Ovakav način razmjene e-računa prilagođen je pravnim i fizičkim osobama koje imaju potrebe za slanjem do 15 e-računa mjesečno prema obveznicima javne nabave na jednostavan način kroz praktično sučelje web aplikacije, bez potrebe za prilagodbom računovodstvenog programa.

Elektronički računi se kreiraju, potpisuju i šalju pojedinačno putem web aplikacije.

Poslovni subjekti koji žele putem web aplikacije slati veći broj e-računa mogu ugovoriti servis FINA e-Račun namijenjen poslovnim subjektima.

Prije ugovaranja same usluge servisa FINA e-Račun ili odabirom drugog informacijskog posrednika, potrebno je pohraniti sve e-račune izdane putem web aplikacije e-Račun za državu za izdavatelje.

Web aplikaciju možete koristiti samo u svoje ime i za svoje potrebe, odnosno istu ne možete koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta.

Za korištenje servisa e-Račun za državu putem Finine web aplikacije potrebni su vam Finini poslovni certifikati na FINA e-kartici, USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji* te pristup internetuViše o Fininm poslovnim certifikatima

Ako e-račune želite izdavati kao fizička osoba web aplikaciji možete pristupiti elektroničkom osobnom iskaznicom (eOI) ili nabaviti digitalni osobni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu.


Rad s web aplikacijom ima sljedeći koncept:

 1. pošiljatelj popunjava e-račun, potpisuje ga elektroničkim potpisom te šalje primatelju kroz servis,
 2. servis zaprima e-račun, provjerava potpis i prava te prosljeđuje primatelju,
 3. primatelj zaprima e-račun, prihvaća ga i plaća, ili odbija,
 4. pošiljatelj zaprima potvrdu o isporuci i statusu e-računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen, plaćen),
 5. e-račun se automatski arhivira.
 

 

*Banke s kojima Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji:

- Zagrebačka banka d.d.
- Privredna banka Zagreb d.d.
- Raiffeisen banka d.d.
- Slatinska banka d.d.

 

 

 

 

Izdavanje certifikata na kripto uređaju i pristup web aplikaciji e-Račun za državu za izdavatelje

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Za poslovne subjekte
  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte 
  (Pripremite 3 primjeraka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako e-račune želite izdavati kao fizička osoba web aplikaciji možete pristupiti elektroničkom osobnom iskaznicom (eOI) ili nabaviti digitalni osobni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu.
  Za fizičke osobe
  Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe - građane
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane
  (Pripremite 2 primjeraka)
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.
  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

 3. Preuzmite kripto uređaj

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, kripto uređaj ćete preuzeti u Registracijskom uredu Fine. Kripto uređaj preuzimate osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
 4. Aktivirajte uređaj i preuzmite certifikate

  Nakon što preuzmete kripto uređaj u našoj poslovnici, e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  Na kripto uređaju mogu se nalaziti dva certifikata: autentikacijski i potpisni. Autentikacijskim certifikatom provodi se digitalna autorizacija odnosno potvrđuje se da je doista riječ o vama, a potpisnim certifikatom omogućeno vam je elektroničko potpisivanje dokumenata, odnosno e-računa, čime se jamči da ste račun potpisali i poslali upravo vi i da račun od trenutka potpisivanja nije promijenjen.

  Na ovom koraku važno je detaljno slijediti upute za instalaciju kripto uređaja i aktivaciju certifikata kako biste uspješno pristupili web aplikaciji.
  Upute su dostupne ovdje.
 5. Pristupite samoregistraciji putem web aplikacije e-Račun za državu za izdavatelje

  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktivaciju kripto uređaja, besplatno se registrirajte na servis e-Račun za državu svojim digitalnim certifikatom putem online samoregistracijske forme i možete početi s besplatnim slanjem e-računa prema obveznicima javne nabave.

Pristup web aplikaciji e-Račun za državu za izdavatelje postojećim certifikatom

 1. Provjerite posjeduje li Vaš poslovni subjekt jedan od sljedećih certifikata:
   

  •    digitalni poslovni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu 
  •    digitalni poslovni certifikat na CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovorenu suradnju za izdavanje certifikata* 
  •    poslovni certifikat AKD-a na kID poslovnoj kartici

  Ako e-račune želite izdavati kao fizička osoba web aplikaciji možete pristupiti elektroničkom osobnom iskaznicom (eOI) ili nabaviti digitalni osobni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu.
  Ako već imate digitalni osobni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu ili na e-osobnoj iskaznici (eOI) ili certifikat izdan od nekog drugog CA koji je evidentiran pri Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za izdavanje certifikata možete preskočiti ovaj i prijeći na sljedeći korak.
 2. Pristupite samoregistraciji putem web aplikacije e-Račun za državu za izdavatelje

  Besplatno se registrirajte na servis e-Račun za državu svojim digitalnim certifikatom putem online samoregistracijske forme i možete početi s besplatnim slanjem e-računa prema obveznicima javne nabave.

 

*Banke s kojima Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji:

- Zagrebačka banka d.d.
- Privredna banka Zagreb d.d.
- Raiffeisen banka d.d.
- Slatinska banka d.d.