U jednostavnom postupku stečaja potrošača, općinski sud nadležan prema mjestu prebivališta/boravišta potrošača provest će stečajni postupak koji je ograničen na dio potrošačevih vjerovnika.

Potrošač nad kojim se može provesti jednostavni postupak stečaja potrošača je:

  • svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te
  • svaka fizička osoba koja ima obveze iz djelatnosti koju je obavljala kao obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak ili obveznik poreza na dobit prema odredbama zakona kojim se uređuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dobit, ako više nije obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti odnosno poreza na dobit.

 

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, Fina će svim ovršenicima koji u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje:

  • imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 2.654,46 EUR (20.000,00 kn) -  (samo glavnica - glavnicom se smatraju i troškovi i uglavničene kamate ako je njihovo prisilno ostvarenje vjerovnik tražio kao glavnu tražbinu) i
  • neprekidno su u blokadi duže od 3 godine,

dostaviti Poziv da se isti u roku od 15 dana od dana dostave poziva očituju jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača (dalje u tekstu: „Poziv“).

Uz Poziv potrošač će dobiti i obrazac Očitovanje potrošača te sažete informacije o jednostavnom postupku stečaja potrošača.

Očitovanje potrošač može popuniti na način da zaokruži “Suglasan sam” ili “Nisam suglasan”, ovisno o tome želi li da se za njega provede jednostavni postupak stečaja potrošača.

Ako je potrošač suglasan

Ako je potrošač suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača, treba popuniti obrazac Očitovanja, koji je zaprimio kao prilog Pozivu, na način da zaokruži opciju “Suglasan sam” i popuni Popis imovine koji je sastavni dio obrasca Očitovanja te će za tog potrošača Fina nadležnom sudu podnijeti Prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Popunjeni obrazac Očitovanja o suglasnosti da se nad njegovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača, potrošač može dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Financijske agencije / Savjetovalište navedenu u zaglavlju Poziva. 
U slučaju ako sud donese rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača, potrošač ima mogućnost da u roku 60 dana od dana otvaranja postupka povuče Očitovanje kojim je dao suglasnost za provođenje postupka.

Ako potrošač nije suglasan

Ako je potrošač odlučio da ne želi provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača, potrošač u roku od 15 dana od dana kada je zaprimio Poziv, obavezno treba popuniti Očitovanje na način da zaokruži “Nisam suglasan” te tako popunjeno Očitovanje dostavi neposredno ili putem pošte na adresu Fine koja je navedena u Pozivu. 

Ako potrošač Fini, u roku od 15 dana od dana kada je zaprimio Poziv, ne dostavi Očitovanje (pozitivno ili negativno), smatrat će se da je potrošač suglasan da se za njega provede jednostavni postupak stečaja potrošača te će za tog potrošača Fina nadležnom sudu podnijeti Prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača, ako isti i dalje zadovoljava uvjete za provođenje tog postupka.

Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

Ako su se uvjeti za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača kod nekog potrošača izmijenili od trenutka kada je potrošaču poslan Poziv do trenutka kada Fina nadležnom sudu treba poslati Prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača, Prijedlog se neće podnijeti.

Takvom potrošaču Fina će ponovno poslati Poziv na očitovanje kada za njega ponovno budu ispunjeni uvjeti za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Prijedlog sadržava prijedlog sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača radi namirenja vjerovnika, a prema:

  • popisu osnova za plaćanje po kojima ti vjerovnici imaju nenamirene tražbine prema potrošaču na dan podnošenja prijedloga,
  • popisu osnova za plaćanje koje je Fina po isteku roka prema posebnom propisu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima prestala izvršavati,
  • popisu osnova za plaćanje koje su povučene od slanja Poziva potrošaču,

uz uvjet da zbroj glavnica iz tih osnova za plaćanje ne prelazi iznos od 2.654,46 EUR (20.000,00 kn).


Vrijednost imovine potrošača

U jednostavnom postupku stečaja potrošača sud utvrđuje vrijednost imovine potrošača prema Popisu imovine koji potrošač dostavi uz Očitovanje i prema podacima koje pribavi sud.

Ako sud utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 1.327,23 EUR (10.000,00 kn), sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača. Navedenim rješenjem sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i u odnosu na vjerovnike za koje je proveden jednostavni postupak stečaja potrošača.

Ako je vrijednost imovine potrošača veća od 1.327,23 EUR (10.000,00 kn), sud će donijeti rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača, imenovat će povjerenika koji je dužan u roku 12 mjeseci od otvaranja postupka unovčiti pokretnine, tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska i materijalna prava navedena u Popisu imovine ili čije je postojanje utvrdio sud te dobivenim iznosom namirivati vjerovnike. 

Radi namirenja vjerovnika u jednostavnom postupku stečaja potrošača ne mogu se unovčiti nekretnine potrošača, osim kada vjerovnici na koje se odnosi jednostavni postupak stečaja potrošača stupaju u ovršni postupak koji je već pokrenuo neki od tih vjerovnika radi namirenja novčane tražbine.

Zaključenje jednostavnog postupka stečaja potrošača

Nakon unovčenja stvari i prava potrebnih za namirenje vjerovnika, ako nisu ispunjeni uvjeti za obustavu jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će rješenjem zaključiti jednostavni postupak stečaja potrošača bez određivanja razdoblja provjere ponašanja te će osloboditi potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove i vjerovnike za koje je proveden jednostavni postupak stečaja potrošača te koji su navedeni u odluci suda o zaključenju postupka i oslobođenju od preostalih obveza.

Sud će Fini dostaviti rješenje o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača i oslobođenju od preostalih obveza te se nakon provedbe navedenog rješenja na onim osnovama za plaćanje koje je sud naznačio u predmetnom rješenju više neće provoditi ovrha na novčanim sredstvima. 


Na svakom Pozivu koji se dostavlja potrošaču nalazi se adresa Fine na koju potrošač treba poslati/dostaviti popunjeno Očitovanje.

Navedene su adrese poslovnica Fine koje obavljaju poslove Savjetovališta u izvansudskom postupku stečaja potrošača te se potrošači na navedene adrese također mogu obratiti i radi dobivanja detaljnijih informacija o jednostavnom postupku stečaja potrošača, pismenima koja su zaprimili na svoju adresu te svim drugim pitanjima vezanim uz predmetni postupak.


 

25.09.2023.
Pregled zbirnih podataka iz sustava provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača

Objavljujemo pregled podataka iz Fininog informacijskog sustava - Jednostavni postupak stečaja potrošača.

Više informacija

Radno vrijeme savjetovališta Fine je od 8 do 16 sati na sljedećim lokacijama:

Poslovnica Adresa
Bjelovar Frana Supila 4
Čakovec O. Keršovanija 7
Dubrovnik   Vukovarska 2
Gospić  Kaniška 4
Karlovac  Pavla Vitezovića 1
Koprivnica Opatička 1
Osijek L. Jägera 1 – 3
Požega Trg Sv. Trojstva 19
Pula   Giardini 5
Rijeka  F. Kurelca 3
Sisak  I. K. Sakcinskog 1
Slavonski Brod   Petra Krešimira IV. br. 20
Split Mažuranićevo šetalište 24 b
Šibenik   Perivoj L. Maruna 1
Varaždin  Augusta Cesarca 2
Velika Gorica  Trg kralja Tomislava 33
Virovitica  Trg kralja Tomislava 3
Vukovar Olajnica 19
Zadar Ivana Danila 4
Zagreb   Ul. grada Vukovara 70
Zlatar  Gajeva 7