Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Predaja elektronički potpisane (digitalnim certifikatom) dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata

 

Putem online servisa moguće je predati elektronički popunjenu i potpisanu dokumentaciju za izdavanje sljedećih vrsta digitalnih certifikata:

Za poslovne subjekte: 

 • Certifikat za fiskalizaciju - potreban je elektronički potpis skrbnika certifikata i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)
 • Poslovni certifikati na kripto uređaju - potreban je elektronički potpis potpisnika certifikata (fizičke osobe na koju se izdaje certifikat) i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)
 • Certifikati za udaljeni e-Potpis  - potreban je elektronički potpis potpisnika certifikata (fizičke osobe na koju se izdaje certifikat) i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)
 • Poslovni soft certifikat - potreban je elektronički potpis potpisnika certifikata (fizičke osobe na koju se izdaje certifikat) i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)
 • Certifikati za IT opremu (Aplikacijski certifikati) - potreban je elektronički potpis skrbnika certifikata i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)
 • Aplikacijski certifikat za FINA e-Račun i e-Račun za državu - potreban je elektronički potpis skrbnika certifikata i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)
 • Certifikati za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikati) - potreban je elektronički potpis skrbnika certifikata i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)
 • Poslužiteljski certifikat (SSL) za Fina e-Račun i e-Račun za državu - potreban je elektronički potpis skrbnika certifikata i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)
 • e-Pečat za poslovne subjekte - moguće je zatražiti na kripto uređaju, soft certifikat za e-Pečat ili certifikat za e-Pečat za udaljeni potpis. Potreban je elektronički potpis ovaštenog predstavnika certifikata i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)

 

Za tijela državne uprave (TDU certifikati): 

 • TDU Poslovni certifikati na kripto uređaju - potreban je elektronički potpis potpisnika certifikata (fizičke osobe na koju se izdaje certifikat) i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)
 • TDU Certifikati za udaljeni e-Potpis (ePotpis u oblaku) - potreban je elektronički potpis potpisnika certifikata (fizičke osobe na koju se izdaje certifikat) i osobe ovlaštene za zastupanje (ili osobe ovlaštene po Punomoći za zastupanje)

 

Za fizičke osobe - građane:

Certifikati za fizičke osobe – građane  - moguće je zatražiti certifikat na kripto uređaju, soft certifikat ili certifikat za udaljeni e-potpis. Potreban je elektronički potpis fizičke osobe na koju se izdaje certifikat.

 

Svi korisnici koji zatraže izdavanje certifikata na ovaj način plaćaju naknadu izdavanje digitalnih certifikata prema redovnom Cjeniku Fine.

PRVI KORAK: Popunite dokumentaciju

Dokumentacija je dostupna na svakoj pojedinoj usluzi u Online servisu za predaju dokumentacije te ju popunjavate i potpisujete lokalno na računalu potpisnika/skrbnika/ovlaštenog potpisnika/osobe ovlaštene za zastupanje.

Poslovni subjekti predaju sljedeću dokumentaciju:

 • Odgovarajući Zahtjev za izdavanje certifikata 
 • Odgovarajući Ugovor o obavljanju usluga certificiranja 

Fizičke osobe - građani predaju sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane

 

DRUGI KORAK: Pošaljite dokumentaciju putem online servisa

Dokumentaciju predajete putem online servisa za predaju dokumentacije. Nakon uspješne predaje dokumentacije, zaprimit ćete broj (ID zahtjeva) koji je potrebno spremiti. Pomoću ID zahtjeva moguće je pratiti status zahtjeva.
 

TREĆI KORAK: Preuzmite certifikat

Ako ste zatražili izdavanje digitalnog certifikata na kripto uređaju (poslovni, osobni, certifikat za e-pečat), po primitku e-maila kripto uređaj je potrebno preuzeti u Registracijskom uredu Fine.

Za ostale vrste digitalnih certifikata za koje je omogućeno elektroničko popunjavanje i potpisivanje zahtjeva zaprimit ćete aktivacijske kodove putem e-maila i SMS-a, pomoću kojih ćete preuzeti certifikat putem CMS aplikacije za preuzimanje certifikata. Pri preuzimanju certifikata kreirat ćete lozinku koju je potrebno spremiti/zapamtiti jer je neophodna za rad s certifikatom. 

Uputa za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata putem CMS aplikacije, dostavlja se na e-mail podnositelja zahtjeva.

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa