Zvjezdasti model servisa FINA e-Račun

e-račune možete razmjenjivati i s korisnicima drugih informacijskih posrednika

Za razmjenu e-računa putem servisa nije potrebna uspostava bilateralnih ugovornih odnosa ili sporazuma između svih strana u servisu već je dovoljno slijedeće:

  • Suglasnost za zaprimanje e-računa
    Ispunjavanjem pristupne dokumentacije za registraciju na servis FINA e-Račun dajete svoju suglasnost za zaprimanje e-računa od svih svojih dobavljača dostavljenih putem servisa FINA e-Račun.
  • Razmjena e-računa s korisnicima drugih servisa
    e-račune možete razmjenjivati i s korisnicima drugih informacijskih posrednika jer je servis povezan sa servisima drugih informacijskih posrednika, ali i s obveznicima javne nabave koji su registrirani na servis FINA e-Račun za državu. 
  • Provjera primatelja e-računa u Registru korisnika e-Računa
    Uvidom u Registar korisnika e-Računa možete provjeriti kome možete poslati e-račun, odnosno može li poslovni subjekt ili obveznik javne nabave kojem želite poslati e-račun isti i primiti.

 

Registar korisnika e-Računa je registar poslovnih subjekata te obveznika javne nabave i pripadajućih poslovnih organizacijskih jedinica koje samostalno mogu primati ili primati i izdavati e-račune. 
U registru se nalaze korisnici registrirani na servis FINA e-Račun i servis FINA e-Račun za državu te korisnici drugih informacijskih posrednika.