Za razmjenu e-računa putem servisa nije potrebna uspostava bilateralnih ugovornih odnosa ili sporazuma između svih strana koje sudjeluju u razmjeni već je dovoljno sljedeće:

  • Suglasnost za zaprimanje e-računa
    Ispunjavanjem pristupne dokumentacije za registraciju na servis FINA e-Račun dajete svoju suglasnost za zaprimanje e-računa od svih registriranih korisnika servisa i korisnika drugih informacijskih posrednika s kojima je Fina povezana.
  • Razmjena e-računa s korisnicima drugih servisa
    E-račune možete razmjenjivati i s korisnicima drugih informacijskih posrednika jer je servis povezan sa servisima drugih informacijskih posrednika, ali i s obveznicima javne nabave koji su registrirani na servis e-Račun za državu. 
  • Provjera primatelja e-računa u Javnom registru servisa e-Račun
    Uvidom u Javni registar servisa e-Račun možete provjeriti kome možete poslati e-račun, odnosno može li poslovni subjekt ili obveznik javne nabave kojem želite poslati e-račun isti i primiti.

 

Javni registar servisa e-Račun je registar poslovnih subjekata te obveznika javne nabave i pripadajućih poslovnih organizacijskih jedinica koje samostalno mogu primati i/ili izdavati e-račune. 
U registru se nalaze korisnici registrirani na servis FINA e-Račun i servis e-Račun za državu, korisnici drugih informacijskih posrednika te izdavatelji e-računa na centralnoj platformi.