike čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, GFI za javnu objavu za 2022. g. se sastavlja i predaje u kunama, a GFI za sva kasnija razdoblja u eurima. Oni poduzetnici čija poslovna godina se razlikuje od kalendarske (predaju vrstu izvještaja 11) i čija poslovna godina završava iza datuma 01.01.2023. g., GFI za javnu objavu trebaju predati GFI u eurima. Usporedni podaci u koloni prethodne godine uvijek se iskazuju u istoj valuti.

**Obavezno se predaje, ali može biti dio godišnjega financijskog izvještaja, tj. može se navesti u bilješkama, ili dio godišnjega izvješća, pa u tom slučaju ne treba biti predana kao poseban dokument.

***Kad su obveznici revizije prema članku 20. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15, 120/16 , 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22), a to su: pojedinačni i konsolidirani GFI subjekata od javnoga interesa te velikih i srednjih poduzetnika, pojedinačni i konsolidiranih GFI dioničkih društava, komanditnih društva i društava s ograničenom odgovornošću ako prelaze dva od tri kriterija: ukupna imovina – 1.990.842,13 EUR (15.000.000,00 HRK za GFI za 2022. g.), ukupni prihodi – 3.981.684,25 EUR (30.000.000,00 HRK za GFI za 2022. g.) i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 25. Ako nisu obveznici revizije temeljem navedenih kriterija, obvezi revizije podliježu i odvojeni te konsolidirani GFI poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te GFI poduzetnika koji su sudionici statusne promjene kao preuzimatelji ili novoosnovana društva. Uz revizorsko izvješće poduzetnik obavezno prilaže i kompletan GFI u nestandardnome obliku tj. GFI koji je bio predmet revizije.

 

OBVEZA PRIJAVE KONSOLIDACIJE

Sukladno članku 34., stavku 9. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22), matično društvo dužno je obvezu konsolidacije, za 2022. godinu, prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja do 30. travnja 2023. godine. Obvezu konsolidacije moguće je prijaviti:

 • putem aplikacije RGFI putem WEB-a (aplikacija za predaju godišnjih financijskih izvještaja putem interneta),

 • u Fininim poslovnicama, putem obrasca za prijavu obveze konsolidacije.

Obveznici koji posjeduju poslovni certifikat koji glasi na matično društvo ili drugi subjekti koji na svome certifikatu imaju dodijeljeno pravo za predaju godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika koji predstavlja matično društvo u grupi i obveznik je konsolidacije, obvezu konsolidacije prijavljuju putem web aplikacije RGFI.

Ostali obveznici prijavu obveze konsolidacije mogu obaviti u bilo kojoj Fininoj poslovnici.

GFI za poslovnu 2023. godinu

Verzija obrasca 4.0.4. podržava unos iznosa u kunama i eurima, a prikaz valute za unos u obrascu ovisi o upisanome razdoblju izvještavanja na referentnoj stranici. Kada se pod razdobljem izvještavanja unese razdoblje koje završava u 2023. ili počinje od 2023. g., prikazuju se euri.

Svaki financijski izvještaj čiji je datum kraja bilance 1. siječnja 2023. i kasnije mora biti popunjen u EUR-ima, a oni koji su predani za razdoblja koja završavaju prije 1.1.2023. u kunama. Kod popunjavanja  u eurima iznosi se iskazuju sa centima (zaokruženo na dvije decimale). Usporedni podaci u koloni prethodne godine uvijek se iskazuju u istoj valuti. 

GFI za poslovnu 2021. i 2022. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika verzija 4.0.2. primjenjuje se za predaju izvještaja za 2021. i 2022. godinu u kunama.

Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za 2022. g. predaje se isključivo u kunama. Za one poduzetnike čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, GFI za javnu objavu za 2022. g. se sastavlja i predaje u kunama, a oni čija se poslovna godina razlikuje od kalendarske i završava iza datuma 01.01.2023. g., GFI za javnu objavu trebaju predati u eurima na obrascu koji je kreiran za 2023. g. (verzija 4.0.4.). 

GFI-BAN, Godišnji financijski izvještaj kreditnih institucija verzija 6.0.0. primjenjuje se za predaju izvještaja za 2022. godinu u kunama te podržava i unos u eurima za naredna razdoblja. 

Prikaz valute za unos u obrascu ovisi o upisanome razdoblju izvještavanja na referentnoj stranici. Kada se pod razdobljem izvještavanja unese razdoblje koje završava u 2023. ili počinje od 2023. g., prikazuju se euri.

Svaki fnancijski izvještaj čiji je datum kraja bilance 1. siječnja 2023. i kasnije mora biti popunjen u EUR-ima, a oni koji su predani za razdoblja koja završavaju prije 1.1.2023. u kunama. Kod popunjavanja u eurima iznosi se iskazuju sa centima (zaokruženo na dvije decimale). Usporedni podaci u koloni prethodne godine uvijek se iskazuju u istoj valuti. 

GFI-SKD, Godišnji financijski izvještaj središnjeg klirinškog depozitarnog društva, verzija 2.0.0. primjenjuje se za predaju izvještaja za 2022. godinu u kunama.

  

GFI za poslovnu 2020. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – nema promjene u obrascu u odnosu na 2019. godinu

S obzirom na to da je Državni zavod za statistiku ukinuo kvartalno statističko istraživanje poduzetnika i financijskih institucija, navedena skupina poslovnih subjekata od 2013. godine i dalje nije obvezna podnositi tromjesečne statističke izvještaje na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE.

Za potrebe izrade informacije o bonitetu - BON-1, s uključenim podacima iz kvartalnih razdoblja, poduzetnici mogu podnijeti tromjesečne izvještaje na obrascu TI-POD, koji će biti uključeni u bonitetnu informaciju BON-1. Za predaju navedenih izvještaja nisu definirani rokovi, tj. poduzetnici ih mogu podnijeti neposredno prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem bonitetne informacije na obrascu BON-1.

Tromjesečni izvještaji poduzetnika predaju se u elektroničkom (CD, USB/putem Interneta) ili papirnom obliku.

Tromjesečni izvještaji poduzetnika

GFI - Obrazac za prijavu obveze konsolidacije

Ulaz u aplikacije: