Registar zaposlenih u javnom sektoru

Registar objedinjuje podatke za sve javne i državne službenike u Republici Hrvatskoj.

Registar zaposlenih u javnom sektoru (RegZap) je informacijski sustav koji na jednom mjestu objedinjava podatke o više od 250.000 državnih i javnih službenika i namještenika te omogućava upravljanje ljudskim potencijalima kroz praćenje i izmjene tih podataka*.

 

*Odlukom Vlade RH od 10. lipnja 2010. godine (Narodne novine 83/2010), uspostava i vođenje informacijskog sustava Registra zaposlenih u javnom sektoru povjerena je Financijskoj agenciji.

 

Korisnicima Registra smatraju se sve institucije koje su korisnici proračuna, odnosno državne i javne službe kojima se rashodi za zaposlene osiguravaju u državnom proračunu. Pod javnim službama podrazumijevaju se javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine 27/2001, 39/2009).

Pristup sustavu

Kao preduvjet za pristup sustavu RegZap morate posjedovati digitalni certifikat s dodijeljenim pravom pristupa sustavu. Certifikat se izdaje u ime poslovnog subjekta te glasi na ime i prezime osobe ovlaštene za uporabu servisa.

Za pristup sustavu RegZap trebate:

Pravo pristupa servisu RegZap mogu se dodati na postojeće, već izdane certifikate.

Način popunjavanja Pristupnice opisan je u dokumentu Smjernice za popunjavanje Pristupnica za dodjeljivanje prava pristupa podacima RegZap-a i COP-a te Zahtjeva za otkazivanjem dodijeljenih prava.


Cijene digitalnih certifikata određuju se prema važećem Cjeniku usluga Financijske agencije:

Godišnja naknada za rad u Informacijskom sustavu COP

Usluga

Cijena EUR Cijena HRK

1 certifikat - prva godina

18,45 139,00

1 certifikat - druga godina i svaka sljedeća

9,22 69,50

2 certifikata - prva godina

25,88 195,00

2 certifikata - druga godina i svaka sljedeća

12,94 97,50

U cijene nije uračunat PDV.

Općim uvjetima za korištenje servisa Registra uređuju se odnosi između Financijske agencije kao pružatelja usluge korištenja servisa Registra s institucijama, u svrhu ostvarivanja prava pristupa podacima Registra.


Otkazivanje dodijeljenih prava sustavu RegZap

Za otkazivanje prava pristupa podacima servisa RegZap trebate dostaviti popunjen i ovjeren obrazac Zahtjev za otkazivanjem dodijeljenih prava u registracijski ured Fine. Zahtjev za otkazivanjem prava dostavlja se kada se želi opozvati pravo pristupa, a certifikat je i dalje važeći (npr. na certifikatu su dodijeljeni pristupi različitim servisima).

Način popunjavanja Zahtjeva za otkazivanjem dodijeljenih prava opisan je u dokumentu Smjernice za popunjavanje Pristupnica za dodjeljivanje prava pristupa podacima RegZap-a i COP-a te Zahtjeva za otkazivanjem dodijeljenih prava.

 

Unos podataka u sustav

U sustav RegZap možete unositi* podatke putem:

  • web sučelja pojedinačnim ručnim unosom i/ili

            - pristup putem linka: https://zaposleni.javnisektor.hr/ (produkcijski link)
            - pristup putem linka: https://obrazovanje-zaposleni.javnisektor.hr/
              (edukacijski link za potrebe vježbe i testa datoteka na kojem nije uputno unositi stvarne podatke o zaposlenima)

  • grupnim unosom (uploadom) digitalno potpisanih datoteka unaprijed zadanog formata

            - uputite zahtjev putem e-maila na adresu: regzap@fina.hr
            - u zahtjevu za pristup web stranici Fine – Regzapdocs, trebate zatražiti izdavanje akreditiva.

Unos digitalno potpisanih datoteka unaprijed zadanog formata (xml datoteka) u RegZap omogućen je putem sustava COPiHRM_Rad s datotekama:

Rad sa sustavom COPiHRM_Rad s datotekama opisan je u korisničkoj uputi.

Bilo da se radi o ručnom unosu putem web aplikacije ili unosu podataka putem datoteka, potrebna Vam je Finina smart kartica i čitač ili USB token. Učitavanje XML datoteke u sustav RegZap-a može učitati samo korisnik koji ima pravo pristupa sustavu Registra zaposlenih u javnom sektoru (rola REGZAP UNOS).

Pristup web stranici RegZapdocs također je moguć korisniku koji ima pravo pristupa sustavu Registra zaposlenih u javnom sektoru (rola REGZAP UNOS).

Kao preduvjet za korištenje sustava potrebno je osigurati minimalni tehnički standard opisan u dokumentu Minimalni tehnički uvjeti korisnika za korištenje sustava RegZap.

 

*Sukladno obavijesti koju su državna tijela zaprimila od Ministarstva uprave, unos podataka u Registar zaposlenih započeo je 5. svibnja 2011. godine.

Nove verzije dokumenata sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata

1. ožujka 2017.

U cilju provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjeri ukidanja upotrebe pečata, donesenog na sjednici Vlade RH održanoj 4. svibnja 2016., dostupne su nove verzije dokumenata, u primjeni od 1. ožujka 2017.

  • Zahtjevi za izmjenom podataka u bazi Registra zaposlenih u javnom sektoru,

  • Pristupnice za dodjelu prava pristupa podacima servisa REGZAP i/ili COP,

  • Zahtjevi za otkazivanje prava pristupa podacima servisa REGZAP i/ili COP.

 

Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

24. kolovoza 2016.

Na temelju članka 31. Stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, donesena je Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16).

Javne službe dužne su prije raspisivanja javnih natječaja pribaviti suglasnost nadležnog tijela o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje. Zahtjev za dobivanjem suglasnosti podnosi se na obrascu "Zahtjeva za suglasnost na novo zapošljavanje" kojeg možete preuzeti u Dokumentima. Suglasnost ili odbijanje davanja suglasnosti o novom zapošljavanju daje čelnik nadležnog tijela. Suglasnost se daje na obrascu "Suglasnost nadležnog tijela". Javne službe su dužne prilikom unosa podataka o novom zapošljavanju u sustav COP obavezno unijeti i podatke o suglasnosti.

Napomena: Javne službe će presliku Zahtjeva za dobivanje suglasnosti i Suglasnosti nadležnog tijela dostaviti Financijskoj agenciji isključivo na zahtjev, sukladno čl. 3 ove Odluke. 

 

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016) 

18. listopada 2016. 

Slijedom stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, objavljenog u Narodnim novinama broj 93/2016, dostupna je Korisnička uputa za rad prilikom kopiranja cijele institucije ili određene ustrojstvene jedinice s pripadajućim radnim mjestima, zaposlenicima i rasporedima prilikom preuzimanja istih iz jedne institucije (polazišne) u drugu (odredišnu) instituciju,  koju možete preuzeti pod "Dokumenti".

Napomena: Ukoliko je potrebno izvršiti "preuzimanje" zaposlenika ili dijela zaposlenika, obavezno se, prije poduzimanja bilo kakvih radnji, javite na mail adresu cop@fina.hr, kako biste dobili sve potrebne informacije o načinu rada.